• q

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 28/6/11

  1. HUETHUY Guest

   <img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/PhongLan/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-12.jpg" /><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/PhongLan/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-13.jpg" /><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} p\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} v\:textbox {display:none;} </style> <![endif]-->Slide 1<!--[if !ppt]--> .O {font-size:149%;} <!--.sld {left:0px !important; width:6.0in !important; height:4.5in !important; font-size:103% !important;} --> <!--[endif]--> <div class="O"> <div style="text-align: center"><strong>trang trại HEO RỪNG, th&ocirc;n 6, x&atilde; Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng </strong><strong>Nam.</strong> </div> <div style="text-align: center"><strong>Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c giống heo rừng đủ ti&ecirc;u chuẩn, c&oacute; đầy đủ giấy ph&eacute;p của </strong><strong>cơ quan Kiểm l&acirc;m v&agrave; Kiểm dịch của cơ quan Th&uacute; y. C&oacute; giống heo mọi địa </strong><strong>phương.</strong> </div> <div style="text-align: center"><strong>Heo được nu&ocirc;i trong điều kiện, m&ocirc;i trường ho&agrave;n to&agrave;n tự nhi&ecirc;n, đất đồi, n&uacute;i đ&aacute;, </strong><strong>suối nước chảy tự nhi&ecirc;n.</strong> </div> <div style="text-align: center"><strong>trang trại c&aacute;ch Quốc lộ 1A khoảng 13 km, đường đi lại dễ d&agrave;ng.</strong> </div> <div style="text-align: center"><strong>Điện thoại li&ecirc;n hệ: anh Huệ: 0977 927 583. </strong> </div> <div style="text-align: center"><strong>Ema</strong><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/PhongLan/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-8.jpg" /><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/PhongLan/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-9.jpg" /><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/PhongLan/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-10.jpg" /><strong>il: </strong><strong><a onclick="window.event.cancelBubble=true;" target="_parent" href="mailto:huechi96@yahoo.com">huechi96@yahoo.com</a></strong></div><div style="text-align: center"><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/PhongLan/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-11.jpg" /></div><div style="text-align: center"><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/PhongLan/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-4.jpg" /><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/PhongLan/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-5.jpg" /><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/PhongLan/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-6.jpg" /><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/PhongLan/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-7.jpg" /> </div><div style="text-align: center"><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/PhongLan/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg" /><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/PhongLan/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.jpg" /> </div><div style="text-align: center"><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/PhongLan/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg" /><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/PhongLan/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg" /> </div> </div>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN HUỆ
   - Địa chỉ: THÔN 6 XÃ qUẾ THUẬN HUYỆN QUẾ SƠN TỈNH QUẢNG NAM
   - Tel, Fax: ::: FaX 0977927583
   - email: huechi96@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...