mua tác kè

#1
<p>&nbsp; <strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Mua tắc k&egrave;</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Mua b&aacute;n tắc k&egrave; 400 gam gi&aacute; 1 tỉ ,420 gam gi&aacute; 1,3 tỉ, 430 gam gi&aacute; 1,5 tỉ, 450g gi&aacute; tr&ecirc;n 10 tỉ vnd.</strong></p><p><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Giao dịch to&agrave;n quốc. Uy t&iacute;n, nhanh ch&oacute;ng, tiền mặt</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Li&ecirc;n hệ mua b&aacute;n h&agrave;ng A Dược&nbsp;</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Số di động 0986638204</strong></p><p><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;hay A Hoạch 0902145005</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Địa Chỉ:giao dịch tại&nbsp;</strong><br /><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px"><strong>to&agrave;n quốc. c&oacute; thể mua b&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia. c&aacute;c bạn m&ocirc;i giới c&oacute; thẻ l&agrave;m cũng m&igrave;nh.khi c&oacute; h&igrave;nh ảnh cụ thể.</strong></span></font><br /><br /><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px"><strong>qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng gọi điện để biết th&ecirc;m chi tiết.</strong></span></font><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">.</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Bảo đảm h&agrave;ng kh&ocirc;ng bị khuyết điểm hoặc c&oacute; dấu hiệu lạ (c&oacute; dị vật trong bụng, tắc k&egrave; yếu,.v.v). Trường hợp giao dịch tắc k&egrave; kh&ocirc;ng đạt y&ecirc;u cầu th&igrave; giao dịch thất bại.</span><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">.</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Phương thức giao dịch sau khi kiểm tra th&ocirc;ng tin:</span></p><ul style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><li style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none">Chuyển khoản. Giao dịch gần ng&acirc;n h&agrave;ng.</li><li style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none">Tiền mặt. Giao dịch ở qu&aacute;n caf&eacute;, khi thỏa thuận xong gi&aacute; sẽ giao tiền ngay.</li><li style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none">Giao dịch tại nh&agrave;. T&ugrave;y trường hợp. thường th&igrave; giao dịch tại kh&aacute;ch sạn để y&ecirc;n t&acirc;m cả hai b&ecirc;n!</li><li style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none">li&ecirc;n hệ ngay A Dược 0986638204 hay A Hoạch 0902145005 để c&oacute; thể ph&aacute;t t&agrave;i!</li></ul><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Văn Dược
- Địa chỉ: HÀ Nội
- Điện thoại: 0986638204 - Fax: 0902145005
- email: tinhthanvutoc@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH