• Nông sản

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 10/3/09

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: KUO MAO CHENG CO., LTD.
   - Địa chỉ: 339/31A Nguyễn Thái Bình P.12 Q.TB
   - Tel, Fax: 0908 977 238
   - Email: mlrsheng7758@yahoo.com
   ================================


   Cty chuùng toâi caàn mua caùc maët haøng noâng saûn :
   1. khoai mì ñaäp, boät mì, tinh boät,
   2. baõ mì, baõ caûi, baõ naønh, baõ haït boâng, baõ haït ñieàu, baõ mì xay, baõ döûa, baõ ñaäu phoïng,
   3. ñaäu phoïng khoâ, bo bo, meø ñen, hoät eù, haït boâng vaûi, vaûi, haït ñieàu,
   4. cuøi baép saáy, boät baét saáy,
   5. caùm gaïo saáy, caùm gaïo chít ly, caùm traáu,
   Hy voïng quyù Cty lieân heä chuùng toâi.
   Ngöôøi lieân heä : La Tuù Traân
   DÑ : 0908 977 238
    
   Đang tải...
  2. khucthuydu

   khucthuydu Administrator

   Bài viết:
   2.256
   Đã được thích:
   1.899
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: KUO MAO CHENG CO., LTD.
   - Địa chỉ: 339/31A Nguyễn Thái Bình P.12 Q.TB
   - Tel, Fax: 0908 977 238
   - Email: mlrsheng7758@yahoo.com
   ================================

   Cty chúng tôi cần mua các mặt hàng nông sản :
   1. khoai mì đập, bột mì, tinh bột,
   2. bã mì, bã cải, bã nành, bã hạt bông, bã hạt điều, bã mì xay, bã dửa, bã đậu phọng,
   3. đậu phọng khô, bo bo, mè đen, hột é, hạt bông vải, vải, hạt điều,
   4. cùi bắp sấy, bột bắt sấy,
   5. cám gạo sấy, cám gạo chít ly, cám trấu,
   Hy vọng quý Cty liên hệ chúng tôi.
   Người liên hệ : La Tú Trân
   DĐ : 0908 977 238
    
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...