phân bón lá con trùn quế

#1
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 22.5pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #009966">Ph&acirc;n tr&ugrave;n quế -Vermicompost</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0pt; text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif">bất cứ đơn vị trồng trọt n&agrave;o cũng cần nguồn ph&acirc;n hữu cơ sạch để sản xuất ra những sản phẩm sạch v&agrave; cho năng suất cao, bền vững; Ph&acirc;n tr&ugrave;n quế được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; nguồn ph&acirc;n sạch nhất, gi&agrave;u dưỡng nhất v&agrave; th&iacute;ch hợp nhất cho tất cả c&aacute;c loại c&acirc;y trồng hiện nay.</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Ph&acirc;n tr&ugrave;n quế:</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Sau khi ăn c&aacute;c loại chất th&atilde;i hữu cơ, tr&ugrave;n quế sẽ cho ra nguồn ph&acirc;n hữu cơ (vermicompost) sạch v&agrave; đồng nhất; Ph&acirc;n tr&ugrave;n c&oacute; m&agrave;u n&acirc;u sẫm, dạng đất m&ugrave;n, c&oacute; lẫn trứng v&agrave; ấu tr&ugrave;ng của tr&ugrave;n quế. Theo c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu, ph&acirc;n tr&ugrave;n l&agrave; loại ph&acirc;n hữu cơ tự nhi&ecirc;n duy nhất hiện nay c&oacute; chứa đầy đủ h&agrave;m lượng c&aacute;c chất cần thiết cho c&aacute;c loại c&acirc;y trồng, đặc biệt cho c&aacute;c loại c&acirc;y ngắn ng&agrave;y như đậu, bắp, hay c&aacute;c loại c&acirc;y la &ndash; ghim kh&aacute;c</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Gi&aacute; trị sử dụng:</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">So với c&aacute;c loại ph&acirc;n chuồng hay ph&acirc;n hữu cơ kh&aacute;c, ph&acirc;n tr&ugrave;n cho hiệu quả cao hơn. Cụ thể: ph&acirc;n tr&ugrave;n c&oacute; khả năng gi&uacute;p nh&agrave; n&ocirc;ng hay người l&agrave;m vườn r&uacute;t ngắn thời gian trồng, c&acirc;y ph&aacute;t triển đều, kh&aacute;ng s&acirc;u bệnh tốt hơn, đặc biệt ph&acirc;n tr&ugrave;n ph&aacute;t huy t&aacute;c dụng tốt trong hai m&ugrave;a vụ ngắn ng&agrave;y li&ecirc;n tiếp; Ph&acirc;n tr&ugrave;n kh&ocirc;ng để lại trong c&acirc;y trồng hay trong đất bất cứ dư lượng ho&aacute; chất hay phụ phẩm độc hại n&agrave;o. Trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh sản xuất rau sạch, rau chất lượng cao th&igrave; sử dụng ph&acirc;n tr&ugrave;n l&agrave;m nguồn ph&acirc;n hữu cơ sạch l&agrave; tốt nhất.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><em><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">&nbsp;MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PH&Acirc;N TR&Ugrave;N</span></em></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Vermicompost v&agrave; ứng dụng của n&oacute; được coi l&agrave; phần sản phẩm cuối c&ugrave;ng của qu&aacute; tr&igrave;nh xử l&yacute; r&aacute;c thải hữu cơ với t&aacute;c nh&acirc;n ph&acirc;n giải ch&iacute;nh l&agrave; tr&ugrave;n quế n&ecirc;n ch&uacute;ng c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Earhworm Compost. C&aacute;c kết quả nghi&ecirc;n cứu gần đ&acirc;y cho thấy ch&uacute;ng th&uacute;c đẩy nhanh sự ph&aacute;t triển của thực vật (Edwards, 2000) v&agrave; c&oacute; thể bổ sung ch&uacute;ng v&agrave;o đất ngh&egrave;o dinh dưỡng, ngăn cản sự x&oacute;i m&ograve;n đến mức thấp nhất.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Cấu tr&uacute;c vật l&yacute; cuối c&ugrave;ng của sản phẩm vermicompost phụ thuộc rất nhiều v&agrave;o nguồn nguy&ecirc;n liệu sử dụng ban đầu.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Tuy nhi&ecirc;n sản phẩm cuối c&ugrave;ng vermicompost d&ugrave; đi bất kỳ nguy&ecirc;n liệu ban đầu như thế n&agrave;o cũng đều cho chung một đặc t&iacute;nh l&agrave; ch&uacute;ng</span><span style="font-size: 14pt">&nbsp;<em><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">giống than b&ugrave;n</span></em><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">, tơi, mịn xốp, tho&aacute;ng kh&iacute; v&agrave; giữ ẩm kh&aacute; tốt v&agrave; đồng thời n&oacute; chứa h&agrave;m lượng dinh dưỡng kh&aacute; cao.</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Khi ph&acirc;n t&iacute;ch th&agrave;nh phần, h&agrave;m lượng của c&aacute;c nguy&ecirc;n tố trong vermicompost kh&aacute;c nhau, c&aacute;c t&aacute;c giả đều nhận thấy h&agrave;m lượng dinh dưỡng sự biến động, tuỳ thuộc v&agrave;o nguồn nguy&ecirc;n liệu ban đầu đem xử l&yacute;, nhưng khi so với ph&acirc;n hữu cơ hỗn hợp c&oacute; bổ sung kho&aacute;ng v&ocirc; cơ th&igrave; tất cả ch&uacute;ng đều chứa c&aacute;c yếu tố cần thiết cho c&acirc;y trồng với tỷ lệ kh&aacute; cao, ngoại trừ Mg.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><em><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">SỰ PH&Aacute;T TRIỂN CỦA THỰC VẬT TR&Ecirc;N M&Ocirc;I TRƯỜNG VERMICOMPOST</span></em></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">C&oacute; rất nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; cung cấp nhiều số liệu đ&aacute;ng tin cậy cho thấy vermicompost th&uacute;c đẩy nhanh sự ph&aacute;t triển của thực vật.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Nghi&ecirc;n cứu về vermicompost sớm nhất l&agrave; Fosgate v&agrave; Babb (1972), c&aacute;c t&aacute;c giả d&atilde; nu&ocirc;i tr&ugrave;n bằng ph&acirc;n chuồng v&agrave; nhận thấy vermicompost thu được c&oacute; hiệu lực tương đương với mỗi hỗn hợp dinh dưỡng d&ugrave;ng trong trồng hoa trong nh&agrave; k&iacute;nh.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Buchanan v&agrave; cộng sự (1988) cho rằng hầu hết c&aacute;c dạng vermicompost đều c&oacute; c&aacute;c yếu tố dinh dưỡng m&agrave; ở dạng c&acirc;y sẵn s&agrave;ng hấp thụ lu&ocirc;n cao hơn compost c&oacute; c&ugrave;ng nguồn nguy&ecirc;n, r&aacute;c hữu cơ ban đầu.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Edwards (1988) ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; cho thấy tất cả mẫu vermicompost đều c&oacute; h&agrave;m lượng nitrogen dễ ti&ecirc;u rất cao.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Một b&aacute;o c&aacute;o kh&aacute;c của Edwards v&agrave; cộng sự (1985) đ&atilde; đề cập đến vấn đề n&agrave;y cho biết, hấu hết c&aacute;c hữu cơ c&oacute; h&agrave;m lượng dinh dưỡng rất cao v&agrave; thường th&igrave; chỉ một lượng rất &iacute;t bị mất đi trong qu&aacute; tr&igrave;nh chế biến th&agrave;nh vermicompost.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Trong rất nhiều th&iacute; nghiệm kiểm chứng khả năng ph&aacute;t triển của nhiều lo&agrave;i thực vật tr&ecirc;n nhiều dạng vermicompost (Edwards v&agrave; Burrow, 1998), cho thấy hầu hết hạt đều nẩy mầm nhanh hơn, c&acirc;y con ph&aacute;t triển mạnh mẽ hơn khi so s&aacute;nh với c&aacute;c dạng ph&acirc;n b&oacute;n thương mại kh&aacute;c. Kết quả c&ograve;n cho thấy, nhiều lo&agrave;i thực vật c&oacute; khả năng ph&aacute;t triển tr&ecirc;n m&ocirc;i trường vermicompost v&agrave; than b&ugrave;n, đất c&aacute;t pha s&eacute;t theo tỷ lệ 3:1 v&agrave; 1:1.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Nhiều th&iacute; nghiệm về khả năng nẩy mầm của đậu h&agrave; lan, rau diếp, l&uacute;a m&igrave;, cải bắp, c&agrave; chua, cải bắp v&agrave; củ cải đều mọc tốt v&agrave; c&acirc;y con khỏe hơn hẳn so với l&ocirc; đối chứng l&agrave; compost từ ph&acirc;n động vật v&agrave; ph&acirc;n hữu cơ thương mại kh&aacute;c.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><em><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Th&agrave;nh phần ho&aacute; học của garden compost v&agrave; vermicompost:</span></em></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="background-color: white; border-collapse: collapse; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <tbody><tr style="height: 34.95pt"> <td valign="bottom" style="width: 35%; border: 1pt solid windowtext; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 34.95pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Th&agrave;nh phần ho&aacute; học</span></strong><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0pt; text-align: center; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 34.95pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Garden compost</span></strong><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">(C&oacute; nguồn từ thực vật)</span></strong><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 34.95pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Vermicompost<br /> (C&oacute; nguồn gốc từ ph&acirc;n chuồng)</span></strong><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">pH</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">7, 80</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">6, 80</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">EC (mmhos/cm)**</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">3, 60</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">11, 70</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Total Kjeldahl nitrogen (%) ***</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">0, 80</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">1, 94</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Nitrate Nitrogen (ppm) ****</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">156, 50</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">902, 20</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Phosphorous (%)</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">0, 35</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">0, 47</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Potassium (%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">0, 48</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">0, 70</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 3.65pt"> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Calcium (%)</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">2, 27</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">4, 40</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 3.65pt"> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Sodium (%)</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">&lt; 0, 01</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">0, 02</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 3.65pt"> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Magnesium (%)</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">0, 57</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">0, 46</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 3.65pt"> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Iron (ppm)</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">11690, 00</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">7563, 00</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 3.65pt"> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Zinc (ppm)</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">128, 00</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">278, 00</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 3.65pt"> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Manganese (ppm)</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">414, 00</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">475, 00</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 3.65pt"> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Copper (ppm)</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">17, 00</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">27, 00</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 3.65pt"> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Boron (ppm)</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">25, 00</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">34, 00</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 3.65pt"> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">Aluminum (ppm)</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 28%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">7380, 00</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="width: 35%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; background-color: transparent; padding: 0pt 5.4pt; height: 3.65pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; vertical-align: baseline"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">7012, 00</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">&nbsp;</span></em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0pt">T&aacute;c động của sự pha lo&atilde;ng ph&acirc;n hữu cơ thương mại với ph&acirc;n tr&ugrave;n, kết quả cho thấy, khi pha lo&atilde;ng với tỷ lệ 5% đến 10% đều cho thấy tốc độ tăng trưởng của c&acirc;y con đều cao hơn hẳn, thậm ch&iacute; với tỷ lệ pha lo&atilde;ng thấp nhất so với chỉ b&oacute;n đơn lẻ bằng ph&acirc;n hữu cơ thương mại.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <tbody><tr> <td valign="bottom" style="width: 120px; padding: 0pt">&nbsp;</td> <td valign="bottom" style="padding: 0pt">&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%">C&Ocirc;NG TY TNHH NH&Agrave; SINH TH&Aacute;I</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">20/72 L&Ecirc; VĂN THỌ - F8 &ndash; Q.G&Ograve; VẤP &ndash; tp.HCM</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">ĐT: (08)&nbsp; 3996 8797 -&nbsp; Fax: (08)&nbsp; 3899 7925</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">MST: 0310137780 </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="color: red">Mail : ecoredworm.ld@gmail.com</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">STK: 060019961594 &ndash;NG&Acirc;N H&Agrave;NG SACOMBANK </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">chi nh&aacute;nh Nguyễn Th&aacute;i Sơn &ndash; G&ograve; Vấp</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vũ viết hưng
- Địa chỉ: 20/72 lê văn thọ f8 gò vấp tphcm
- Điện thoại: 0944111636 - Fax:
- email: ecoredworm.ld@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH