phân kích rễ (0125 8338 257)

#1
<p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chế phẩm ph&acirc;n k<font color="#000080">&iacute;ch rễ </font>AT vi sinh: sử dụng cho c&acirc;y mới trồng, gi&uacute;p phục hồi nhanh sau nhiễm bệnh hoặc sau khi trải qua c&aacute;c trạng th&aacute;i thời tiết bất lợi. </font></p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chế phẩm ph&acirc;n k&iacute;ch rễ AT vi sinh l&agrave; hỗn hợp cơ bản của c&aacute;c amino protein v&agrave; axit humic kết hợp với nhau th&uacute;c đẩy sự tăng trưởng của vi sinh vật; <em>Actinomycetes, Bacillus subtilis,&nbsp; Rhodopseudomonas, Saccharomyces cerevisiae.</em> Chế phẩm ph&acirc;n k&iacute;ch rễ AT vi sinh c&oacute; đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho c&acirc;y trồng ph&aacute;t triển.<br /></font><strong><font face="Times New Roman">Đặc t&iacute;nh chung của chế phẩm AT vi sinh<br /></font></strong><font face="Times New Roman">- K&iacute;ch th&iacute;ch hệ thống rễ tăng trưởng.<br /></font><font face="Times New Roman">- Th&uacute;c đẩy sự sinh trưởng của c&acirc;y trồng; ở rễ, th&acirc;n, l&aacute;, hoa v&agrave; quả.<br /></font><font face="Times New Roman">- Cải thiện hiệu quả của việc hấp thụ v&agrave; di chuyển dưỡng chất trong đất.<br /></font><font face="Times New Roman">- K&iacute;ch th&iacute;ch hoặc l&agrave;m nụ hoa ph&aacute;t triển ở c&acirc;y ăn quả.<br /></font><font face="Times New Roman">- Tăng số lượng v&agrave; chất lượng n&ocirc;ng sản.<br /></font><font face="Times New Roman">- Cải thiện sự ngừng sinh trưởng ở c&acirc;y ăn quả sau thu hoạch.<br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phạm thị tình
- Địa chỉ: hà nội
- Điện thoại: 01258338257 - Fax:
- email: tinhpham1910@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH