• sản xuất pha lê để bàn, chặn giấy pha lê, cắm bút trên bàn, cúp pha lê

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 22/2/13

  1. <p><span style="font-family: times new roman; font-size: medium; color: #008000"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #008000">&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://cungcapquatang.com/"><span style="color: #008000">http://cungcapquatang.com</span></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://quatangdoanhnhan.com/"><span style="color: #008000">http://quatangdoanhnhan.com</span></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://quatangdoingoai.com/"><span style="color: #008000">http://quatangdoingoai.com</span></a><span style="font-weight: bold">,&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://vfavietnam.com/"><span style="color: #008000">http://vfavietnam.com</span></a></span></span></span></span><br /></p><p><span style="font-family: times new roman; font-size: x-large; color: #008000"><span style="text-decoration: underline">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ<br /> C&Ocirc;NG TY QU&Agrave; TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT<br /> Họ t&ecirc;n : Mai Thanh<br /> </span><span style="color: #ff6600"><span style="text-decoration: underline">Y!M: quatangdoingoai<br /> Mobile: 0928050586<br /> Email : <a href="mailto:quatangdoingoai@gmail.com"><span style="color: #ff6600; text-decoration: underline">quatangdoingoai@gmail.com</span></a></span></span></span><br />&nbsp;<img border="0" style="width: 297px; height: 297px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/06/06/504819/201206105328_13.jpg" /> <img border="0" style="width: 297px; height: 297px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/06/06/504819/201206105321_14.jpg" /><br /><br /><img border="0" style="width: 300px; height: 300px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/06/06/504819/201206105345_12.jpg" /> <img border="0" style="width: 298px; height: 298px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/06/06/504819/201206105352_11.jpg" /><br /><img border="0" style="width: 303px; height: 303px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/06/06/504819/201206105357_10.jpg" /> <img border="0" style="width: 300px; height: 300px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/06/06/504819/201206105403_9.jpg" /><br /><br /><br /><img border="0" style="width: 301px; height: 301px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/06/06/504819/201206105411_8.jpg" /> <img border="0" style="width: 302px; height: 302px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/06/06/504819/201206105418_7.jpg" /><br /><br /><img border="0" style="width: 306px; height: 306px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/06/06/504819/201206105422_6.jpg" /> <img border="0" style="width: 304px; height: 304px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/06/06/504819/201206105427_5.jpg" /><br /><br /><img border="0" style="width: 304px; height: 304px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/06/06/504819/201206105430_4.jpg" /> <img border="0" style="width: 303px; height: 303px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/06/06/504819/201206105434_3.jpg" /><br /><br />&nbsp;<br /><br /><img border="0" style="width: 307px; height: 307px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/06/06/504819/201206105441_1.jpg" /> <img border="0" style="width: 306px; height: 306px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/06/06/504819/201206105430_4.jpg" /></p><p><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #008000; font-size: 18pt">C&ocirc;ng ty Qu&agrave; tặng Mỹ nghệ Việt chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; gia c&ocirc;ng c&aacute;c loại qu&agrave; tặng quảng c&aacute;o:<br />- sản xuất đồng hồ treo tường<br />- sản xuất đồng hồ để b&agrave;n<br />- nhận in logo c&ocirc;ng ty tr&ecirc;n đồng hồ<br />- cung cấp đồng hồ c&aacute;c loại<br />- sản xuất huy chương<br />- sản xuất chặn giấy pha l&ecirc;<br />- sản xuất c&uacute;p pha l&ecirc;<br />- sản xuất lọ hoa pha l&ecirc;, lọ hoa thủy tinh<br />- Huy hiệu đồng ăn m&ograve;n đổ m&agrave;u<br />-<span style="font-size: 18pt"> Biển </span>t&ecirc;n c&ocirc;ng ty<br />- Huy hiệu dập nổi<br />- Huy hiệu mạ v&agrave;ng, mạ bạc, mạ kẽm<br />- Huy hiệu mica, huy hiệu nhựa dẻo<br />- Huy hiệu in offset<br />- Sản xuất,cung cấp sản phẩm: huy hiệu, Biểu trưng, kỷ niệm chương.<br />- Qu&agrave; tặng pha l&ecirc;, c&uacute;p pha l&ecirc;, kỷ niệm chương pha l&ecirc;, chặn giấy pha l&ecirc;, đồng hồ pha l&ecirc;<br />- cung cấp lọ hoa thủy tinh, lọ hoa pha l&ecirc;, in khắc logo tr&ecirc;n lọ hoa.<br />- sản xuất đĩa đồng, đĩa đồng ăn m&ograve;n, đĩa đồng đ&uacute;c, đĩa đồng đ&uacute;c logo c&ocirc;ng ty,<br />- sản xuất c&uacute;p, c&uacute;p đồng, c&uacute;p kỷ niệm, c&uacute;p xoay<br />- nhận cung cấp b&uacute;t bi, in logo c&ocirc;ng ty tr&ecirc;n b&uacute;t bi, b&uacute;t khuyến mại, b&uacute;t k&yacute;<br />- sản xuất hộp đựng card visit, hộp đựng danh thiếp, hộp đựng name card<br />- Sản xuất, in ấn, cung cấp c&aacute;c loại b&uacute;t qu&agrave; tặng, b&uacute;t quảng c&aacute;o</span></span><br /> <span style="font-size: x-large; font-family: times new roman; color: #008000"> - Cung cấp c&aacute;c sản phẩm Qu&agrave; tặng ngoại giao cac cấp cho c&aacute;c Hội nghị, Hội thảo, đ&oacute;n nhận hu&acirc;n huy chương, kỷ nị&ecirc;m&hellip;.<br /> - Thiết kế s&aacute;ng tạo logo, biểu trưng, biểu tượng, c&aacute;c mẫu qu&agrave; tặng mới.<br /> </span><span style="font-size: 18pt"><span style="color: #008000; font-size: 18pt">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n thiết kế v&agrave;<span style="font-size: 18pt"> l&agrave;m </span>theo y&ecirc;u cầu của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng<br />Qu&yacute; đơn vị c&oacute; nhu cầu h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:</span></span><br /> <span style="font-size: x-large; font-family: times new roman; color: #008000"><span style="text-decoration: underline"> <span style="color: #ff6600; text-decoration: underline">C&Ocirc;NG TY QU&Agrave; TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT<br /> <span style="color: #008000">Họ t&ecirc;n : Mai Thanh</span><br /> </span></span><span style="color: #ff6600"><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: x-large; font-family: times new roman; color: #008000"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff6600; text-decoration: underline">Mobile </span></span><span style="color: #ff6600"><span style="text-decoration: underline">: <span style="color: #ff0000">0928.050.586 </span></span><br /> <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">Tell : </span><span style="color: #ff6600"><span style="color: #008000">04.66.75.14.13</span> <br /></span><span style="font-size: x-large; font-family: times new roman; color: #ff6600"><span style="text-decoration: underline">04.33.60.2345 - 0466.866.999</span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="text-decoration: underline">Y!M : quatangdoingoai</span><br /> <span style="text-decoration: underline"> Skype : quatangdoingoai</span></span><br /> <span style="text-decoration: underline">Email : <a target="_blank" href="mailto:quatangdoingoai@gmail.com"><span style="color: #008000; text-decoration: underline">quatangdoingoai@gmail.com</span></a></span><br /> <span style="text-decoration: underline">http//cungcapquatang.com - wwwv.vfavietnam.com</span><br /> <span style="text-decoration: underline"> Website: <a target="_blank" href="http://raovat68.net/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.quatangdoingoai.com%2F%20TEXT-DECORATION:%20underline"><span style="color: #008000; text-decoration: underline">http://www.quatangdoingoai.com</span></a> - <a target="_blank" href="http://raovat68.net/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.vfagift.com%2F%20TEXT-DECORATION:%20underline"><span style="color: #008000; text-decoration: underline">www.vfagift.com</span></a></span><br /> <span style="text-decoration: underline"> Website: <a target="_blank" href="http://raovat68.net/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.quatangdoingoai.com%2F"><span style="color: #008000; text-decoration: underline">http://www.quatangdoingoai.com</span></a> - <a target="_blank" href="http://raovat68.net/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.vfagift.com%2F"><span style="color: #008000; text-decoration: underline">www.vfagift.com</span></a></span></span><br /> <br /> <br /> <br /></p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Mai Thanh
   - Địa chỉ: Hà Nội
   - Điện thoại: 0928050586 - Fax:
   - email: quatangdoingoai@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...