nhim thit nhim giong

#1
<p><font size="4">&nbsp;&nbsp; B&aacute;n nh&iacute;m thịt gi&aacute; hợp l&yacute; (180- 200 ng&agrave;n/kg) phục vụ c&aacute;c nhu cầu tổng kết, li&ecirc;n hoan, gặp mặt ,họp bạn, sinh nhật .<u><em>..Thị</em></u></font><u><em><font size="4">.</font><font size="4">t nh&iacute;m-đặc sản qu&iacute; hiếm, thật thơm ngon bổ dưỡng, tại sao qu&yacute; vị kh&ocirc;ng thưởng thức thử coi </font></em></u></p><p><font size="4">&nbsp; Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n nh&iacute;m giống được tuyển chọn đ&uacute;ng kỹ thuật, gh&eacute;p đ&ocirc;i chống cận huyết bảo đảm sinh sản tốt ( gi&aacute; từ 3- 5triệu/ đ&ocirc;i tuỳ c&acirc;n nặng) c&oacute; k&egrave;m theo t&agrave;i liệu kỹ thuật v&agrave; tư vấn hương dẫn kỹ thuật miễn ph&iacute;. Qu&iacute; vị quan t&acirc;m h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i : Trại nh&iacute;m th&ocirc;n An l&atilde;o Thanh kh&ecirc; Thanh h&agrave; Hải dương: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; * &ocirc; Vũ đt 0982650501; * gia Kh&aacute;nh đt 0978864142<br /></font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp; Ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn sự quan t&acirc;m</font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: do gia khanh
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 0978864142 - Fax: 0982650501
- email: dokhiem56k@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH