Phân phối vỉ trứng các màu giá rẻ, miễn phí vận chuyển

#1
<div style="width: 735px; overflow: hidden" id="NewsContent" class="NewsContent"><p><font size="3">C&ocirc;ng ty cp cơ kh&iacute; nhựa B&igrave;nh Thuận k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối c&aacute;c loại vỉ trứng ch&acirc;t lượng v&agrave;gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất tr&ecirc;n thị trường to&agrave;n Quốc. Hiện tại ch&uacute;ng</font></p> <p><font size="3">t&ocirc;i đang t&igrave;m c&aacute;c&nbsp;đại l&yacute;, nh&agrave; ph&acirc;n phối vỉ trứng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</font></p> <p><font size="3"><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/07/18/462183/201207111527_m42.jpg" /> <br /><br /></font></p> <p><font size="3">C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</font></p> <p><font size="3"><span style="color: #ff0000"><strong>Mr Th&agrave;nh</strong></span></font></p> <p><font size="3"><span style="color: #ff0000"><strong>Phụ tr&aacute;ch kinh doanh </strong></span></font></p> <p><font size="3"><span style="color: #ff0000"><strong>0934601087</strong></span></font></p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lương Đức Thành
- Địa chỉ: Hà Nội
- Điện thoại: 0 - Fax: 0934601087
- email: thanhld.tn@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH