Ốc Tù Và

  • Thread starter phuquyseafood
  • Ngày gửi
P

phuquyseafood

Guest
#1
<p><font size="2">Đ&acirc;̀u ti&ecirc;n, PHU QUY SEAFOOD xin gởi lời cảm ơn đ&ecirc;́n Vasep c&ugrave;ng Q&uacute;y c&ocirc;ng ty đ&atilde; d&agrave;nh sự quan t&acirc;m đ&ecirc;́n c&aacute;c sản ph&acirc;̉m của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</font></p><p><font size="2">HIện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; những mặc h&agrave;ng sau:</font></p><p><font size="2">- Ốc T&ugrave; V&agrave;:</font></p><p><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; K&iacute;ch thước:&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><font size="2"> </font><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="97"><tbody><tr style="height: 22px"><td style="width: 97px; height: 22px" class="xl24"><font size="2">&nbsp; &nbsp; loại1(900up)</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px" class="xl24"><font size="2">&nbsp; loại2(500-900)</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px" class="xl24"><p><font size="2"><br /></font></p><p><font size="2">loại3(300-500)</font></p></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px" class="xl24"><p><font size="2"><br /></font></p><p><font size="2">loại4(200-300)</font></p></td></tr></tbody></table><font size="2"><br /></font><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Dạng th&agrave;nh phầm: &nbsp; &nbsp;sống</font><font size="2"><br /></font><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Nguồn: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Đảo PH&Uacute; QU&Yacute;</font><p><font size="2"><br /></font></p><p><font size="2"><br /></font><font size="2">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể đặt h&agrave;ng hoặc k&yacute; hợp đồng với số lượng lớn, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ số điện thoại : 0933 944 230 để được tư vấn.</font><font size="2"><br /></font><font size="2"><br /></font><font size="2"><br /></font><font size="2"><br /></font><font size="2">--------------------------------------------------------------------------------------------------------------</font><font size="2"><br /></font><font size="2"><br /></font><font size="2">CƠ SỞ TƯ NH&Acirc;N HẢI SẢN PH&Uacute; QU&Yacute;</font><font size="2"><br /></font><font size="2"><br /></font><font size="2">24A Ho&agrave;ng Diệu, TP. Phan Thiết, Tỉnh B&igrave;nh Thuận.</font><font size="2"><br /></font><font size="2"><br /></font><font size="2">Điện thoại: 0933 944 230</font><font size="2"><br /></font><font size="2"><br /></font><font size="2">Email: haisandaophuquy@gmail.com</font><font size="2"><br /></font><font size="2"><br /></font><font size="2">phuquyseafood@gmail.com</font><font size="2"><br /></font><font size="2"><br /></font><font size="2">haisan_daophuquy@yahoo.com</font><font size="2"><br /></font><font size="2"><br /></font><font size="2">Y!M: haisan_daophuquy</font><font size="2"><br /></font><font size="2"><br /></font><font size="2">Facebook: http://www.facebook.com/haisandaophuquy</font><font size="2"><br /></font><font size="2"><br /></font><font size="2">Skype: haisandaophuquy</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CƠ SỞ TƯ NHÂN HẢI SẢN PHÚ QUÝ
- Địa chỉ: 24A Hoàng Diệu, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại: 0933 944 230 - Fax:
- email: haisandaophuquy@gmail.com
 

Xuan Vu

Nông dân @
#2
Bạn ơi bạn có ốc mượn hồn không?. Tôi cần mua , nếu bạn có ốc mượn hồn bạn gọi sdt 0907938476 tôi mua số lượng nhiều và thường xuyên nhé
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH