• Sản Phẩm VICATO khử trùng

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 31/7/12

  1. ngocthuong88 Guest

   Trước ti&ecirc;n thay mặt thương hiệu VICATO xin gửi lời cảm ơn tr&acirc;n trọng v&igrave; sự hợp t&aacute;c, t&iacute;n nhiệm m&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; d&agrave;nh cho trong suốt thời gian qua. <br /><br /> C&ocirc;ng ty Cổ Phần Ph&aacute;t Triển VICATO được th&agrave;nh lập l&agrave; kết quả của sự hợp t&aacute;c giữa Tập đo&agrave;n Ph&uacute;c Thanh-Việt Nam với c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y sản xuất nước ngo&agrave;i đ&atilde; nổi tiếng tại Ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; Ch&acirc;u &Acirc;u như: Th&aacute;i Lan, Trung Quốc, Mỹ, Ph&aacute;p , T&acirc;y Ban Nha..... <br /> Tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền sản xuất ti&ecirc;n tiến, hiện đại bậc nhất hiện nay, với c&aacute;c chế phẩm ti&ecirc;u độc khử tr&ugrave;ng m&agrave; th&agrave;nh phần ch&iacute;nh l&agrave; hợp chất TCCA, mang thương hiệu VICATO cho ng&agrave;nh thủy sản, xử l&yacute; nước bể bơi, nước sinh hoạt, m&ocirc;i trường,Y tế, chăn nu&ocirc;i, trồng trọt, ch&uacute;ng t&ocirc;i tin tưởng mang lại cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute;c chế phẩm chất lượng cao nhất, gi&aacute; th&agrave;nh thấp nhất. <br /><br />Đối với phương ph&aacute;p cải tạo m&ocirc;i trường cho ng&agrave;nh thủy sản, hiện nay tr&ecirc;n Thế giới đ&atilde; v&agrave; đang &aacute;p dung phương ph&aacute;p k&iacute;n, tức l&agrave; kh&ocirc;ng thay đổi nguồn nước, kh&ocirc;ng thải nước ra b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave; chủ động xử l&yacute; tại hồ nu&ocirc;i của ch&iacute;nh m&igrave;nh. điều đ&oacute; đ&oacute; l&agrave;m cho dịch bệnh kh&ocirc;ng c&oacute; cơ hội l&acirc;y lan từ hồ nu&ocirc;i n&agrave;y sang hồ nu&ocirc;i kh&aacute;c. qu&aacute; tr&igrave;nh cải tạo m&ocirc;i trường n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng tr&aacute;nh được nguy cơ &ocirc; nhiễm ra m&ocirc;i trường xung quanh, điều n&agrave;y sẽ l&agrave;m chất lượng vật nu&ocirc;i cao hơn, sản lượng lớn hơn v&agrave; xuất khẩu được nhiều hơn.<br /><br /> Hiện tại, C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối loại độc quyền c&aacute;c sản phẩm mới cho ng&agrave;nh thủy sản dưới dạng vi&ecirc;n n&eacute;n tổng hợp loại 2gram, 20gram. 200gram, c&oacute; nồng độ hoạt chất từ 50 - 90% <br /> Hoạt chất n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng:<br /> - Cải tạo m&ocirc;i trường nước, v&agrave; ph&ograve;ng trị bệnh do vi khuẩn g&acirc;y ra cho C&aacute;, T&ocirc;m.<br /> - Phản ứng triệt để từ dưới đ&aacute;y b&ugrave;n l&ecirc;n mặt nước.<br /> - Thuận tiện khi sử dụng, c&oacute; thể thả trực tiếp xuống hồ nu&ocirc;i bằng tay m&agrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y sốc cho người sử dụng như c&aacute;c sản phẩm c&ugrave;ng loại kh&aacute;c<br /> - Khi thả trực tiếp xuống hồ nu&ocirc;i, vi&ecirc;n thuốc tan dần dưới dạng vi&ecirc;n sủi, lan tỏa đều trong l&ograve;ng hồ, do đ&oacute; tiết kiệm hơn một nửa so với c&aacute;c sản phẩm dạng bột c&ugrave;ng loại.<br /><p> Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn đem đến cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng một m&ocirc;i trường nu&ocirc;i thủy sản bền vững, một sản phẩm an to&agrave;n gi&uacute;p c&aacute;c hộ nu&ocirc;i trồng thủy sản c&oacute; một m&ugrave;a bội thu.</p><p>Người li&ecirc;n hệ: Nguyễn Ngọc Thường. ĐT: 0932459935</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Thường
   - Địa chỉ: F1/61A, ấp 6, Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình CHánh
   - Điện thoại: 0932459935 - Fax:
   - email: ngocthuonghcmuaf@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...