Phòng bệnh cho tôm, cá, thủy hải sản

#1
<div align="center"><font size="3"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: green">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN C&Ocirc;NG NGHỆ XANH GREENTECH CUNG CẤP</span></strong></font></div><div align="center"><span style="font-size: 12px; color: #000066"><strong><span style="color: #cc0000">CHẾ PHẨM VI SINH PH&Ograve;NG BỆNH CHO T&Ocirc;M, C&Aacute;, THỦY HẢI SẢN&nbsp;</span></strong></span> </div><div align="center">&nbsp;</div><div align="left"><span style="font-size: 13px; color: #990000"><strong>C&ocirc;ng dụng ch&iacute;nh của chế phẩm: </strong></span><span style="font-size: 13px"><br /> </span> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: 13px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tăng cường sức đề kh&aacute;ng, gi&uacute;p cho c&aacute;c lo&agrave;i thủy sản tăng trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển mạnh; Ph&acirc;n hủy thức ăn dư thừa, ph&acirc;n hủy chất hữu cơ nền đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc trong ao; Ổn định pH, c&acirc;n bằng hệ sinh th&aacute;i trong ao; Tạo lập v&agrave; duy tr&igrave; m&agrave;u nước ổn định.<br /> </span> </div> <div align="center"><font color="#0000cc"><span style="font-size: 13px"><strong><span style="font-size: 13px; color: #990000">CHẾ PHẨM C&Oacute; T&Aacute;C DỤNG PH&Ograve;NG DỊCH BỆNH RẤT TỐT CHO T&Ocirc;M, C&Aacute; V&Agrave; C&Aacute;C LOẠI THỦY HẢI SẢN KH&Aacute;C, GIẢM THIỂU TỐI ĐA THIỆT HẠI DO DỊCH BỆNH G&Acirc;Y RA CHO NGƯỜI NU&Ocirc;I TRỒNG THỦY HẢI SẢN</span></strong></span><span style="font-size: 13px" /></font><br /><span style="font-size: 13px"> </span></div><div align="center"> <p align="center" style="text-align: center"><font size="2" color="#0000ff"><strong><span style="color: red">H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN V&Agrave; CUNG CẤP SẢN PHẨM TỐT NHẤT, GI&Aacute; RẺ NHẤT.</span></strong></font></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: navy">Website: http://congnghexanhviet.com</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 13.5pt">(ĐT. <strong><span style="color: navy">01223441300</span></strong>; Email. congnghexanhviet@gmail.com)</span></p></div></div><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/96941-CHE-PHAM-VI-SINH-XU-LY-MOI-TRUONG-AO-NUOI-THUY-SAN#ixzz1wzyqa9k4">http://agriviet.com/home/threads/96941-CHE-PHAM-VI-SINH-XU-LY-MOI-TRUONG-AO-NUOI-THUY-SAN#ixzz1wzyqa9k4</a>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ha
- Địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH GREENTECH
- Điện thoại: 01223441300 - Fax:
- email: congnghexanhviet@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH