oxy viên,tcca 90%

#1
<div><br /></div><div><strong style="color: #008000">C&ocirc;ng ty tnhh h&oacute;a chất lộc ph&aacute;t ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp sỉ lẽ c&aacute;c loại h&oacute;a chất d&agrave;nh cho xử l&yacute; nước,thủy sản như:</strong></div><div>&nbsp;TCCA 90% bột hạt vi&ecirc;n v...v trung quốc,nhật</div><div>&nbsp;CHLORIN 70% trung quốc,nhật</div><div>&Otilde;XY VI&Ecirc;N,hạt nhỏ v&agrave; c&ograve;n c&aacute;c loại h&oacute;a chất kh&aacute;c</div><div>&nbsp;</div><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i với ti&ecirc;u ch&iacute; &quot;uy t&iacute;n ti&ecirc;n phong chất lượng h&agrave;ng đầu&quot; rất mong được qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m v&agrave; ủng hộ,xin được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng gần xa với gi&aacute; cả v&agrave; sản phẩm tốt nhất</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ: Mr LU&Acirc;N 0909896266</p><p>&nbsp;13 (số mới 1049) tạ quang bửu p6 q8 tp.hcm.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Luân
- Địa chỉ: 13 tạ quang bửu p6 q8 tphcm
- Điện thoại: 08-39820823 - Fax: 0909896266
- email: ba_ba158@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH