PHÂN TRÙN QUẾ TRỒNG RAU SẠCH

#1
K&iacute;nh gửi Qu&yacute; Kh&aacute;ch, Thay mặt c&ocirc;ng ty Tr&ugrave;n Quế An Ph&uacute; t&ocirc;i xin gửi đến Qu&yacute; Kh&aacute;ch lời cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh nhất v&igrave; đ&atilde; ủng hộ sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i trong thời gian qua.<br />Nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; những thay đổi trong việc cung cấp ph&acirc;n tr&ugrave;n nhằm đem lại sự thuận lợi&nbsp; cho Qu&yacute; Kh&aacute;ch&nbsp;như sau:<br />1. Gi&aacute; ph&acirc;n: 3000đ/kg &ndash; kh&ocirc;ng đổi<br />2. Quy c&aacute;ch: bao 30kg (bao PP)<br />3. C&aacute;ch đặt h&agrave;ng:&nbsp;Email hoặc gọi điện.<br />4. Giao H&agrave;ng:&nbsp;tất cả c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần s&aacute;ng từ 8h đến chiều 5h<br />5. Ph&iacute; vận chuyển: <br />o&nbsp;&nbsp; Miễn ph&iacute; 100% cho đơn h&agrave;ng&nbsp;200.000 trở l&ecirc;n.<br />o&nbsp;&nbsp; Cộng 10.000 tr&ecirc;n mỗi bao nếu đặt h&agrave;ng số lượng &lt;= 2bao.<br />o&nbsp;&nbsp; Phạm vi &aacute;p dụng:&nbsp;Nội th&agrave;nh - Tp.HCM (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;&nbsp;10, 11;&nbsp;T&acirc;n B&igrave;nh, T&acirc;n Ph&uacute;, Ph&uacute; Nhuận, B&igrave;nh Thạnh; G&ograve; Vấp) Những quận kh&aacute;c sẽ được th&ocirc;ng b&aacute;o ph&iacute; vận chuyển sau.<br />6. Thanh to&aacute;n: Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thu tiền tại nh&agrave; của Qu&yacute; Kh&aacute;ch sau khi giao h&agrave;ng.<br />Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin xin v&agrave;o đ&acirc;y: <a href="http://www.trunque.net/chitiettintuc-74-0.html">http://www.trunque.net/chitiettintuc-74-0.html</a><br />Xin cảm ơn đ&atilde; xem tin.<br /><p><font face="Times New Roman" size="3" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dung Hồ
- Địa chỉ: Q2
- Điện thoại: 0934919030 - Fax:
- email: lienhe@trunque.net
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH