nam cham gan xe cuoi

  • Thread starter hoangdinhgroup
  • Ngày gửi
H

hoangdinhgroup

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><strong><span style="font-size: 15pt">Hệ thống SI&Ecirc;U THỊ NAM CH&Acirc;M gi&aacute; rẻ to&agrave;n quốc &ndash; H&agrave;ng c&oacute; sẵn, giao tận nơi kh&ocirc;ng kể số lượng</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><strong><span style="font-size: 14pt; color: red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(</span></strong><em><span style="font-size: 14pt; color: red">uy t&iacute;n, chất lượng, gi&aacute; rẻ, chuy&ecirc;n nghiệp, giao h&agrave;ng to&agrave;n quốc</span></em><span style="font-size: 14pt; color: red">)</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><strong><span style="color: blue">&nbsp;&nbsp;Sản phẩm xuất xứ&nbsp; China, Taiwan, Japan, Singapore, UK&hellip;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><em><strong><span style="color: blue">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><em><strong><span style="color: blue">&nbsp;</span></strong></em><em><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue">Để biết th&ecirc;m chi tiết th&ocirc;ng tin sản phẩm xin Qu&yacute; Kh&aacute;ch vui l&ograve;ng truy cập tại Website</span></strong></em></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt">&nbsp;<em style="text-indent: -4.5pt"><strong><span style="font-size: 20pt; color: red">Website: www.sieuthinamcham.net</span></strong></em></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><em><strong><span style="font-size: 20pt; color: red"></span></strong></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><strong><em><span style="font-size: 17pt; color: red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em></strong><strong><span style="font-size: 17pt; color: red">Hotline: 0906 330 335</span><em><span style="color: red"></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><strong><em><span style="color: blue">&nbsp;</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><strong><span style="font-size: 15pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><strong><span style="font-size: 15pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><strong><span style="font-size: 15pt">Hệ thống SI&Ecirc;U THỊ NAM CH&Acirc;M gi&aacute; rẻ to&agrave;n quốc &ndash; H&agrave;ng c&oacute; sẵn, giao tận nơi kh&ocirc;ng kể số lượng</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><strong><span style="font-size: 14pt; color: red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (</span></strong><em><span style="font-size: 14pt; color: red">uy t&iacute;n, chất lượng, gi&aacute; rẻ, chuy&ecirc;n nghiệp, giao h&agrave;ng to&agrave;n quốc</span></em><span style="font-size: 14pt; color: red">)</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><strong><span style="color: blue">&nbsp; Sản phẩm xuất xứ&nbsp; China, Taiwan, Japan, Singapore, UK&hellip;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><em><strong><span style="font-family: Verdana; color: blue"> </span></strong></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><em><strong><span style="font-family: Verdana; color: blue">&nbsp;</span></strong></em><em><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: blue">Để biết th&ecirc;m chi tiết th&ocirc;ng tin sản phẩm xin Qu&yacute; Kh&aacute;ch vui l&ograve;ng truy cập tại Website sau:</span></strong></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><strong><em><span style="font-size: 14pt; color: blue">&nbsp;</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><strong><em><span style="font-size: 14pt; color: blue">&nbsp;Ngay b&acirc;y giờ lập tức nhấc m&aacute;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i theo đường d&acirc;y n&oacute;ng:&nbsp; </span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><strong><em><span style="font-size: 17pt; color: red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em></strong><strong><span style="font-size: 17pt; color: red">Hotline: 0906 330 335</span><em><span style="color: red"></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -4.5pt"><strong><em><span style="color: blue">&nbsp;</span></em></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOANGDINHGROUP
- Địa chỉ: 12/6 Quang trung, P.14, Q.Go Vap, TP.HCM
- Điện thoại: - Fax: 0906 330335
- email: dinhvan7979@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH