Nhín Giống-Giá Ưu đãi

cuongtruei

Nhà nông nghiệp dư
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tran Quang Cuong
- Địa chỉ: 112 Ấp Tiên Phong, xã Long Hoà, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
- Tel, Fax: 0909125399 (chi Nga)
- email: cuongtruei@gamil.com
================================

<div style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff"><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10.9953px" /></p><p><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large"><strong><br />Hiện nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; tr&ecirc;n 100 cặp Nh&iacute;m bố mẹ!</strong></span></span></p><p><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large"><strong>C&oacute; thể b&aacute;n cho b&agrave; con cần mua với&nbsp;số lượng lớn, nh&iacute;m bố me, Nh&iacute;m dang mang bầu v&agrave; con giống từ 2 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n.&nbsp;</strong></span></span></p><p><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng trao đổi kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với từng địa phương, đ&atilde; được ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&uacute;c kết nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong chăn nu&ocirc;i.</span></span></p><p><span style="font-size: large">- Đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc của Nh&iacute;m, Trang trại c&oacute; hợp đồng kinh tế v&agrave; xuất ho&aacute; đơn nếu c&oacute; y&ecirc;u cầu mua số lượng lớn</span></p><p><span style="font-size: large">-&nbsp;<strong><span style="font-size: x-large">Gi&aacute; cả rất hợp l&yacute; cho nh&agrave; n&ocirc;ng dễ đầu tư</span></strong>&nbsp;v&agrave; đạt hiểu quả kinh tế cao</span></p><p><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large">- Thu mua lai sản phẩm con giống.</span></span></p><p><span style="font-size: medium"><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large"><strong>Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp Nh&iacute;m thịt giao tận nơi cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng khu vực B&igrave;nh Dương, Tp. Ho Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></span></p><p><span style="line-height: 21px"><span style="font-size: large">Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute;&nbsp;điều kiện, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin mời&nbsp;đến thăm quan trang trại để &nbsp;trao đổi kinh nghiệm v&agrave;&nbsp;học hỏi kỹ thuật&nbsp;chăn nuoi. Xin chan thanh cảm ơn !!!</span></span></p><p><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: x-large">H&atilde;y li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i:</span></p><p><span style="font-size: x-large">Trang Trại Nh&iacute;m&nbsp;</span><strong><span style="font-size: x-large">Trung Cường</span></strong></p><p><span style="font-size: medium"><span style="font-size: x-large">ĐC: 112 Ấp Ti&ecirc;n Phong, x&atilde; Long Ho&agrave;, huyện Dầu Tiếng, B&igrave;nh Dương -&nbsp;</span><span style="font-size: 13px"><span style="font-size: x-large">ĐT:0909125399 (chi Nga)</span><span style="font-size: x-large">&nbsp;</span></span></span></p><p>&nbsp;</p></div>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH