nhim thit nhim giong

#1
<p>&nbsp;<font size="4">&nbsp; Trại nh&iacute;m Gia Kh&aacute;nh An l&atilde;o Thanh kh&ecirc; Thanh h&agrave; Hải dương hiện đang c&oacute; b&aacute;n :&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp; -Nh&iacute;m thịt phục vụ nhu cầu li&ecirc;n hoan tổng kết, họp bạn, sinh nhật... <em>Thịt nh&iacute;m- <u>Thực phẩm sạch</u>, thật thơm ngon bổ dưỡng. H&atilde;y thưởng th&uacute;c thử xem !!! </em></font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp; -Nh&iacute;m giống được tuyển chọn gh&eacute;p đ&ocirc;i chống cận huyết, bảo đảm sinh sản t&ocirc;t. &nbsp;</font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp; -Gi&aacute; cả thoả thuận theo thị trường.&nbsp;</font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp; Mời qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu h&atilde;y đến với trại nh&iacute;m chung t&ocirc;i theo địa chỉ tr&ecirc;n hoă li&ecirc;n hệ trực tiếp : </font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp; + &Ocirc;ng Vũ :&nbsp; ĐT&nbsp; 0982650501;&nbsp; Gia Kh&aacute;nh : ĐT&nbsp; 0978864142 </font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp; Ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn qu&iacute; vị quan t&acirc;m </font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đo gia Khánh
- Địa chỉ: Thanh khê Thanh hà Hải dương
- Điện thoại: 0978864142 - Fax:
- email: dokhiem56k@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH