Ở Sài Gòn thì mua tinh bột nghệ ở đâu ?

#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="pfirst">T&ocirc;i c&oacute; vợ qu&ecirc; ở Nghệ An (xứ sở của c&acirc;y Nghệ) , hiện nay gia đ&igrave;nh t&ocirc;i sống tại Tp.HCM, năm 2009 vợ t&ocirc;i sinh ch&aacute;u đầu v&agrave; năm 2011 sinh ch&aacute;u thứ 2 , cả 2 ch&aacute;u đều phải sinh mổ. May mắn thay ở qu&ecirc; mẹ vợ t&ocirc;i đ&atilde; nghỉ hưu n&ecirc;n c&oacute; thời gian rảnh, b&agrave; đ&atilde; thấy được c&ocirc;ng dụng của NGHỆ V&Agrave;NG l&agrave; rất tốt n&ecirc;n tự học hỏi để chế biến th&agrave;nh TINH BỘT NGHỆ&nbsp; để gửi v&agrave;o cho con g&aacute;i m&igrave;nh sử dụng SAU KHI SINH . Nhờ sử dụng vừa uống vừa b&ocirc;i b&ecirc;n ngo&agrave;i da n&ecirc;n VẾT MỔ cũng mau l&agrave;nh, lọc được chất độc trong cơ thể (do sử dụng nhiều kh&aacute;ng sinh sau khi sinh mổ) n&ecirc;n sức khỏe vợ t&ocirc;i tiến bộ tr&ocirc;ng thấy, tinh thần thoải m&aacute;i, l&agrave;n da kh&ocirc;ng bị nếp nhăn (nhất l&agrave; phần da bụng sau khi mang bầu kh&ocirc;ng bị nhăn m&agrave; căng như chưa bao giờ mang bầu), v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&oacute; th&ecirc;m chất đề kh&aacute;ng cho 2 ch&aacute;u (th&ocirc;ng qua sữa mẹ).</p> <p>T&ocirc;i thấy c&ocirc;ng lao to lớn của mẹ vợ cũng như mong muốn cho b&agrave; c&oacute; th&ecirc;m c&ocirc;ng việc v&agrave; kiếm th&ecirc;m thu nhập cho b&agrave; GIƯỠNG GI&Agrave;, n&ecirc;n t&ocirc;i viết ra đ&acirc;y để nếu b&agrave; mẹ sau khi sinh muốn sử dụng TINH BỘT NGHỆ (nguy&ecirc;n chất) th&igrave; c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i :</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><strong><em><u>Gi&aacute; cả :&nbsp; </u></em></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt">- Tinh bột nghệ V&agrave;ng , Đen &nbsp;: 120.000 đồng/100gr</p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt">&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt">&nbsp;<strong><u><span style="color: #c00000">a. Đức &ndash; 0938.56.79.79 </span></u></strong><strong><span style="color: #c00000" /></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="color: #be9602">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="color: #c00000">Địa chỉ &nbsp;: </span><span style="color: #be9602">14 Trần N&atilde;o, phường B&igrave;nh An, Quận 2, Tp.HCM.</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="color: #be9602">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="color: #c00000">&nbsp;Mail &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: </span><span style="color: #be9602"><a href="mailto:tinhbotngheviet@gmail.com"><span style="color: #be9602; text-decoration: none">tinhbotngheviet@gmail.com</span></a></span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="color: #be9602">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="color: #c00000">&nbsp;YM &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: </span><span style="color: #be9602">tinh_bot_nghe</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="color: #c00000">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="color: #c00000">Website : <a href="http://www.tinhbotnghe.com.vn/">www.tinhbotnghe.com.vn</a></span></strong></p> <p><strong>C&aacute;ch sử dụng : </strong><br /> - Lấy 1 muỗng c&agrave; ph&ecirc; (5-10g) h&ograve;a tan v&agrave;o cốc khoảng 100ml nước lọc, nước cam, nước chanh, nước đường, sữa hoặc mật ong&hellip; rồi uống. <br /> - Mỗi ng&agrave;y uống 2 lần v&agrave;o s&aacute;ng v&agrave; tối, sau bữa ăn.</p> <p style="margin-bottom: 12pt">- Nếu bị bệnh về dạ d&agrave;y th&igrave; n&ecirc;n uống tinh bột nghệ đen v&agrave; uống trước bữa ăn.<br /> <br /> </p> <p><strong>Lưu &yacute; khi sử dụng: </strong><br /> <strong>- Tuyệt đối kh&ocirc;ng được uống chung tinh nghệ với thuốc t&acirc;y c&ugrave;ng 1 l&uacute;c.</strong> <br /> <strong>- Phụ nữ đang mang thai kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng tinh bột nghệ </strong>v&igrave; nghệ c&oacute; t&iacute;nh n&oacute;ng.<br /> <strong>- Phụ nữ sau khi sinh n&ecirc;n sử dụng tinh bột nghệ v&agrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;y</strong> , gi&uacute;p bổ m&aacute;u, l&agrave;m đẹp da, nhanh ch&oacute;ng hồi phục sức khỏe v&agrave; nhan sắc, tr&aacute;nh hậu sản.<br /> <strong>- Nữ giới bị rong kinh k&eacute;o d&agrave;i kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng tinh bột nghệ</strong> v&igrave; tinh bột nghệ c&oacute; t&aacute;c dụng khai th&ocirc;ng kh&iacute; huyết, v&igrave; vậy chỉ c&oacute; t&aacute;c dụng chữa t&iacute;ch huyết, bế kinh chứ kh&ocirc;ng thể chữa rong kinh.<br /> <strong>- Những người bị bệnh về dạ d&agrave;y, đường ruột n&ecirc;n uống tinh bột nghệ đen</strong> (tinh bột nghệ đen mật ong nước lọc) trước bữa ăn.<br /> <strong>- C&aacute;c bạn nữ n&ecirc;n d&ugrave;ng tinh nghệ v&agrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;y</strong> để c&oacute; l&agrave;n da s&aacute;ng đẹp, hồng h&agrave;o, ph&ograve;ng ngừa ung thư v&uacute;.</p> <p><br /> <strong>Mọi người n&ecirc;n ph&ograve;ng bệnh hơn chữa bệnh, sức khỏe l&agrave; v&agrave;ng.</strong> Bởi vậy h&atilde;y uống tinh bột nghệ thường xuy&ecirc;n, nhất l&agrave; người trung ni&ecirc;n, người cao tuổi lại c&agrave;ng cần tăng cường hơn để ph&ograve;ng bệnh, chữa bệnh. Ph&aacute;i nữ cũng n&ecirc;n uống tinh bột nghệ để c&oacute; l&agrave;n da hồng h&agrave;o, mịn m&agrave;ng hơn v&agrave; ph&ograve;ng ngừa 1 số bệnh!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>* Tinh Nghệ</u> </strong>kh&ocirc;ng phải l&agrave; bột nghệ nghiền cả củ như ta thường lầm tuởng. N&oacute; l&agrave; tinh chất cao cấp đựoc tinh chế từ củ nghệ v&agrave;ng huyền thoại m&agrave; tạo ho&aacute; đ&atilde; ban cho d&acirc;n tộc ta. N&oacute; chứa chất ch&iacute;nh l&agrave; curcumin.</p> <p>Curcumin đ&atilde; được Bộ Y Tế VN kiểm định v&agrave; x&aacute;c nhận l&agrave; đạt tinh khiết tr&ecirc;n 92% vượt mức y&ecirc;u cầu của ti&ecirc;u chuẩn quốc tế JECFA (90%), kh&ocirc;ng chứa c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n độc hại.</p> <p>Hoạt chất n&agrave;y cũng đ&atilde; đựoc Học viện Qu&acirc;n Y (Bộ Quốc Ph&ograve;ng) kiểm tra &ldquo;độ an to&agrave;n &amp; hiệu lực&rdquo;. Curcumin đ&atilde; được c&aacute;c nh&agrave; khoa học nghi&ecirc;n cứu tuờng tận về mặt cấu tr&uacute;c ho&aacute; học cũng như hoạt t&iacute;nh sinh học.</p> <p>Nghệ c&oacute; chứa hoạt chất Curcumin c&oacute; t&aacute;c dụng hủy diệt tế b&agrave;o ung thư loại mạnh. Curcumin c&ograve;n l&agrave; chất bổ cho dạ d&agrave;y, ruột, gan, mật, lọc m&aacute;u, l&agrave;m sạch m&aacute;u, điều trị vết thương, chống vi&ecirc;m khớp, dị ứng, nấm, chống vi khuẩn hiệu quả</p> <p>Ngo&agrave;i t&aacute;c dụng ph&ograve;ng chống c&aacute;c loại ung thư ung thư v&uacute;, tuyến tiền liệt, phổi v&agrave; ruột kết nếu chế độ dinh dưỡng c&oacute; nhiều chất nghệ , th&igrave; Nghệ c&ograve;n c&oacute; c&ocirc;ng dụng trong việc:</p> <p>- K&iacute;ch th&iacute;ch sự b&agrave;i tiết mật của tế b&agrave;o gan, th&ocirc;ng mật nhờ l&agrave;m co thắt t&uacute;i mật.</p> <p>- Tăng khả năng giải độc gan v&agrave; l&agrave;m giảm lượng urobilin trong nước tiểu.</p> <p>- Tinh dầu nghệ c&oacute; đặc t&iacute;nh khử m&ugrave;i h&ocirc;i, đồng thời c&oacute; t&iacute;nh kh&aacute;ng vi&ecirc;m rất hữu hiệu, bảo vệ ni&ecirc;m mạc miệng, lưỡi, dạ d&agrave;y.</p> <p>- T&aacute;c dụng kh&aacute;ng khuẩn, kh&aacute;ng nấm, l&agrave;m giảm cholesterol-huyết.</p> <p>Trong d&acirc;n gian, nghệ đ&atilde; được tin d&ugrave;ng như phương thuốc hữu hiệu để trị tụ huyết, m&aacute;u cam, l&agrave;m cao d&aacute;n nhọt, thoa chống vết thương tụ m&aacute;u, l&agrave;m mau l&agrave;nh sẹo, trị vi&ecirc;m gan, v&agrave;ng da, đau dạ d&agrave;y, ghẻ lở, mụn nhọt.</p> <p>Trong Đ&ocirc;ng y, th&acirc;n rễ nghệ gọi l&agrave; khương ho&agrave;ng, rễ con gọi l&agrave; uất kim thường d&ugrave;ng trị phong h&agrave;n, chậm c&oacute; kinh, băng huyết, trị đau bao tử do thiếu axit, trị lo&eacute;t dạ d&agrave;y...</p> <p>+ Những kh&aacute;m ph&aacute; mới trong trị bệnh</p> <p>C&aacute;c nh&agrave; khoa học nghi&ecirc;n cứu v&agrave; x&aacute;c định được c&aacute;c ứng dụng đa dạng của nghệ như sau:</p> <p>- T&aacute;c dụng hưng phấn v&agrave; co b&oacute;p tử cung.</p> <p>- T&aacute;c dụng chống vi&ecirc;m lo&eacute;t dạ d&agrave;y do t&aacute;c dụng tăng b&agrave;i tiết chất nh&agrave;y mucin.</p> <p>- T&aacute;c dụng lợi mật, th&ocirc;ng mật, k&iacute;ch th&iacute;ch tế b&agrave;o gan v&agrave; co b&oacute;p t&uacute;i mật.</p> <p>- L&agrave;m giảm h&agrave;m lượng cholesterol trong m&aacute;u.</p> <p>- T&aacute;c dụng kh&aacute;ng sinh cả tr&ecirc;n vi khuẩn gram (+) lẫn gram (-) v&agrave; t&aacute;c dụng kh&aacute;ng nấm ngo&agrave;i da.</p> <p>- Ngăn chặn sự ph&aacute;t triển vi tr&ugrave;ng lao nhờ l&agrave;m rối loạn chuyển h&oacute;a men của ch&uacute;ng.</p> <p>- T&aacute;c dụng kh&aacute;ng vi&ecirc;m tương đương hydrocortison v&agrave; phenylbutazon.</p> <p>Đặc biệt, với phụ nữ sau khi sinh, nếu sử dụng đều đặn nghệ kết hợp với mật ong c&oacute; thể mang lại l&agrave;n da trắng trẻo, mịn m&agrave;ng.</p> <p>Nghệ tươi thực sự kh&oacute; ăn đối với rất nhiều người. Bột nghệ (tức nghệ rửa sạch, cắt nhỏ, phơi kh&ocirc; rồi nghiền mịn) cũng vẫn kh&oacute; hấp thụ m&agrave; vẫn c&oacute; thể tồn tại nhiều nguy cơ cho đường ti&ecirc;u h&oacute;a. Vậy c&aacute;ch tốt nhất để c&oacute; thể hấp thụ hết những hoạt chất c&oacute; lợi từ nghệ m&agrave; kh&ocirc;ng gặp kh&oacute; khăn khi sử dụng, ng&agrave;y nay ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sử dụng tinh bột nghệ.</p> <p>Điểm kh&aacute;c biệt giữa tinh bột nghệ với bột nghệ đơn thuần ở chỗ:</p> <p>Để c&oacute; được tinh bột nghệ, cần phải rửa sạch v&agrave; gọt hết vỏ nghệ. Đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng đoạn chắt lọc dầu v&agrave; c&aacute;c chất kh&ocirc;ng cần thiết, c&aacute;c chất b&atilde; c&oacute; trong nghệ</p> <p>Sản phẩm cuối c&ugrave;ng l&agrave; nghệ mịn, c&oacute; khả năng hấp thụ cao v&agrave; đặc biệt dễ uống hơn rất nhiều so với bột nghệ v&agrave; nghệ tươi</p> <p><br /> <strong><u>Người sử dụng c&oacute; thể tham khảo c&ocirc;ng dụng của NGHỆ tại một số link sau: </u></strong></p> <p><br /> <a target="_blank" href="http://suckhoe365.net/2009/07/tac-d%E1%BB%A5ng-c%E1%BB%A7a-ngh%E1%BB%87-den/">http://suckhoe365.net/2009/07/tac-d%...%E1%BB%87-den/</a> --&gt; T&aacute;c dụng của nghệ đen<br /> <a target="_blank" href="http://www.tinsuckhoe.com/y-hoc-dan-toc/kien-thuc-y-hoc-dan-toc/dung-nghe-den-hay-nghe-vang.nd5-dt.61667.006049.html">http://www.tinsuckhoe.com/y-hoc-dan-...67.006049.html</a> --&gt; D&ugrave;ng nghệ đen hay nghệ v&agrave;ng.<br /> <a target="_blank" href="http://vietbao.vn/Suc-khoe/Nghe-vang-chong-ung-thu/65055676/526/">http://vietbao.vn/Suc-khoe/Nghe-vang.../65055676/526/</a> --&gt; Nghệ v&agrave;ng chống ung thư.<br /> http://www.suckhoevang.net/cham-soc-thai-phu/168-bai-thuoc-cho-phu-nu-sau-sinh.html--&gt; B&agrave;i thuốc cho phụ nữ sau sinh</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phùng Minh Đức
- Địa chỉ: Nghệ Viêt - 14 Trần Não , phường Bình An, Quận 2 , Tp.HCM
- Điện thoại: 0938567979 - Fax:
- email: tinhbotngheviet@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH