Mua tắc kè! mua tacke của mọi người!

#1
<div>Mua tắc k&egrave;</div><div>Mua b&aacute;n tắc k&egrave; 400 gam gi&aacute; 1 tỉ ,420 gam gi&aacute; 1,3 tỉ, 430 gam gi&aacute; 1,5 tỉ, 450g gi&aacute; tr&ecirc;n 10 tỉ vnd.</div><div><br /></div><div>Giao dịch to&agrave;n quốc. Uy t&iacute;n, nhanh ch&oacute;ng, tiền mặt</div><div>Li&ecirc;n hệ mua b&aacute;n h&agrave;ng A Dược&nbsp;</div><div>Số di động 0986638204</div><div>&nbsp;hay A Hoạch 0902145005</div><div>Địa Chỉ:giao dịch tại&nbsp;</div><div>to&agrave;n quốc. c&oacute; thể mua b&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia. c&aacute;c bạn m&ocirc;i giới c&oacute; thẻ l&agrave;m cũng m&igrave;nh.khi c&oacute; h&igrave;nh ảnh cụ thể.</div><div><br /></div><div>qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng gọi điện để biết th&ecirc;m chi tiết.</div><div><br /></div><div>.Bảo đảm h&agrave;ng kh&ocirc;ng bị khuyết điểm hoặc c&oacute; dấu hiệu lạ (c&oacute; dị vật trong bụng, tắc k&egrave; yếu,.v.v). Trường hợp giao dịch tắc k&egrave; kh&ocirc;ng đạt y&ecirc;u cầu th&igrave; giao dịch thất bại.</div><div><br /></div><div>.Phương thức giao dịch sau khi kiểm tra th&ocirc;ng tin:</div><div>Chuyển khoản. Giao dịch gần ng&acirc;n h&agrave;ng.</div><div>Tiền mặt. Giao dịch ở qu&aacute;n caf&eacute;, khi thỏa thuận xong gi&aacute; sẽ giao tiền ngay.</div><div>Giao dịch tại nh&agrave;. T&ugrave;y trường hợp. thường th&igrave; giao dịch tại kh&aacute;ch sạn để y&ecirc;n t&acirc;m cả hai b&ecirc;n!</div><div>li&ecirc;n hệ ngay A Dược 0986638204 hay A Hoạch 0902145005 để c&oacute; thể ph&aacute;t t&agrave;i!</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Link: http://agriviet.com/home/threads/104924-mua-tac-ke#ixzz23dCAXfFg</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Văn Dược
- Địa chỉ: HÀ Nội
- Điện thoại: 0986638204 - Fax: 0902145005
- email: tinhthanvutoc@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH