• NHÀ ĐẤT GIÁ RẺ TẠI CỦ CHI-TP.HCM: đầu tư sớm, sinh lời cao

  Thảo luận trong 'Mua bán Đất nông nghiệp & Trang trại' , 5/4/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Ngô Viết Sang
   - Địa chỉ: 17 đường 99, ấp Giữa, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM
   - Tel, Fax: ::: FaX 39919999
   - email: nhathoanggia@yahoo.com.vn
   ================================

   <strong>*** Đầu tư sớm &ndash; Sinh lời cao : Thời điểm tốt nhất để mua căn nh&agrave; thứ 2, một căn nh&agrave; vườn hay 1 l&ocirc; đất c&oacute; vị tr&iacute; đẹp tại Củ Chi để nghĩ dưỡng cuối tuần, chỉ c&aacute;ch s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất khoảng 20km :<br /></strong><strong><font color="#0000f0">- Ca&ecirc;n villa kha&ugrave; lớn, </font></strong><strong><font color="#0000f0">na&egrave;m gi&ouml;&otilde;a khu v&ouml;&ocirc;&oslash;n Cau Vua ro&auml;ng ra&otilde;i, khang trang va&oslash; tuye&auml;t &ntilde;e&iuml;p, &ocirc;&ucirc; ma&euml;t tie&agrave;n &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng so&aacute; 5, xa&otilde; Ta&acirc;n Tha&iuml;nh Ta&acirc;y, ca&ugrave;ch T&aelig;nh lo&auml; 8 khoa&ucirc;ng 200m, ca&ugrave;ch nga&otilde; t&ouml; Ta&acirc;n Quy 1km, DT 45mx70m, gia&ugrave; 1,2 trie&auml;u/m<sup>2 </sup>; <br />- Ca&ecirc;n bie&auml;t th&ouml;&iuml; mini (6mx12m) xinh xa&eacute;n, na&egrave;m gi&ouml;&otilde;a 1 v&ouml;&ocirc;&oslash;n lan tuye&auml;t &ntilde;e&iuml;p, &ocirc;&ucirc; ma&euml;t tie&agrave;n &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng so&aacute; 21, t&ouml;&oslash; nga&otilde; 3 Vie&auml;t Kie&agrave;u cha&iuml;y va&oslash;o, ca&ugrave;ch Quo&aacute;c lo&auml; 22: 500m, ca&ugrave;ch &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng Lie&acirc;u B&igrave;nh H&ouml;&ocirc;ng 30m, DT 21mx36m, gia&ugrave; 2,35 t&aelig; ; <br />- Ca&ecirc;n nha&oslash; v&ouml;&ocirc;&oslash;n kha&ugrave; ly&ugrave; t&ouml;&ocirc;&ucirc;ng, co&ugrave; ha&oslash;ng ra&oslash;o xa&acirc;y kha&ugrave; &ntilde;e&iuml;p, ro&auml;ng ra&otilde;i, khang trang, na&egrave;m &ocirc;&ucirc; ma&euml;t tie&agrave;n &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng so&aacute; 489, ga&agrave;n ch&ocirc;&iuml; Pha&iuml;m Va&ecirc;n Co&auml;i ca&ugrave;ch khoa&ucirc;ng 300m, ca&ugrave;ch &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng Pha&iuml;m Va&ecirc;n Co&auml;i khoa&ucirc;ng 20m, DT 25mx57m, gia&ugrave; 2 t&aelig; ; <br />- Lo&acirc; &ntilde;a&aacute;t l&ocirc;&ugrave;n ma&euml;t tie&agrave;n &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng Ba&oslash;u La&ugrave;ch, ca&ugrave;ch nga&otilde; t&ouml; v&ocirc;&ugrave;i &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng Pha&iuml;m Va&ecirc;n Co&auml;i 300m, DT 10mx80m, gia&ugrave; 550 trie&auml;u; <br />- Lo&acirc; &ntilde;a&aacute;t l&ocirc;&ugrave;n &ocirc;&ucirc; ma&euml;t tie&agrave;n &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng &ntilde;a&aacute;t &ntilde;o&ucirc;, ca&ugrave;ch &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng Nguye&atilde;n Th&ograve; Ra&oslash;nh 300m, DT 20mx261m, gia&ugrave; re&ucirc; : 200.000 &ntilde;/m<sup>2</sup>; <br />- Lo&acirc; &ntilde;a&aacute;t l&ocirc;&ugrave;n kha&ugrave; &ntilde;e&iuml;p &ocirc;&ucirc; ma&euml;t tie&agrave;n &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng Huy&oslash;nh Va&ecirc;n Co&iuml;, ca&ugrave;ch Quo&aacute;c lo&auml; 22: 200m, DT 60mx80m, gia&ugrave; 7,6 t&aelig;; <br />- Lo&acirc; &ntilde;a&aacute;t l&ocirc;&ugrave;n kha&ugrave; &ntilde;e&iuml;p &ocirc;&ucirc; ma&euml;t tie&agrave;n &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng Le&acirc; Minh Nh&ouml;&iuml;t, ca&ugrave;ch Quo&aacute;c lo&auml; 22: 500m, DT 30mx95m, gia&ugrave; 1,4 trie&auml;u/m<sup>2</sup>; <br />- Lo&acirc; &ntilde;a&aacute;t l&ocirc;&ugrave;n vuo&acirc;ng v&ouml;&ugrave;t, cao ra&ugrave;o, kha&ugrave; &ntilde;e&iuml;p, na&egrave;m &ocirc;&ucirc; ma&euml;t tie&agrave;n &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng so&aacute; 36, ch&iacute;nh la&oslash; con &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng ca&auml;p be&acirc;n ho&acirc;ng Nha&oslash; Va&ecirc;n Ho&ugrave;a Thie&aacute;u Nhi cu&ucirc;a huye&auml;n Cu&ucirc; Chi, lo&acirc; &ntilde;a&aacute;t na&egrave;m ca&ugrave;ch Quo&aacute;c lo&auml; 22: 300m, DT 20mx100m, gia&ugrave; 1,7 trie&auml;u/m<sup>2</sup>; <br />- Lo&acirc; &ntilde;a&aacute;t l&ocirc;&ugrave;n co&ugrave; sa&uuml;n ha&oslash;ng ra&oslash;o, &ocirc;&ucirc; ma&euml;t tie&agrave;n &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng La&ugrave;ng The, ca&ugrave;ch T&aelig;nh lo&auml; 8: 150m, DT 46mx81m, gia&ugrave; 1,2 trie&auml;u/m<sup>2</sup>; <br />- Lo&acirc; &ntilde;a&aacute;t l&ocirc;&ugrave;n co&ugrave; v&ograve; tr&iacute; &ntilde;a&eacute;c &ntilde;&ograve;a, na&egrave;m &ocirc;&ucirc; ma&euml;t tie&agrave;n &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng nh&ouml;&iuml;a l&ocirc;&ugrave;n Nguye&atilde;n Th&ograve; Ne&acirc;, ga&agrave;n nga&otilde; t&ouml; v&ocirc;&ugrave;i &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng Ca&acirc;y Ba&oslash;i ca&ugrave;ch khoa&ucirc;ng 500m, trong v&ouml;&ocirc;&oslash;n co&ugrave; tro&agrave;ng nhie&agrave;u bu&iuml;i tru&ugrave;c xanh kha&ugrave; &ntilde;e&iuml;p, DT 12mx55m, gia&ugrave; 60 trie&auml;u/me&ugrave;t ngang; <br />- Lo&acirc; &ntilde;a&aacute;t l&ocirc;&ugrave;n 2 ma&euml;t tie&agrave;n &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng &ntilde;a&aacute;t &ntilde;o&ucirc;, ca&ugrave;ch T&aelig;nh lo&auml; 7: 100m, DT 60mx47m, gia&ugrave; c&ouml;&iuml;c re&ucirc; : 800.000 đồng</font></strong><strong><font color="#0000f0">/m<sup>2</sup>; <br />- Lo&acirc; &ntilde;a&aacute;t l&ocirc;&ugrave;n ma&euml;t tie&agrave;n &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng &ntilde;a&aacute;t &ntilde;o&ucirc;, ga&agrave;n &Ntilde;&ograve;a &Ntilde;a&iuml;o Cu&ucirc; Chi, ca&ugrave;ch T&aelig;nh lo&auml; 15: 100m, DT 14mx75m, gia&ugrave; 1,2 t&aelig;; <br />- Lo&acirc; &ntilde;a&aacute;t l&ocirc;&ugrave;n ma&euml;t tie&agrave;n &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng Nhua&auml;n &Ntilde;&ouml;&ugrave;c, ca&ugrave;ch UBND xa&otilde; Nhua&auml;n &Ntilde;&ouml;&ugrave;c 100m, DT 12mx136m, gia&ugrave; 2,1 t&aelig;; <br />- Lo&acirc; &ntilde;a&aacute;t l&ocirc;&ugrave;n tuye&auml;t &ntilde;e&iuml;p &ntilde;ang la&oslash;m trang tra&iuml;i, ở </font></strong><strong><font color="#0000f0">&ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng b&ocirc;&oslash; ke&acirc;nh &Ntilde;o&acirc;ng, ca&ugrave;ch T&aelig;nh lo&auml; 2: 2km, DT 10576m<sup>2</sup>, gia&ugrave; 4 t&aelig;; <br />- Lo&acirc; &ntilde;a&aacute;t l&ocirc;&ugrave;n ma&euml;t tie&agrave;n &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng Nguye&atilde;n Th&ograve; Ra&oslash;nh, ca&ugrave;ch Quo&aacute;c lo&auml; 22: 1km, DT 20mx60m, gia&ugrave; 2,5 t&aelig;; <br />- Lo&acirc; &ntilde;a&aacute;t l&ocirc;&ugrave;n kha&ugrave; &ntilde;e&iuml;p, r&ocirc;&iuml;p bo&ugrave;ng ma&ugrave;t v&ocirc;&ugrave;i ra&aacute;t nhie&agrave;u loa&iuml;i ca&acirc;y a&ecirc;n tra&ugrave;i &ntilde;&ouml;&ocirc;&iuml;c tro&agrave;ng k&iacute;n he&aacute;t ca&ucirc; khu v&ouml;&ocirc;&oslash;n, ra&aacute;t ly&ugrave; t&ouml;&ocirc;&ucirc;ng &ntilde;e&aring; la&oslash;m bie&auml;t th&ouml;&iuml; v&ouml;&ocirc;&oslash;n ngh&oacute; d&ouml;&ocirc;&otilde;ng, nằm ở ma&euml;t tie&agrave;n &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng l&ocirc;&ugrave;n, &Ntilde;C: 123 Phạm Văn Cội, DT 19mx57m, gia&ugrave; 1,6 tỉ</font></strong><font color="#0000f0"><strong> ;<br /></strong>-<strong> L&ocirc; đất lớn c&oacute; vị tr&iacute; kh&aacute; đẹp, ở mặt tiền đường nhựa thuộc khu trung t&acirc;m x&atilde; An Nhơn T&acirc;y, gần chợ, bến xe, bệnh viện v&agrave; UBND x&atilde; An Nhơn T&acirc;y&hellip; c&aacute;ch ng&atilde; 3 giữa Tỉnh lộ 7 với Tỉnh lộ 15: 500m, DT 31mx38m, gi&aacute; 1,2 triệu/m<sup>2</sup>&hellip;<br /></strong></font><strong>***<u>Li&ecirc;n hệ</u> :<br /></strong><strong>C&Ocirc;NG TY CP &nbsp;NHẤT HO&Agrave;NG GIA<br /></strong><strong><font color="#0000f0"><u>Chuy&ecirc;n</u>:</font> đầu tư cho thu&ecirc;, m&ocirc;i giới v&agrave; mua b&aacute;n nh&agrave; đất tại huyện Củ Chi&hellip;<br /></strong><font color="#0000f0"><strong>VPBĐS: 17 đường số 99, ấp Giữa, x&atilde; T&acirc;n Ph&uacute; Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM.<br /></strong></font><strong><font color="#0000f0">Website nh&agrave; đất gi&aacute; rẻ : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;<a href="http://agriviet.com/%22http://www.nhadatgiare.com//%22">www.NhaDatGiaRe.com</a><br /></strong><strong><font color="#0000f0"><u>Hotline</u>: &nbsp;</font>098.9919999 / (08)3.9919999 / 09.45678999 / 0902.89.89.89</strong><br />
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...