• Nhận cung cấp -Vải địa kỹ thuật- Giấy dầu- Rọ đá- Nhựa đường và các lo

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 12/12/11

  1. <p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><strong>Direct<em><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </u></em>MR:Ninh Việt Duy<br /></strong><strong><em><u>Hotline 24/7</u></em></strong><strong><em> </em></strong><strong>: </strong><strong><u>0947.57.65.95 &ndash; 04.3683-0764 </u></strong><strong><br /></strong><strong>Yaaahoooo: ninhcongduy@yahoo.com<br /></strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Calling me&hellip;.. Al&ocirc;</strong><strong> ngay &nbsp;!!!!!!!!!....</strong><strong>&nbsp; <br /></strong><strong>-------------------------<br /></strong><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ X&Acirc;Y LẮP V&Agrave; THƯƠNG MẠI AT VIỆT NAM :</strong><strong> </strong><strong>L&Agrave; NH&Agrave; CUNG CẤP H&Agrave;NG ĐẦU VỀ GI&Aacute; CẢ CŨNG NHƯ CHẤT LƯỢNG C&Aacute;C LOẠI SẢN PHẨM CHUY&Ecirc;N NG&Agrave;NH CẦU ĐƯỜNG &ndash; GIAO TH&Ocirc;NG &ndash; Đ&Ecirc; ĐẬP THỦY LỢI &ndash; THỦY ĐIỆN:</strong><strong><br /></strong><strong>BAO GỒM:<br /></strong><strong><em>1. RỌ Đ&Aacute; </em></strong><strong><em>- <strong>THẢM Đ&Aacute;.</strong> <br /></em></strong><strong><em>2. <strong>VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT</strong><br /></em></strong><strong><em>3. <strong>BẤC THẤM ĐỨNG - BẤC THẤM NGANG</strong><br /></em></strong><strong><em>4. <strong>GIẤY DẦU CHỐNG THẤM - M&Agrave;NG CHỐNG THẤM</strong> <br /></em></strong><strong><em>5. <strong>MATIT CH&Egrave;N KHE</strong> B&Ecirc; T&Ocirc;NG<br /></em></strong><strong><em>6. NHỰA ĐƯỜNG &ndash; SHELL SINGAPORE<br /></em></strong><strong><em>6. BĂNG CẢN NƯỚC PVC - KHỚP NỐI <br /></em></strong><strong><u>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loai sản phẩm sau:</u></strong><strong><u>.</u></strong><strong> <br /></strong><strong><u>1. KHỚP NỐI KN92:</u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong>Khớp nối KN92 : m&agrave;u xanh trong <br /></strong><strong><u>2 .BĂNG CẢN NƯỚC :</u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong>Băng cản nước PVC Waterstop&nbsp; c&aacute;c loại như : </strong><strong>O150 &ndash; V150; O200 &ndash; V200; O250 &ndash; V250 ; O300 &ndash; V300; O320 &ndash; V320 ; M&agrave;u xanh dương.</strong><strong><br /></strong><strong><u>3- RỌ Đ&Aacute;</u></strong><strong>:</strong><strong> <br /></strong><strong><u>Mắtlưới: 60x80;80x100;100x120;120x150<br /></u></strong><strong><u>Mạ kẽm v&agrave; bọc nhựa PVC </u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong>- Rọ đ&aacute; loại&nbsp;&nbsp; (2x1x1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn </strong><strong><br /></strong><strong>-&nbsp; Rọ đ&aacute; loại&nbsp;&nbsp; (2x1x0.5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; : v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn </strong><strong><br /></strong><strong>- Rọ đ&aacute; loại&nbsp;&nbsp; (1x1x0.5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn </strong><strong><br /></strong><strong>- Rọ đ&aacute; loại&nbsp;&nbsp; (1x1x1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</strong><strong><br /></strong><strong>- Rọ đ&aacute; loại&nbsp; (0.7x0.7x0.5): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</strong><strong><br /></strong><strong>- Rọ đ&aacute; loại&nbsp;&nbsp; (5x1x0.5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 1 v&aacute;ch ngăn v&agrave; 4 v&aacute;ch ngăn</strong><strong><br /></strong><strong>- Rọ đ&aacute; loại&nbsp;&nbsp; (4x2x0.3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</strong><strong><br /></strong><strong>- Rọ đ&aacute; loại&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4x2x0.5)&nbsp;&nbsp; &nbsp;: v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</strong><strong><br /></strong><strong><u>4 - THẢM Đ&Aacute;</u></strong><strong>:</strong><strong><br /></strong><strong><u>Mắt lưới:60x80; 80x100; 100x120; 120x150<br /></u></strong><strong><u>Mạ kẽm v&agrave; bọc nhựa PVC </u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong>- Thảm đ&aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6x2x0.3)&nbsp;&nbsp; : 5 v&aacute;ch ngăn - 3 v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn <br /></strong><strong>- Thảm đ&aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6x2x0.23)&nbsp;&nbsp; : 5 v&aacute;ch ngăn - 3 v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn<br /></strong><strong>- Thảm đ&aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6x2x0.5)&nbsp;&nbsp; : 5 v&aacute;ch ngăn ; 3 v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn <br /></strong><strong>- Thảm đ&aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4x2x0.5)&nbsp;&nbsp; : 3 v&aacute;ch ngăn ;2v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn <br /></strong><strong>- Thảm đ&aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4x2x0.23)&nbsp;&nbsp; : 3 v&aacute;ch ngăn ; 2v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn <br /></strong><strong>- Thảm đ&aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3x2x0.3)&nbsp;&nbsp; : 1 v&aacute;ch ngăn - 2 v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn <br /></strong><strong>- Thảm đ&aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3x2x0.23)&nbsp;&nbsp; : 1 v&aacute;ch ngăn - 2 v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn <br /></strong><strong>- Thảm đ&aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3x2x0.5)&nbsp;&nbsp; : 1 v&aacute;ch ngăn - 2 v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn <br /></strong><strong><u>&nbsp;</u></strong><strong><u>RỌ Đ&Aacute; NEO</u></strong><strong><u> <br /></u></strong><strong>Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; thể sản xuất c&aacute;c loại rọ đ&aacute; v&agrave; thảm đ&aacute; với k&iacute;ch thước v&agrave; th&ocirc;ng số kỹ thuật đa dạng hơn t&ugrave;y&nbsp; theo y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng .<br /></strong><strong>Cung cấp c&aacute;c loại lưới th&eacute;p B40 ; lưới th&eacute;p bọc nhựa ; lưới th&eacute;p mạ kẽm theo y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch.</strong><strong><em><u> </u></em></strong><strong><br /></strong><strong><u>5- VẢI ĐỊA KỸ THUẬT &nbsp;:</u></strong><strong><u> </u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong>- Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt </strong><strong>Polyfelt TS - </strong><strong>MALAYSIA</strong><strong>:&nbsp; TS10, TS20, TS25, TS30, TS35, TS40, TS50, TS60, TS65, TS70, TS76, TS80&nbsp; </strong><strong><br /></strong><strong>- Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt </strong><strong>HD - </strong><strong>VIỆT NAM</strong><strong> :</strong><strong> HD16C, HD118C, HD19C, HD23C, HD27C, HD30C, HD34C, HD38C, HD43C, HD50C, HD60C </strong><strong><br /></strong><strong>- Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt&nbsp; </strong><strong>ART </strong><strong>&nbsp;- VIỆT NAM</strong><strong> : </strong><strong>ART8, ART9, ART11, ART12, ART14, ART15, ART17, ART 20, ART22, ART24, ART25, ART28&hellip;&hellip;&hellip;.. </strong><strong><br /></strong><strong>- Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt </strong><strong>VNT</strong><strong> - VIỆT NAM</strong><strong> :</strong><strong> VNT25, VNT30, VNT50, &hellip;.</strong><strong><br /></strong><strong>- Vải địa kỹ thuật dệt </strong><strong>PP</strong><strong> - VIỆT NAM</strong><strong>: PP25, PP50, PP70 (Hay c&ograve;n gọi l&agrave; vải MAC)</strong><strong><br /></strong><strong>- Vải địa kỹ thuật dệt cường độ cao </strong><strong>GML - GM</strong><strong> - H&Agrave;N QUỐC</strong><strong> :</strong><strong> </strong><strong>100/50kN, 200/50kN , 200/200kN/m&hellip;GML10; GML20; 1001; <br /></strong><strong><u>6. LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT:</u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong>-</strong><strong> Lưới địa kỹ thuật Tensar</strong><strong> : Trung Quốc ; Italy-&nbsp; sợi thủy tinh v&agrave; sợi poly<br /></strong><strong>- Lưới địa kỹ thuật Tencate: </strong><strong><br /></strong><strong><u>7. MATTIT CH&Egrave;N KHE:</u></strong><strong><br /></strong><strong>- CRACKMASTER1190 (Hoa Kỳ)</strong><strong><br /></strong><strong>- CRACKMASTER 1190 -</strong><strong> Chất r&oacute;t n&oacute;ng chảy bịt k&iacute;n vết nứt, mối nối.</strong><strong><br /></strong><strong><u>Mục đ&iacute;ch sử dụng cơ bản:</u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong>- CRACKMASTER 1190</strong><strong> </strong><strong>được thiết kế để bịt k&iacute;n c&aacute;c khe co gi&atilde;n, c&aacute;c vết nứt dọc v&agrave;&nbsp;&nbsp; ngang, điểm nối giữa vai đường b&ecirc; t&ocirc;ng v&agrave; asphan, c&aacute;c vết nứt ngẫu nhi&ecirc;n cho cả hai mặt đường b&ecirc; t&ocirc;ng v&agrave; asphan.</strong><strong><br /></strong><strong>- </strong><strong>Matit ch&egrave;n khe VICTA &ndash; BS</strong><strong> </strong><strong>(Việt Nam)</strong><strong><br /></strong><strong>VICTA-BS</strong><strong> được sản xuất tr&ecirc;n cơ sở bitume biến t&iacute;nh, cao su chất lượng v&agrave; c&aacute;c loại phụ gia đặc biệt kh&aacute;c.VICTA_BS ho&agrave;n to&agrave;n ph&ugrave; hợp với c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn tương ứng của Hiệp hội kiểm tra vật liệu Hoa kỳ.</strong><strong><br /></strong><strong><u>Phạm vi ứng dụng :</u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&egrave;n khe co gi&atilde;n đường b&ecirc; t&ocirc;ng xi măng, s&agrave;n b&ecirc; t&ocirc;ng, m&aacute;i b&ecirc; t&ocirc;ng.</strong><strong><br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chống thấm bảo vệ b&ecirc; t&ocirc;ng v&agrave; b&ecirc; t&ocirc;ng cốt th&eacute;p<br /></strong><strong><u>8.M&Agrave;NG CHỐNG THẤM HDPE:</u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong>- M&agrave;ng chống thấm </strong><strong>HUITEX</strong><strong> -</strong><strong> </strong><strong>Đ&agrave;i Loan</strong><strong> &nbsp;<br /></strong><strong>- M&agrave;ng chống thấm </strong><strong>GSE</strong><strong> -</strong><strong> </strong><strong>Th&aacute;i Lan&nbsp; <br /></strong><strong>- M&agrave;ng chống thấm </strong><strong>VP</strong><strong> </strong><strong>- Việt Nam <br /></strong><strong>-&nbsp; M&agrave;ng tự d&iacute;nh&nbsp;&nbsp; </strong><strong>LEMAX</strong><strong> </strong><strong>&nbsp;-</strong><strong> </strong><strong>Đ&agrave;i Loan&nbsp;&nbsp;<br /></strong><strong>-<u> Độ d&agrave;y:</u> 0.3mm; 0.5mm; 0.75mm; 0.8mm 1.0mm; 1.5mm; 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 4.0mm<br /></strong><strong><u>9- BẤC THẤM:</u></strong><strong><br /></strong><strong>- Bấc thấm &nbsp;: </strong><strong>A1 ; A6 , A6-50, A7, CD811 &ndash; TH&Aacute;I LAN</strong><strong><br /></strong><strong>- Bấc thấm:&nbsp; </strong><strong>VID75, VID65&nbsp; - VIỆT NAM</strong><strong><br /></strong><strong>- Bấc thấm &nbsp;: </strong><strong>LD70&nbsp; - H&Agrave;N QUỐC</strong><strong><br /></strong><strong><em><u>Bao gồm bấc thấm đứng v&agrave; bấc th&acirc;m ngang</u></em></strong><strong><br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>-&nbsp;&nbsp; </strong><strong><u>Thi cống cắm bấc thấm gi&aacute; rẻ, Xử l&yacute; nền đất yếu&hellip;</u></strong><strong><br /></strong><strong><u>Thi c&ocirc;ng h&agrave;n m&agrave;ng HDPE gi&aacute; rẻ nhất!<br /></u></strong><strong><u>8. GIẤY DẦU CHỐNG THẤM:</u></strong><strong> &nbsp;<u><br /></u></strong><strong>1. Quy C&aacute;ch :</strong><strong> K&iacute;ch thước cuộn: 1m x 15m ; 1m x 20m - Độ d&agrave;y: 0.2m<br /></strong><strong>2. Cấu tạo :</strong><strong> Nhựa đường ; Giấy Karat; Bột đ&aacute;; M&agrave;nh chịu cơ t&iacute;nh;Một số phụ gia kh&aacute;c<br /></strong><strong>3. C&ocirc;ng dụng :</strong><strong> &nbsp;Chống thấm c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp lớn nhỏ<br /></strong><strong>Sản xuất tại Việt Nam</strong><strong><br /></strong><strong>Với đội ngũ thi c&ocirc;ng c&ugrave;ng với những kỹ sư gi&agrave;u kinh nghiệm.Ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo sẽ đ&aacute;p ứng được mọi nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</strong><strong><br /></strong><strong><u>H&agrave;ng mới 100%</u></strong><strong> nguy&ecirc;n đai, nguy&ecirc;n kiện, xuất sứ r&otilde; r&agrave;ng được giao tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh trong l&atilde;nh thổ Việt Nam với mọi số lượng v&agrave; chủng loại theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng với mức gi&aacute; ph&ugrave; hợp&nbsp; . </strong><strong><br /></strong><strong><span /></strong><strong>Li&ecirc;n hệ trực tiếp:</strong><strong><br /></strong><strong>M</strong><strong>r:DUY<br /></strong><font face="Times New Roman"><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ X&Acirc;Y LẮP V&Agrave; THƯƠNG MẠI AT VIỆT NAM</strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>Đ/C: P.906 - Nơ 6 - Khu đ&ocirc; thị Ph&aacute;p V&acirc;n - Ho&agrave;ng Mai- H&agrave; Nội</strong><strong><br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">www.atvattucauduong.com<br /></font></strong><strong><u>HOTLINE24/7:</u></strong><strong> </strong><strong><u>0947.57.65.95</u></strong><strong><u> </u></strong><strong><u>&nbsp;</u></strong><strong>(Mr: Duy)</strong><strong><br /></strong><strong><u>HomePhone:</u></strong><strong> </strong><strong>04.3683-0764 &ndash; Fax: 04.3683-0763</strong><strong><br /></strong><strong>Yaaahooooo</strong><strong>: </strong><strong>ninhcongduy@yahoo.com<br /></strong><strong>Gmail: </strong><u><strong>lephuong21121988@gmail.com</strong><strong><br /></strong></u><u><strong>UY T&Iacute;N &ndash; CHẤT LƯỢNG &ndash; GI&Aacute; CẢ TỐT NHẤT</strong><strong><br /></strong></u><strong><em>Tr&acirc;n trọng cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;ch đ&atilde; gh&eacute; thăm!<br /></em></strong><strong><em>Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c !!!<br /></em></strong><strong><span /></strong><strong><span /></strong><strong><span /></strong><strong><span /></strong><strong><span /></strong><strong><span /></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><br /></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><br /></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><br /></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Ninh Việt Duy
   - Địa chỉ: 906no6,Pháp Vân,Hoàng Mai,Hà Nội
   - Điện thoại: 0947576595 - Fax: 0436830764
   - email: vatucauduong@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...