mua tác kè

#1
<div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Mua tắc k&egrave;</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Mua b&aacute;n tắc k&egrave; 400 gam gi&aacute; 1 tỉ ,420 gam gi&aacute; 1,3 tỉ, 430 gam gi&aacute; 1,5 tỉ, 450g gi&aacute; tr&ecirc;n 10 tỉ vnd.</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Giao dịch to&agrave;n quốc. Uy t&iacute;n, nhanh ch&oacute;ng, tiền mặt</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Li&ecirc;n hệ mua b&aacute;n h&agrave;ng A Dược&nbsp;</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Số di động 0986638204</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;hay A Hoạch 0902145005</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Địa Chỉ:giao dịch tại&nbsp;</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">to&agrave;n quốc. c&oacute; thể mua b&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia. c&aacute;c bạn m&ocirc;i giới c&oacute; thẻ l&agrave;m cũng m&igrave;nh.khi c&oacute; h&igrave;nh ảnh cụ thể.</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng gọi điện để biết th&ecirc;m chi tiết.</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">.Bảo đảm h&agrave;ng kh&ocirc;ng bị khuyết điểm hoặc c&oacute; dấu hiệu lạ (c&oacute; dị vật trong bụng, tắc k&egrave; yếu,.v.v). Trường hợp giao dịch tắc k&egrave; kh&ocirc;ng đạt y&ecirc;u cầu th&igrave; giao dịch thất bại.</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">.Phương thức giao dịch sau khi kiểm tra th&ocirc;ng tin:</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Chuyển khoản. Giao dịch gần ng&acirc;n h&agrave;ng.</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Tiền mặt. Giao dịch ở qu&aacute;n caf&eacute;, khi thỏa thuận xong gi&aacute; sẽ giao tiền ngay.</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Giao dịch tại nh&agrave;. T&ugrave;y trường hợp. thường th&igrave; giao dịch tại kh&aacute;ch sạn để y&ecirc;n t&acirc;m cả hai b&ecirc;n!</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">li&ecirc;n hệ ngay A Dược 0986638204 hay A Hoạch 0902145005 để c&oacute; thể ph&aacute;t t&agrave;i!</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Link: http://agriviet.com/home/threads/104924-mua-tac-ke#ixzz23dCAXfFg</div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/104929-Mua-tac-ke-mua-tacke-cua-moi-nguoi-#ixzz23dYeKhnN">http://agriviet.com/home/threads/104929-Mua-tac-ke-mua-tacke-cua-moi-nguoi-#ixzz23dYeKhnN</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Văn Dược
- Địa chỉ: HÀ Nội
- Điện thoại: 0986638204 - Fax: 0902145005
- email: tinhthanvutoc@gmail.com
 

#2
Mua tắc kè
Mua bán tắc kè 400 gam giá 1 tỉ ,420 gam giá 1,3 tỉ, 430 gam giá 1,5 tỉ, 450g giá trên 10 tỉ vnd.

Giao dịch toàn quốc. Uy tín, nhanh chóng, tiền mặt
Liên hệ mua bán hàng A Dược
Số di động 0986638204
hay A Hoạch 0902145005
Địa Chỉ:giao dịch tại
toàn quốc. có thể mua bên Lào và Campuchia. các bạn môi giới có thẻ làm cũng mình.khi có hình ảnh cụ thể.

quý khách vui lòng gọi điện để biết thêm chi tiết.

.Bảo đảm hàng không bị khuyết điểm hoặc có dấu hiệu lạ (có dị vật trong bụng, tắc kè yếu,.v.v). Trường hợp giao dịch tắc kè không đạt yêu cầu thì giao dịch thất bại.

.Phương thức giao dịch sau khi kiểm tra thông tin:
Chuyển khoản. Giao dịch gần ngân hàng.
Tiền mặt. Giao dịch ở quán café, khi thỏa thuận xong giá sẽ giao tiền ngay.
Giao dịch tại nhà. Tùy trường hợp. thường thì giao dịch tại khách sạn để yên tâm cả hai bên!
liên hệ ngay A Dược 0986638204 hay A Hoạch 0902145005 để có thể phát tài!


Link: http://agriviet.com/home/threads/104924-mua-tac-ke#ixzz23dCAXfFg


Link: http://agriviet.com/home/threads/104929-Mua-tac-ke-mua-tacke-cua-moi-nguoi-#ixzz23dYeKhnN
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH