• Nhượng quyền sử dụng đất tại mỹ phước 3,bình dương

  Thảo luận trong 'Mua bán Đất nông nghiệp & Trang trại' , 30/3/12

  1. anhthu1101 Guest

   <p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 21px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><em style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 36px; color: #008000; font-size: x-large"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px">Khu Đ&ocirc; Thị Mỹ Phước 3 được xem l&agrave; một dự &aacute;n đẹp nhất hiện nay với nhiều lợi thế vượt trội:</strong></em></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 21px; color: #4d4d4d; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px">-&nbsp;</span><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px; color: #0000ff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px">Thuộc khu trung t&acirc;m <a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2">quận Bến C&aacute;t</a>, liền kề<a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2"> th&agrave;nh phố mới B&igrave;nh Dương</a>, Liền kề khu du lịch <a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2">Đại Nam Văn Hiến</a>!</strong></span></span></span></span></strong></p><p style="font-family: georgia,&rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,serif; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #000000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #0000ff">-&nbsp;<strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px">Hạ tầng đ&atilde; ho&agrave;n thiện 100%,Đầy đủ <a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2">tiện &iacute;ch dịch vụ</a>.</strong></span></span></span></span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #000000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large">-&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #0000ff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; text-decoration: underline">Hệ thống <a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2">giao th&ocirc;ng</a> rộng r&atilde;i</span></strong></span><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #0000ff">&nbsp;:&nbsp;</span></strong></span></span></span><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large; color: #000000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #ff0000">16</span><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px; color: #0000ff">m</span><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px">&nbsp;-</span><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #ff0000">25</span><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px; color: #0000ff">m&nbsp;</span><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px">-</span><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #ff0000">35</span><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px; color: #0000ff">m</span><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px">-&nbsp;</span><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #ff0000">42</span><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px; color: #0000ff">m</span><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px">-</span><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #ff0000">62</span><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px; color: #0000ff">m, đ&atilde; trải nhựa hoặc đổ b&ecirc; t&ocirc;ng ho&agrave;n chỉnh.</span></strong></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large; color: #000000"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px; color: #0000ff">- Điện nước k&eacute;o đến từng l&ocirc;.</span></strong></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large; color: #000000"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px; color: #0000ff">- Đ&atilde; c&oacute; chợ, trường học, c&ocirc;ng vi&ecirc;n, ng&acirc;n h&agrave;ng...</span></strong></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #0000ff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large"><img border="0" style="font-family: arial,tahoma; border-style: none; line-height: 36px; text-align: justify; background-color: #fbfefa" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/miu1321409652.gif" />Mở b&aacute;n khu d&acirc;n cư sầm uất nhất:l&ocirc;&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; color: #ff0000">L</span>, l&ocirc;&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; color: #ff0000">J, <span style="color: #0000ff">l&ocirc;</span> I </span>gi&aacute; chỉ từ&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; color: #ff0000">235tr/150m2!</span><br /></span></span></span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 21px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; text-align: center"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 24px; font-size: medium"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 24px"><a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2"><img width="400" height="300" border="0" style="font-family: Arial,Tahoma; border-style: none; line-height: 24px" src="https://lh5.googleusercontent.com/-uaQNfyNTAdM/TwPZszfWtoI/AAAAAAAAAB8/vJTLKPvgSzE/s640/bandovitriduongdimp.jpg" /></a><br /></strong></span></strong></p><p style="font-family: georgia,&rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,serif; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #003300"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px">Giao th&ocirc;ng cực kỳ thuận lợi: l&agrave; nơi giao nhau giữa&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #0000ff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large">3</span></span>&nbsp;đại lộ cấp quốc gia</strong></span></span></span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #003300"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px">&nbsp;</span><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px; color: #0000ff">1.</span><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #008000"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px">Đại lộ</span><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #ff0000">&nbsp;<a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2"><span style="font-family: Arial,Tahoma; text-decoration: none; color: #e58e5a; line-height: 27px; border-bottom: 1px dotted #e58e5a">B&igrave;nh Dương</span></a></span></span></strong></span></span></span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #003300"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px; color: #008000" /><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px">&nbsp;</span><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px; color: #0000ff">2.</span><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #008000"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px">Cao tốc&nbsp;</span><a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #ff0000">Mỹ Phước-T&acirc;n Vạn</span></a></span><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #ff0000">&nbsp;</span></strong></span></span></span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #003300"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px; color: #0000ff">&nbsp;3.</span><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #008000"><a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #ff0000">V&agrave;nh Đai 4</span></a><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px">&nbsp;về Th&agrave;nh Phố HCM</span></span><br /></strong></span></span></span></strong></p><p style="font-family: georgia,&rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,serif; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #003300"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; text-decoration: underline">Diện t&iacute;ch nền</span>:</strong></span></span></span></strong></p><p style="font-family: georgia,&rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,serif; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #000000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 5x30=&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #0000ff">150m2</span>&nbsp;( Nền nh&agrave; phố).</strong></span></span></span></strong></p><p style="font-family: georgia,&rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,serif; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #000000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 10x30=&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #0000ff">300m2</span>&nbsp;( Nền biệt thự).</strong></span></span></span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 21px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px; font-size: large; color: #0000ff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px">-&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; text-decoration: underline">Ph&aacute;p l&yacute;</span></strong></span><strong style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 27px; font-size: large"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #0000ff">:&nbsp;</span><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #ff0000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large">đất đ&atilde; c&oacute;&nbsp;</span></span></strong><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; color: #ff0000"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2">sổ đỏ</a> chi tiết từng l&ocirc;</strong></span></span></strong></p><p style="font-family: georgia,&rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,serif; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #000000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px">-<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #0000ff">&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; text-decoration: underline">Phương thức thanh to&aacute;n</span>:</span>&nbsp;3 đợt</strong></span></span></span></strong></p><p style="font-family: georgia,&rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,serif; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #000000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #0000ff">*&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; text-decoration: underline">Đợt 1</span>:</span>&nbsp;đặt cọc<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; background-color: #ffff99"> 10 triệ</span><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; background-color: #ffff99">u/nền</span>.</strong></span></span></span></strong></p><p style="font-family: georgia,&rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,serif; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #000000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #0000ff">*&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; text-decoration: underline">Đợt 2</span>:&nbsp;</span>Thanh to&aacute;n&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; background-color: #ffff99">98% khi k&yacute;</span>&nbsp;hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ( tại ph&ograve;ng&nbsp; c&ocirc;ng chứng B&igrave;nh Dương).</strong></span></span></span></strong></p><p style="font-family: georgia,&rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,serif; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #000000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #0000ff">*&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; text-decoration: underline">Đợt 3</span>:</span>&nbsp;Thanh to&aacute;n<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; background-color: #ffff99"> 2 % c&ograve;n lại khi nhận</span>&nbsp;sổ đỏ,&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #ff0000">Bao chi ph&iacute;&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #0000ff">v&agrave;</span>&nbsp;thủ tục l&agrave;m sổ</span>.<br /></strong></span></span></span></strong></p><p style="font-family: georgia,&rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,serif; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #000000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px">- Thời gian nhận&nbsp;<span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; background-color: #ffff99">sổ từ 30 - 45 ng&agrave;y</span>. Uy t&iacute;n, nhanh gọn.</strong></span></span></span></strong></p><p style="font-family: georgia,&rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,serif; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #000000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px">- Gi&aacute; chỉ từ&nbsp;</strong><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #ff0000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; background-color: #ffff99"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px">185 triệu/nền</strong></span></span></span><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px">, b&aacute;n dưới gi&aacute; vốn chủ đầu tư.</strong></span></span></span></strong></p><p style="font-family: georgia,&rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,serif; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #000000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><img border="0" style="font-family: Arial,Tahoma; border-style: none; line-height: 27px; padding: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/13/smf1294651591.gif" /><strong style="font-family: arial,tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 36px; color: #0000ff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; color: #ff0000">Đặc biệt:</span><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; background-color: #fbfefa">&nbsp;<a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2">Kh&ocirc;ng giới hạn thời gian v&agrave; kiểu mẫu x&acirc;y dựng</a></span></span></span></strong></span></span></span></strong></p><p style="font-family: georgia,&rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,serif; margin: 16px 0px; line-height: 21px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #fffdf8; color: #6b5d40; font-size: 13px; text-align: left"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: &rsquo;&rsquo;,&rsquo;times new roman&rsquo;,&rsquo;&rsquo;,times; line-height: 19px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 19px; color: #000000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><strong style="font-family: arial,tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 36px; color: #0000ff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; background-color: #fbfefa">&nbsp;</span></span></span></strong></span></span></span><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large; color: #0000ff; text-align: justify; background-color: #fbfefa"><img border="0" style="font-family: Arial,Tahoma; border-style: none; line-height: 36px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/miu1321409652.gif" /></span><strong style="font-family: arial,tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large; color: #0000ff; text-align: justify"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 36px; background-color: #fbfefa; font-weight: normal" /></strong><strong style="font-family: arial,tahoma; line-height: 18px; color: #0000ff; font-size: 12px; text-align: justify"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 36px; background-color: #fbfefa; font-weight: normal"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 36px; color: #ff0000">Tặng ngay 1 chỉ v&agrave;ng SJC khi giao dich th&agrave;nh c&ocirc;ng <br /></span></span></span></strong></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 18px; color: #000000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; color: #0000ff"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 36px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ </span><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; color: #ff0000" /><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 36px">Ph&ograve;ng Kinh Doanh:</span></span></span></span></strong></p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; white-space: pre"> <span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px"> </span></span></span></strong><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 18px; color: #000000"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; color: #0000ff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; color: #ff0000">Hotline</span></span></span></span></strong><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: arial,tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; white-space: pre"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px"> </span></span><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; color: #ff0000">Anh Thư&nbsp; : 0938.37.4540</span></span></span></strong></p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 27px; color: #0000ff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tư vấn chuy&ecirc;n nghiệp, nhiệt t&igrave;nh, vui vẻ!<img border="0" alt="hi5" style="font-family: Arial,Tahoma; border-style: none; line-height: 36px" src="http://l.yimg.com/a/lib/msg/img/aurora/emot/201105/high_five.gif" /></span></span></span></strong></p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ff0000; text-align: center">MỘT SỐ H&Igrave;NH THỰC TẾ KHU Đ&Ocirc; THỊ MỸ PHƯỚC&nbsp;</p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center"><a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2"><img width="400" height="274" border="0" src="http://diaocbinhminh.com/image_manager/1/Image/anh%20thu/biet%20thu%20cocoland.jpg" /></a></p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center">nh&agrave; phố liền kề</p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center">&nbsp;&nbsp; <a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2"><img width="400" height="272" border="0" src="http://diaocbinhminh.com/image_manager/1/Image/anh%20thu/dat%20binh%20duong.jpg" /></a></p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center">V&agrave;nh đai 4<br /></p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center"><a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2"><img width="400" height="225" border="0" src="http://diaocbinhminh.com/image_manager/1/Image/anh%20thu/dat%20my%20phuoc,binh%20duong.jpg" /></a></p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center">Cơ sở hạ tầng ho&agrave;n thiện.Giao th&ocirc;ng bậc 1</p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center"><a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2"><img width="400" height="267" border="0" src="http://diaocbinhminh.com/image_manager/1/Image/anh%20thu/dat%20my%20phuoc.jpg" /></a></p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center">Cổng mỹ phước 3</p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center"><a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2"><img width="400" height="260" border="0" src="http://diaocbinhminh.com/image_manager/1/Image/anh%20thu/kho%20do%20thi%20my%20phuoc.jpg" /></a></p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center"><a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2"><img width="400" height="300" border="0" src="http://diaocbinhminh.com/image_manager/1/Image/anh%20thu/Khu%20biet%20thu%20CocoLand.jpg" /></a></p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center">khu biệt thư cocoland</p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center"><a href="http://diaocbinhminh.com/?page=classified_ads&amp;view=detail&amp;id=5253&amp;l=2"><img width="400" height="260" border="0" src="http://diaocbinhminh.com/image_manager/1/Image/anh%20thu/phong%20kham%20da%20khoa%20my%20phuoc%203.jpg" /></a></p><p style="font-family: arial,tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: center">Ph&ograve;ng kh&aacute;m đa khoa mỹ phước 3</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Anh Thư
   - Địa chỉ: 118 Phan xích long P3 Quận Bình Thạnh
   - Điện thoại: 0938.37.4540 - Fax: 0938.37.4540
   - email: anhthudiaocbinhminh@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...