Nhím Giống

  • Thread starter Tạ Tuân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Tạ Tuân

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tạ Tuân
- Địa chỉ: Tổ 5, Khu Phố Bình Ninh 2, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
- Tel, Fax: 06513 656 271 - 0933 76 88 83 ::: FaX
- email: tatuan1978@gmail.com
================================

<div align="left" id="raovat_description" class="text_normal" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"> <p><span style="font-size: medium"><u>Cơ sở Nu&ocirc;i Nh&iacute;m Giống</u><strong><u> &Ocirc;ng Gia</u></strong></span></p> <p><u>Địa chỉ </u>:</p> <p>Tổ 5, Khu Phố B&igrave;nh Ninh 2, Phường Hưng Chiến, Thị x&atilde; B&igrave;nh Long, tỉnh B&igrave;nh Phước</p> <p>ĐT: <strong>06513 656 271 </strong>(Gặp &Ocirc;ng Gia hoặc Tu&acirc;n)</p> <p>DĐ: <strong>0933 76 88 83</strong></p> <p>&nbsp;</p> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px">Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n c&oacute; b&aacute;n Nh&iacute;m Giống với&nbsp;số lượng lớn, từ 2 th&aacute;ng tuổi đến Nh&iacute;m đang sinh sản, Nh&iacute;m thịt.&nbsp;Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, Quy c&aacute;ch x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với từng hộ gia đ&igrave;nh, địa phương dựa tr&ecirc;n kinh nghiệm đ&uacute;c kết nhiều năm trong chăn nu&ocirc;i thực tế.&nbsp;Thu mua lai sản phẩm.</span> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><span style="font-size: 14px; line-height: 21px"><br /> </span></span>Qu&yacute;<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><span style="font-size: 14px; line-height: 21px"> kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute;&nbsp;điều kiện, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin mời&nbsp;đến thăm quan Cơ sở của ch&uacute;ng t&ocirc;i để học hỏi v&agrave; trao đổi kinh nghiệm ph&aacute;t triển chăn nu&ocirc;i.</span></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium"><span style="font-size: 14px; line-height: 21px"> Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.!!!</span></span></p> </div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH