Sân vườn

  • Thread starter macgarden
  • Ngày gửi
M

macgarden

Guest
#1
<div><br /></div><div><p class="MsoNormal"><span style="color: #003366">C&ocirc;ng ty Cổ phần Cảnh quan Mộc An Ch&acirc;u (mAc Garden) được ra đời 2007,&nbsp; l&agrave; đơn vị chuy&ecirc;n hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế - Thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng cảnh quan -&nbsp; Bảo dưỡng s&acirc;n vườn &amp; cung cấp c&aacute;c thiết bị ngoại thất.&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #003366">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #003366">Đội ngũ quản l&yacute; cao cấp của mAc Garden được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản ở nước ngo&agrave;i sau khi về nước đ&atilde; nhận thấy tiềm năng của ng&agrave;nh cảnh quan Việt Nam trong tương lai. Cộng với t&igrave;nh y&ecirc;u thi&ecirc;n nhi&ecirc;n sẵn c&oacute; tất cả đ&atilde; quyết định lập n&ecirc;n mAc Garden.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #003366">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #003366">Với nhiều l&yacute; do kh&aacute;ch quan kh&aacute;c nhau, mỗi c&ocirc;ng ty cảnh quan lu&ocirc;n tự chọn cho m&igrave;nh một hướng ph&aacute;t triển ri&ecirc;ng biệt. mAc Garden ngay từ đầu đ&atilde; kh&ocirc;ng chọn c&aacute;ch ph&aacute;t triển ồ ạt về số lượng dựa tr&ecirc;n nền tảng t&agrave;i ch&iacute;nh sẵn c&oacute; m&agrave; chủ yếu tập trung v&agrave;o việc x&acirc;y dựng chất lượng trong từng sản phẩm của m&igrave;nh. Phương ch&acirc;m của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; chất lượng lu&ocirc;n phải đi trước quy m&ocirc; một bước. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #003366">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #003366">Điểm cốt l&otilde;i trong c&ocirc;ng thức kinh doanh của mAc Garden l&agrave; đem đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những dịch vụ về cảnh quan với chất lượng cao v&agrave; phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng với th&aacute;i độ t&ocirc;n trọng, ch&acirc;n th&agrave;nh, uy t&iacute;n v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp. Với sự ch&uacute; trọng trong thiết kế v&agrave; chất lượng thi c&ocirc;ng, mAc Garden ho&agrave;n to&agrave;n tự tin trong việc tạo ra những cảnh quan đẹp v&agrave; bền vững cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #003366">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #003366">* Mục ti&ecirc;u hoạt động:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #003366">-&nbsp; C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang đậm n&eacute;t đặc trưng;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #003366">-&nbsp; Hiệu quả chất lượng cao với mức chi ph&iacute; hợp l&yacute;; </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #003366">-&nbsp; Th&ocirc;ng tin đầy đủ &amp; chi tiết cho kh&aacute;ch h&agrave;ng;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #003366">-&nbsp; Dịch vụ hậu m&atilde;i chu đ&aacute;o, l&agrave;m việc tận t&acirc;m, uy t&iacute;n &hellip; </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #003366">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #003366">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ lu&ocirc;n lao động hết m&igrave;nh, đem đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những c&ocirc;ng tr&igrave;nh cảnh quan c&oacute; chất lượng nhất.</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="color: red">C&ocirc;ng ty Cổ phần Cảnh quan Mộc An Ch&acirc;u</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #003366">14 (lầu 7) Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu - P.Đa Kao - Quận 1 - Tp.HCM</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #003366">Đt: (+84.8) 5404 2159 / 61 / 62</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #003366">Fax: (+84.8) 5404 2160</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #003366">Email: <a title="blocked::mailto:info@macgarden.com.vn" href="mailto:info@macgarden.com.vn"><span style="color: #003366">info@macgarden.com.vn</span></a></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #003366">Web: <a title="blocked::http://www.macgarden.com.vn/" href="http://www.macgarden.com.vn/"><span style="color: #003366">www.macgarden.com.vn</span></a></span></p></div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Cp Cảnh quan Mộc An Châu
- Địa chỉ: 14 (lầu 7) Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa Khao - Quận 1
- Tel, Fax: 5404 2159 FaX 5404 2160
- email: thao@macgarden.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH