Nhím giống sông Hinh, Phú Yên

  • Thread starter haisonghinh
  • Ngày gửi
H

haisonghinh

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">Nghề nu&ocirc;i nh&iacute;m ở S&ocirc;ng Hinh, Ph&uacute; Y&ecirc;n</font></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman" /></strong></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Nu&ocirc;i Nh&iacute;m l&agrave; một nghề dễ dang nhất cho nh&agrave; n&ocirc;ng, ph&ugrave; hơp cho mọi đối tượng, kể cả người gi&agrave;, trẻ em, phụ nữ ai ai cung c&oacute; thể kiếm th&ecirc;m thu nhập từ c&ocirc;ng việc n&agrave;y.</font></p><font face="Times New Roman"><span /><br /></font>&nbsp; <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Nh&iacute;m l&agrave; lo&agrave;i gặm nhấm rất dễ nu&ocirc;i, &iacute;t dịch bệnh, y&ecirc;u cầu về chăm s&oacute;c, nu&ocirc;i dưỡng đơn giản, hiệu quả kinh tế mang lại cao. Thấy được nguồn lợi đ&oacute;, từ năm 2007, thực hiện đề t&agrave;i KHCN nu&ocirc;i th&iacute; điểm con Nh&iacute;m, huyện S&ocirc;ng Hinh đ&atilde; triển khai cho 02 hộ n&ocirc;ng d&acirc;n nu&ocirc;i Nh&iacute;m, năm 2009 nh&acirc;n rộng ra 5 hộ, đến nay đ&atilde; c&oacute; hộ thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i nh&iacute;m đ&atilde; ph&aacute;t triển đ&agrave;n nh&iacute;m l&ecirc;n đến 15 cặp nh&iacute;m giống như hộ &ocirc;ng L&ecirc; Văn Lợi, ở khu phố 1, thị trấn Hai ri&ecirc;ng, huyện S&ocirc;ng Hinh.</font></p><font face="Times New Roman"><br /></font>&nbsp; <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&Ocirc;ng L&ecirc; Văn Lợi - một trong những hộ nu&ocirc;i nh&iacute;m ở huyện S&ocirc;ng Hinh cho biết th&ecirc;m: Nh&iacute;m c&aacute;i một năm tuổi bắt đầu động dục, mỗi năm đẻ hai lứa, mỗi lứa từ 1 đến 3 con (b&igrave;nh qu&acirc;n 2 con), cứ 2 năm nh&iacute;m c&aacute;i sẽ đẻ 5 lần. Nh&iacute;m l&agrave; con vật nu&ocirc;i c&oacute; sức đề kh&aacute;ng tốt, &iacute;t bệnh tật, chỉ c&oacute; số &iacute;t c&oacute; biểu hiện bệnh đường ruột nhưng cũng dễ xử l&yacute;. Thịt nh&iacute;m l&agrave; loại đặc sản được ti&ecirc;u thụ mạnh tr&ecirc;n thị trường, nhất l&agrave; thị trường ph&iacute;a Nam, so với nu&ocirc;i lợn v&agrave; c&aacute;c loại gia s&uacute;c kh&aacute;c, nu&ocirc;i nh&iacute;m dễ m&agrave; hiệu quả kinh tế lại cao hơn nhiều.</font></p><font face="Times New Roman"><br /></font>&nbsp; <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Hiện nay L&ecirc; Văn Lợi th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc sản xuất nh&iacute;m giống v&agrave; nu&ocirc;i nh&iacute;m thịt thương phẩm, mỗi th&aacute;ng suất chuồng b&igrave;nh qu&acirc;n 3-5 cặp nh&iacute;m giống v&agrave; 20 kg nh&iacute;m thịt cho thị trường.</font></p><font face="Times New Roman"><span /><br /></font>&nbsp;<font size="4"><font face="Times New Roman">Địa chỉ li&ecirc;n hệ&nbsp;:<br /></font></font><font size="4"><font face="Times New Roman">&Ocirc;ng L&ecirc; Văn Lợi<br /></font></font><font size="4"><font face="Times New Roman">Khu phố 1, thị trấn Hai Ri&ecirc;ng, huyện S&ocirc;ng Hinh, tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n.<br /></font></font><font size="4"><font face="Times New Roman">ĐT&nbsp;: 0974 780215<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Văn Lợi
- Địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Hai riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 0974780215 - Fax:
- email: haisonghinh@GMAIL.COM
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH