PHÂN BÓN VI SINH HỮU CƠ CHO NHÀ NÔNG DAK LAK

  • Thread starter Ngọc Hiếu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Ngọc Hiếu

Guest
#1
<p style="margin: 0cm 0cm 10.85pt; line-height: 12.25pt"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d">K&Iacute;NH THƯA QU&Yacute; NH&Agrave; N&Ocirc;NG</span></strong></p> <p style="margin: 10.85pt 0cm; line-height: 12.25pt"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&igrave; nhu cầu ph&aacute;t triển c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp như c&acirc;y c&agrave; ph&ecirc;, hồ ti&ecirc;u, cao su...tăng mạnh trong những năm qua n&ecirc;n nhu cầu ph&acirc;n b&oacute;n cũng tăng mạnh. đặc biệt hiện nay đất đai trong t&igrave;nh trạng tho&aacute;i h&oacute;a bạc m&agrave;u c&ugrave;ng với gi&aacute; ph&acirc;n b&oacute;n h&oacute;a học tăng cao th&igrave; nhu cầu d&ugrave;ng ph&acirc;n b&oacute;n vi sinh v&agrave; ph&acirc;n b&oacute;n hữu cơ được người n&ocirc;ng d&acirc;n ch&uacute; &yacute; v&agrave; tin d&ugrave;ng.</span></p> <p style="margin: 10.85pt 0cm; line-height: 12.25pt"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&iacute;nh v&igrave; nhu cầu đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; sản xuất v&agrave; cung cấp ra thị trường&nbsp; ph&acirc;n b&oacute;n vi sinh &ndash; hữu cơ để c&oacute; thể phục vụ b&agrave; con một c&aacute;ch hiệu quả nhất.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; line-height: 13.5pt">Ph&acirc;n vi sinh đ&atilde; qu&aacute; xử l&yacute; c&oacute; gi&aacute; 2.200.000đ/ tấn<span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d"></span></p> <p style="margin: 10.85pt 0cm; line-height: 12.25pt"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d">&nbsp;&nbsp; Vậy b&agrave; con c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 0932339703 gặp Hiếu để được th&ocirc;ng tin th&ecirc;m chi tiết.</span></p> <p style="margin: 10.85pt 0cm 0.0001pt; line-height: 12.25pt"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d">&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ th&ocirc;ng tin tư vấn cũng như chở h&agrave;ng đến nơi cho qu&yacute; b&agrave; con.</span></p> <p align="center" style="margin: 10.85pt 0cm 0.0001pt; text-align: center; line-height: 12.25pt"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d">K&Iacute;NH CH&Uacute;C QU&Yacute; B&Agrave; CON C&Oacute; MỘT M&Ugrave;A M&Agrave;NG BỘI THU !</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10.85pt; line-height: 12.25pt"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngọc Hiếu
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 0932339703 - Fax:
- email: hieubmt123@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH