• Quảng Nam giảm giá chim trĩ mừng noel

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/12/12

  1. VienChanNuoi Nhà nông nghiệp dư

   <h1><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red">THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT</span></strong></h1> <h2 style="margin: 5pt -0.5in 5pt -27pt; text-indent: 27pt"><span style="color: fuchsia"><a href="http://www.thegioiloaivat.net/"><span style="color: fuchsia">http://www.thegioiloaivat.net/</span></a></span></h2> <h2 style="text-align: justify"><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia">Địa chỉ cung cấp con giống, thịt thương phẩm h&agrave;ng đầu Việt Nam</span><span style="font-family: Tahoma"></span></h2> <h2 style="margin: 5pt -0.5in 5pt -27pt; text-align: justify; text-indent: 27pt"><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia">phone: 0932 381798</span></h2> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia">Địa chỉ uy t&iacute;n v&agrave; tin cậy chuy&ecirc;n cung cấp, thu mua c&aacute;c sản phẩm đặc sản với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</span><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: #333333"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: #333333">ch&agrave;o c&aacute;c bạn ! sau thời gian đi v&agrave;o hoạt động nghi&ecirc;n cứu qu&aacute; tr&igrave;nh sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển của c&aacute;c lo&agrave;i, đến nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; cho ra thị trường những sản phẩm chất lượng, sức đề kh&aacute;ng cao chịu được kh&iacute; hậu khắc nghiệt của khu vực miền trung. L&agrave; cơ sở đi ti&ecirc;n phong trong phong tr&agrave;o g&acirc;y nu&ocirc;i động vật hoang d&atilde; ch&uacute;ng t&ocirc;i thấu hiểu được những kh&oacute; khăn, những nỗi băn khoăn của b&agrave; con khi nu&ocirc;i những lo&agrave;i động vật n&agrave;y. H&atilde;y gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i khi c&aacute;c bạn cần tư vấn. Bộ phận chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng chuy&ecirc;n nghiệp của ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ trả lời tất cả những thắt mắt của bạn.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana"><br /> <br /> <br /> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: #333333">đường d&acirc;y n&oacute;ng: 0932381798.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: #333333">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt"><a target="_blank" href="http://www.thegioiloaivat.net/"><span style="font-family: Tahoma; color: #088108">web:thegioiloaivat.net</span></a> </span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Hỗ trợ kỹ thuật cho b&agrave; con c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh sau:</span></strong><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.5pt; background-color: #f1f2eb; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">H&agrave; Nội (mở rộng) Hưng Y&ecirc;n, Hải Dương, Hải Ph&ograve;ng, Nam Định, Ninh B&igrave;nh, Th&aacute;i B&igrave;nh, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, L&agrave;o Cai, Lạng Sơn, Ph&uacute; Thọ, Quảng Ninh, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Tuy&ecirc;n Quang, Vĩnh Ph&uacute;c, Y&ecirc;n B&aacute;i<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: #111111">, H&agrave; Giang, Lai Ch&acirc;u, Ho&agrave; B&igrave;nh, Sơn La, Điện Bi&ecirc;n, </span><span style="font-size: 10.5pt">H&agrave; Tĩnh</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: #111111">, Nghệ An, Quảng B&igrave;nh, Quảng Trị, Thanh H&oacute;a, Thừa Thi&ecirc;n &ndash; Huế, </span><span style="font-size: 10.5pt">B&igrave;nh Định</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: #111111">, B&igrave;nh Thuận, Đ&agrave; Nẵng, Kh&aacute;nh H&ograve;a, Ninh Thuận, Ph&uacute; Y&ecirc;n, Quảng Nam, Quảng Ng&atilde;i, </span><span style="font-size: 10.5pt">Đắc Lắc</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: #111111">, Đắc N&ocirc;ng, Gia Lai, Kon Tum, L&acirc;m Đồng, </span><span style="font-size: 10.5pt">Đồng Nai</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: #111111">, B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u, B&igrave;nh Dương, B&igrave;nh Phước, TP. Hồ Ch&iacute; Minh, T&acirc;y Ninh, </span><span style="font-size: 10.5pt">An Giang</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: #111111">, Bạc Li&ecirc;u, Bến Tre, C&agrave; Mau, Cần Thơ, Đồng Th&aacute;p, Hậu Giang, Ki&ecirc;n Giang (đảo Ph&uacute; Quốc), Long An, S&oacute;c Trăng, Tiền Giang, Tr&agrave; Vinh, Vĩnh Long</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: viennuoitrong
   - Địa chỉ: Quảng Nam
   - Điện thoại: 0932381798 - Fax:
   - email: thegioiloaivat@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...