NUÔI HEO THỊT ĐÓN GIÁ MỚI DO NHIỀU NGƯỜI TREO CHUỒNG

#1
<p><strong><font size="2">TRANG TRẠI CHĂN NU&Ocirc;I GIA HUY - CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN - NU&Ocirc;I THỊT THƯƠNG PHẨM : NH&Iacute;M - RẮN HỔ H&Egrave;O - HEO ,,,</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHIA SẺ&nbsp;1 SỐ VẤN ĐỀ VỀ T&Igrave;NH H&Igrave;NH NU&Ocirc;I HEO HIỆN TẠI :</font></strong></p><p><strong><font size="2">GI&Aacute; HEO&nbsp;THỊT THẤP -&gt; NHIỀU B&Agrave; CON BỎ NGHỀ-&gt; THỊ TRƯỜNG THIẾU THỊT -&gt; GI&Aacute; L&Ecirc;N -&gt; ĐỔ X&Ocirc; NU&Ocirc;I -&gt; G&Iacute;A RẺ ....( ĐIỆP KH&Uacute;C )</font></strong></p><p><strong><font size="2">MẤU CHỐT QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CHĂN NU&Ocirc;I : CON GIỐNG TỐT + CHỦNG NGỪA ĐẦY ĐỦ + VỆ SINH TI&Ecirc;U ĐỘC CHUỒNG TRẠI ĐỂ KH&Ocirc;NG DỊCH BỆNH </font></strong></p><p><strong><font size="2">B&Iacute; QUYẾT CHĂN NU&Ocirc;I THEO KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI : BỔ SUNG VITAMIN TỔNG HỢP TĂNG ĐỀ KH&Aacute;NG + NHANH LỚN , NGỪA BỆNH + HAO HỤT =0 </font></strong></p><p><strong><font size="2">THỊ TRƯỜNG TI&Ecirc;U THỤ : THỊT HEO L&Agrave; NGUỒN THỰC PHẨM CH&Iacute;NH N&Ecirc;N KH&Ocirc;NG LO LẮM VỀ ĐẦU RA , QUAN TRỌNG L&Agrave; NẮM VỮNG KỸ THUẬT ĐỂ B&Aacute;M TRỤ V&Agrave; TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG VỚI NGHỀ </font></strong></p><p><strong><font size="2">CH&Uacute;C B&Agrave; CON CHĂN NU&Ocirc;I TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776</font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM -RẮN LONG THỪA GIA HUY
- Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 CỦ CHI ( ngã tư QL22 với TINH LO 7 )
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH