Nhím Giống

cuongtruei

Nhà nông nghiệp dư
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trang Trại Nhím Trung Cường
- Địa chỉ: 112 Ấp Tiên Phong, xã Long Hoà, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
- Tel, Fax: 0917768880-0909125399 (anh Hùng - chi Nga)
- email: cuongtruei
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px"><p><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium"><br /></span></p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n Nh&iacute;m với&nbsp;số lượng lớn, từ 2 th&aacute;ng tuổi, Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh đến dang sinh sản, Nh&iacute;m thịt.</span></p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng trao đổi kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với từng địa phương, đ&atilde; được ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&uacute;c kết nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong chăn nu&ocirc;i.</span></p><p>- Đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc của Nh&iacute;m, Trang trại c&oacute; hợp đồng kinh tế v&agrave; xuất ho&aacute; đơn nếu c&oacute; y&ecirc;u cầu mua số lượng lớn</p><p>- Gi&aacute; cả rất hợp l&yacute; cho nh&agrave; n&ocirc;ng dễ đầu tư v&agrave; đạt hiểu quả kinh tế cao</p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px">- Thu mua lai sản phẩm con giống.</span></p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium"><span style="font-size: 14px; line-height: 21px">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp Bồ C&acirc;u&nbsp;giống-thịt,&nbsp;Heo Rừng, Rắn, G&agrave; Sao</span></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px">Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute;&nbsp;điều kiện, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin mời&nbsp;đến thăm quan trang trại để &nbsp;trao đổi kinh nghiệm v&agrave;&nbsp;học hỏi kỹ thuật&nbsp;chăn nuoi. Xin chan thanh cảm ơn !!!</span></p><p>&nbsp;</p><p>H&atilde;y li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i:</p><p><span style="font-size: medium">Trang Trại Nh&iacute;m&nbsp;</span><strong><span style="font-size: medium">Trung Cường</span></strong></p><p><span style="font-size: medium">ĐC: 112 Ấp Ti&ecirc;n Phong, x&atilde; Long Ho&agrave;, huyện Dầu Tiếng, B&igrave;nh Dương -&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium">ĐT: 0917768880-0909125399 (anh H&ugrave;ng - chi Nga)</span>&nbsp;</span></span></p><p>&nbsp;</p></span>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH