• NHẬN CHUYỂN PHÁT NHANH THƯ TRONG & NGOÀI NƯỚC TẠI TRUNG TÂM NHA TRANG

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 25/1/12

  1. phanminhtan Học làm nông dân

   <font face="Times New Roman"><em><strong><u>K&iacute;nh gửi:</u></strong></em><strong>&nbsp; Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</strong><br /></font><font face="Times New Roman">Trung t&acirc;m &nbsp;dich vu buu chinh TẠI NHA TRANG, &nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chuyển ph&aacute;t nhanh trong nước v&agrave; Quốc tế tại Việt Nam. Dịch vụ của c&ocirc;ng ty bao gồm: <br /></font><font size="3">&uuml;</font><font face="Times New Roman">&nbsp; </font><font size="3">Chuyển ph&aacute;t nhanh trong nước &amp; Quốc tế.<br /></font><font size="3">&uuml;</font><font face="Times New Roman">&nbsp; </font><font size="3">Chuyển ph&aacute;t Bảo đảm.<br /></font><font size="3">&uuml;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Chuyển ph&aacute;t thường<br /></font><strong>Nhận gửi tại địa chỉ &nbsp;với số lượng nhiều hay &iacute;t ( kh&ocirc;ng t&iacute;nh cước ph&iacute; ) TẠI TRUNG T&Acirc;M TP NHA TRANG . </strong><font face="Times New Roman"><em><strong>XIN H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI : 0126. 569 7296 ( GẶP T&Acirc;N )</strong></em><br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp; Nay, được biết&nbsp; QU&Yacute; KH&Aacute;CH<strong> </strong>đang c&oacute; kế hoạch t&igrave;m kiếm một nh&agrave; cung cấp dịch vụ chuyển ph&aacute;t nhanh chuy&ecirc;n nghiệp, ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn được trở th&agrave;nh một đối t&aacute;c tin cậy, l&acirc;u d&agrave;i của Qu&yacute; vị. Ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng nhận được sự hợp t&aacute;c của Qu&yacute; vị v&agrave; mong muốn được phục vụ Qu&yacute; vị trong thời gian sớm nhất. <em><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i khẳng định sẽ l&agrave;m tốt nhất c&oacute; thể để mang lại những lợi &iacute;ch tối đa </strong></em><strong>cho </strong><em><strong>Qu&yacute; kh&aacute;ch</strong></em><em><strong>.<br /></strong></em></font>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TẠI NHA TRANG
   - Địa chỉ: 50 LÊ THÁNH TÔN NHA TRANG
   - Điện thoại: 01265697296 - Fax:
   - email: phanminhtan1981@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...