Nuôi thỏ ! nuôi thỏ! Tin vui cho bà con nuôi thỏ

#1
<p><font size="4">K&iacute;nh</font> <font size="4">ch&agrave;o b&agrave; con nu&ocirc;i thỏ! </font></p><p><font size="4">Sau thời gian thao ngh&eacute;n. Hiện tại ph&iacute;a c&ocirc;ng ty Nippon của Nhật Bản đ&atilde; bắt đầu x&acirc;y dựng nh&agrave; m&aacute;y chế bến thuốc từ da thỏ Newzealand tại khu c&ocirc;ng nghiệp Quế V&otilde; tỉnh bắc Ninh, dự kiến năm 2014 nh&agrave; m&aacute;y bắt đầu hoạt động với c&ocirc;ng suất 1-1,2 triệu con thỏ/năm. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lu&ocirc;n c&oacute; nhu cầu hợp t&aacute;c chăn nu&ocirc;i thỏ để bảo đảm nguồn nguy&ecirc;n liệu cho nh&agrave; m&aacute;y.</font></p><p>&nbsp;<font size="4">B&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua giống thỏ (c&aacute;c lứa tuổi kh&aacute;c nhau) v&agrave; c&aacute;c loại giống c&acirc;y cỏ ( cỏ ghine, Ruzi, Monlato, Keo dậu, Stylo, Ch&egrave; khổng lồ ... ), c&aacute;c loại vật tư, thuốc th&uacute; y phục vụ chăn nu&ocirc;i thỏ xin li&ecirc;n hệ: Nguyễn văn Sao ĐT 0978491583 mail: saothangnam_1@yahoo.com.</font></p><p><font size="5">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết bao ti&ecirc;u to&agrave;n bộ sản phẩm cho b&agrave; con ngay từ khi bắt giống. Nhận tư vấn kỹ thuật v&agrave; giao h&agrave;ng tận nh&agrave;.</font></p><p><font size="6">Ch&uacute;c b&agrave; con nu&ocirc;i thỏ th&agrave;nh c&ocirc;ng!</font> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI GIỐNG THỎ VIỆT NHẬT NINH BÌNH
- Địa chỉ: Xã Sơn Hà - Nho Quan - Ninh Bình
- Điện thoại: 0978491583 - Fax: 0978491583
- email: saothangnam_1@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH