• Nhà phân phối máy phát điện KAMA tại Việt Nam (13)

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 7/3/12

  1. f5pro Guest

   <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="form_table"><tbody><tr><td class="form_name">Th&ocirc;ng tin chung</td> <td class="link_show_hide"> <a title="Ẩn/Hiện th&ocirc;ng tin chung" class="button_show_hide hide" id="show_hide_raovat_technical">Ẩn/Hiện th&ocirc;ng tin chung</a> </td> </tr> </tbody></table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" class="raovat_table_technical"> <tbody><tr><td class="name">H&atilde;ng sản xuất</td><td class="value"><a class="text_link_v2" href="http://www.vatgia.com/s/kama">KAMA</a></td></tr><tr><td class="name">Hệ số c&ocirc;ng suất</td><td class="value">2.0KVA - 10.0KVA</td></tr><tr><td class="name">Động cơ</td><td class="value">KAMA</td></tr><tr><td class="name">Xuất xứ</td><td class="value">Germany</td></tr></tbody></table> <div class="title"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="form_table"> <tbody><tr> <td class="form_name">Th&ocirc;ng tin chi tiết</td> <td class="link_show_hide"> <a title="Ẩn/Hiện nội dung chi tiết" class="button_show_hide hide" id="show_hide_raovat_content">Ẩn/Hiện nội dung chi tiết</a> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="p_first"><strong>&nbsp;</strong><span style="color: #ff00ff"><strong>F5pro Cam kết h&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng - đầy đủ phụ kiện - gi&aacute; rẻ - giao v&agrave; bảo h&agrave;nh tại nơi sử dụng ( nội th&agrave;nh HCM v&agrave; H&agrave; Nội) .Website :<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.f5pro.vn/">http://www.f5pro.vn</a></strong></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline">TH&Ocirc;NG TIN LI&Ecirc;N HỆ:</span></strong><strong> <span style="color: #ff0000">THI&Ecirc;N ẤN &nbsp;0938902234 </span></strong></p> <p><strong>YAHOO: <span style="color: #ff0000">F5_KD10SG</span> &ndash; EMAIL: <span style="color: #ff0000">THIENAN@F5PRO.VN</span></strong></p> <p><span style="color: #0000ff"><strong><span style="text-decoration: underline">TRỤ SỞ HCM</span></strong><strong>:</strong></span><strong> </strong><strong>27 NGUYỄN QUANG B&Iacute;CH P.13 Q.T&Acirc;N B&Igrave;NH. TP.HCM</strong></p> <p><strong>TEL: 08-38132181&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p><span style="color: #0000ff"><strong><span style="text-decoration: underline">TRỤ SỞ HN:</span></strong></span><strong> </strong><strong>560 TRƯỜNG CHINH ĐỐNG ĐA H&Agrave; NỘI</strong></p> <p><strong>TEL: 04 - 35640558</strong></p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://f5pro.vn/category-634/May-phat-dien-dan-dung.html"><span style="color: #ff00ff"><em>F5PRO CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP , PH&Acirc;N PHỐI , LẮP ĐẶT M&Aacute;Y PH&Aacute;T ĐIỆN NHẬP KHẨU VỚI GI&Aacute; TỐT NHẤT.( Li&ecirc;n hệ trực tiếp để được gi&aacute; tốt)</em></span></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://f5pro.vn/May-phat-dien-KAMA-KGE2500E-p12676.html"><span style="color: #ff00ff">&nbsp;</span></a></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #ff00ff"><span style="font-size: large"><span style="color: #0000ff">BẢNG GI&Aacute; M&Aacute;Y PH&Aacute;T ĐIỆN KAMA NHI&Ecirc;N LIỆU XĂNG</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #ff00ff"><span style="font-size: large"><span style="color: #0000ff"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/bkj1331084798.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_bkj1331084798.jpg" /></a><br /></span></span></span></p> <table width="662" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="height: 626px"><tbody><tr><td style="width: 42px"> <p><span style="color: #0000ff"><strong>TT</strong></span></p> </td> <td style="width: 199px"> <p><span style="color: #0000ff"><strong>K&Yacute; HIỆU</strong></span></p> </td> <td style="width: 287px"> <p><span style="color: #0000ff"><strong>T&Iacute;NH NĂNG KỸ THUẬT</strong></span></p> </td> <td style="width: 142px"> <p><span style="color: #0000ff"><strong>ĐƠN GI&Aacute; (VND)</strong></span></p> </td> </tr><tr style="text-align: center"><td style="width: 42px"> <p>01</p> </td> <td style="width: 199px"> <p>M&aacute;y ph&aacute;t điện x&aacute;ch tay</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://f5pro.vn/May-phat-dien-KAMA-IG1000-p12671.html"><span style="color: #ff0000"><strong>KAMA - IG1000</strong></span></a></p> </td> <td valign="top" style="width: 287px"> <p align="left">- C&ocirc;ng suất: 0.9/1.0 KVA</p> <p align="left">- Nhi&ecirc;n liệu: <strong>Xăng</strong></p> <p align="left">- Thiết kế si&ecirc;u chống ồn</p> <p align="left">- Khởi động: D&acirc;y Curoa</p> </td> <td style="width: 142px"> <p align="center"><span style="color: #ff0000">10.670.000</span></p> </td> </tr><tr style="text-align: center"><td style="width: 42px"> <p>02</p> </td> <td style="width: 199px"> <p>M&aacute;y ph&aacute;t điện</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://f5pro.vn/May-phat-dien-KAMA-KGE2500X-p12658.html"><span style="color: #ff0000"><strong>KAMA</strong><strong>&nbsp; KGE - 2500X</strong></span></a></p> </td> <td valign="top" style="width: 287px"> <p align="left">- C&ocirc;ng suất li&ecirc;n tục: 2.0 KVA</p> <p align="left">- C&ocirc;ng suất cực đại: 2.2 KVA</p> <p align="left">- Nhi&ecirc;n liệu: <strong>Xăng</strong></p> <p align="left">- Khởi động: D&acirc;y Curoa</p> </td> <td style="width: 142px"> <p align="center"><span style="color: #ff0000">9.500.000</span></p> </td> </tr><tr><td style="width: 42px"> <p>03</p> </td> <td style="width: 199px"> <p style="text-align: center">M&aacute;y ph&aacute;t điện</p> <p style="text-align: center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://f5pro.vn/May-phat-dien-KAMA-KGE2500E-p12676.html"><span style="color: #ff0000"><strong>KAMA</strong><strong>&nbsp; KGE - 2500E</strong></span></a></p> </td> <td valign="top" style="width: 287px"> <p align="left">- C&ocirc;ng suất li&ecirc;n tục: 2.0 KVA</p> <p align="left">- C&ocirc;ng suất cực đại: 2.2 KVA</p> <p align="left">- Nhi&ecirc;n liệu: <strong>Xăng</strong>, Số pha: 01</p> <p align="left">- Khởi động: Đề nổ</p> </td> <td style="width: 142px"> <p align="center"><span style="color: #ff0000">10.200.000</span></p> </td> </tr><tr><td style="width: 42px"> <p>04</p> </td> <td style="width: 199px"> <p style="text-align: center">M&aacute;y ph&aacute;t điện</p> <p style="text-align: center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://f5pro.vn/May-phat-dien-KAMA-KGE-4000E-p12677.html"><span style="color: #ff0000"><strong>KAMA</strong><strong>&nbsp; KGE - 4000E</strong></span></a></p> </td> <td valign="top" style="width: 287px"> <p align="left">- C&ocirc;ng suất li&ecirc;n tục: 3.0 KVA</p> <p align="left">- C&ocirc;ng suất cực đại: 3.3 KVA</p> <p align="left">- Nhi&ecirc;n liệu: <strong>Xăng</strong>, Số pha: 01</p> <p align="left">- Khởi động: Đề nổ v&agrave; d&acirc;y Curoa</p> </td> <td style="width: 142px"> <p align="center"><span style="color: #ff0000">13.835.000</span></p> </td> </tr><tr><td style="width: 42px"> <p>05</p> </td> <td style="width: 199px"> <p style="text-align: center">M&aacute;y ph&aacute;t điện</p> <p style="text-align: center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://f5pro.vn/May-phat-dien-KAMA-KGE-6500E-p12655.html"><span style="color: #ff0000"><strong>KAMA</strong><strong> KGE - 6500E</strong></span></a></p> </td> <td valign="top" style="width: 287px"> <p align="left">- C&ocirc;ng suất li&ecirc;n tục: 5 KVA</p> <p align="left">- C&ocirc;ng suất cực đại: 5.5 KVA</p> <p align="left">- Nhi&ecirc;n liệu: <strong>Xăng</strong>, Số pha: 01</p> <p align="left">- Khởi động: Đề nổ v&agrave; d&acirc;y Curoa</p> </td> <td style="width: 142px"> <p align="center"><span style="color: #ff0000">17.550.000</span></p> </td> </tr><tr><td style="width: 42px"> <p>06</p> </td> <td style="width: 199px"> <p style="text-align: center">M&aacute;y ph&aacute;t điện</p> <p style="text-align: center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://slave.vatgia.com/raovat/M%C3%A1y%20ph%C3%A1t%20%C4%91i%E1%BB%87n%20KAMA%20KGE12E"><span style="color: #ff0000"><strong>KAMA</strong><strong> KGE - 12E</strong></span></a></p> </td> <td valign="top" style="width: 287px"> <p align="left">- C&ocirc;ng suất li&ecirc;n tục: 8.5 KVA</p> <p align="left">- C&ocirc;ng suất cực đại: 9.5 KVA</p> <p align="left">- Nhi&ecirc;n liệu: <strong>Xăng</strong>, Số pha: 01</p> <p align="left">- Khởi động: Đề nổ</p> </td> <td style="width: 142px"> <p align="center"><span style="color: #ff0000">44.500.000</span></p> </td> </tr><tr><td style="width: 42px"> <p>07</p> </td> <td style="width: 199px"> <p style="text-align: center">M&aacute;y ph&aacute;t điện</p> <p style="text-align: center"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://f5pro.vn/May-phat-dien-KAMA-KGE-12E3-p12663.html"><span style="color: #ff0000"><strong>KAMA</strong><strong> - KGE 12E3</strong></span></a></p> </td> <td valign="top" style="width: 287px"> <p align="left">- C&ocirc;ng suất li&ecirc;n tục: 9.5 KVA</p> <p align="left">- C&ocirc;ng suất cực đại: 10.5 KVA</p> <p align="left">- Nhi&ecirc;n liệu: <strong>Xăng</strong>, Số pha: 03</p> <p align="left">- Khởi động: Đề nổ</p> </td> <td style="width: 142px"> <p align="center" class="p_last"><span style="color: #ff0000">48.850.000</span></p></td></tr></tbody></table>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân:
   - Địa chỉ:
   - Điện thoại: - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...