• nghệ khô,nghệ tươi,nghệ thái lát,bột nghệ......

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 28/5/12

  1. duyviet_spice Nhà nông nghiệp dư

   <p>Th&acirc;n ch&agrave;o c&aacute;c bạn!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hiện nay c&ocirc;ng ty m&igrave;nh đang cần t&igrave;m đối t&aacute;c trong lĩnh vực xuất khẩu v&agrave; ti&ecirc;u thụ sản phẩm từ nghệ :</p> <h3 style="font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif">Nghệ Bột</h3> <p><strong style="font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 12px">+&nbsp;M&Ocirc; TẢ:<br /> <font size="3"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font face="Verdana">Nghệ tươi rửa sạch th&aacute;i miếng đem phơi kh&ocirc;. S&agrave;ng loại bớt vỏ v&agrave; miếng vụn đem nghiền nhỏ th&agrave;nh tinh bột nghệ.</font></font></font></font></font></strong></p> <p><strong style="font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 12px">+&nbsp;Chi tiết sản phẩm:</strong></p> <div style="font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 12px"> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&agrave;u v&agrave;ng vị thơm đặc trưng của sản phẩm<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Độ ẩm : Max 10%<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tạp chất&nbsp; 0 %</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&iacute;ch thước: 100% th&ocirc;ng qua lưới 60 lỗ/ cm2<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&oacute;ng g&oacute;i: 25Kg hoặc 50 Kg/ 1 bao PP+PE<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Số lượng 1 c&ocirc;ng 20 khoảng 17 Tấn</p> <p><span class="hps">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>&nbsp;<span class="hps">Thời gian cung cấp</span>:&nbsp;<span class="hps">quanh</span>&nbsp;<span class="hps">năm</span></p> <p>&nbsp;</p> <h3>Nghệ Tươi</h3> <p><strong>+&nbsp;M&Ocirc; TẢ:<br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nguồn nguy&ecirc;n liệu tươi chất lượng cao số lượng lớn sẵn s&agrave;ng để phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch</strong></p> <p><strong>+&nbsp;Chi tiết sản phẩm:</strong></p> <div> <p>- K&iacute;ch thước: 100gr,150gr,200gr,250gr<br /> - Đ&oacute;ng g&oacute;i: 50 kg/bao hoặc theo y&ecirc;u cầu</p> <p><span class="hps">-</span>&nbsp;<span class="hps">Thời gian cung cấp</span>:&nbsp;<span class="hps">quanh</span>&nbsp;<span class="hps">năm</span><br /> </p> <p>&nbsp;</p> <h3>Nghệ củ sấy kh&ocirc; đ&aacute;nh b&oacute;ng</h3> <p><strong>+&nbsp;M&Ocirc; TẢ:<br /> <strong><strong><font size="3"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font face="Verdana">Nghệ tươi rửa sạch sấy kh&ocirc;, đ&aacute;nh b&oacute;ng S&agrave;ng loại bớt vỏ v&agrave; miếng vụn.</font></font></font></font></font></strong></strong></strong></p> <p><strong>+&nbsp;Chi tiết sản phẩm:</strong></p> <div> <p>M&agrave;u v&agrave;ng vị thơm đặc trưng của sản phẩm</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Độ ẩm : Max 13%</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tạp chất&nbsp; 3 %</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&oacute;ng g&oacute;i: 25Kg hoặc 45 Kg/ 1 bao PP+PE Hoặc theo y&ecirc;u cầu</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Số lượng 1 c&ocirc;ng 20 khoảng 14 Tấn</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thời gian cung cấp: quanh năm</p> <h3>Nghệ th&aacute;i L&aacute;t sấy kh&ocirc;</h3> <p><strong>+&nbsp;M&Ocirc; TẢ:<br /> <font size="3"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font face="Verdana">Nghệ tươi rửa sạch th&aacute;i miếng đem Sấy kh&ocirc;. S&agrave;ng loại bớt vỏ v&agrave; miếng vụn</font></font></font></font></font></strong></p> <p><strong>+&nbsp;Chi tiết sản phẩm:</strong></p> <div> <p><font size="3"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font face="Verdana">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&agrave;u v&agrave;ng vị thơm đặc trưng của sản phẩm<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Độ ẩm : Max 13%<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tạp chất&nbsp; 3 %<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&oacute;ng g&oacute;i: 25Kg hoặc 45 Kg/ 1 bao PP+PE<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Số lượng 1 c&ocirc;ng 20 khoảng 14 Tấn</font></font></font></font></font></p> <p><span class="hps">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>&nbsp;<span class="hps">Thời gian cung cấp</span>:&nbsp;<span class="hps">quanh</span>&nbsp;<span class="hps">năm</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>vậy bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với:</p> <p><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red">M</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red">r: duy viet</span></em></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099">Sale&amp;marketing</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099">Phone : +84 1644213333</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099">Website:</span></strong><strong><span style="font-size: 11pt"> </span></strong><strong><u><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099"><a target="_blank" href="http://spice.vn/en/">http://spice.vn</a></span></u></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099">Skype ID:</span></strong><strong><u><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1f497d">duyviet.spice</span></u></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099">&nbsp;&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099">&nbsp;Email:&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099"><a target="_blank" href="mailto:duyviet@spice.vn">duyviet@spice.vn</a></span></strong></p> </div> </div> </div></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: việt nguyễn
   - Địa chỉ: trưng trắc văn lâm hưng yên
   - Điện thoại: 01644213333 - Fax: 03213994504
   - email: duyviet@spice.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...