phân bón chất lượng cao

#1
<strong><font size="3"><em><font size="7">newriver co.,ltd.<br /> <font size="5"><font size="4"> &quot; ch<font size="4">ất l<font size="4">ư<font size="4">ợng cho cu<font size="4">ộc s<font size="4">ống<font size="4"> &quot;<br /> </font></font></font></font></font></font></font></font></font></em></font><br /> 1. NEWRIVER<font size="4"><font size="3"> 30</font>:</font></strong>Sực mạnh từ d&ograve;ng cao đạm, đ&aacute;p ứng dinh dưỡng cho giai đoạn sinh trưởng, ph&aacute;t triển, nu&ocirc;i tr&aacute;i, hạt, củ... D&ograve;ng sản phẩm cao cấp đến từ SQM / Chile. L&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n đa lượng th&ocirc;ng dụng song chất lượng đ&atilde; được chon lọc đến từ Newriver v&agrave; liều lượng sử dụng thấp, tiết kiệm chi ph&iacute; phun /xịt v&agrave; mang lại gi&aacute; trị cao cho n&ocirc;ng sản. L&agrave; c&ocirc;ng thức tuyệt vời cho giai đoạn ra l&aacute; non, đẻ nh&aacute;nh, vươn c&acirc;y... L&agrave; nền tẳng cho sự gia tăng năng suất c&acirc;y trồng, B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; sự lựa chọn số 1 cho N&ocirc;ng d&acirc;n.<br /> <br /> <br /> <img border="0" src="http://newriver.vn/kimlinh/media/Newriver30.jpg" /><br /> <br /> <img border="0" src="http://newriver.vn/kimlinh/media/Newriver-30%283%29.jpg" /><br /> <font size="4"><strong> 2.Newriver 28-14-14+TE</strong></font><br /> <br /> Newriver 28-14-14+TE l&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; dưỡng c&acirc;y h&agrave;ng đầu hiện nay, cũng với c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm cao đạm kh&aacute;c, Newriver 28-14-14+TE được hứa hẹn sẽ mang lại nhiều nh&acirc;n tố mới. Đồng thời chắc chắn sẽ l&agrave;m tăng chất lượng n&ocirc;ng sản l&ecirc;n tầm cao mới. Được sản xuất trực tiếp tại tập đo&agrave;n SQM / Chile.<br /> <br /> <br /> <img border="0" src="http://newriver.vn/kimlinh/media/image/new28%281%29.jpg" /><br /> <br /> <br /> <font size="4"><strong>3.River-P</strong></font><br /> River-P l&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n giầu l&acirc;n, gi&uacute;p c&acirc;y trồng tạo / k&iacute;ch th&iacute;ch ph&aacute;t triển bộ rễ mới, ủ mầm hoa, k&iacute;ch th&iacute;ch lộc / chồi / b&uacute;p / đọt ph&aacute;t triển. L&agrave; 1 d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n cao cấp được chắt lọc của Tập đo&agrave;n SQM / Chile. Chắc chắn sẽ mang lại nh&acirc;n tố mới trong c&aacute;ch t&aacute;c n&ocirc;ng nghiệp XANH - SẠCH - AN TO&Agrave;N.<br /> <br /> L&agrave; c&ocirc;ng thức tuyệt vời cho giai đoạn ra rễ, đồng thời gi&uacute;p c&acirc;y trồng phục hồi tốt sau thu hoạch, river-P 6-28-12 + TE kh&ocirc;ng những sẽ l&agrave; một sản phẩm đặc biệt m&agrave; những g&igrave; m&agrave; thương hiệu Newriver chắt lọc m&agrave;ng về thị trường Việt Nam chắc chắn sẽ l&agrave; những sản phẩm tốt cho c&acirc;y trồng v&agrave; th&acirc;n thiện với M&ocirc;i trường.<br /> Sử dụng cho giai đoạn ph&aacute;t triển rễ, ngăn ngừa v&agrave;ng l&aacute; sinh l&yacute;, ủ mầm hoa, k&iacute;ch th&iacute;ch c&acirc;y trồng ph&aacute;t lộc. Ph&ugrave; hợp cho tất cả c&aacute;c loại c&acirc;y trồng, L&uacute;a, c&acirc;y ăn tr&aacute;i, rau c&aacute;c loại, c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp, ti&ecirc;u, điều, hoa, c&acirc;y cảnh c&aacute;c loại....<br /> <br /> <br /> <br /> <img border="0" src="http://newriver.vn/kimlinh/media/river-p%206-28-12.jpg" /><br /> <br /> <br /> <br /> <strong><font size="4">4.Califlower 8-52-17 + TE</font></strong> <em><strong> Califlower 8-52-17 + TE</strong></em> được coi l&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n Si&ecirc;u L&acirc;n với c&ocirc;ng ngh&ecirc; sản xuất cao v&agrave; được cung cấp bởi Tập đo&agrave;n SQM / Chile, C&ocirc;ng thức ph&acirc;n b&oacute;n Si&ecirc;u L&acirc;n n&agrave;y sẽ l&agrave; nh&acirc;n tố mới cho N&ocirc;ng nghiệp, l&agrave; c&ocirc;ng thức ph&acirc;n b&oacute;n được ưa chuộng h&agrave;ng đầu tại Việt Nam v&agrave; tr&ecirc;n Thế giới.<br /> <font color="#0000FF"><em><strong>Califlower 8-52-17 +TE </strong></em></font> được coi l&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n Si&ecirc;u L&acirc;n với vi lượng Chelate gi&uacute;p c&acirc;y trồng ph&aacute;t triển nhanh bộ rễ đặc biệt l&agrave; hiệu quả cho giai đoạn ph&acirc;n h&oacute;a mầm h&oacute;a, ph&acirc;n h&oacute;a đ&ograve;ng ( L&uacute;a ).<br /> Sự dụng cho giai đoạn ra rễ v&agrave; giai đoạn ph&acirc;n h&oacute;a mầm hoa cho tất cả c&aacute;c loại c&acirc;y trồng, <br /> - Hấp thụ qua l&aacute; v&agrave; bộ rễ, giai tăng sức để kh&aacute;ng cho c&acirc;y trồng.<br /> - Đặc biệt hiệu quả cho giai đoạn ph&acirc;n h&oacute;a mầm hoa<br /> - Phục hồi c&acirc;y trồng sau thu hoạch.<br /> - Giai tăng năng suất c&acirc;y trồng, đạt ti&ecirc;u chẩu xuất khẩu.<br /> <br /> <br /> <br /> <img border="0" src="http://newriver.vn/kimlinh/media/image/Califlower.jpg" /><br /> <br /> <br /> <strong><font size="4">5.Newriver 16-7-30 +TE<br /> </font></strong>Newriver 16-7-30+TE l&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; thế hệ mới được cung cấp bởi Tập đo&agrave;n SQM / Chile. Newriver-Agro kh&ocirc;ng ngừng chắt lọc cho ra thị trường Việt Nam những sản phẩm thực sự chất lượng. <br /> <br /> <font color="#FF0000"><strong>Newriver 16-7-30+TE</strong></font> được cho l&agrave; c&ocirc;ng thức ph&acirc;n b&oacute;n ph&ugrave; hợp nhất c&acirc;y ăn tr&aacute;i v&agrave; chắc chắn n&oacute; sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực trong việc n&acirc;ng cao hơn nữa chất lượng n&ocirc;ng sản của Việt Nam. L&agrave; c&ocirc;ng thức cao đạm v&agrave; Kali h&agrave;ng đầu, một c&ocirc;ng thức đặc biệt cho giai đoạn k&iacute;ch th&iacute;ch ra b&ocirc;ng sớm, nhanh, tập trung, tuyệt vời cho giai đoạn sau khi đậu tr&aacute;i non, gi&uacute;p tr&aacute;i lớn nhanh v&agrave; đều. Với c&acirc;y L&uacute;a gi&uacute;p c&acirc;y trổ b&ocirc;ng đều, tập trung, hạn chế hạn l&eacute;p, tăng năng suất c&acirc;y trồng...<br /> Được nghi&ecirc;n cứu v&agrave; chắt lọc hết sự nghi&ecirc;m ngặt, theo đ&uacute;ng nhu cầu thị trường v&agrave; được đ&ocirc;ng đảo nh&agrave; n&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia n&ocirc;ng nghiệp khuyến kh&iacute;ch.<br /> <br /> Với h&agrave;m lượng Đạm v&agrave; Kali cao gi&uacute;p c&acirc;y ăn tr&aacute;i, rau ăn tr&aacute;i, củ, đặc biệt L&uacute;a v&agrave; Hoa c&acirc;y kiểng sẽ c&oacute; kết quả kh&ocirc;ng ngờ khi sử dụng.<br /> <br /> Khuyến c&aacute;o sử dụng trước khi ra hoa va sau khi c&oacute; tr&aacute;i /củ, với hoa c&acirc;y kiểng sử dụng trong giai đoạn k&iacute;ch th&iacute;ch ra b&ocirc;ng rất tốt. Đặc bi&ecirc;t c&acirc;y ăn tr&aacute;i cũng gi&uacute;p ra b&ocirc;ng đều, tập trung, tăng tỷ lệ đậu tr&aacute;i với l&uacute;a gi&uacute;p cứng c&acirc;y, bộ l&aacute; cứng khỏe, bảo vệ tốt l&aacute; đ&ograve;ng v&agrave; gi&uacute;p l&uacute;a trổ tập trung, hạt l&uacute;a căng, s&aacute;ng, mẩy.<br /> <br /> <img border="0" src="http://newriver.vn/kimlinh/media/Newriver%2016730.JPG" /><br /> <br /> <br /> <strong><font size="4">6.Newriver-Ka</font></strong><br /> Newriver-Ka loại tinh khiết v&agrave; chất lượng cao nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ch&acirc;u &Acirc;u, nơi c&oacute; sở hữu những c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu tr&ecirc;n thế giới v&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia cao cấp trong N&ocirc;ng nghiệp.<br /> Newriver-Ka được d&ugrave;ng phổ biến trong n&ocirc;ng nghiệp hiện đại, mang lại gi&aacute; trị cao cho N&ocirc;ng sản, Gi&uacute;p n&ocirc;ng sản đạt được năng suất tối đa nhờ được k&iacute;ch th&iacute;ch c&aacute;c hooc mon sinh trưởng.<br /> <br /> <br /> <img border="0" src="http://newriver.vn/kimlinh/media/Newka.jpg" /><br /> <br /> <br /> <strong><font size="4">7.Chelmicro DF</font></strong><br /> Vi lượng Chelate phun qua l&aacute; v&agrave; tưới gốc, được n&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; vườn tin d&ugrave;ng nhờ chất lượng cao v&agrave; l&agrave; d&ograve;ng duy nhất c&oacute; 2% N được Chelate h&oacute;a.<br /> Được đinh vị bởi: Sự thần kỳ hiếm thấy! <br /> <br /> L&agrave; d&ograve;ng sản phẩm độc đ&aacute;o v&agrave; duy nhất tại Việt Nam, h&agrave;m lượng vi lượng cao dễ hấp thụ v&agrave; hiệu quả kinh tế rất cao. Sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn cho n&ecirc;n n&ocirc;ng nghiệp<br /> <br /> đang hiện đại h&oacute;a v&agrave; đ&ograve;i hỏi c&aacute;c loại ph&acirc;n b&oacute;n c&oacute; chất lượng đ&iacute;ch thực.<br /> <br /> <br /> <img border="0" src="http://newriver.vn/kimlinh/media/ChelmicroDF%281%29.jpg" /><br /> <br /> <br /> <strong><font size="4">8.Chelmicro Combi-SP</font></strong><br /> <em><strong>Chelmicro Combi-SP </strong></em>l&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n vi lượng h&agrave;ng đầu tại tr&ecirc;n thế giới với 8 nguy&ecirc;n tố vi lượng đ&atilde; được Chelate h&oacute;a , với h&agrave;m lượng MgO, Fe, Mn cao sẽ gi&uacute;p c&acirc;y trồng ngăn ngừa v&agrave; khắc phục ho&agrave;n to&agrave;n c&aacute;c hiện tượng do thiếu hụt vi lượng. Được sản xuất v&agrave; nhập khẩu trực tiếp từ Ch&acirc;u &Acirc;u.<br /> <br /> <font color="#000080"><em><strong>Chelmiro Combi-SP</strong></em></font> <br /> ( <strong><em>9% MgO: 4,5% Fe: 4,5% Mn: 1,25% Zn, 1% Cu: 0,5% B: 100ppm Mo: 50 ppm Co</em></strong>.)<br /> 1 c&ocirc;ng thức vi lượng chelate ho&agrave;n hảo cho c&acirc;y trồng v&agrave; h&agrave;m lượng vi lượng rất cao, đ&aacute;p ứng những y&ecirc;u cầu khắn khe nhất cho mọi loại c&acirc;y trồng, <br /> - Hấp thụ qua l&aacute; v&agrave; bộ rễ, ngăn ngừa v&agrave; khắc phục c&aacute;c hiện tượng do thiếu hụt vi lượng: Xoắn l&aacute;, v&agrave;ng l&aacute;, hẽo rũ, chết xanh, thối rễ, c&ograve;i cọc, l&eacute;p hạt, bạc bụng...<br /> - Cung cấp c&aacute;c dinh dưỡng nhanh v&agrave; đều ph&acirc;n phối kịp thời tới c&aacute;c bộ phận của c&acirc;y trồng.<br /> Liều lượng sử dụng rất thấp nhưng mang lại hiểu quả to lớn cho c&acirc;y trồng, sử dụng từ thời kỳ c&acirc;y non cho đến khi thu hoạch, khoảng 2-3 gr / 20 l&iacute;t nước hoặc 20gr / phuy 200 l&iacute;t. C&oacute; thể phối tr&ocirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c loại thuốc BVTV v&agrave; l&agrave;m tăng khả năng diệt trừ s&acirc;u bệnh nhờ khả năng hoặt h&oacute;a cao của Vi lượng Chelate.<br /> <br /> <br /> <br /> <img border="0" src="http://newriver.vn/kimlinh/media/image/combi%20SP.jpg" /><br /> <br /> <br /> <strong><font size="4">9.Borgrow </font></strong>15%B-2,6%Zn-4%Mn<br /> <br /> Si&ecirc;u vi lượng Chelate(-) B, Zn, Mn, phức hợp 3 trong 1 độc nhất v&ocirc; nhị, kh&ocirc;ng chỉ độc đ&aacute;o m&agrave; chất lượng v&agrave; đẳng cấp thương hiệu đ&atilde; gi&uacute;p Newriver đưa ra những sản phẩm c&oacute; gi&aacute; trị thực tiễn cao.<br /> Đẳng cấp hơn v&agrave; tiện dụng hơn với B++ dạng bột, Newriver Co.,Ltd đ&atilde; v&agrave; đang hướng đến tối đa t&iacute;nh hiệu quả của sản phẩm với cấy trồng bằng c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm kh&aacute;c biệt. <br /> H&atilde;y thử để cảm nhận sự thay đổi!!<br /> <br /> <br /> <img border="0" src="http://newriver.vn/kimlinh/media/image/Borgrow%281%29.jpg" /><br /> <br /> <br /> <strong><font size="4">10.Topstar Canxi Plus</font></strong><br /> Topstar canxi plus l&agrave; một minh chứng cho sự đa dạng về chủng loại v&agrave; sự kh&aacute;c biệt về chất lượng, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; Newriver Co.,Ltd đồng t&acirc;m hướng đến chuẩn mực trong th&acirc;m canh c&ocirc;ng nghệ cao trong N&ocirc;ng nghiệp bằng c&aacute;c d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n ti&ecirc;n tiến.<br /> L&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n Canxi nước mang đầy đủ bản chất của ph&acirc;n b&oacute;n kỹ thuật, được d&ugrave;ng đại tr&agrave; trong n&ocirc;ng nghiệp th&acirc;m canh. H&atilde;y để c&acirc;y trồng trả lời cho ch&uacute;ng ta!!.<br /> <br /> <br /> <img border="0" src="http://newriver.vn/kimlinh/media/image/Topstar%20Canxi%281%29.jpg" /><br /> <br /> <br /> <p style="text-align: center"><strong><font size="4">11. </font></strong><span style="font-family: Tahoma">Vi lượng Chelate dạng hạt b&oacute;n rễ/ gốc</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: Tahoma"><font color="#FF0000"><strong>SYNUX-nutribank<br /> <br /> <br /> </strong></font></span><br /> </p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: Tahoma"><img border="0" src="http://newriver.vn/kimlinh/media/SYNUX.jpg" /></span><br /> </p> <span style="font-family: Tahoma">Th&agrave;nh phần: <em><strong>CaO: 10%, MgO: 8%, B: 7%, S: 5%, Zn: 3%, Fe: 2%, Mn: 1%, Cu:0,3%, Mo: 0,001%</strong></em></span><br /> <span style="font-family: Tahoma">Quy c&aacute;ch: T&uacute;i 500gr , 1 kg , bao 20 kg</span><br /> <span style="font-family: Tahoma">Liều lượng sử dụng: b&oacute;n từ : 0,5 -1 kg / s&agrave;o bắc bộ ( 360m2 ) hoặc h&ograve;a nước tưới 0,5kg cho 100-150 l&iacute;t nước. </span><br /> <span style="font-family: Tahoma">Sử dụng cho c&aacute;c loại c&acirc;y trồng: L&uacute;a, c&acirc;y rau mầu, c&acirc;y ăn tr&aacute;i, c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp....</span><br /> <span style="font-family: Tahoma">- C&acirc;y trồng sinh trưởng đều, bộ l&aacute; khỏe, h&uacute;t dinh dưỡng tốt, tăng khả năng hập thu c&aacute;c chất thiếu trong c&acirc;y, giảm lượng ph&acirc;n NPK, chống ngộ độ, chống rụng hoa v&agrave; trai non ( 7% B ), ra hoa, đậu tr&aacute;i đ&ocirc;ng loại. Đặc biệt ngăn ngừa c&aacute;c triệu chứng thiếu hụt vi lượng ( Nứt, thối, rụng, v&agrave;ng l&aacute;, xoăn l&aacute;, chết xanh, h&eacute;o rũ, rạc d&acirc;y tr&ecirc;n c&acirc;y d&acirc;y leo, v&agrave; c&aacute;c hiện tượng thiếu hụt vi lượng kh&aacute;c.<br /> <br /> <br /> </span><br /> 12.<strong><font color="#FF0000">CALAMIN</font></strong> l&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n trung lượng cao cấp h&agrave;ng đầu tại Việt Nam, gi&uacute;p c&acirc;y trồng hấp thụ dinh dưỡng tốt v&agrave; hiệu quả. <br /> <br /> <br /> <img border="0" src="http://newriver.vn/kimlinh/media/CALAMIN%281%29.jpg" /><br /> <br /> <br /> Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /> * khu vực ph&iacute;a nam 0935626236 -&nbsp; email: <a href="mailto:nha.newriver@gmail.com">nha.newriver@gmail.com<br /> </a><p style="text-align: left"><font color="#000000">* khu vực ph&iacute;a bắc (04)62615006 - 62615022 </font></p><br /> Link : <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/123870-Tim-dai-ly-ban-cac-san-pham-phan-bon-chat-luong-cao-cap-nhat#ixzz2IuHeUwCu">http://agriviet.com/home/threads/123870-Tim-dai-ly-ban-cac-san-pham-phan-bon-chat-luong-cao-cap-nhat#ixzz2IuHeUwCu</a><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Newriver Co.,Ltd.
- Địa chỉ: 84 phú viên, phường bồ đề, quận long biên, tp. hà nội.
- Điện thoại: 04.62615006 - Fax: 04.38727137
- email: newriver.hcm@gmail.com, newriver@vnn.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH