• Nhím Thịt

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 8/9/10

  1. cuongtruei Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Tran Quang Cuong
   - Địa chỉ: 112 Ấp Tiên Phong, xã Long Hoà, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
   - Tel, Fax: ĐT: 0917768880-0909125399 ( anh Hùng - chi Nga) ::: FaX
   - email: cuongtruei@gamil.com
   ================================

   <font face="tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: x-large"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px"><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><font color="#FF6600"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px; font-size: large"><strong><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 13px"><span style="font-size: x-large">Trại Nh&iacute;m&nbsp;</span><strong><span style="font-size: x-large">Trung Cường</span></strong></span></strong></span></font></p><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium"><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large"><strong><font color="#FF6600">C</font>h&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp&nbsp;</strong></span></span></span><span style="font-size: large; line-height: 21px"><strong><span style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ff6600"><span style="background-color: #ffffff">&nbsp;nh&iacute;m thịt c&ograve;n sống giao h&agrave;ng tận nơi cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng ở khu vực S&agrave;i G&ograve;n, B&igrave;nh Dương, Đồng NAi.&nbsp;</span></span></span></strong></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; line-height: 21px"><strong><span style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ff6600"><span style="background-color: #ffffff"><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-weight: normal"><strong><span style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ff6600"><span style="background-color: #ffffff">Số lượng ổn định.</span></span></span></strong></span></span></span></span></strong></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; line-height: 21px"><strong><span style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ff6600"><span style="background-color: #ffffff"><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-weight: normal; line-height: normal"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px"><span style="font-size: large; line-height: 21px"><strong><span style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ff6600"><span style="background-color: #ffffff">&nbsp;</span></span></span></strong></span><span style="font-size: large; line-height: 21px"><strong>Heo Rừng giống v&agrave; thịt.</strong></span></span></span></span></span></span></strong></span></p><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; line-height: 21px"><strong><span style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ff6600"><span style="background-color: #ffffff"><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-weight: normal; line-height: normal">Đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc của Nh&iacute;m, trang trại c&oacute; hợp đồng kinh tế v&agrave; xuất ho&aacute; đơn nếu c&oacute; y&ecirc;u cầu mua số lượng lớn.</span></span></span></span></strong></span></p><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><font color="#FF6600"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px; font-size: large"><strong><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 11px" /></strong></span></font></p><font color="#FF6600"><strong><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large"><strong><span style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ff6600"><span style="background-color: #ffffff"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal"><strong><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 11px" /></strong></span></span></span></span></strong></span></span></p><strong><strong><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; display: inline !important"><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large"><strong><span style="background-color: #ff6600"><span style="color: #ff6600"><span style="background-color: #ffffff"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal"><strong><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 11px" /></strong></span></span></span></span></strong></span></span></p><strong><strong><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; display: inline !important"><span style="font-size: medium"><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large"><strong>Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp</strong></span></span></span></p></strong></strong></strong></strong></strong></font></span><font color="#FF6600"><strong><strong></strong></strong></font></span><font color="#FF6600"><strong><strong>&nbsp;Nh&iacute;m giống với&nbsp;số lượng lớn, từ 2 th&aacute;ng tuổi, nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh đến dang sinh sản.&nbsp;</strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; color: #ff6600; line-height: 21px"><strong><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 11px"><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; display: inline !important"><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large">Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng trao đổi kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; đ&atilde; được ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&uacute;c kết nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong chăn nu&ocirc;i.</span></span></p></span></strong></span><p>&nbsp;</p><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; color: #ff6600; line-height: 21px"><strong><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 11px" /></strong></span></p><strong><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; display: inline !important"><span style="font-size: large">Gi&aacute; cả rất hợp l&yacute; cho nh&agrave; n&ocirc;ng dễ đầu tư v&agrave; đạt hiểu quả kinh tế cao</span></p></strong><p>&nbsp;</p><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; line-height: 21px">Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute;&nbsp;điều kiện, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin mời&nbsp;đến thăm quan trang trại để &nbsp;trao đổi kinh nghiệm v&agrave;&nbsp;học hỏi kỹ thuật&nbsp;chăn nuoi. Xin chan thanh cảm ơn !!!</span></p></strong></font><p>&nbsp;</p><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: x-large">H&atilde;y li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i:</span></p><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: x-large"> Trang Trại Nh&iacute;m&nbsp;</span><strong><span style="font-size: x-large">Trung Cường</span></strong></p><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: x-large">ĐC: 112 Ấp Ti&ecirc;n Phong, x&atilde; Long Ho&agrave;, huyện Dầu Tiếng, B&igrave;nh Dương -&nbsp;</span><span style="font-size: 13px"><span style="font-size: x-large">ĐT: 0917768880 (anh H&ugrave;ng )</span><span style="font-size: x-large">&nbsp;</span></span></span></p></font>
    
   Đang tải...
  2. huyquan

   huyquan Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   367
   Đã được thích:
   44
   thit nhím

   Đợt dịch heo tai xanh này mà kéo dài thì thịt nhím là nhất rồi còn gì!:D
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...