• soi trứng ko thấy đập ra xem( wá trình trứng nở thành gà con)[sưu tầm]

  Thảo luận trong 'Chăn nuôi' , 21/12/10

  1. trithien278405 Nhà nông nghiệp dư

   [​IMG]

   http://img404.imageshack.us/img404/7392/banchiu1.gif
   http://img411.imageshack.us/img411/7392/banchiu1.gif
   http://img577.imageshack.us/img577/7392/banchiu1.gif
   http://img838.imageshack.us/img838/7392/banchiu1.gif
   http://img510.imageshack.us/img510/7392/banchiu1.gif
   http://img607.imageshack.us/img607/7392/banchiu1.gif
   http://img192.imageshack.us/img192/7392/banchiu1.gif
   http://img18.imageshack.us/img18/7392/banchiu1.gif
   http://img809.imageshack.us/img809/7392/banchiu1.gif
   http://img714.imageshack.us/img714/7392/banchiu1.gif
   http://img211.imageshack.us/img211/7392/banchiu1.gif
   http://img526.imageshack.us/img526/7392/banchiu1.gif

   <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Bảng bình thường"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Ngaøy ñaàu. Saùu giôø sau khi aáp phoâi gaø daøi 5mm, hình thaønh neáp thaàn kinh treân daây soùng nguyeân thuûy. Sau 24 giôø neáp thaàn kinh taïo thaønh oáng thaàn kinh ( tubeneurale) vaø hình thaønh 5-6 ñoát thaân.

   Ngaøy thöù 2
   . Phoâi tieáp tuïc phaùt trieån taïo thaønh heä thoáng maïch maùu beân ngoaøi baøo thai. Baét ñaàu xuaát maàm tim. Maïch maùu bao quanh loøng ñoû ( noaõn hoaøng). Chaát dinh döôõng cuûa noaõn hoaøng cung caáp cho phoâi.


   Ngaøy thöù 3
   . Baét ñaàu hình thaønh ñaàu, coå vaø ngöïc cuûa phoâi. Neáp ñuoâi vaø neáp caùnh lôùn leân hôïp vôùi neáp thaân sau cuûa phoâi. Töø ñoù maøng oái, maøng nhung phaân chia thaønh 2 maøng tuùi, maøng ôû ngoaøi laø maøng nhung; maøng ngaøy thöù 3, hình thaønh gan vaø phoåi.


   Ngaøy thöù 4.
   Phoâi coù daïng nhö ôû baøo thai ñoäng vaät baäc cao. Ñoä daøi phoâi-8mm.


   Ngaøy thöù 5
   . Phoâi phaùt trieån taêng daàn ñaït chieàu daøi 12mm. Nhìn beà ngoaøi, coù hình daùng cuûa loaøi chim.


   Ngaøy thöù 6
   . kích thöôùc cuûa phoâi ñaït 16mm. Maïch maùu phuû nhieàu quanh phoâi, troâng nhö maøng nheän. Vaøo ngaøy naøy tieán haønh kieåm tra sinh vaät laàn thöù nhaát ñeå loaïi tröùng cheát phoâi, bieåu hieän maïch maùu thaâm, phoâi khoâng giöõ ôû vò trí coá ñònh khi laéc nheï quaû tröùng.

   Ngaøy thöù ù7. Voøng roán bieåu moâ maøng oái bieán thaønh da phoâi. Trong maøn oái hình thaønh huyeát quaûn . Thaønh maøn oái xuaát hieän cô trôn ñeå maøng coù theå co boùp ñöôïc. Phoâi phaùt duïc trong moâi tröôøng nöôùc cuûa maøng oái. Nöôùc oái vöøa chöùa dinh döôõng, vöøa chöùa caû amoniac vaø axituric cuûa phoâi thaûi ra. Ñaõ hình thaønh oáng ruoät vaø daï daøy. Chaát dinh döôõng ñaõ qua ñoù.

   Ngaøy thöù 11. Phoâi daøi 2,54cm, ñaõ hình thaønh chaân.

   Ngaøy thöù 12
   . Huyeát quaûn cuûa tuùi noaõn hoaøng phaùt trieån maïnh, chuyeân vaän chuyeån chaát dinh döôõng ñeán phoâi. Thôøi kyø naøy laø quaù ñoä cuûa hoâ haáp tuùi nieäu. Teá baøo cô, gaân phaân boá khaép thaønh nieäu nang.


   Ngaøy thöù 13
   . Treân ñaàu phoâi gaø xuaát hieän loâng tô, moùng chaân vaø moû hình thaønh roõ.
   Ngaøy thöù 14. Phoâi lôùn chieám gaàn heát khoang tröùng, ñaõ cöû ñoäng, loâng phuû kính toaøn thaân.

   Ngaøy thöù 15 vaø 16. Kích thöôùc cuûa nieäu nang taêng leântöông öùng vôùi kích thöôùc cuûa phoâi. Protein ñöôïc phoâi söû duïng haàu nhö hoaøn toaøn. Soá loøng ñoû ñöôïc phoâi tieâu thuï gaàn heát. Söï hoâ haáp vaãn nhôø maïch maùu.

   Ngaøy thöù 17,18 vaø 19
   . Phoâi chieám toaøn boä khoái löôïng cuûa tröùng ( tröø buoàng khí).

   Ngaøy thöù 20.Moû cuûa phoâi gaø moå thuûng buoàng khí. Luùc naøy gaø con laáy oâxy qua ñöôøng hoâ haáp, phoåi vaø maïch maùu. Gaø con moå thuûng quaû tröùng.

   Ngaøy thöù 21
   . Vaøo ñaàu cuûa ngaøy naøy gaø baét ñaàu chui khoûi voû. Keát thuùc chu kyø aáp

    
   Last edited by a moderator: 22/12/10
   3 thành viên thích bài này.
   Đang tải...
  2. anh Cuội

   anh Cuội Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   273
   Đã được thích:
   35
   May mắn cho chú gà này!

   [​IMG]
    
  3. khoanhkhac1998

   khoanhkhac1998 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   39
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   NVVP
   không biết có chính xác như vậy không ta? có thêm tí trích dẫn nguồn tư liệu thì quá tốt.
    
  4. trithien278405

   trithien278405 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   95
   Đã được thích:
   53
   Nghề nghiệp:
   in lua
   ::pbác nào ko tin thì cứ ấp rồi đập ra sem thử, hehe
    
  5. nongdanpho

   nongdanpho Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   49
   Đã được thích:
   6
   Nghề nghiệp:
   Tự Do
   các bác ơi hình thì xem được ,chữ không tài nào đọc được .....thanks.
    
  6. trithien278405

   trithien278405 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   95
   Đã được thích:
   53
   Nghề nghiệp:
   in lua
   :Dsorry vì lý do kỹ thuật wên thông cảm nha
    
  7. anhmytran

   anhmytran Nhanong.Com

   Bài viết:
   6.771
   Đã được thích:
   4.979
   Nghề nghiệp:
   Về hưu
   [​IMG]
   *
   [​IMG]
   *
   [​IMG]
   *
   [​IMG]
   *
   [​IMG]
   *
   [​IMG]
   *
   [​IMG]
   *
   [​IMG]
   *
   [​IMG]
   *
   [​IMG]
   *
   [​IMG]
   *
   [​IMG]
   *
   Sau khi thông cảm rồi, vẫn không đọc được.
   Đành chữa các hình cho bà con cùng coi chung vậy .
   Không hiểu sao, có chữa mà vẫn không thấy hình?
    
   Last edited: 22/12/10
  8. thannong_pro

   thannong_pro Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   170
   Đã được thích:
   15
   Nghề nghiệp:
   chan nuoi
   thiện tai thiện tai
   1 bài viết đổi = 11 con gà
    
  9. trithien278405

   trithien278405 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   95
   Đã được thích:
   53
   Nghề nghiệp:
   in lua
   hehe bác xem kỹ lại đi. người ta chỉ fản ảnh hình thì xem đc chữ thì nhỏ wá nên xem honk đc, mình chỉ sửa đúng theo iu cầu thôi. hjhj
   ---------------
   mà làn đầu đưa hình lên diển đàn xem đc là mừng rồi bác à.
    
   Last edited: 22/12/10
  10. motovn2005

   motovn2005 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   31
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   nhan vien vp
   gà kho chan

   cho minh hoi tai sao ga minh hai bi kho chan vay
   ---------------
   cho minh hoi ga bi kho khe lam sao cho het vay
   sang thaut dậy là thấy 2den 3 con tu vong lam minh buon qua
   ---------------
   xem ga minh dum nhe
    
   Last edited: 25/12/10
  11. trithien278405

   trithien278405 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   95
   Đã được thích:
   53
   Nghề nghiệp:
   in lua
    
   Last edited: 25/12/10

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...