Mua tôm sú, tôm bạc (đất)

  • Thread starter Gia Thắng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Gia Thắng

Guest
#1
<div align="center" style="right: auto"><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua gấp t&ocirc;m&nbsp;bạc (đất)&nbsp;size. </font></div><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3">T&ocirc;m nguy&ecirc;n liệu( dập đ&aacute; ):</font></div><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3" /></div><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3">size : 70con/kg-120con/kg</font></div><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3">size : 121con/kg-200con/kg&nbsp;</font></div><div style="right: auto"><font size="3"><font color="#0033ff">size :&nbsp;200-400con/kg&nbsp;</font></font></div><div style="right: auto"><font size="3"><font color="#0033ff">C&aacute;ch mua nhanh mau lẹ đ&ocirc;i b&ecirc;n c&oacute; lợi.</font></font></div><div style="right: auto"><font size="3"><font color="#0033ff">kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; lượng tới nhận trực tiếp to&agrave;n Quốc.</font></font></div><div id="yui_3_2_0_45_1344658794441156" style="right: auto"><font size="3"><font color="#0033ff">C&aacute;c&nbsp;vựa,&nbsp;đại l&yacute;, c&aacute; nh&acirc;n khi c&oacute;&nbsp;t&ocirc;m xin li&ecirc;n hệ.</font></font></div><div style="right: auto"><span class="yiv858757470Apple-tab-span" style="white-space: pre" /><font color="#0033ff" size="3">Thanh to&aacute;n tiền mặt khi nhận h&agrave;ng. </font><div style="right: auto"><div style="right: auto"><div style="right: auto"><div style="right: auto"><div style="right: auto"><div style="right: auto"><div style="right: auto"><div id="yui_3_2_0_45_1344658794441136" style="right: auto"><span class="yiv858757470Apple-tab-span" style="white-space: pre" /><font color="#0033ff" size="3">ĐT: 0918570005 (Mr Thắng).</font></div><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3">...........@.........</font></div><div style="right: auto"><div id="yui_3_2_0_65_1344658794441108" style="right: auto"><div style="right: auto"><div style="right: auto"><div style="right: auto"><div style="right: auto"><div style="right: auto"><font color="#0033ff"><font size="3">&nbsp;</font> </font><div style="right: auto"><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua gấp t&ocirc;m s&uacute; </font></div><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3">size nhỏ(s&uacute; kim,s&uacute; dạt). </font></div><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3">T&ocirc;m nguy&ecirc;n liệu( dập đ&aacute; ):</font></div><div id="yui_3_2_0_65_134465879444182" style="right: auto"><font size="3"><font color="#0033ff" /></font></div><div id="yui_3_2_0_65_1344658794441150" style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3">size : 110con/kg-120con/kg</font></div><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3">size : 121con/kg-130con/kg&nbsp;</font></div><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3" /></div><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3">kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; lượng tới nhận trực tiếp to&agrave;n Quốc</font></div><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3">C&aacute;c vựa, đại l&yacute; , đầm t&ocirc;m c&ocirc;ng nghiệp, t&ocirc;m nu&ocirc;i tự nhi&ecirc;n...</font></div><div id="yui_3_2_0_65_134465879444186" style="right: auto"><span class="yiv1769100717Apple-tab-span" style="white-space: pre" /><font color="#0033ff" size="3">Thanh to&aacute;n tiền mặt khi nhận h&agrave;ng. </font><div style="right: auto"><div style="right: auto"><div style="right: auto"><div style="right: auto"><div style="right: auto"><div style="right: auto"><div style="right: auto"><div id="yui_3_2_0_65_1344658794441128" style="right: auto"><span class="yiv1769100717Apple-tab-span" style="white-space: pre" /><font color="#0033ff" size="3" /></div><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3">Xin li&ecirc;n hệ:&nbsp;</font></div><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3">ĐT: 0918570005 (Mr Thắng).</font></div><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3" /></div><div style="right: auto"><font color="#0033ff" size="3">Tr&acirc;n trọng!!!</font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Gia Thắng
- Địa chỉ: f4 TP Cà Mau
- Điện thoại: 0918570005 - Fax:
- email: thangcb36@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH