những kinh nghiệm quý giá khi nuôi cầy hương

  • Thread starter vinhcuu
  • Ngày gửi
V

vinhcuu

Guest
#1
<strong><em>Chuy&ecirc;n cung cấp giống c&aacute;c loại:cầy hương,don,nh&iacute;m,Chim tri,g&agrave; &aacute;c...l&agrave;m giấy tờ x&aacute;c định nguồn gốc cho một số loại th&uacute; nu&ocirc;i qu&yacute; hiếm,b&agrave; con ở xa giao h&agrave;ng tận nơi,chuyển giao kĩ thuật...gi&aacute; cả phải chăng,b&agrave; con ai c&oacute; nhu cầu xin gọi:0979205240(anh vĩnh cửu).</em></strong><br /><br /><br />NHỮNG KINH NGHIỆM QU&Yacute; B&Aacute;U KHI NU&Ocirc;I V&Ograve;I HƯƠNG(paradoxururshermaphroditus)<br />I. GIỚI THIỆU:<br />- Hiện nay nghề nu&ocirc;i Cầy v&ograve;i hương đang bước đầu ph&aacute;t triển rộng, tr&ecirc;n nhiều trang web, diễn đ&agrave;n thường rao mua b&aacute;n Cầy hương, Cầy v&ograve;i hương nhưng thực ra đa phần l&agrave; Cầy v&ograve;i hương. Cầy v&ograve;i hương v&agrave; Cầy hương c&oacute; th&acirc;n m&igrave;nh kh&aacute; giống nhau nhưng đặc điểm dễ ph&acirc;n biệt nhất của hai lo&agrave;i n&agrave;y l&agrave; Cầy hương c&oacute; đu&ocirc;i gồm nhiều khoang trắng v&agrave; đen xen kẽ nhau, thường mỗi thứ 7 khoang, c&ograve;n Cầy v&ograve;i hương đu&ocirc;i c&oacute; c&aacute;c đốm đen v&agrave; đen dần về ph&iacute;a cuối đu&ocirc;i. Ngo&agrave;i ra gương mặt cũng kh&aacute;c nhau .cầy hương mặt d&agrave;i,c&ograve;n cầy v&ograve;i hương mặt ngắn.v&agrave; đối với Cầy hương c&oacute; tuyến xạ nằm ngay trước tinh ho&agrave;n c&ograve;n Cầy v&ograve;i hương c&oacute; tuyến xạ nằm s&acirc;u ph&iacute;a trong m&ocirc;ng ph&acirc;n bố hai b&ecirc;n hậu m&ocirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng lộ ra ngo&agrave;i như Cầy hương. Cầy v&ograve;i hương c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Paradoxurus hermaphroditus c&ograve;n Cầy hương c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Viverricula indica, hiện nay nhiều nơi c&ograve;n nhầm lẫn nu&ocirc;i Cầy v&ograve;i hương nhưng lại đăng k&yacute; v&agrave; l&agrave;m giấy ph&eacute;p chăn nu&ocirc;i với t&ecirc;n khoa học của Cầy hương, b&agrave; con chăn nu&ocirc;i khi mua giống cần ch&uacute; &yacute; điều n&agrave;y. Một điều quan trọng l&agrave; Cầy v&ograve;i hương đang được xếp v&agrave;o nh&oacute;m động vật hoang d&atilde; th&ocirc;ng thường, khi mua b&aacute;n trao đổi chỉ cần đăng k&yacute; tại Hạt kiểm l&acirc;m huyện c&ograve;n đối với Cầy hương được xếp v&agrave;o nh&oacute;m IIB n&ecirc;n việc trao đổi, mua b&aacute;n phải đăng k&yacute; thủ tục tại chi cục kiểm l&acirc;m tỉnh, th&agrave;nh phố.cầy v&ograve;i hương đ&atilde; nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng,c&ograve;n cầy hương chưa c&oacute; ai nu&ocirc;i được do bản t&iacute;nh qu&aacute; hoang d&atilde;<br /><br />II. TRIỂN VỌNG NGHỀ CHĂN NU&Ocirc;I CẦY V&Ograve;I HƯƠNG:<br />- Hiện nay số lượng Cầy v&ograve;i hương trong tự nhi&ecirc;n suy giảm với mức độ kh&aacute; nghi&ecirc;m trọng, trong v&agrave;i năm gần đ&acirc;y lượng Cầy v&ograve;i săn bắt ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n giảm hẳn n&ecirc;n rất hiếm gặp, một phần do m&ocirc;i trường sống bị thu hẹp, một phần do lo&agrave;i n&agrave;y đang c&oacute; gi&aacute; trị kh&aacute; cao tr&ecirc;n thị trường n&ecirc;n bị săn bắt kh&aacute; r&aacute;o riết. Theo sự theo d&otilde;i gi&aacute; cả t&ocirc;i nhận thấy trong&nbsp; năm 2011 gi&aacute; Cầy v&ograve;i hương tăng khoảng 66% - 68% so với năm 2010 v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng cao hơn. C&oacute; lẽ trong v&agrave;i năm tới lượng Cầy v&ograve;i hương n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i động vật hoang d&atilde; c&oacute; gi&aacute; trị cao trong tự nhi&ecirc;n sẽ bắt đầu cạn kiệt. Hiện nay gi&aacute; Cầy v&ograve;i tại những trung t&acirc;m ti&ecirc;u thụ lớn như: H&agrave; Nội, Tp Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; một lượng lớn xuất đi Trung Quốc với gi&aacute; khoảng 1,4 triệu đồng/kg, cho n&ecirc;n việc nu&ocirc;i Cầy v&ograve;i hương vừa c&oacute; t&aacute;c dụng bảo tồn lo&agrave;i n&agrave;y vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nu&ocirc;i.<br />- Thịt Cầy v&ograve;i hương thơm ngon v&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị dinh dưỡng cao, &iacute;t mỡ, c&ugrave;ng với điều kiện kinh tế ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, một bộ phận người d&acirc;n c&oacute; thu nhập kh&aacute; cao với thị hiếu thưởng thức những m&oacute;n ngon, l&agrave;m dược liệụ v&agrave; một thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc rộng lớn n&ecirc;n đầu ra của Cầy v&ograve;i hương, rắn, r&ugrave;a c&oacute; lẽ kh&ocirc;ng bao giờ cung đủ cầu, kh&ocirc;ng những thế gi&aacute; ng&agrave;y c&agrave;ng cao n&ecirc;n người chăn nu&ocirc;i kh&ocirc;ng phải lo lắng đến đầu ra v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; một trong những ưu thế lớn đối với việc chăn nu&ocirc;i những lo&agrave;i động vật hoang d&atilde; kh&aacute;c như nh&iacute;m, lợn rừng... v&igrave; những lo&agrave;i n&agrave;y chưa xuất khẩu được sang thị trường Trung Quốc. <br />- Cầy v&ograve;i hương c&oacute; đặc t&iacute;nh l&agrave; lo&agrave;i ăn đ&ecirc;m, ban ng&agrave;y ngủ cho n&ecirc;n việc chăm s&oacute;c kh&aacute; đơn giản v&agrave; khẩu phần ăn h&agrave;ng ng&agrave;y &iacute;t v&agrave; l&agrave; lo&agrave;i ăn tạp n&ecirc;n rất dễ kiếm nguồn thức ăn trong chăn nu&ocirc;i.<br />- Ngo&agrave;i ra, hiện nay c&agrave; ph&ecirc; chồn một số nơi đ&atilde; bắt đầu c&oacute; nguồn ti&ecirc;u thụ,tuy chưa mạnh, nhưng nếu thời gian tới sản phẩm n&agrave;y c&oacute; đầu ra ổn định th&igrave; ngo&agrave;i gi&aacute; trị thịt ra c&ograve;n l&agrave; một nguồn thu kh&aacute; lớn đối với b&agrave; con chăn nu&ocirc;i.d&oacute; l&agrave; c&agrave; fe chồn.<br />- Tuy nhi&ecirc;n, nu&ocirc;i Cầy v&ograve;i hương cũng kh&ocirc;ng hề qu&aacute; đơn giản như c&aacute;c b&agrave;i viết tr&ecirc;n c&aacute;c diễn đ&agrave;n v&agrave; b&aacute;o ch&iacute;. Cầy v&ograve;i hương mỗi th&aacute;ng c&oacute; thể tăng trọng từ 0,3 &ndash; 0,5kg tuỳ theo điều kiện chăm s&oacute;c, trong điều kiện nu&ocirc;i nhốt cũng c&oacute; kh&aacute; nhiều bệnh như những con vật nu&ocirc;i kh&aacute;c như: tụ huyết tr&ugrave;ng, cầu tr&ugrave;ng, thương h&agrave;n... nhưng nếu người nu&ocirc;i nắm vững được kỹ thuật chăm s&oacute;c v&agrave; xử l&yacute; đối với dịch bệnh th&igrave; nu&ocirc;i Cầy v&ograve;i hương l&agrave; một trong những nghề ph&aacute;t triển bền vững v&agrave; mang lại gi&aacute; trị kinh tế cao hiện tại v&agrave; trong tương lai. L&agrave; một trong số &iacute;t những nghề mang lại thu nhập cao từ việc cung cấp thịt thương phẩm ra thị trường m&agrave; kh&ocirc;ng cần ch&uacute; trọng đến việc cung cấp giống. Muốn đạt được kết quả đ&oacute; trước hết ch&uacute;ng ta phải nắm vững kỹ thuật nu&ocirc;i Cầy v&ograve;i hương trong thực tế chăn nu&ocirc;i để giảm tỉ lệ hao hụt, tr&aacute;nh thất tho&aacute;t g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i. Sau đ&acirc;y l&agrave; một số kinh nghiệm trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i nhằm gi&uacute;p b&agrave; con khắc phục một phần những kh&oacute; khăn gặp phải trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i, từng bước n&acirc;ng cao hiệu quả trong chăn nu&ocirc;i v&agrave; đưa việc nu&ocirc;i Cầy v&ograve;i hương ph&aacute;t triển th&agrave;nh một nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i g&oacute;p phần n&acirc;ng cao thu nhập cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n.<br /><br />III. CHUỒNG TRẠI: <br />- Về kỹ thuật l&agrave;m chuồng trại hiện nay c&oacute; kh&aacute; nhiều m&ocirc; h&igrave;nh như m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i nhốt trong cũi, m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i b&aacute;n hoang d&atilde; tức l&agrave; tạo m&ocirc;i trường c&agrave;ng giống tự nhi&ecirc;n c&agrave;ng tốt nhưng phải thuận tiện cho việc chăm s&oacute;c, dọn vệ sinh, theo d&otilde;i vật nu&ocirc;i. Mỗi m&ocirc; h&igrave;nh c&oacute; ưu, nhược điểm ri&ecirc;ng. N&oacute;i chung d&ugrave; m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;o th&igrave; chuồng trại bắt buộc phải chắc chắn, tr&aacute;nh &aacute;nh nắng trực tiếp v&agrave;o chuồng v&igrave; Cầy v&ograve;i hương c&oacute; đặc t&iacute;nh chịu n&oacute;ng k&eacute;m, tốt nhất chuồng n&ecirc;n l&agrave;m theo hướng đ&ocirc;ng nam. Nếu đ&oacute;ng chuồng cũi thường d&ugrave;ng gỗ v&agrave; lưới mắt nhỏ nhưng sợi lưới phải lớn nếu sợi lưới nhỏ (đường k&iacute;nh dưới 2mm) Cầy c&oacute; thể cắn đứt, thường b&ecirc;n dưới n&ecirc;n đ&oacute;ng bằng lưới để ph&acirc;n lọt xuống thuận tiện cho việc dọn vệ sinh, chuồng c&oacute; thể đ&oacute;ng d&agrave;i x rộng x cao = 0,5 x 0,6 x 0,5 (m), đối với l&agrave;m chuồng kiểu b&aacute;n tự nhi&ecirc;n th&igrave; bắt buột phải k&iacute;n từ dưới l&ecirc;n tr&ecirc;n, cửa phải chắc chắn, m&aacute;i phải lợp k&iacute;n bằng t&ocirc;n ximăng hoăc t&ocirc;n kẽm, nếu lợp ng&oacute;i buộc phải c&oacute; trần nếu kh&ocirc;ng c&oacute; thể sẩy mất v&igrave; Cầy v&ograve;i leo tr&egrave;o rất giỏi. Trong chuồng ch&uacute;ng ta bố tr&iacute; nơi ăn, ngủ, leo tr&egrave;o ri&ecirc;ng với nguy&ecirc;n tắc tự nhi&ecirc;n, th&ocirc;ng tho&aacute;ng, thuận tiện cho việc vệ sinh chuồng trại, dễ quan s&aacute;t theo d&otilde;i. Cầy v&ograve;i hương th&iacute;ch ngủ tr&ecirc;n cao, th&ocirc;ng thường chỗ ngủ ch&uacute;ng ta c&oacute; thể d&ugrave;ng gạch v&agrave; v&aacute;n xếp tạo th&agrave;nh c&aacute;c &ocirc; cho ch&uacute;ng chu&ocirc;i v&agrave;o ngủ nhưng phải ngay ngắn để dẽ dọn vệ sinh, n&ecirc;n xếp tập trung một khu trong chuồng v&agrave; xếp chồng l&ecirc;n cao. Nền chuồng cũng l&agrave; một vấn đề hết sức quan trọng li&ecirc;n quan nhiều đến khả năng g&acirc;y dịch bệnh, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể phả l&aacute;ng để rửa hằng ng&agrave;y hoặc c&oacute; thể cho v&agrave;o 1 lớp c&aacute;t d&agrave;y khoảng 20 cm loại hạt lớn, trước khi đổ c&aacute;t ch&uacute;ng ta n&ecirc;n rải lớp v&ocirc;i bột ở dưới, khoảng năm, bảy ng&agrave;y ch&uacute;ng ta dọn ph&acirc;n 1 lần, một năm thay c&aacute;t 1 lần, điều n&agrave;y cũng t&ugrave;y v&agrave;o lượng ph&acirc;n thải ra, nếu thấy qu&aacute; ẩm ướt, h&ocirc;i th&igrave; thay sớm hơn, nhưng nếu vẫn kh&ocirc; r&aacute;o ch&uacute;ng ta chỉ cần phun s&aacute;t tr&ugrave;ng tr&ecirc;n mặt nền l&agrave; được . M&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i trong lồng, cũi c&oacute; ưu điểm dễ kiểm so&aacute;t dịch bệnh, dễ theo d&otilde;i vật nu&ocirc;i nhưng tốn c&ocirc;ng chăm s&oacute;c v&agrave; c&oacute; phần mất tự nhi&ecirc;n n&ecirc;n dễ ph&aacute;t sinh dịch bệnh v&agrave; kh&oacute; khăn trong việc phối giống, động dục... c&ograve;n m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i b&aacute;n hoang d&atilde; th&igrave; ngược lại, &iacute;t tốn c&ocirc;ng chăm s&oacute;c, &iacute;t dịch bệnh nhưng khi đ&atilde; c&oacute; dịch bệnh th&igrave; kh&oacute; ph&aacute;t hiện, kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t được để c&aacute;ch ly n&ecirc;n dễ l&acirc;y lan th&agrave;nh dịch v&agrave; thường hay cắn nhau v&agrave;o ban đ&ecirc;m g&acirc;y thương t&iacute;ch v&agrave; c&oacute; thể g&acirc;y chết.<br /><br />IV. CON GIỐNG: <br />- B&agrave; con mới bắt đầu nu&ocirc;i chưa trải qua kinh nghiệm n&ecirc;n mua con giống c&oacute; trọng lượng 1kg trở l&ecirc;n để thuận tiện trong việc chăm s&oacute;c v&agrave; điều trị bệnh dễ d&agrave;ng khi xảy ra dịch bệnh. V&igrave; nếu mua con nhỏ sức đề kh&aacute;ng yếu, dễ bị bệnh v&agrave; khi bị bệnh kh&oacute; điều trị hơn những con lớn. Cầy v&ograve;i hương tương đối chậm lớn, nếu ta cho ăn qu&aacute; nhiều th&igrave; chất lượng thịt kh&ocirc;ng ngon, nhiều mỡ v&agrave; nếu d&ugrave;ng để l&agrave;m Cầy giống sinh sản th&igrave; kh&ocirc;ng tốt v&agrave; Cầy kh&ocirc;ng linh hoạt do qu&aacute; b&eacute;o. Tuy nhi&ecirc;n nếu nu&ocirc;i lấy thịt ta kiểm so&aacute;t được dịch bệnh, hạn chế được hao hụt trong chăn nu&ocirc;i n&oacute; sẽ mang lại gi&aacute; trị kh&aacute; cao.<br />- Một điều cần ch&uacute; &yacute; trong l&uacute;c chọn mua con giống, ngo&agrave;i phải chọn những con khỏe mạnh, lanh lợi c&ograve;n phải chọn những con hiền, c&oacute; khả năng gần người, kh&ocirc;ng cắn nhau khi nu&ocirc;i thả chung nhiều con trong c&ugrave;ng một chuồng. Điều n&agrave;y rất quan trọng sau n&agrave;y, v&igrave; nếu con giống qu&aacute; dữ đến khi động dục ch&uacute;ng ta gh&eacute;p đực c&aacute;i kh&oacute;, ch&uacute;ng c&oacute; thể cắn nhau đến chết, hoặc l&uacute;c đẻ ch&uacute;ng rất dữ tợn g&acirc;y kh&oacute; khăn cho việc chăm s&oacute;c, l&agrave;m vệ sinh, điều trị bệnh... đặc biệt nếu ch&uacute;ng ta mua con đực lạ qu&aacute; lớn so với những con đực kh&aacute;c trong chuồng khi đ&atilde; th&agrave;nh thục nếu thả chung hoặc cho giao phối cần phải theo d&otilde;i cẩn thận nếu c&oacute; vấn đề phải t&aacute;ch ra ngay, nếu kh&ocirc;ng ch&uacute;ng sẽ cắn nhau đến chết, v&igrave; ch&uacute;ng l&agrave; lo&agrave;i ăn đ&ecirc;m, tối ch&uacute;ng mới thức dậy hoạt động n&ecirc;n ch&uacute;ng ta phải quan s&aacute;t kỹ v&agrave;o ban đ&ecirc;m, ban ng&agrave;y tất cả đều ngủ n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; vấn đề g&igrave;. Đặc t&iacute;nh của Cầy v&ograve;i hương l&agrave; c&oacute; sự ph&acirc;n chia l&atilde;nh thổ, sống đơn lẻ trong tự nhi&ecirc;n, chỉ gặp nhau trong m&ugrave;a giao phối n&ecirc;n c&oacute; sự tranh gi&agrave;nh, đ&aacute;nh dấu l&atilde;nh thổ. Do đ&oacute;, nếu ch&uacute;ng ta nu&ocirc;i nhiều con đực trưởng th&agrave;nh trong c&ugrave;ng 1 chuồng m&agrave; chưa thuần, những con lớn sẽ cắn chết những con nhỏ. V&agrave;o m&ugrave;a động dục tất cả những con trưởng th&agrave;nh cả đực lẫn c&aacute;i đều hung dữ hơn b&igrave;nh thường. Tuy c&oacute; thể sống h&ograve;a thuận từ trước nhưng đến m&ugrave;a động dục c&oacute; thể cắn lẫn nhau nhưng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể so với những con lạ. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i ch&uacute;ng ta phải dựa v&agrave;o một số c&aacute;c đặc t&iacute;nh tự nhi&ecirc;n m&agrave; c&oacute; c&aacute;ch nu&ocirc;i dưỡng th&iacute;ch hợp.<br /><br />V. THỨC ĂN:<br />- Cầy v&ograve;i hương l&agrave; lo&agrave;i ăn tạp n&ecirc;n ch&uacute;ng c&oacute; thể ăn được rất nhiều thứ như: tr&aacute;i c&acirc;y (chuối, m&iacute;t, quả sung, quả l&ecirc;kima, xo&agrave;i...), thịt, cơm, ch&aacute;o, cua, rắn, chuột, ếch, nh&aacute;i...<br />- Th&ocirc;ng thường ch&uacute;ng ta n&ecirc;n tập cho Cầy v&ograve;i ăn ch&aacute;o nấu với tạng động vật (l&ograve;ng lợn, l&ograve;ng g&agrave;...), nếu c&oacute; điều kiện gần đồng ruộng, s&ocirc;ng suối c&oacute; thể kiếm c&aacute;c thức ăn phụ th&ecirc;m: giun đất, cua đồng, rắn nước, chuột, ếch nh&aacute;i. Ngo&agrave;i ra trong khẩu phần cũng đảm bảo một lượng rau, chuối ch&iacute;n, c&aacute;c loại tr&aacute;i c&acirc;y kh&aacute;c một c&aacute;ch tương đối nhằm cung cấp đủ chất, điều ho&agrave; dinh dưỡng. Chuối c&oacute; t&aacute;c dụng nhuận trường v&agrave; ph&acirc;n bớt h&ocirc;i, đặc biệt giun đất rất gi&agrave;u đạm, d&ugrave;ng cho những con bị bệnh ăn &iacute;t hoặc bỏ ăn sẽ gi&uacute;p mau khỏi bệnh. Cầy v&ograve;i hương cũng ăn ch&aacute;o nấu với đường, nhưng hiện nay gi&aacute; đường kh&aacute; cao n&ecirc;n kh&ocirc;ng hiệu quả, vả lại nếu nấu bằng đường sẽ cung cấp kh&ocirc;ng đủ chất bằng c&aacute;c thức ăn c&oacute; nguồn gốc từ thịt. Ch&uacute;ng ta hạn chế cho ăn c&aacute; v&igrave; khi ăn c&aacute; ch&uacute;ng b&agrave;i tiết ra m&ugrave;i rất h&ocirc;i. Nếu nấu ch&aacute;o bằng tạng động vật ch&uacute;ng ta n&ecirc;n nấu ch&iacute;n để diệt mầm bệnh c&oacute; thể c&oacute; trong thịt v&igrave; ch&uacute;ng ta mua kh&ocirc;ng r&otilde; nguồn gốc, nấu ch&aacute;o n&ecirc;n bỏ v&agrave;o muối độ mặn giống như ch&aacute;o ta ăn. Ch&uacute; &yacute; về m&ugrave;a n&oacute;ng kh&ocirc;ng n&ecirc;n nấu ch&aacute;o để l&acirc;u trước khi cho ăn v&igrave; ch&aacute;o dễ bị chua, &ocirc;i thiu m&agrave; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể thử được, ăn v&agrave;o sẽ bị ti&ecirc;u chảy ngay. N&ecirc;n nấu để vừa nguội cho ăn v&agrave;o bữa tối l&agrave; được. Nếu ch&uacute;ng bị nhiễm một &iacute;t vi khuẩn g&acirc;y hại đường ruột th&igrave; ch&uacute;ng cỏ thể chủ động ăn rơm, cỏ khi c&ograve;n khỏe để l&agrave;m sạch ruột tr&aacute;nh bệnh nhưng nếu ch&aacute;o bị thiu gặp l&uacute;c đ&oacute;i ch&uacute;ng ăn nhiều v&agrave;o th&igrave; vi khuẩn tấn c&ocirc;ng nhanh ch&uacute;ng mau mất sức v&agrave; kh&ocirc;ng tự trị bệnh được buộc ch&uacute;ng ta phải can thiệp kh&aacute; rắc rối.<br />- Đối với Cầy v&ograve;i trong giai đoạn hậu bị sinh sản kh&ocirc;ng n&ecirc;n cho ăn qu&aacute; nhiều đặc biệt l&agrave; c&aacute;c chất gi&agrave;u tinh bột, nếu ch&uacute;ng ta nu&ocirc;i qu&aacute; mập dễ g&acirc;y ra hiện tượng v&ocirc; sinh ở con c&aacute;i v&agrave; ảnh hưởng đến t&iacute;nh hăng trong m&ugrave;a động dục của con đực. Điều n&agrave;y c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o cơ địa của từng con, c&oacute; con ăn rất &iacute;t nhưng vẫn mập, c&oacute; con ăn rất nhiều nhưng lại ốm, những trường hợp n&agrave;y phải t&aacute;ch ri&ecirc;ng v&agrave; c&oacute; chế độ cho ăn hợp l&yacute;. Khẩu phần trong giai đoạn n&agrave;y n&ecirc;n tập trung cho ăn nhiều chất đạm, bổ sung th&ecirc;m nhiều kho&aacute;ng chất như : vitamin A, nh&oacute;m B, C, D, E, K, c&aacute;c thức ăn c&oacute; nhiều c&aacute;c chất vi lượng như sắt, đồng, kẽm, canxi... c&aacute;c chất n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; thể cung cấp bằng con đường d&ugrave;ng c&aacute;c chế phẩm chăn nu&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n tại c&aacute;c đại l&yacute; thuốc th&uacute; y trộn với thức ăn, nước uống.<br />- Cầy v&ograve;i hương l&agrave; lo&agrave;i ăn đ&ecirc;m n&ecirc;n bữa ch&iacute;nh l&agrave; v&agrave;o ban đ&ecirc;m, nếu nu&ocirc;i Cầy v&ograve;i th&uacute;c thịt ch&uacute;ng ta c&oacute; thể cho ăn th&ecirc;m v&agrave;o bữa s&aacute;ng sớm. N&ecirc;n cho ăn vừa đủ, lượng thức ăn thừa n&ecirc;n bỏ v&agrave; rửa sạch dụng cụ đựng thức ăn, nước uống. Thường một con Cầy trưởng th&agrave;nh một đ&ecirc;m ch&uacute;ng ta cho ăn lượng khoảng 2-3 ch&eacute;n ch&aacute;o.<br />- Nếu những con vừa bệnh, bỏ ăn ch&uacute;ng ta c&oacute; thể &eacute;p cho ăn bằng c&aacute;ch nắm đu&ocirc;i giơ l&ecirc;n chỉ để hai ch&acirc;n trước chạm đất, bỏ thức ăn ph&iacute;a trước miệng th&ocirc;ng thường cho ăn chuối b&oacute;p nhỏ. Nếu c&oacute; giun đất ch&uacute;ng ta c&oacute; thể d&ugrave;ng giun đất rửa sạch cho v&agrave;o ch&eacute;n để ch&uacute;ng tự ăn, tuy nhi&ecirc;n ch&uacute;ng rất &iacute;t ăn giun quế.<br />- Cầy v&ograve;i hương c&oacute; khả chịu đ&oacute;i, kh&aacute;t rất l&acirc;u, ch&uacute;ng c&oacute; thể kh&ocirc;ng ăn uống trong v&ograve;ng v&agrave;i ng&agrave;y (5-7 ng&agrave;y) vẫn kh&ocirc;ng sao, kh&ocirc;ng k&ecirc;u la, cho n&ecirc;n v&agrave;o m&ugrave;a lạnh thường ăn &iacute;t cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n lo lắng chỉ trừ trường hợp bỏ ăn do bị bệnh. Đ&acirc;y l&agrave; một thuận lợi trong chăm s&oacute;c khi ch&uacute;ng ta bận c&ocirc;ng việc đột xuất kh&ocirc;ng chuẩn bị được thức ăn hay ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thay thế khẩu phần ăn bằng chuối ch&iacute;n trong những dịp lễ, tết, giảm thời gian chế biến thức ăn, chuối tr&aacute;i ch&uacute;ng ta bỏ v&agrave;o chuồng kh&ocirc;ng cần b&oacute;c vỏ cho ăn như thế cả tuần cũng kh&ocirc;ng vấn đề g&igrave;.<br /><br />VI. VỆ SINH PH&Ograve;NG BỆNH:<br />- Nu&ocirc;i Cầy v&ograve;i trong điều kiện nu&ocirc;i nhốt chật hẹp cũng xảy ra dịch bệnh như tất cả c&aacute;c vật nu&ocirc;i th&ocirc;ng thường kh&aacute;c. C&aacute;c bệnh thường gặp ở Cầy v&ograve;i: ỉa chảy, tụ huyết tr&ugrave;ng, cầu tr&ugrave;ng, ph&oacute; thương h&agrave;n... Ch&uacute;ng ta cần phải nắm r&otilde; những triệu chứng v&agrave; c&aacute;ch ph&ograve;ng, điều trị cơ bản của những bệnh tr&ecirc;n theo c&aacute;c t&agrave;i liệu hướng dẫn, c&aacute;c s&aacute;ch th&uacute; y, c&aacute;ch sử dụng c&aacute;c thuốc kh&aacute;ng sinh cơ bản trong chăn nu&ocirc;i heo, ch&oacute;, m&egrave;o, d&ecirc;...<br />- Ph&ograve;ng bệnh: c&aacute;ch ph&ograve;ng bệnh tốt nhất l&agrave; lu&ocirc;n giữ chuồng trại sạch sẽ kh&ocirc; r&aacute;o, m&aacute;t về m&ugrave;a h&egrave;, ấm về m&ugrave;a đ&ocirc;ng, tr&aacute;nh gi&oacute; l&ugrave;a, nhất l&agrave; gi&oacute; t&acirc;y v&agrave; gi&oacute; bấc. Do đ&oacute; chuồng trại ch&uacute;ng ta n&ecirc;n che k&iacute;n ph&iacute;a t&acirc;y v&agrave; ph&iacute;a bắc. M&ugrave;a lạnh n&ecirc;n che tất cả c&aacute;c ph&iacute;a giữ ấm chuồng trại, tr&aacute;nh gi&oacute;.<br />- Định kỳ bổ sung c&aacute;c vitamin, kho&aacute;ng chất, vi lượng cho Cầy ph&aacute;t triển v&igrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i ta cung cấp kh&ocirc;ng đầy đủ c&aacute;c chất dinh dưỡng, thường khoảng mỗi th&aacute;ng ch&uacute;ng ta bổ sung c&aacute;c men vi sinh, chất kho&aacute;ng, vi lượng như: Ca, Mg, Cu, Fe... bằng c&aacute;c chế phẩm th&uacute; y, đ&aacute; liếm nhằm bổ sung c&aacute;c chất thiếu hụt trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i.<br />- Định kỳ s&aacute;t tr&ugrave;ng chuồng trại mỗi th&aacute;ng 1 lần, c&oacute; thể d&ugrave;ng c&aacute;c thuốc pha để phun trong th&uacute; y. Trong l&uacute;c chuồng trại xảy ra dịch bệnh th&igrave; vệ sinh, s&aacute;t tr&ugrave;ng chuồng trại tiến h&agrave;nh thường xuy&ecirc;n v&agrave; nhiều hơn b&igrave;nh thường, c&oacute; thể 1 tuần 2 lần phun s&aacute;t tr&ugrave;ng. Thời gian giao m&ugrave;a dễ ph&aacute;t sinh dịch bệnh ch&uacute;ng ta c&oacute; thể cho uống thuốc ph&ograve;ng c&aacute;c bệnh thường gặp như: tụ huyết tr&ugrave;ng, thương h&agrave;n, cầu tr&ugrave;ng... với liều lượng ghi tr&ecirc;n vỏ bao b&igrave;, đặc biệt l&agrave; l&uacute;c trời đang nắng chuyển sang mưa. Trong l&uacute;c chuồng trại đang xảy ra dịch bệnh, đặc biệt l&agrave; những bệnh c&oacute; khả năng l&acirc;y nhiễm cao, truyền bệnh qua đường h&ocirc; hấp, ti&ecirc;u ho&aacute; l&uacute;c chăm s&oacute;c v&agrave; kể cả l&uacute;c vệ sinh, s&aacute;t tr&ugrave;ng cũng hết sức cẩn thận, nếu kh&ocirc;ng v&ocirc; t&igrave;nh ch&iacute;nh người chăm s&oacute;c lại l&agrave; t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y ph&acirc;n t&aacute;n bệnh trong chuồng trại qua con đường tiếp x&uacute;c tay ch&acirc;n v&agrave; dụng cụ chăm s&oacute;c, vệ sinh (găng tay, dụng cụ qu&eacute;t dọn, quần &aacute;o, gi&agrave;y d&eacute;p... Theo kinh nghiệm ch&uacute;ng ta n&ecirc;n chăm s&oacute;c những con khoẻ mạnh trước v&agrave; những con bị bệnh sau c&ugrave;ng, dụng cụ vệ sinh, trang phục cũng phải s&aacute;t tr&ugrave;ng sau khi chăm s&oacute;c hay tiếp x&uacute;c với khu vực đang xảy ra dịch bệnh, hạn chế qua lại khu vực chuồng trại đang xảy ra dịch bệnh.<br />- Trong chuồng n&ecirc;n bỏ một &iacute;t rơm cỏ kh&ocirc;, n&ecirc;n cột th&agrave;nh từng b&oacute; treo trong chuồng c&oacute; t&aacute;c dụng rất tốt trong việc ngừa c&aacute;c bệnh về đường ruột. Th&ocirc;ng thường nếu c&oacute; sẵn trong chuồng khi đường ruột sắp c&oacute; vấn đề ch&uacute;ng sẽ t&igrave;m nhai nuốt c&aacute;c thứ xơ th&ocirc;, đ&ocirc;i khi c&ograve;n nuốt cả giấy, bao nil&ocirc;ng, sau đ&oacute; ch&uacute;ng thải ra c&ugrave;ng với ph&acirc;n qu&eacute;t sạch đường ruột, đ&acirc;y l&agrave; đặc t&iacute;nh tự nhi&ecirc;n của Cầy v&ograve;i.<br />- Một điều bắt buộc phải thực hiện đầu ti&ecirc;n l&agrave; b&agrave; con phải tự t&igrave;m hiểu t&aacute;c dụng của một số loại thuốc, trong đ&oacute; quan trọng nhất l&agrave; kh&aacute;ng sinh hay d&ugrave;ng, nguy&ecirc;n tắc cơ bản trong sử dụng kh&aacute;ng sinh, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể xem c&aacute;c s&aacute;ch hướng dụng sử dụng kh&aacute;ng sinh trong chăn nu&ocirc;i v&agrave; s&aacute;ch hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i heo, ch&oacute; m&egrave;o. Ngo&agrave;i kh&aacute;ng sinh c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch, hỗ trợ sinh sản, thuốc bổ, thuốc khử tr&ugrave;ng, thuốc giải độc, thuốc hỗ trợ tim mạch, thần kinh... Một nguy&ecirc;n tắc cơ bản nhất v&agrave; cũng quan trọng nhất trong sử dụng kh&aacute;ng sinh l&agrave; phải sử dụng đ&uacute;ng liều ngay từ lần điều trị đầu ti&ecirc;n sau đ&oacute; bệnh thuy&ecirc;n giảm c&oacute; thể giảm số lần ch&iacute;ch hằng ng&agrave;y lại, tuyệt đối kh&ocirc;ng l&agrave;m ngược lại v&igrave; c&aacute;c virus, vi khuẩn sẽ kh&aacute;ng thuốc. Nếu điều trị 3 ng&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu giảm bệnh ta phải đổi kh&aacute;ng sinh kh&aacute;c ph&ugrave; hợp hơn. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị kh&aacute;ng sinh ta n&ecirc;n bổ sung th&ecirc;m c&aacute;c loại thuốc trợ sức, vitamin nhằm tăng sức đề kh&aacute;ng mau khỏi bệnh.<br />- Trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị bệnh, nếu ch&uacute;ng ta d&ugrave;ng kh&aacute;ng sinh liều cao trong một thời gian d&agrave;i tuy bệnh c&oacute; khỏi nhưng c&oacute; thể xảy ra c&aacute;c t&aacute;c dụng phụ do kh&aacute;ng sinh g&acirc;y ra. Đa số c&aacute;c kh&aacute;ng sinh nếu d&ugrave;ng trong thời gian d&agrave;i c&oacute; thể g&acirc;y tuột men đường ruột, giảm khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, ảnh hưởng đến b&agrave;o thai g&acirc;y sẩy thai trong qu&aacute; tr&igrave;nh mang thai (Streptomycin)... Do đ&oacute;, trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị bệnh bằng kh&aacute;ng sinh ch&uacute;ng ta n&ecirc;n bổ sung th&ecirc;m men ti&ecirc;u ho&aacute;, canxi, kho&aacute;ng chất, c&aacute;c loại thuốc kh&ocirc;ng c&oacute; nguồn gốc kh&aacute;ng sinh trong điều trị rối loạn ti&ecirc;u ho&aacute;, ỉa chảy. C&oacute; thể sử dụng c&aacute;c loại thuốc d&ugrave;ng cho người nhằm giảm t&aacute;c dụng phụ của kh&aacute;ng sinh, gi&uacute;p cho Cầy mau ch&oacute;ng phục hồi sức khoẻ.<br /><br />PHẦN II<br /><br />VII. ĐIỀU TRỊ C&Aacute;C BỆNH THƯỜNG GẶP Ở CẦY V&Ograve;I HƯƠNG:<br />Trước ti&ecirc;n muốn điều trị bệnh, th&ocirc;ng thường phải ch&iacute;ch thuốc n&ecirc;n ch&uacute;ng ta n&ecirc;n đề cập đến việc bắt v&agrave; vận chuyển trước.<br /><br />&nbsp;C&aacute;ch bắt, vận chuyển:v<br />- Cầy v&ograve;i rất nh&uacute;c nh&aacute;t nhưng khi bị dồn &eacute;p ch&uacute;ng thường phản ứng rất dữ dội v&agrave; cắn g&acirc;y thương t&iacute;ch. Th&ocirc;ng thường bắt Cầy v&ograve;i hương ta nắm lấy phần cuối đu&ocirc;i v&agrave; giơ hỏng l&ecirc;n cao, một số con c&oacute; thể cong l&ecirc;n quay ngược lại v&agrave; khi đ&oacute; ch&uacute;ng ta h&atilde;y hạ xuống cho ch&acirc;n chạm đất ch&uacute;ng sẽ chạy về ph&iacute;a trước hoặc ch&uacute;ng ta n&ecirc;n mang theo c&acirc;y trước khi bắt Cầy ph&ograve;ng khi ch&uacute;ng quay ngược lại ta d&ugrave;ng c&acirc;y khống chế hoặc đưa c&acirc;y v&agrave;o cho ch&uacute;ng b&aacute;m, cắn.<br />Vận chuyển ch&uacute;ng ta n&ecirc;n lợi dụng ban ng&agrave;y Cầy v&ograve;i ngủ h&atilde;y bắt v&agrave; vận chuyển, nếu ban ng&agrave;y ch&uacute;ng ta c&oacute; thể d&ugrave;ng bao cước c&oacute; kho&eacute;t lỗ nhỏ hoặc loại bao lưới cước d&agrave;y bắt bỏ v&agrave;o buột miệng. Tuy nhi&ecirc;n đến tối Cầy v&ograve;i tỉnh ngủ sẽ ph&aacute; bao chui ra. Do đ&oacute; ch&uacute;ng ta n&ecirc;n bắt v&agrave; vận chuyển Cầy v&ograve;i v&agrave;o ban ng&agrave;y, nếu buộc phải vận chuyển qua đ&ecirc;m ch&uacute;ng ta phải d&ugrave;ng lồng lưới sắt sợi lớn v&igrave; răng ch&uacute;ng rất b&eacute;n c&oacute; thể cắn đứt lưới nhỏ.<br /><br />&nbsp;Ch&iacute;chv thuốc:<br />- Cầy v&ograve;i hương rất hung dữ nếu ch&uacute;ng ta l&agrave;m ch&uacute;ng đau. Do đ&oacute; việc ch&iacute;ch thuốc rất kh&oacute; khăn nếu kh&ocirc;ng c&oacute; kinh nghiệm, ch&uacute;ng kh&ocirc;ng n&ecirc;n ch&iacute;ch thuốc cho bằng được với mọi gi&aacute; v&igrave; nếu Cầy đang bị bệnh đuối sức, trong qu&aacute; tr&igrave;nh ch&iacute;ch thuốc ta l&agrave;m cho Cầy kh&aacute;ng cự mạnh v&ocirc; t&igrave;nh l&agrave;m cho bệnh c&agrave;ng nặng th&ecirc;m, dễ g&acirc;y sốc thuốc v&agrave; đ&ocirc;i khi ti&ecirc;m tr&uacute;ng g&acirc;n g&acirc;y bại ch&acirc;n. Theo kinh nghiệm, t&ocirc;i d&ugrave;ng 114 tuỳ k&iacute;ch cỡ, chiềuf90, f60, fống nhựa bằng cỡ với th&acirc;n Cầy, thường d&ugrave;ng ống&nbsp; d&agrave;i ống khoảng 0,25 &ndash; 0,35m, ngắn qu&aacute; hay d&agrave;i qu&aacute; đều kh&ocirc;ng thuận ti&ecirc;n cho việc ch&iacute;ch thuốc, chiều d&agrave;i hợp l&yacute; sao cho sau khi Cầy chui v&agrave;o c&ograve;n để phần m&ocirc;ng để ch&iacute;ch thuốc l&agrave; được, nếu qu&aacute; ngắn hai ch&acirc;n sau sẽ giẫy, đạp, nếu ống qu&aacute; d&agrave;i khi ch&iacute;ch phải k&eacute;o ra. Sau khi bắt Cầy ra khỏi chuồng, ta nắm đu&ocirc;i hướng đầu Cầy gần với đầu ống nhựa Cầy sẽ chui v&agrave;o, c&oacute; nhiều con kh&ocirc;ng chịu v&agrave;o tay c&ograve;n lại ta cầm ống luồng v&agrave;o đầu Cầy n&oacute; sẽ chui v&agrave;o, sau đ&oacute; ta lựa phần thịt m&ocirc;ng để ch&iacute;ch, kh&ocirc;ng n&ecirc;n để mũi kim tr&uacute;ng g&acirc;n, xương, sẽ l&agrave;m bại ch&acirc;n, nếu nặng c&oacute; thể g&acirc;y hoại tử ch&acirc;n.<br /><br />Bệnh ti&ecirc;u chảy:<br />- Thường gặp nhất l&agrave; bệnh ỉa chảy, bệnh n&agrave;y nguy hiểm v&igrave; đường ruột Cầy v&ograve;i ngắn n&ecirc;n nếu ph&aacute;t hiện chậm g&acirc;y tổn hại đường ruột qu&aacute; nặng rất kh&oacute; trị, bệnh c&oacute; nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y n&ecirc;n như: nhiễm cầu tr&ugrave;ng, thức ăn bị &ocirc;i thiu, nhiễm khuẩn... nhưng thường do cầu tr&ugrave;ng g&acirc;y n&ecirc;n. L&uacute;c đầu Cầy ăn &iacute;t hoặc bỏ ăn, ph&acirc;n m&agrave;u đỏ bầm hơi đen v&agrave; ỉa lỏng từng chấm sau đ&oacute; ph&acirc;n lo&atilde;ng dần c&oacute; m&ugrave;i rất h&ocirc;i thối, một v&agrave;i ng&agrave;y sau Cầy mệt, hậu m&ocirc;n trống v&agrave; chết bệnh c&oacute; thể tiến triển kh&aacute; nhanh, c&oacute; trường hợp chỉ trong v&ograve;ng 2 ng&agrave;y. Nếu bệnh do thức ăn &ocirc;i thiu nhiễm khuẩn thường bị chảy rất nhanh v&agrave; nhiều. N&ecirc;n cho uống men vi sinh ngay c&ugrave;ng với thuốc trị đường ruột ở người kh&ocirc;ng chứa kh&aacute;ng sinh, kết hợp với ch&iacute;ch kh&aacute;ng sinh chống vi&ecirc;m, nhiễm khuẩn đường ruột.<br />- Trong l&uacute;c mắc bệnh Cầy thường kh&ocirc;ng ăn c&aacute;c thức ăn th&ocirc;ng thường, ch&uacute;ng ta n&ecirc;n bổ sung c&aacute;c chất v&agrave;o nước chống mất nước, c&oacute; thể sử dụng nước orezon d&ugrave;ng cho người, hạn chế pha nhiều thuốc trị bệnh v&agrave;o nước v&igrave; ch&uacute;ng sẽ rất &iacute;t uống. Thức ăn l&uacute;c n&agrave;y c&oacute; thể d&ugrave;ng giun đất, giun quế ch&uacute;ng &iacute;t ăn. Nhưng cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n cho ăn nhiều v&igrave; đường ruột đang tuột men, khả năng ti&ecirc;u ho&aacute; k&eacute;m cho ăn nhiều c&oacute; thể lại tăng g&acirc;y nhiễm khuẩn đường ruột.<br />Hiện tr&ecirc;n thị trường c&oacute; rất nhiều loại kh&aacute;ng sinh trị bệnh n&agrave;y nhưng t&ocirc;i d&ugrave;ng Marbovitril 250 hiệu quả tương đối cao, đối với con 2 kg ta ch&iacute;ch 1cc/ lần ch&iacute;ch. C&aacute;c chi tiết kh&aacute;c xem hướng dẫn tr&ecirc;n bao b&igrave; thuốc. Trong một số trường hợp nếu thuốc n&agrave;y trị kh&ocirc;ng hiệu quả sau 2 ng&agrave;y điều trị ta c&oacute; thể thay đổi thuốc kh&aacute;c, c&oacute; thể tham khảo v&agrave; mua tại c&aacute;c đại l&yacute; thuốc th&uacute; y.<br />- Ngo&agrave;i ra một nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c khiến cho kh&ocirc;ng ri&ecirc;ng cầy v&ograve;i hương m&agrave; vật nu&ocirc;i n&oacute;i chung bị ỉa chảy m&agrave; &iacute;t người ch&uacute; &yacute; đến l&agrave; do thiếu sắt, g&acirc;y ra chứng thiếu m&aacute;u cũng c&oacute; khả năng g&acirc;y ra ỉa chảy, th&ocirc;ng thường ta d&ugrave;ng c&aacute;c thuốc kh&aacute;ng sinh điều trị kh&ocirc;ng hiệu quả. Do đ&oacute; nếu thức ăn ch&uacute;ng ta cho ăn kh&ocirc;ng đầy đủ th&igrave; định kỳ khoảng 2 th&aacute;ng 1 lần ch&uacute;ng ta n&ecirc;n bổ sung sắt cho cầy v&ograve;i, c&oacute; thể qua đường ch&iacute;ch hoặc thuốc vi&ecirc;n h&ograve;a tan v&agrave;o nước uống. Liều lượng theo hướng dẫn tr&ecirc;n bao b&igrave; thuốc.<br /><br />Bệnh tụ huyết tr&ugrave;ng:<br />- Thường xảy ra l&uacute;c giao m&ugrave;a, thời tiết thay đổi, chuồng trại ẩm ướt. Bệnh n&agrave;y rất nguy hiểm v&igrave; bệnh c&oacute; thể l&acirc;y qua nhiều con đường h&ocirc; hấp, ti&ecirc;u ho&aacute;, khả năng l&acirc;y lan cực kỳ nhanh. C&aacute;c triệu chứng thường thấy tr&ecirc;n Cầy v&ograve;i: thở dốc, mạnh, thở th&oacute;p bụng, miệng, mũi chảy nhiều nước v&agrave; hai ch&acirc;n sau bị bại, dần dần cả bốn ch&acirc;n đều bại. Bệnh n&agrave;y l&acirc;y lan nhanh v&agrave; chết rất nhanh nếu ph&aacute;t hiện chậm, nhưng nếu ph&aacute;t hiện sớm v&agrave; điều trị kịp thời th&igrave; khả năng khỏi bệnh cao, ph&aacute;t hiện sớm việc điều trị tương đối dễ d&agrave;ng. Khi ph&aacute;t hiện bệnh trước ti&ecirc;n phải c&aacute;ch ly v&agrave; kiểm tra cả chuồng, s&aacute;t tr&ugrave;ng ti&ecirc;u độc chuồng trại gấp, bệnh tụ huyết tr&ugrave;ng c&oacute; khả năng l&acirc;y nhiễm qua đường h&ocirc; hấp v&agrave; ti&ecirc;u ho&aacute;, c&oacute; khả năng l&acirc;y lan cực nhanh, n&ecirc;n khi chuồng trại xảy ra dịch buộc phải c&aacute;ch li xa khu vực chưa bệnh, phải c&oacute; chế độ c&aacute;ch ly, chăm s&oacute;c hợp l&yacute; nếu kh&ocirc;ng ch&iacute;nh ch&uacute;ng ta, nh&acirc;n vi&ecirc;n th&uacute; y v&ocirc; t&igrave;nh l&agrave; t&aacute;c nh&acirc;n ph&aacute;t t&aacute;n bệnh rộng hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c, điều trị bệnh, dụng cụ ăn uống, chăm s&oacute;c, vệ sinh, bảo hộ lao động... phải d&ugrave;ng ri&ecirc;ng, ra v&agrave;o khu vực c&oacute; bệnh phải vệ sinh, s&aacute;t tr&ugrave;ng cẩn thận tr&aacute;nh mang mầm bệnh sang khu vực kh&aacute;c, hạn chế ra v&agrave;o khu vực c&oacute; bệnh, c&oacute; thể phun s&aacute;t tr&ugrave;ng chuồng trại, nhất l&agrave; khu vực c&oacute; bệnh ng&agrave;y từ 1 đến 2 lần. Ch&uacute;ng ta n&ecirc;n chăm s&oacute;c, vệ sinh, cho ăn những con chưa mắc bệnh trước v&agrave; những con bị bệnh chăm s&oacute;c cuối c&ugrave;ng, sau khi tiếp x&uacute;c với Cầy mắc bệnh phải s&aacute;t tr&ugrave;ng tay ch&acirc;n, dụng cụ thật cẩn thận nhằm tr&aacute;nh ph&aacute;t t&aacute;n mầm bệnh...<br />- Cầy bị tụ huyết tr&ugrave;ng thường uống nước rất nhiều v&igrave; vậy cần phải cung cấp nước thường xuy&ecirc;n đầy đủ, n&ecirc;n pha nước với đường glucozơ, muối cho uống hoặc nước orezon chống mất nước của người, c&oacute; thể ch&iacute;ch c&aacute;c loại kh&aacute;ng sinh đặc trị tụ huyết tr&ugrave;ng như: Ka ampi, streptomycine- penicilin..., nếu ch&iacute;ch kh&ocirc;ng thấy hiệu quả r&otilde; rệt sau v&agrave;i lần ch&iacute;ch ch&uacute;ng ta n&ecirc;n đổi thuốc kh&aacute;c. Thường d&ugrave;ng Streptomycine- Penicilin mỗi lọ pha với 3 &ndash; 4 cc nước cất sau đ&oacute; trộn chung ch&iacute;ch với liều 1cc (mỗi thứ một nửa)/lần ch&iacute;ch đối với Cầy 1,5 kg trở l&ecirc;n. Nếu bệnh nặng ng&agrave;y c&oacute; thể ch&iacute;ch 2-3 lần. Ngo&agrave;i ra c&oacute; một nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ỉa chảy d&ugrave;ng c&aacute;c loại thuốc kh&aacute;ng sinh điều trị kh&ocirc;ng hiệu quả, c&oacute; thể l&agrave; do thiếu sắt. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể bổ sung sắt bằng c&aacute;ch ch&iacute;ch thuốc sắt bổ sung theo liều lượng ghi tr&ecirc;n vỏ thuốc.<br />- Trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị bệnh, c&oacute; nhiều trường hợp bệnh l&acirc;u khỏi nếu ch&uacute;ng ta d&ugrave;ng kh&aacute;ng sinh liều cao trong một thời gian d&agrave;i c&oacute; thể g&acirc;y tuột men đường ruột ảnh hưởng đến bộ phận ti&ecirc;u ho&aacute; g&acirc;y bỏ ăn l&agrave;m cho cơ thể suy nhược dẫn đến chết, cơ thể đ&agrave;o thải canxi ra ngo&agrave;i g&acirc;y bại ch&acirc;n. Do đ&oacute; trong những trường hợp n&agrave;y cần phải bổ sung th&ecirc;m men đường ruột v&agrave; ch&iacute;ch canxi, c&aacute;c thuốc bổ như: Bio metasal, Vitamin cho Cầy mau ch&oacute;ng hồi phục sức khoẻ.<br />- Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; hai bệnh thường gặp v&agrave; nguy hiểm nhất đối với Cầy v&ograve;i. Việc điều trị chỉ mang lại hiệu quả cao khi được ph&aacute;t hiện v&agrave; điều trị sớm, nếu muộn tỉ lệ hao hụt cao v&igrave; khả năng điều trị hầu như rất kh&oacute;. Trong kỹ thuật ph&aacute;t hiện bệnh ở Cầy v&ograve;i thường dựa v&agrave;o hai yếu tố: sự giảm ăn đột ngột, bỏ ăn v&agrave; xem x&eacute;t m&agrave;u, m&ugrave;i ph&acirc;n. Trong đ&oacute; giảm ăn, bỏ ăn thường xảy ra trước, c&oacute; nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n: thời tiết thay đổi đột ngột, trời qu&aacute; n&oacute;ng hoặc qu&aacute; lạnh, Cầy v&ograve;i c&aacute;i động dục, Cầy bị bệnh. Cầy ỉa ph&acirc;n đốm m&agrave;u đỏ bầm, đen, ph&acirc;n lẫn m&aacute;u nếu c&ograve;n ăn được ta chỉ cho ăn chuối vừa ch&iacute;n c&ograve;n mủ nếu c&ograve;n nhẹ c&oacute; thể khỏi ngay, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; cần phải nhanh ch&oacute;ng d&ugrave;ng kh&aacute;ng sinh. Nếu Cầy chảy nhiều v&agrave; ph&acirc;n c&oacute; m&ugrave;i tanh h&ocirc;i th&igrave; việc điều trị trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn, ch&uacute;ng ta n&ecirc;n d&ugrave;ng kh&aacute;ng sinh liều cao v&agrave; ch&iacute;ch ng&agrave;y 2-3 lần, đồng thời c&oacute; thể t&igrave;m giun đất cho Cầy ăn, kết hợp với c&aacute;c loại thuốc bổ trợ sức, vitamin cho Cầy mau b&igrave;nh phục.<br /><br />VIII. KỸ THUẬT CHĂM S&Oacute;C CẦY V&Ograve;I HƯƠNG SINH SẢN<br />- Qu&aacute; tr&igrave;nh mang thai ch&uacute;ng ta phải cho ăn nhiều loại thức ăn nhằm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho thai ph&aacute;t triển. Tuy nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng n&ecirc;n cho ăn qu&aacute; nhiều nhất l&agrave; đối với những con c&aacute;i mới mang thai lần đầu v&igrave; thường lứa đầu ti&ecirc;n thường đậu &iacute;t con n&ecirc;n cho ăn nhiều qu&aacute; thai ph&aacute;t triển qu&aacute; lớn sau n&agrave;y sẽ kh&oacute; đẻ đ&ocirc;i khi đẻ kh&ocirc;ng ra l&agrave;m chết cả mẹ lẫn con. Một điều cũng quan trong kh&ocirc;ng k&eacute;m l&agrave; thức ăn phải kiểm tra kỹ kh&ocirc;ng bị &ocirc;i thiu, ẩm mốc, nước uống phải sạch tr&aacute;nh để Cầy bị bệnh trong giai đoạn n&agrave;y v&igrave; việc điều trị rất kh&oacute;, nếu điều trị bằng c&aacute;ch ch&iacute;ch thuốc dễ g&acirc;y sẩy thai do Cầy bị đường ruột thường bỏ ăn buột phải ch&iacute;ch thuốc, trong qu&aacute; tr&igrave;nh ch&iacute;ch thuốc kh&ocirc;ng cẩn thận dễ g&acirc;y sẩy thai v&igrave; Cầy gi&atilde;y đạp mạnh. Ch&uacute;ng ta cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n cho ăn thức ăn qu&aacute; gi&agrave;u đạm trong nhiều ng&agrave;y v&igrave; ruột của Cầy v&ograve;i kh&aacute; ngắn n&ecirc;n hấp thụ nhanh dễ bị thừa đạm g&acirc;y ỉa chảy, ỉa ph&acirc;n sết, m&ugrave;i h&ocirc;i, cũng v&igrave; l&yacute; do đ&oacute; m&agrave; thức ăn &ocirc;i thiu thường c&oacute; t&aacute;c dụng ngay. Cho n&ecirc;n nu&ocirc;i Cầy v&ograve;i thức ăn v&agrave; vệ sinh l&agrave; hai việc kh&aacute; quan trọng.<br />- Ch&uacute; &yacute;: trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i tỉ lệ tối đa Đực : C&aacute;i = 1 : 1,v&igrave; cũng như nh&iacute;m,cầy rất chung thủy.với lại qu&aacute; nhiều c&aacute;i m&agrave; &iacute;t đực dẫn đến kết quả đậu thai kh&ocirc;ng cao.<br />- Việc chọn con đực l&agrave;m giống cũng kh&aacute; quan trọng, n&ecirc;n chọn những con to nhưng kh&ocirc;ng qu&aacute; b&eacute;o, lanh lợi, c&oacute; tinh ho&agrave;n lớn lộ ra ph&iacute;a sau m&ocirc;ng. Những con c&ograve;n nhỏ, tinh ho&agrave;n nhỏ thường phối giống kh&ocirc;ng kết quả.<br />- Nếu trong m&ugrave;a sinh sản ta nhốt chung nhiều con đực v&agrave; c&aacute;i trong một chuồng lớn thường xảy ra cắn nhau, trong m&ugrave;a động dục Cầy v&ograve;i rất hung dữ kể cả đực lẫn c&aacute;i nhưng nguy hiểm nhất l&agrave; giữa những con đực với nhau, c&oacute; thể cắn nhau đến chết, cho n&ecirc;n cần phải theo d&otilde;i v&agrave; t&aacute;ch ra.<br />- Cầy v&ograve;i c&oacute; nhiều con rất hiền nhưng c&oacute; nhiều con rất hung dữ d&ugrave; ch&uacute;ng được nu&ocirc;i từ b&eacute;, do đ&oacute; nếu ch&uacute;ng ta muốn gh&eacute;p đ&ocirc;i sống chung với nhau cần phải theo d&otilde;i kỹ v&agrave; cho v&agrave;o từ từ, nếu những con n&agrave;o qu&aacute; hung dữ lu&ocirc;n t&igrave;m c&aacute;ch cắn những con kh&aacute;c th&igrave; chỉ c&ograve;n c&aacute;ch nhốt ri&ecirc;ng đến l&uacute;c động dục mới gh&eacute;p v&agrave;o sau khi giao phối phải t&aacute;ch ra hoặc c&oacute; thể thải loại v&igrave; nếu l&agrave; con đực c&oacute; thể cắn chết những con đực kh&aacute;c hoặc nếu l&agrave; con c&aacute;i th&igrave; khi đẻ ch&uacute;ng c&agrave;ng hung dữ ảnh hưởng nhiều đến việc chăm s&oacute;c con con sau n&agrave;y v&agrave; rất kh&oacute; chăm s&oacute;c khi bị bệnh.<br />- Trong qu&aacute; tr&igrave;nh Cầy mẹ nu&ocirc;i con, ch&uacute;ng ta chỉ cho ăn, uống, l&agrave;m vệ sinh, kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng tay tiếp x&uacute;c Cầy con, nếu chạm v&agrave;o sẽ c&oacute; m&ugrave;i h&ocirc;i tay n&ecirc;n Cầy mẹ c&oacute; khả năng sẽ cắn bỏ con, nếu buộc phải can thiệp do những trường hợp như bị kẹt, b&ograve; lọt ra ngo&agrave;i chuồng hoặc b&ograve; đi xa mẹ kh&ocirc;ng trở lại được... ch&uacute;ng ta phải d&ugrave;ng c&acirc;y, v&aacute;, để đẩy, x&uacute;c hoặc c&oacute; thể d&ugrave;ng găng tay cao su, nil&ocirc;ng để chạm v&agrave;o Cầy con nhưng phải hết sức cẩn thận v&igrave; l&uacute;c đẻ Cầy mẹ rất hung dữ. N&ecirc;n hạn chế đến nơi Cầy mẹ đang nu&ocirc;i con.<br />- Trước khi đẻ Cầy mẹ hay cắn ph&aacute; t&igrave;m c&aacute;c thứ l&agrave;m ổ đẻ vừa t&igrave;m nơi k&iacute;n đ&aacute;o để đẻ, n&ecirc;n ch&uacute;ng ta phải l&agrave;m chuồng đẻ thật chắc chắn v&agrave; trong chuồng n&ecirc;n bỏ v&agrave;o một &iacute;t rơm cỏ kh&ocirc;, quần &aacute;o cũ để Cầy mẹ l&agrave;m ổ đẻ. Nếu chuồng đ&oacute;ng lưới th&igrave; phải d&ugrave;ng lưới c&oacute; mắt lưới nhỏ để Cầy con kh&ocirc;ng lọt xuống dưới v&agrave; b&ograve; lọt ra ngo&agrave;i xung quanh, Cầy con l&uacute;c mới đẻ bằng con m&egrave;o con mới đẻ, Cầy con thường nửa th&aacute;ng mở mắt v&agrave; rất yếu hay b&ograve; đi n&ecirc;n xung quanh cũng phải l&agrave;m lưới mắt nhỏ. Tốt nhất ch&uacute;ng ta v&acirc;y th&ecirc;m lưới mắt nhỏ ngo&agrave;i lưới lớn v&igrave; lưới mắt nhỏ thường d&ugrave;ng sợi nhỏ n&ecirc;n chỉ l&agrave;m bằng lưới mắt nhỏ Cầy mẹ c&oacute; thể cắn chuồng bỏ đi.<br />- Theo quan s&aacute;t của t&ocirc;i , nếu Cầy mẹ đẻ từ th&aacute;ng 3 &ndash; 6 &acirc;m lịch, Cầy mẹ nu&ocirc;i con rất l&acirc;u đến khi Cầy con biết leo tr&egrave;o, chạy nhảy cứng c&aacute;p mới t&aacute;ch con, nhưng nếu đẻ v&agrave;o th&aacute;ng 7 &ndash; 9 &acirc;m lịch th&igrave; khi Cầy con vừa mở mắt biết ăn v&agrave;i ng&agrave;y, d&ugrave; c&ograve;n rất yếu ớt nhưng Cầy mẹ đ&atilde; muốn t&aacute;ch con, theo d&otilde;i thấy thường kh&ocirc;ng muốn cho b&uacute; nữa v&agrave; bắt đầu cắn con thậm ch&iacute; nếu ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng t&aacute;ch ra kịp thời Cầy mẹ c&oacute; thể cắn chết con v&agrave; ăn thịt.<br />- Một số Cầy mẹ đẻ xong kh&ocirc;ng chịu nu&ocirc;i con, kh&ocirc;ng cho con b&uacute; c&oacute; lẽ v&igrave; l&yacute; do: c&oacute; thể do thai qu&aacute; lớn nhất l&agrave; đối với Cầy đẻ lứa đầu n&ecirc;n đau qu&aacute; dẫn đến ảnh hưởng đến t&acirc;m l&yacute; v&agrave; bỏ kh&ocirc;ng nu&ocirc;i con. Trường hợp n&agrave;y ph&aacute;t hiện sớm th&igrave; cho Cầy mẹ uống c&aacute;c loại thuốc giảm đau, ch&iacute;ch thuốc hỗ trợ thần kinh giảm đau, c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc cho người, c&oacute; thể hỏi c&aacute;c đại l&yacute; thuốc t&acirc;y hoặc đại l&yacute; thuốc th&uacute; y c&aacute;c loại thuốc, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; hiệu quả th&igrave; chỉ c&ograve;n c&aacute;ch t&aacute;ch Cầy con ra gh&eacute;p với mẹ kh&aacute;c cũng đang nu&ocirc;i con đẻ gần ng&agrave;y với nhau, nếu kh&ocirc;ng chỉ c&ograve;n c&aacute;ch mang Cầy con ra ch&uacute;ng ta tự nu&ocirc;i cho uống sữa bột, tuy nhi&ecirc;n việc n&agrave;y rất kh&oacute; khăn, ch&uacute; &yacute; khi đ&atilde; mang ra nu&ocirc;i kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ thử Cầy con v&agrave;o lại với Cầy mẹ, Cầy mẹ c&oacute; thể cắn chết con; Hoặc Cầy mẹ đẻ chưa hết con, c&oacute; nhiều con đẻ rất l&acirc;u, c&oacute; thể c&aacute;ch nhau cả đ&ecirc;m n&ecirc;n trong l&uacute;c đau đẻ kh&ocirc;ng cho con b&uacute;. Trường hợp n&agrave;y n&ecirc;n n&ecirc;n nhẹ nh&agrave;ng che chắn bớt chuồng lại để những con đẻ trước kh&ocirc;ng đi lung tung m&agrave; t&igrave;m đến Cầy mẹ để b&uacute;. Đồng thời, kh&ocirc;ng l&agrave;m Cầy mẹ sợ h&atilde;i. Sau khi đẻ hết Cầy mẹ sẽ tự cho con b&uacute; v&agrave; chăm s&oacute;c con b&igrave;nh thường, ch&uacute; &yacute; bổ sung nhiều dinh dưỡng cho Cầy mẹ để nhanh ch&oacute;ng phục hồi sức khoẻ; Hoặc thai qu&aacute; lớn Cầy mẹ khơng đẻ được, trường hợp n&agrave;y kh&aacute; nguy hiểm c&oacute; thể g&acirc;y chết Cầy mẹ. Trường hợp n&agrave;y phải ti&ecirc;m thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch co b&oacute;p dạ con (c&oacute; thể d&ugrave;ng Oxytocin) cho Cầy mẹ với liều vừa phải k&egrave;m theo thuốc trợ sức, cẩn thận nếu tim qu&aacute; nhiều m&agrave; cửa tử cung, &acirc;m hộ kh&ocirc;ng mở c&oacute; thể g&acirc;y vỡ tử cung chết Cầy mẹ, hoặc c&oacute; thể mổ lấy Cầy con rồi kh&acirc;u lại nhưng việc n&agrave;y đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; kỹ thuật, kinh nghiệm. Thực tế, t&ocirc;i cũng chưa l&agrave;m bằng c&aacute;ch mổ bao giờ nhưng với heo th&igrave; người ta đ&atilde; l&agrave;m được; Hoặc Cầy mẹ đẻ nhưng bị s&oacute;t nhau, chuồng kh&ocirc;ng sạch g&acirc;y nhiễm tr&ugrave;ng trong qu&aacute; tr&igrave;nh đẻ g&acirc;y vi&ecirc;m tử cung. Trường hợp n&agrave;y theo phương ph&aacute;p d&acirc;n gian c&oacute; thể d&ugrave;ng l&aacute; c&acirc;y m&agrave; theo qu&ecirc; t&ocirc;i gọi l&agrave; c&acirc;y bồ ng&oacute;t, rau ng&oacute;t (thường d&ugrave;ng để nấu canh) đem gi&atilde; lấy nước v&agrave; bắt cho uống kết hợp với ch&iacute;ch thuốc kh&aacute;ng sinh trị vi&ecirc;m tử cung, vi&ecirc;m v&uacute;, tiết niệu, hiện c&oacute; rất nhiều loại c&oacute; thể hỏi mua tại c&aacute;c trạm th&uacute; y, đại l&yacute; thuốc th&uacute; y. Muốn bắt Cầy mẹ đang nu&ocirc;i con để ch&iacute;ch thuốc phải hết sức cẩn thận, nếu kh&ocirc;ng Cầy mẹ sẽ cắn con hoặc dẫm l&ecirc;n con. Ch&uacute;ng ta buộc phải t&aacute;ch Cầy mẹ sang một ngăn kh&aacute;c (chuồng nhiều ngăn), sau đ&oacute; bắt Cầy mẹ ra nhẹ nh&agrave;ng, ch&iacute;ch thuốc xong ch&uacute;ng ta thả Cầy mẹ v&agrave;o b&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; Cầy con đợi Cầy mẹ b&igrave;nh tĩnh rồi mới cho Cầy mẹ tiếp x&uacute;c với Cầy con v&igrave; phải thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i xem Cầy mẹ c&oacute; cho con b&uacute; hay kh&ocirc;ng? nếu Cầy mẹ đuối sức ch&uacute;ng ta phải ngăn ri&ecirc;ng Cầy mẹ v&agrave; con, giảm bớt số lần b&uacute; của Cầy con để giữ sức khoẻ cho Cầy mẹ sớm b&igrave;nh phục; Hoặc Cầy mẹ bị bệnh kh&aacute;c, trường hợp n&agrave;y Cầy mẹ chăm s&oacute;c con b&igrave;nh thường nhưng sức yếu dần v&agrave; dần dần kh&ocirc;ng cho con b&uacute;, nếu kh&ocirc;ng điều trị Cầy mẹ chắc chắn sẽ chết. Trường hợp n&agrave;y c&aacute;ch bắt ch&iacute;ch thuốc cũng giống trường hợp tr&ecirc;n nhưng đối với c&aacute;c bệnh dễ l&acirc;y nhiễm n&ecirc;n t&aacute;ch hẳn Cầy con ra nu&ocirc;i bằng sữa bột (kh&ocirc;ng d&ugrave;ng sữa đặc c&oacute; đường), trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i Cầy con bằng sữa mỗi lần cho uống sữa phải c&agrave;o nhẹ v&agrave;o hậu m&ocirc;n, đường tiểu để ch&uacute;ng thải ph&acirc;n, nước tiểu ra ngo&agrave;i. Cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n nhập v&agrave;o Cầy mẹ kh&aacute;c nu&ocirc;i v&igrave; c&oacute; thể l&acirc;y bệnh cho những con kh&aacute;c... N&oacute;i chung c&oacute; nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; tuỳ từng nguy&ecirc;n nh&acirc;n m&agrave; ta c&oacute; phương ph&aacute;p xử l&yacute; ri&ecirc;ng nhưng quan trọng nhất l&agrave; phải chăm s&oacute;c tốt Cầy mẹ an to&agrave;n kh&ocirc;ng n&ecirc;n chỉ lo chăm s&oacute;c con con m&agrave; để Cầy mẹ chết sẽ g&acirc;y thiệt hại lớn, kh&ocirc;ng những thế Cầy mẹ chết th&igrave; Cầy con hầu như rất kh&oacute; nu&ocirc;i sống. <br />- Cầy đang nu&ocirc;i con đ&ograve;i hỏi mức dinh dưỡng cao hơn b&igrave;nh thường v&igrave; phải cung cấp sữa cho con b&uacute; nhưng khẩu phần phải hết sức hợp l&yacute; v&igrave; Cầy v&ograve;i c&oacute; đường ruột kh&aacute; ngắn khả năng hấp thụ dinh dưỡng nhanh n&ecirc;n nếu cho ăn qu&aacute; nhiều đạm cũng ảnh hưởng kh&ocirc;ng tốt đến hệ ti&ecirc;u ho&aacute; dẫn đến thừa đạm v&agrave; ỉa chảy n&ecirc;n khẩu phần phải đầy đủ chất, để tr&aacute;nh hiện tượng thừa đạm ch&uacute;ng ta n&ecirc;n cho Cầy v&ograve;i ăn th&ecirc;m nhiều chuối c&oacute; t&aacute;c dụng rất tốt đến đường ruột v&agrave; ph&acirc;n &iacute;t m&ugrave;i h&ocirc;i, nhuận trường.<br />- Cầy v&ograve;i bản t&iacute;nh rất dữ nếu ch&uacute;ng ta tiếp cận, bắt ch&uacute;ng. Nếu muốn c&oacute; những con hiền, c&oacute; thể tiếp x&uacute;c giống như ch&oacute; m&egrave;o trong nh&agrave; th&igrave; buộc phải t&aacute;ch mẹ l&uacute;c ch&uacute;ng c&ograve;n chưa biết ăn, nhưng nếu t&aacute;ch sớm qu&aacute; việc chăm s&oacute;c kh&aacute; vất vả v&agrave; c&oacute; khả năng chết nhưng nếu khi đ&atilde; biết ăn mới t&aacute;ch th&igrave; ch&uacute;ng đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh bản t&iacute;nh hung dữ rồi v&agrave; nu&ocirc;i rất kh&oacute; hiền, dạng người. Việc n&agrave;y chỉ d&ugrave;ng để nu&ocirc;i l&agrave;m cảnh một v&agrave;i con, nếu với số lượng lớn th&igrave; chăm s&oacute;c l&uacute;c đầu kh&aacute; vất vả v&agrave; hao hụt nhiều.<br /><br />Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một số kinh nghiệm c&oacute; thể gi&uacute;p phần n&agrave;o b&agrave; con mới bắt đầu chăn nu&ocirc;i Cầy v&ograve;i hương. C&ograve;n một số vấn đề kh&aacute;c v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thời gian n&ecirc;n t&ocirc;i sẽ bổ sung sau để ho&agrave;n thiện hơn, trước hết xin đăng phần n&agrave;y nhằm kịp thời hỗ trợ b&agrave; con. Những kinh nghiệm tr&ecirc;n &aacute;p dụng tốt nhất cho khu vực miền Trung v&igrave; mỗi v&ugrave;ng c&oacute; kh&iacute; hậu kh&aacute;c nhau n&ecirc;n đặc t&iacute;nh của Cầy v&ograve;i hương nhất l&agrave; m&ugrave;a sinh sản cũng theo điều kiện kh&iacute; hậu từng v&ugrave;ng miền, C&aacute;c v&ugrave;ng kh&aacute;c c&oacute; thể kh&aacute;c ch&uacute;t x&iacute;u b&agrave; c&ograve;n chăn nu&ocirc;i c&oacute; thể khắc phục dần trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i. Mong những ai cũng đ&atilde; từng chăn nu&ocirc;i Cầy v&ograve;i hương với số lượng lớn v&agrave; c&oacute; th&acirc;m ni&ecirc;n c&ugrave;ng đ&oacute;ng g&oacute;p kinh nghiệm để b&agrave; con chăn nu&ocirc;i nắm vững kỹ thuật, chăn nu&ocirc;i đạt hiệu quả kinh tế cao. Ch&uacute;c b&agrave; con th&agrave;nh c&ocirc;ng!<br /><br /><strong><em>Chuy&ecirc;n cung cấp giống c&aacute;c loại:cầy hương,don,nh&iacute;m,Chim tri,g&agrave; &aacute;c...l&agrave;m giấy tờ x&aacute;c định nguồn gốc cho một số loại th&uacute; nu&ocirc;i qu&yacute; hiếm,b&agrave; con ở xa giao h&agrave;ng tận nơi,chuyển giao kĩ thuật...gi&aacute; cả phải chăng,b&agrave; con ai c&oacute; nhu cầu xin gọi:0979205240(anh vĩnh cửu).b&agrave; con sẽ h&agrave;i l&ograve;ng!</em></strong><br /><span /><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần vĩnh cửu
- Địa chỉ: quảng trị
- Điện thoại: 0979205240 - Fax:
- email: tranvinhcuu81@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH