sàn gỗ tràm 760 000 hoàn thiện

#1
<p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 0px 0px 16px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff" class="p_first"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 17.6px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">T&ecirc;n SP: V&aacute;n s&agrave;n&nbsp;tự nhi&ecirc;n &ndash; c&ocirc;ng nghiệp ,v&aacute;n s&agrave;n gỗ gi&aacute; rẻ tphcm, Cell:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; color: #ff0000">0918978687 Mr Khơi</span></span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 17.6px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">Với quy M&ocirc; xưởng, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&ocirc;ng đảo, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ gỗ,sản xuất v&aacute;n s&agrave;n gỗ tự nhi&ecirc;n</span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 17.6px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ mạng lại cho bạn sự h&agrave;i l&ograve;ng</span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 17.6px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">Sản phẩn ti&ecirc;u biểu:</span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 17.6px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">+)V&aacute;n s&agrave;n gỗ tự nhi&ecirc;n: căm xe&nbsp;&nbsp;Xoan đ&agrave;o, Căm xe, g&otilde; đỏ,&nbsp;Sồi, Beech, Ash, Mapla, Teak, Ch&ograve; chỉ,&nbsp;C&agrave; ch&iacute;t, Chiu Lưu,&hellip;..</span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px">Qui C&aacute;ch:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp; 15 x 90 x 450/600/750/900mm &nbsp;</span></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;18x120x 90 x1200mm</span></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">+)<strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px">Ti&ecirc;u chuẩn</strong>: xuất khẩu(được xử l&yacute; tẩm sấy, chống cong v&ecirc;nh mối mọt, )</span></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">+)<strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px">Sơn</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>: uv b&oacute;ng mờ 70/100</span></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">+)<strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px">Xử l&yacute;</strong>: tẩm sấy đạt độ ẩm: 10-12%</span></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">+)<strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px">m&agrave;u sắc</strong>: tự nhi&ecirc;n</span></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 17.6px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">+) V&aacute;n s&agrave;n gỗ c&ocirc;ng nghiệp: s&agrave;n gỗ nhập khẩu từ malaysia,Đức, s&agrave;n gỗ chịu nước, chống trầy sước,&nbsp;</span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 17.6px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">Quy c&aacute;ch: &nbsp; &nbsp; &nbsp; 08 x 193 x 1200mm</span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 17.6px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12 x 90x 750/900/1200mm</span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 17.6px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">Bảo h&agrave;nh: &nbsp; &nbsp; &nbsp;15 năm</span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px">Đơn gi&aacute;</strong>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&aacute;o gi&aacute; cụ thể từng qui c&aacute;ch, chủng loại gỗ.</span></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px">M&agrave;u sắc</strong>: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;M&agrave;u tự nhi&ecirc;n, đa dạng,ph&ugrave; hợp với mọi lứa tuổi</span></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">Nhận sản xuất v&aacute;n s&agrave;n theo y&ecirc;u cầu với số lượng lớn nhỏ.</span></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">V&aacute;n s&agrave;n gỗ tự nhi&ecirc;n, v&aacute;n s&agrave;n gỗ c&ocirc;ng nghiệp, v&aacute;n s&agrave;n gỗ phong c&aacute;ch của ri&ecirc;ng bạn</span></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">Sản phẩm đạt ti&ecirc;u chuẩn :<strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px">H&agrave;ng Việt nam chất lượng cao</strong></span></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small"><br /><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px">Thị trường: &nbsp; &nbsp; &nbsp; Trong phạm vi to&agrave;n quốc (Tuỳ v&agrave;o khối lượng). &nbsp;&nbsp;</strong></span></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 17.6px"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu Xin liện hệ:</span></strong></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">C&Ocirc;NG TY CP SẢN XUẤT V&Aacute;N S&Agrave;N HO&Agrave;NG PH&Uacute;C</span></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">Mobile phone:+84.918 97 8687&mdash;0989 205 187 Mr Khơi</span></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial,Tahoma; margin: 16px 0px 0px; line-height: 17.6px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff" class="p_last"><span style="font-family: Arial,Tahoma; line-height: 32px; font-size: small">Email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; khoihoangwood@gmail.com</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Văn Khơi
- Địa chỉ: 43 quách đình bảo - tp hcm
- Điện thoại: 0918978687 - Fax:
- email: khoihoangwood@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH