Sofri Protein-Chuyên trị ong ruồi vàng đục quả

#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: red">SOFRI PROTEIN &ndash; CHẾ PHẨM SINH HỌC</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: red">&nbsp;&nbsp; DIỆT TRỪ ONG RUỒI V&Agrave;NG ĐỤC QUẢ TỐT NHẤT</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt"><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Kh&oacute; khăn của nh&agrave; n&ocirc;ng:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt"><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></span></u></strong></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpFirst"><strong><span style="font-size: 14pt">1.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">Ong ruồi đục quả qu&aacute; nhiều, kh&ocirc;ng ti&ecirc;u diệt được</span></strong></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><strong><span style="font-size: 14pt">2.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">Thuốc trị ong ruồi chỉ diệt ong đực, ong c&aacute;i vẫn sinh sản nhiều</span></strong></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><strong><span style="font-size: 14pt">3.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">Thuốc trị ong ruồi qu&aacute; độc hại cho con người v&agrave; tr&aacute;i c&acirc;y</span></strong></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><strong><span style="font-size: 14pt">4.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">Kh&ocirc;ng thể bao hết tr&aacute;i c&acirc;y để chống ong</span></strong></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><strong><span style="font-size: 14pt">5.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">Tr&aacute;i c&acirc;y bị hư, k&eacute;m chất lượng, giảm lợi nhuận</span></strong></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpLast"><strong><span style="font-size: 14pt">6.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">Tốn nhiều c&ocirc;ng sức, g&acirc;y ch&aacute;n nản cho người d&acirc;n</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.25in" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp; - Nhận x&eacute;t của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt"><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Ocirc;ng S&aacute;u ( B&igrave;nh Dương)&nbsp; t&acirc;m sự: &ldquo; T&ocirc;i trồng mận An Phước, tr&aacute;i ra rất nhiều,nhưng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể n&agrave;o bao hết lại được, c&ograve;n nếu d&ugrave;ng thuốc trừ s&acirc;u th&igrave; phải phun l&ecirc;n tr&aacute;i, rất ảnh hưởng đến sức khỏe. T&ocirc;i d&ugrave;ng nhiều loại trị ong ruồi, nhưng chỉ ti&ecirc;u diệt ong đực, hiệu quả thấp qu&aacute;, kh&ocirc;ng l&acirc;u d&agrave;i. T&ocirc;i định chặt hết v&igrave; thấy bất lực, nhưng rất may l&agrave; t&igrave;m được chế phẩm SOFRI PROTEIN n&agrave;y, hiệu quả cao, diệt ong đực, ong c&aacute;i. Đ&Acirc;Y MỚI THỰC SỰ L&Agrave; SẢN PHẨM T&Ocirc;I CẦN SAU NHIỀU NĂM TRỒNG TRỌT. C&aacute;m ơn rất nhiều.&rdquo;</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chị Tuyền, trồng d&acirc;u da, xo&agrave;i chia sẻ:&nbsp; &ldquo;Ong ruồi v&agrave;ng l&agrave; kẻ th&ugrave; đ&aacute;ng sợ, kh&ocirc;ng thể ti&ecirc;u diệt bằng thuốc trừ s&acirc;u được, sức ph&aacute; hoại khủng khiếp, kh&ocirc;ng ngừng nghỉ, ph&aacute; hoại mọi tầm cao, mọi tr&aacute;i c&acirc;y, rau quả, sinh s&ocirc;i nảy nở rất nhanh. Nếu bạn kh&ocirc;ng bao tr&aacute;i c&acirc;y lại được th&igrave; sẽ bị ph&aacute; hoại hết, nhưng chi ph&iacute; v&agrave; c&ocirc;ng sức rất lớn, kh&ocirc;ng thể n&agrave;o chịu được. T&ocirc;i cần sản phẩm hiệu quả, gia cả hợp l&iacute;&rdquo;</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;Cửa h&agrave;ng dịch vụ n&ocirc;ng nghiệp N&ocirc;ng An Ph&uacute; xin giới thiệu đến qu&yacute; b&agrave; con chế phẩm sinh học SOFRI PROTEIN-giải ph&aacute;p hiệu quả v&agrave; an to&agrave;n chống lại nạn ong ruồi đục quả.</strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; font-family: Wingdings">&Oslash;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><strong><span style="font-size: 16pt">Hiệu quả cao đối với c&aacute;c loại: Xo&agrave;i, Cam, Qu&yacute;t, Mận, Dưa hấu, Bưởi, Thanh long, Bầu, B&iacute;, Khổ qua,&hellip; v&agrave; c&aacute;c loại tr&aacute;i vỏ mềm kh&aacute;c</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">.<span class="apple-style-span"><u> </u></span></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><u><span style="font-size: 14pt"><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></span></u></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Th&ocirc;ng tin về &lsquo;SOFRI PROTEIN</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp; Theo đ&oacute;, men bia (từ nh&agrave; m&aacute;y bia FOSTER Tiền Giang) được đun n&oacute;ng 65-70<sup>o</sup>C để l&agrave;m bốc hơi cồn, chưng cất l&agrave;m giảm thể t&iacute;ch 50% để đạt độ pH từ 5,7-5,8 rồi tiếp tục được ph&acirc;n giải protein bằng enyme papain (0,2%) ở nhiệt độ dưới 70<sup>o</sup>C để tạo ra protein thuỷ ph&acirc;n. Tiếp theo protein thuỷ ph&acirc;n được bảo quản trong Potassium sorbate 0,25% để tạo ra th&agrave;nh phẩm protein thuỷ ph&acirc;n sử dụng như một loại mồi nhử dẫn dụ rất hấp dẫn ruồi trưởng th&agrave;nh ăn trước khi sinh sản. </span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Chế phẩm SOFRI PROTEIN được pha th&ecirc;m 5% thuốc trừ s&acirc;u để phun ph&ograve;ng trừ ruồi đục quả rất c&oacute; hiệu quả, c&oacute; thể bảo vệ được 95% sản lượng rau quả khỏi nạn ruồi đục với một lượng thuốc trừ s&acirc;u &iacute;t hơn 500 lần so với c&aacute;c phương ph&aacute;p kh&aacute;c, n&ecirc;n rất an to&agrave;n v&agrave; &iacute;t g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường. </span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Theo t&iacute;nh to&aacute;n của nh&agrave; sản xuất SOFRI PROTEIN, cứ 5 lần phun chế phẩm SOFRI PROTEIN tr&ecirc;n diện t&iacute;ch 250ha tiết kiệm được 300 triệu đồng. </span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">- Dạng th&agrave;nh phẩm</span></strong></p> <p style="margin-left: 66pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpFirst"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Loại 0.5 l&iacute;t d&ugrave;ng cho 0.5ha</span></strong></p> <p style="margin-left: 66pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpLast"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Loại 1.0 l&iacute;t d&ugrave;ng cho 1 ha</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;c lợi &iacute;ch trong tầm tay</span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Chế phẩm được phun thử nghiệm tr&ecirc;n diện rộng ở&nbsp;nhiều địa phương, tr&ecirc;n nhiều loại rau quả kh&aacute;c nhau, trong nhiều năm qua đạt kết quả rất tốt</span></strong></p> <p style="margin-left: 68.25pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpFirst"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Hiệu quả ti&ecirc;u diệt v&agrave; hạn chế g&acirc;y hại của ruồi cao</span></strong></p> <p style="margin-left: 68.25pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Tăng sản lượng v&agrave; chất lượng rau quả thu hoạch</span></strong></p> <p style="margin-left: 68.25pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Giảm chi ph&iacute; trong sản xuất do gi&aacute; th&agrave;nh rẻ</span></strong></p> <p style="margin-left: 68.25pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Bảo vệ được m&ocirc;i trường v&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&oacute; &iacute;ch</span></strong></p> <p style="margin-left: 68.25pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpLast"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Kh&ocirc;ng c&oacute; dư lượng thuốc BVTV tr&ecirc;n sản phẩm </span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Th&aacute;ng 5/2006 chế phẩm SOFRI PROTEIN đ&atilde; được Hội đồng Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; PTNT c&ocirc;ng nhận l&agrave; tiến bộ kỹ thuật, cho ph&eacute;p sử dụng rộng r&atilde;i trong sản xuất.</span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">- Qui tr&igrave;nh ph&ograve;ng trừ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp; Trước khi phun chế phẩm SOFRI thuỷ ph&acirc;n, b&agrave; con cần thu gom hết tr&aacute;i rơi rụng trong vườn đem ch&ocirc;n s&acirc;u dưới đất c&oacute; rải v&ocirc;i bột để ti&ecirc;u diệt hết trứng v&agrave; d&ograve;i non nhằm tr&aacute;nh l&acirc;y lan.</span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp; C&aacute;ch pha v&agrave; bảo quản chế phẩm: Nếu phun cho diện t&iacute;ch lớn, nhiều c&acirc;y, sử dụng b&igrave;nh bơm 10 l&iacute;t: pha 1,5 l&iacute;t b&atilde; protein + 50 ml thuốc Regent 5 SC. Sử dụng đến đ&acirc;u, pha đến đ&oacute;. Chế phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thường 26<sup>o</sup>C, nơi r&acirc;m m&aacute;t.</span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">- </span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">C&aacute;ch phun</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt" /></strong></p> <p style="margin-left: 66pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpFirst"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Đối với c&aacute;c c&acirc;y ăn quả phun mỗi c&acirc;y khoảng 20-50 ml (tuỳ theo c&acirc;y to hay nhỏ) th&agrave;nh c&aacute;c đốm nhỏ dưới t&aacute;n c&acirc;y. </span></strong></p> <p style="margin-left: 66pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Đối với c&aacute;c loại rau, m&agrave;u, c&aacute;c loại rau ăn tr&aacute;i c&oacute; thể phun c&aacute;ch luống hoặc phun bỏ c&aacute;ch đoạn tr&ecirc;n luống. </span></strong></p> <p style="margin-left: 66pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Thời gian phun tốt nhất l&agrave; từ 8-10 giờ s&aacute;ng, tr&aacute;nh phun v&agrave;o những ng&agrave;y mưa chế phẩm sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng hấp dẫn v&agrave; diệt ruồi. </span></strong></p> <p style="margin-left: 48pt" class="ListParagraphCxSpLast"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p style="margin-left: 102pt; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Wingdings">v<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><em><span style="font-size: 14pt">Ch&uacute; &yacute;:</span></em></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> Phun 1 lần/tuần cho tới khi thu hoạch, kh&ocirc;ng n&ecirc;n phun trực tiếp l&ecirc;n tr&aacute;i v&agrave; phun đồng loạt với diện t&iacute;ch lớn.</span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">- </span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">Giai đoạn phun chế phẩm cho c&aacute;c loại rau quả:</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt" /></strong></p> <p style="margin-left: 66pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpFirst"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Với mướp, khổ qua (mướp đắng), bầu b&iacute; v&agrave; sơ ri: n&ecirc;n phun ngay sau khi hoa thụ phấn;</span></strong></p> <p style="margin-left: 66pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Với thanh long, ổi, mận (doi): phun 20 ng&agrave;y sau đậu tr&aacute;i; </span></strong></p> <p style="margin-left: 66pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpLast"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Với nh&atilde;n, xo&agrave;i, cam qu&yacute;t: phun 2 th&aacute;ng sau khi đậu tr&aacute;i.</span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">- C&oacute; thể sử dụng chế phẩm SOFRI PROTEIN để l&agrave;m bẫy bả diệt ruồi đực một c&aacute;ch đơn giản: tẩm 2ml dung dịch chế phẩm đ&atilde; c&oacute; pha thuốc trừ s&acirc;u v&agrave;o bẫy (xem ảnh) đem treo dưới t&aacute;n c&acirc;y nơi r&acirc;m m&aacute;t, c&aacute;ch mặt đất 1-1,5m. Mỗi ha treo 20-30 bẫy, cứ 3-4 tuần thay bả 1 lần sẽ thu h&uacute;t v&agrave; ti&ecirc;u diệt hết lượng ruồi đực n&ecirc;n sẽ c&oacute; t&aacute;c dụng giảm dần số lượng ruồi g&acirc;y hại do con c&aacute;i mất khả năng sinh sản.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">3/Nh&agrave; cung cấp </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Cửa h&agrave;ng N&Ocirc;NG AN PH&Uacute;: A62 BIS, ấp B&Igrave;NH ĐỨC, Xả B&igrave;nh Nh&acirc;m, thị x&atilde; Thuận An , tỉnh B&igrave;nh Dương</em> .( gần văn ph&ograve;ng luật sư Diễm Hương)</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">Li&ecirc;n hệ : </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">+ A.Trực&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0935146069&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><a href="mailto:sinbadqt@yahoo.com"><strong><span style="font-size: 14pt">sinbadqt@yahoo.com</span></strong></a><strong><span style="font-size: 14pt" /></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">+ C.Ti&ecirc;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;0935505183&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">C&aacute;c chi nh&aacute;nh :</span></strong></p> <p style="margin-left: 21pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></strong></p> <p style="margin-left: 21pt; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">T&acirc;n B&igrave;nh: 111/1, T&acirc;n Hải,&nbsp; Q.T&acirc;n B&igrave;nh, TpHCM. Gặp Anh Lộc 01669282986</span></strong></p> <p style="margin-left: 21pt; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">B&igrave;nh Thạnh: 27/206, Điện Bi&ecirc;n Phủ, P.15,Q.B&igrave;nh Thạnh, TpHCM. Gặp C.Thy 01265603358 / C.Thơm 0835144506</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">C&aacute;c h&igrave;nh thức cung cấp :</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">B&aacute;n sỉ, lẻ, số lượng kh&ocirc;ng hạn chế.</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Nhận cung cấp TO&Agrave;N QUỐC</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Kinh nghi&ecirc;m chuyển h&agrave;ng xa bằng xe kh&aacute;ch, bưu điện, chuyển ph&aacute;t nhanh.</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Thanh to&aacute;n linh hoạt qua ng&acirc;n h&agrave;ng bằng t&agrave;i khoản hay bằng tiền mặt .</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Tư vấn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng về việc sử dụng .</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Gi&aacute; cả v&ocirc; c&ugrave;ng hợp l&iacute; b&ecirc;n cạnh dịch vụ tận t&igrave;nh.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">Đặc biệt: Nhận giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; tại khu vực quận 1, quận 3 v&agrave; quận B&igrave;nh Thạnh</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.25in" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center" style="margin-left: 21pt; text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">SOFRI PROTEIN&ndash; DIỆT RUỒI V&Agrave;NG, AN TO&Agrave;N SỬ DỤNG</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">H&Atilde;Y ĐỂ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I MANG ĐẾN CHO BẠN MỘT LỢI &Iacute;CH THẬT SỰ, MỘT SẢN PHẨM TUYỆT VỜI</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Sản phẩm được cung cấp bởi C.ty Dịch vụ N&ocirc;ng nghiệp N&ocirc;ng An Ph&uacute;.</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">N&ocirc;ng An Ph&uacute; Agriculture Service&nbsp; Co.</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">N.A.P.A.S</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về c&aacute;c sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i xin vui l&ograve;ng truy cập: </span></strong><a href="http://www.adz.vn/nongdanvuitinh"><strong><span style="font-size: 16pt">http://www.adz.vn/nongdanvuitinh</span></strong></a><strong><span style="font-size: 14pt" /></strong></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Mai Thy
- Địa chỉ: 27/206 điện biên phủ, phường 15, quận bình thạnh
- Điện thoại: 08351445060 - Fax: 01265603358
- email: nguyenmaithy93@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH