Phân hữu cơ giá rẻ.

#1
<div><br /></div><div>L&agrave;m sao để hạ thấp chi ph&iacute; cho việc sản xuất ph&acirc;n hữu cơ hay giảm chi ph&iacute; cho việc b&oacute;n th&uacute;c c&aacute;c loại c&acirc;y ăn tr&aacute;i, c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp.</div><p>&nbsp; Hiện n&agrave;y c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang sở hữu nguốn nguy&ecirc;n liệu l&agrave;m từ trấu với sự kết hợp với m&ugrave;n vi sinh ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tạo ra được hợp chất hữu cơ với th&agrave;nh phần dinh dưỡng ổn định như sau:</p><p>&nbsp;H&agrave;m lượng hữu cơ: 35,4%&nbsp;</p><p>&nbsp;H&agrave;m lượng N: 1,6%</p><p>&nbsp;H&agrave;m lượng axit photphorit: 1,7</p><p> H&agrave;m lượng oxit kali: 0,4%. &nbsp;Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp trấu v&agrave; c&aacute;c loại n&ocirc;ng sản như khoai lan.....&nbsp;</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp;Mr.anhkiet</p><p>SDT: 0932397747/ Email: d.anhkiet78@gmail.com/ namlongcenco.com</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ anh kiệt
- Địa chỉ: 15 Đường 1 khu nhà ở Chánh Hưng, Phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0932397747 - Fax:
- email: d.anhkiet78@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH