Nhà của thú cưng

#1
<h1><a name="_Toc335300679"></a><span style="font-size: 20pt; font-weight: normal">Nh&agrave; của th&uacute; cưng</span><span style="font-size: 20pt; font-weight: normal"></span></h1> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">&nbsp; Với thiết kế th&ocirc;ng minh, sản phẩm n&agrave;y c&oacute; thể dễ d&agrave;ng lắp r&aacute;p, th&aacute;o, dễ d&agrave;ng vệ sinh, di chuyển. Đ&acirc;y l&agrave; một sản phẩm ho&agrave;n hảo th&iacute;ch hợp với cả trong nh&agrave; v&agrave; ngo&agrave;i trời. Được l&agrave;m từ 100% gỗ Th&ocirc;ng nhập khẩu, sản phẩm n&agrave;y sẽ gi&uacute;p th&uacute; cưng của bạn chống đỡ với c&aacute;i n&oacute;ng, lạnh của mặt đất, s&agrave;n nh&agrave;. Tất cả đ&atilde; được xử l&yacute; theo ti&ecirc;u chuẩn, tuyệt đối kh&ocirc;ng g&acirc;y hại đến sức khỏe th&uacute; cưng nh&agrave; bạn</p> <ul style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal" style="color: #c00000; line-height: 115%">Th&ocirc;ng số kỹ thuật:</li> </ul> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">Chất liệu &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;: Gỗ Th&ocirc;ng, Acacia<br /> M&aacute;i th&aacute;o rời&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; : C&oacute;</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">Cửa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; : C&oacute;</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">K&iacute;ch thước cửa (R x C) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;: 30.5 x 36.5,&hellip;.. cm</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">K&iacute;ch thước phủ b&igrave; (R x D x C) : 76 x 81 x 76, 81 x 96.5 x 81,&hellip;. cm</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><span style="color: red">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu Xin liện hệ:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%"><strong><span style="color: green">C&Ocirc;NG TY CP SẢN XUẤT V&Aacute;N S&Agrave;N HO&Agrave;NG PH&Uacute;C</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%"><strong>Address:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, HCM City, Viet Nam</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%"><strong>Tell/Cell:</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +84.08.22442845 &ndash; 38.10.2737</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%"><strong>Fax</strong>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +84.0838102737</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%"><strong>Mobile phone</strong>:+84.9162775344 &ndash; 0902.51.61.64</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%"><strong>Tax:&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 03.05.188.677</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%"><strong>Website:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.hoangphucwood.com/">www.hoangphucwood.com</a></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.hoangphucwood.com.vn/">www.hoangphucwood.com.vn</a></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.hoangphucwood.vn/">www.hoangphucwood.vn</a></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%"><strong>Email:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:woodhoangphuc1999@yahoo.com">woodhoangphuc1999@yahoo.com</a></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:hoangphucwood@gmail.com">hoangphucwood@gmail.com</a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh Quang
- Địa chỉ: 282 Cộng Hòa, F13, Q.Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: 0989934521 - Fax: 0934004566
- email: minhquang1812@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH