Quảng Bình- Trại Dúi giống, Nhím giống TÂN THÀNH ĐẠT. 0905251952

#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Ch&agrave;o mừng Qu&yacute; kh&aacute;ch đến với trại giống T&Acirc;N TH&Agrave;NH ĐẠT</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">K&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; vị! Ch&uacute;ng ta rất vui mừng v&agrave; tự h&agrave;o rằng qu&ecirc; hương Việt Nam th&acirc;n y&ecirc;u của ch&uacute;ng ta đang uốn m&igrave;nh mạnh mẽ vươn l&ecirc;n khỏi cảnh đ&oacute;i ngh&egrave;o. V&agrave;, giờ đ&acirc;y Việt Nam đ&atilde; trở th&agrave;nh một quốc gia c&oacute; mức thu nhập v&agrave;o hạng trung b&igrave;nh tr&ecirc;n thế giới. Đang trở th&agrave;nh con rồng của Ch&acirc;u &aacute;. Kh&ocirc;ng l&acirc;u xa cũng sẽ trở th&agrave;nh một quốc gia c&ocirc;ng nghiệp h&ugrave;ng mạnh. C&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển kinh tế mạnh mẽ đ&oacute;, đời sống sinh hoạt vật chất v&agrave; tinh thần của nh&acirc;n d&acirc;n cũng được n&acirc;ng cao. Từ chỗ chỉ lo sao &quot;ăn no mặc ấm&quot; sang chỗ &quot;ăn ngon mặc đẹp&quot;. Bởi vậy, nhu cầu thường thức c&aacute;c m&oacute;n ăn ngon, lạ v&agrave; bổ dưỡng của đại đa số c&aacute;c tầng lớp trung lưu kh&aacute; giả v&agrave; d&acirc;n s&agrave;nh nhậu đang rất thịnh - &quot;hot&quot;. Nắm bắt được cơ hội đ&oacute;, nhiều hộ gia đ&igrave;nh n&ocirc;ng d&acirc;n đang chuyển hướng chăn nu&ocirc;i vật nu&ocirc;i c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao. Chuyển từ chăn nu&ocirc;i tr&acirc;u, b&ograve;, lợn, g&agrave;, vịt... tốn nh&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; hao hụt nhiều do ch&uacute;ng dễ mắc dịch bệnh sang chăn nu&ocirc;i nai, lợn rừng, nh&iacute;m, don, d&uacute;i, g&agrave; sao, chim trĩ... &iacute;t rủi ro hao hụt do bản chất hoang d&atilde; n&ecirc;n ch&uacute;ng c&oacute; sức kh&aacute;ng bệnh rất cao.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">B&aacute;n nh&iacute;m giống- d&uacute;i giống. Trại nh&iacute;m giống T&Acirc;N TH&Agrave;NH ĐẠT</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">1/ B&aacute;n nh&iacute;m đ&atilde; thuần giống</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với địa phương. Đ&atilde; được đ&uacute;c kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nu&ocirc;i v&agrave; t&agrave;i liệu để tham khảo th&ecirc;m.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Thu mua lai sản phẩm.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Giao h&agrave;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tận nh&agrave;. (điều kiện kh&aacute;ch h&agrave;ng phải tới thăm trại hoặc chuyễn tiền cọc qua ng&acirc;n h&agrave;ng trước khi nhận h&agrave;ng)</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">2/ Cung cấp d&uacute;i giống ( hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i sinh sản)</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Giao h&agrave;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tận nh&agrave;. (điều kiện kh&aacute;ch h&agrave;ng phải tới thăm trại hoặc chuyễn tiền cọc qua ng&acirc;n h&agrave;ng trước khi nhận h&agrave;ng)</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Địa chỉ li&ecirc;n hệ: Th&ocirc;n Trung Sơn - x&atilde; Tam L&atilde;nh - huyện Ph&uacute; Ninh - tỉnh Quảng Nam.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Điện thoại: 0905251952</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Chủ t&agrave;i khoản: Nguyễn Thị Phượng</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">STK: 2015206005517 Ng&acirc;n h&agrave;ng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n Việt nam</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0905251952 - Fax:
- email: ntphuong1887@gmail.com
 

nguyenhuynhtai

Nhà nông tập sự
#2
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Chào mừng Quý khách đến với trại giống TÂN THÀNH ĐẠT</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Kính chào Quý vị! Chúng ta rất vui mừng và tự hào rằng quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta đang uốn mình mạnh mẽ vươn lên khỏi cảnh đói nghèo. Và, giờ đây Việt Nam đã trở thành một quốc gia có mức thu nhập vào hạng trung bình trên thế giới. Đang trở thành con rồng của Châu á. Không lâu xa cũng sẽ trở thành một quốc gia công nghiệp hùng mạnh. Cùng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ đó, đời sống sinh hoạt vật chất và tinh thần của nhân dân cũng được nâng cao. Từ chỗ chỉ lo sao "ăn no mặc ấm" sang chỗ "ăn ngon mặc đẹp". Bởi vậy, nhu cầu thường thức các món ăn ngon, lạ và bổ dưỡng của đại đa số các tầng lớp trung lưu khá giả và dân sành nhậu đang rất thịnh - "hot". Nắm bắt được cơ hội đó, nhiều hộ gia đình nông dân đang chuyển hướng chăn nuôi vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Chuyển từ chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, vịt... tốn nhân công và hao hụt nhiều do chúng dễ mắc dịch bệnh sang chăn nuôi nai, lợn rừng, nhím, don, dúi, gà sao, chim trĩ... ít rủi ro hao hụt do bản chất hoang dã nên chúng có sức kháng bệnh rất cao.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống TÂN THÀNH ĐẠT</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">1/ Bán nhím đã thuần giống</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Thu mua lai sản phẩm.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Giao hàng cho khách hàng tận nhà. (điều kiện khách hàng phải tới thăm trại hoặc chuyễn tiền cọc qua ngân hàng trước khi nhận hàng)</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">2/ Cung cấp dúi giống ( hướng dẫn kỹ thuật nuôi sinh sản)</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Giao hàng cho khách hàng tận nhà. (điều kiện khách hàng phải tới thăm trại hoặc chuyễn tiền cọc qua ngân hàng trước khi nhận hàng)</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Địa chỉ liên hệ: Thôn Trung Sơn - xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">- Điện thoại: 0905251952</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phượng</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">STK: 2015206005517 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0905251952 - Fax:
- email: ntphuong1887@gmail.com

răng mà lạ ri? chủ đề là Quảng Bình- Trại Dúi giống, Nhím giống TÂN THÀNH ĐẠT. 0905251952, nhưng liên hệ thì lại là Quảng Nam?
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH