• sản xuất EM trong thủy sản

  Thảo luận trong 'Nuôi trồng Thủy hải sản' , 8/7/10

  1. hungcuongntts Nhà nông nghiệp dư

   Tôi đang rất muốn tìm hiểu về quy trinh sản xuất "EM" dùng để xử lý môi trường, làm men tiêu hóa, bổ gan...dùng cho thủy sản. Ai biết xin chỉ dùm nhé. cảm ơn nhiều!
    
   Đang tải...
  2. hoang14

   hoang14 Guest

   [FONT=.VnTime]III. C¸ch lµm EM tái<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>[/FONT]
   [FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]1.[/FONT] [/FONT][FONT=.VnTime]C«ng thøc <o:p></o:p>[/FONT]
   [FONT=.VnTime]a. Tái 1kg[/FONT]
   [FONT=.VnTime]b. RØ ®&shy;êng............................................................ 1kg[/FONT]
   [FONT=.VnTime]c. R&shy;îu.................................................................. 0,5lÝt[/FONT]
   [FONT=.VnTime]d. DÊm................................................................... 0,5lÝt[/FONT]
   [FONT=.VnTime]e. N&shy;íc ................................................................. 8lÝt[/FONT]
   <o:p>[FONT=.VnTime][/FONT]</o:p>
   <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t13 path="m@0,l@0@1,0@1,0@2@0@2@0,21600,21600,10800xe" adj="16200,5400" o:spt="13" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="val #0"></v:f><v:f eqn="val #1"></v:f><v:f eqn="sum height 0 #1"></v:f><v:f eqn="sum 10800 0 #1"></v:f><v:f eqn="sum width 0 #0"></v:f><v:f eqn="prod @4 @3 10800"></v:f><v:f eqn="sum width 0 @5"></v:f></v:formulas><v:path textboxrect="0,@1,@6,@2" o:connectangles="270,180,90,0" o:connectlocs="@0,0;0,10800;@0,21600;21600,10800" o:connecttype="custom"></v:path><v:handles><v:h yrange="0,10800" xrange="0,21600" position="#0,#1"></v:h></v:handles></v:shapetype><v:shape id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: 1.7pt; Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 27.75pt; WIDTH: 45pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left" fillcolor="black" type="#_x0000_t13">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:shape>[FONT=.VnTime] §em ng©m hæn hîp cã sôc khÝ trong 2 [/FONT][FONT=.VnTime] 3 ngµy lÊy trén vµo thøc ¨n cho ¨n [/FONT]
   [FONT=.VnTime]2. C¸ch s÷ dông[/FONT]
   [FONT=.VnTime]Cho ¨n 1 [/FONT][FONT=.VnTime] 2 lÇn/ ngµy, cho ¨n liªn tôc ®Õn khi thu.[/FONT]
   [FONT=.VnTime]S÷ dông ®&shy;îc cho t«m bÞ ®èm tr¾ng, ®Çu vµng, ®á th©n...[/FONT]
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...