QUẢNG NAM - chồn nhung đen giống

#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 14px; line-height: 21px">Xin k&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con tr&ecirc;n mọi miền tổ quốc!</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 14px; line-height: 21px; text-align: justify">Hiện nay c&oacute; rất nhiều loại vật nu&ocirc;i mới mang lại hi&ecirc;u quả kinh tế cao cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n.Những con vật nu&ocirc;i kh&aacute;c th&igrave; t&ocirc;i kh&ocirc;ng d&aacute;m nhận x&eacute;t nhưng c&oacute; một con m&agrave; t&ocirc;i cho rằng rất c&oacute; tiềm năng v&agrave; b&agrave; con n&ecirc;n mạnh dạn đầu tư.Đ&oacute; l&agrave; con chồn nhung đen! Do nhu cầu cần t&igrave;m m&oacute;n ăn mới lạ cho chuỗi kh&aacute;ch sạn của m&igrave;nh ,t&ocirc;i đ&atilde; biết đến con chồn nhung đen n&agrave;y .V&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; đam m&ecirc; với những điểm ưu việt của n&oacute; l&agrave; dễ nu&ocirc;i,dễ sinh sản,nhỏ con n&ecirc;n dễ b&aacute;n.Kết quả l&agrave; hiện nay b&ecirc;n canh việc kinh doanh kh&aacute;ch sạn,t&ocirc;i đ&atilde; mở th&ecirc;m m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i chồn nhung đen tại Quảng Nam.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 14px; line-height: 21px; text-align: justify">Sau một thời gian nu&ocirc;i ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; bắt đầu c&oacute; con giống cung cấp ra thị trường.Vậy b&agrave; con khu vực miền trung hoặc tr&ecirc;n to&agrave;n quốc nếu c&oacute; nhu cầu con giống vật nu&ocirc;i mới lạ đầy tiềm năng n&agrave;y h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 14px; line-height: 21px; text-align: justify">Số điện thoại LH: 090 251 952 (gặp chị Phượng, th&ocirc;n Trung Sơn, x&atilde; Tam L&atilde;nh, huyện Ph&uacute; Ninh, tỉnh Quảng Nam). Hoặc 05106 524 011</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê thanh bình
- Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0905251952 - Fax: 05106.524.011
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH