• Sửa chữa máy tính tận nơi chuyên nghiệp, giá rẻ, uy tín

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 31/5/12

  1. tatihehe Guest

   <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif">Website </span></strong><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: blue">: <a href="http://www.suamaytinh-tainha.com/">www.suamaytinh-tainha.com</a></span></strong></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; h&agrave; nội.vn</span></strong></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.sửa chữa laptop tại nh&agrave;.vn</span></strong></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.sửa chữa laptop.vn</span></strong></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay h&agrave; nội.vn</span></strong></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.thanh/">www.thanh</a> l&yacute; m&aacute;y cũ.vn</span></strong></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.cứu dữ liệu chuy&ecirc;n nghiệp.vn</span></strong></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.sửa chữa bảo tr&igrave; m&aacute;y t&iacute;nh.vn</span></strong></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.sửa m&aacute;y t&iacute;nh h&agrave; nội.vn</span></strong></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">Website</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">:</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="color: #034b8a">www.suamaytinh-tainha.com</span></a></span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửam&aacute;yt&iacute;nhtạinh&agrave;gi&aacute;rẻ.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửam&aacute;yt&iacute;nhtạinh&agrave;h&agrave;nộigi&aacute;rẻ.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửam&aacute;yt&iacute;nhtạinh&agrave;h&agrave;nội.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửachữam&aacute;yt&iacute;nhtạinh&agrave;gi&aacute;rẻ.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửachữam&aacute;yt&iacute;nhtạinh&agrave;h&agrave;nội.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửam&aacute;yt&iacute;nhh&agrave;nội.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửachữalatoptạinh&agrave;.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửachữalatop.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửachữam&aacute;yt&iacute;nhx&aacute;chtayh&agrave;nội.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.cứudữliệuchuy&ecirc;nnghiệp.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửachữabảotr&igrave;m&aacute;yt&iacute;nh.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửachữam&aacute;yt&iacute;nhtạinh&agrave;ri&ecirc;ng.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửam&aacute;yt&iacute;nhtạicơquan.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửam&aacute;yt&iacute;nhtạivănph&ograve;ng.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.thanhl&yacute;đồcũ.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">www.thanhl&yacute;m&aacute;ycũ.vn</span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửam&aacute;yt&iacute;nh668.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.c&agrave;iwinbảnquyền.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">www.muam&aacute;yt&iacute;nhcũ.vn</span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửam&aacute;yt&iacute;nhx&aacute;chtaytạinh&agrave;.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửachữam&aacute;yt&iacute;nhchuy&ecirc;nnghiệp.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửam&aacute;yt&iacute;nhtrầnanh.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửachữam&aacute;yintạinh&agrave;.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.cứudữliệuổcứng.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.b&aacute;nm&aacute;yt&iacute;nhgi&aacute;rẻ.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.b&aacute;nm&aacute;yt&iacute;nhđểb&agrave;n.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">www.b&aacute;nlatop.vn</span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">www.b&aacute;nm&aacute;yt&iacute;nhcũ.vn</span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.muab&aacute;nđiệnthoạidiđộng.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.đổmựcm&aacute;yintậnnh&agrave;.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.đổmựcm&aacute;yintạih&agrave;nội.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.đổmựcintạinh&agrave;h&agrave;nội.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://www.suamaytinh-tainha.com/"><span style="font-size: 9pt; color: #034b8a">www.sửachữam&aacute;yt&iacute;nhvănph&ograve;ng.vn</span></a></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"></span></strong></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red">SỬA CHỮA M&Aacute;Y T&Iacute;NH TẠI NH&Agrave; GI&Aacute; RẺ 04.35587176</span></strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red"><br /> <strong>số 2 ng&otilde; 190 Nguyễn Tr&atilde;i</strong></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif">Vị thế v&agrave; vai tr&ograve; của Đất nước đang được khẳng định tr&ecirc;n trường tr&ecirc;n quốc tế v&agrave; xu hướng tham gia hội nhập quốc tế ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển mạnh thể hiện r&otilde; hơn tinh thần khu vực h&oacute;a to&agrave;n cầu h&oacute;a như: Diễn đ&agrave;n hợp t&aacute;c kinh tế Ch&acirc;u &Aacute; &ndash; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương (APEC), tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Nền kinh tế ph&aacute;t triển với tốc độ cao thu h&uacute;t được nhiều quốc gia tham gia v&igrave; những lợi &iacute;ch to lớn về kinh tế - x&atilde; hội m&agrave; hội nhập đem lại đ&oacute; l&agrave; hợp t&aacute;c c&ugrave;ng c&oacute; lợi. C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin cũng l&agrave; một trong những th&agrave;nh phần chủ đạo của nền kinh tế hội nhập. Trong những năm qua CNTT kh&ocirc;ng ngừng x&acirc;y dựng chiến lược ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực l&agrave;m cơ sở để thực hiện kế hoạch v&agrave; giải ph&aacute;p đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển của ng&agrave;nh th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n to&agrave;n cầu, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o sự ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của đất nước. C&aacute;c doanh nghiệp khuyến kh&iacute;ch đầu tư ph&aacute;t triển v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động kinh doanh, đa dạng h&oacute;a c&aacute;c sản phẩm đưa ra gi&aacute; hợp t&uacute;i tiền nhằm đưa tới cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sự h&agrave;i l&ograve;ng nhất trong việc chọn lựa c&aacute;c sản phẩm ph&ugrave; hợp. Kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh l&agrave; người đ&aacute;nh gi&aacute; sản phẩm của nh&agrave; cung cấp một c&aacute;ch trung thực nhất. Sản phẩm m&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp mong muốn kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; chất lượng cao m&agrave; n&oacute; c&ograve;n phải ph&ugrave; hợp với tầm chung mua d&ugrave;ng. Lợi nhuận l&agrave; mục ti&ecirc;u ch&iacute;nh c&ograve;n chất lượng l&agrave; h&agrave;ng đầu. Bạn c&oacute; thấy rằng m&aacute;y t&iacute;nh rất dễ hỏng h&oacute;c do rất nhều nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c nhau như: kh&ocirc;ng sử dụng đ&uacute;ng c&aacute;ch x&oacute;a những file hệ thống, hao m&ograve;n cũ kĩ do thời gian sử dụng, sử dụng usb v&agrave; truy cập web chứa nhiều virut&hellip;.đ&atilde; l&agrave;m m&aacute;y t&iacute;nh của bạn mắc rất nhiều lỗi m&agrave; đ&ocirc;i khi ch&iacute;nh bạn cũng kh&ocirc;ng biết nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh từ đ&acirc;u ra. Bạn c&oacute; lo lắng thực sự, đ&ocirc;i khi l&agrave;m bạn mất ăn mất ngủ h&atilde;y nhấc m&aacute;y gọi tới: </span><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red">SỬA CHỮA M&Aacute;Y T&Iacute;NH TẠI NH&Agrave; GI&Aacute; RẺ - suamaytinh-tainha.com 04.35587176, hotline 0912.554.668 Số 2 ng&otilde; 190 Nguyễn Tr&atilde;i</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif">những lo lắng phiền muộn về m&aacute;y t&iacute;nh của bạn sẽ đuợc ch&uacute;ng t&ocirc;i giải đ&aacute;p, đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ tận t&igrave;nh v&agrave; chu đ&aacute;o. Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave;, c&agrave;i đặt c&aacute;c ứng dụng phần mềm mới nhất với tinh thần l&agrave;m việc thực sự nghi&ecirc;m t&uacute;c, nhằm thực hiện phương ch&acirc;m &ldquo;kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; người đưa ra những nhận x&eacute;t s&aacute;ng suốt về hoạt động của doanh nghiệp c&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng hay kh&ocirc;ng?&rdquo; C&ograve;n chần chừ g&igrave; nữa m&agrave; bạn kh&ocirc;ng li&ecirc;n hệ. Cảm ơn mọi người đ&atilde; gh&eacute; thăm topic !</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center"><em><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; font-style: normal; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận sữa chữa v&agrave; khắc phục tất cả c&aacute;c lỗi m&aacute;y t&iacute;nh, Laptop, m&aacute;y in, mạng Lan,Wan với gi&aacute; cả cạnh tranh v&agrave; dịch vụ tốt nhất</span></strong></em><span class="apple-converted-space"><strong><em><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></em></strong></span><em><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue; font-style: normal">(C&oacute; bảo h&agrave;nh v&agrave; ho&aacute; đơn VAT).</span></strong></em><em><span style="font-size: 18pt; color: #252525"></span></em></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0cm"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: fuchsia">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #252525"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0cm"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #252525">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 18pt; color: purple">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i để được Tư vấn v&agrave; c&oacute; dịch vụ tốt nh&acirc;t&nbsp; !</span></strong></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: purple">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: #993366">CHUYỂN CUNG CẤP V&Agrave; SỬA CHỮA M&Aacute;Y T&Iacute;NH TẠI NH&Agrave; NHANH CH&Oacute;NG V&Agrave; THUẬN TIỆN CHO&nbsp; NGƯỜI SỬ DỤNG !</span></strong></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: #993366"><br /> <br /> </span><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif">- Sửa chữa, c&agrave;i đặt tất cả c&aacute;c loại m&aacute;y PC, Laptop Acer, HP, IBM, Dell..</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> <br /> <strong>- C&agrave;i đặt Windows (98SE, XP, Vista,&hellip;), Word, Exel, Fonts, Autocad,...</strong><br /> <br /> <strong>- Thiết kế, lắp đặt, chia sẻ t&iacute;n hiệu truyền h&igrave;nh c&aacute;p VCTV, HCTV&hellip;</strong><br /> <br /> <strong>- Phần mềm kế to&aacute;n, phần mềm chuy&ecirc;n ng&agrave;nh.</strong><br /> <br /> <strong>- Sửa lỗi Windows 98, Me, XP, Vista, Office, lỗi Fonts chữ tiếng việt, tiếng trung&hellip;</strong><br /> <br /> <strong>- Cứu dự liệu bị mất do xo&aacute; nhầm,format,fdisk,&hellip;</strong><br /> <br /> <strong>- Sửa lỗi m&aacute;y treo, khởi động lại, m&aacute;y chạy chậm&hellip;</strong><br /> <br /> <strong>- Diệt Virus, c&agrave;i đặt phần mềm diệt Virus, cập nhật Virus&hellip;</strong><br /> <br /> <strong>- Sửa lỗi mất kết nối mạng Internet, mạng Lan, Wifi.</strong><br /> <br /> <strong>- Bảo tr&igrave; ph&ograve;ng Game &ndash; Net, mạng m&aacute;y t&iacute;nh văn ph&ograve;ng,&hellip;</strong><br /> <br /> <strong>- N&acirc;ng cấp, thay thế, thanh l&yacute; thiết bị m&aacute;y t&iacute;nh cũ.</strong><br /> <br /> <strong>- Sửa chữa, bảo tr&igrave; m&aacute;y in, c&agrave;i đặt, đổ mực in.</strong><br /> <br /> <strong>- Sửa main, nguồn, m&agrave;n h&igrave;nh, b&agrave;n ph&iacute;m m&aacute;y PC v&agrave; Laptop,&hellip;</strong><br /> <br /> <strong>- Gia sư tin học mọi tr&igrave;nh độ, thời gian linh hoạt, hiệu quả cao với chi ph&iacute; thấp.</strong><br /> <br /> <strong>Khắc phục mọi sự cố chỉ với 70-150 ngh&igrave;n đồng!</strong><br /> <br /> <strong>Phong c&aacute;ch l&agrave;m việc chuy&ecirc;n nghiệp, nhiệt t&igrave;nh, 24/24.</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <strong>C&oacute; bảo h&agrave;nh d&agrave;i hạn, gi&aacute; cả cạnh tranh.</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <strong>Mọi y&ecirc;u cầu của c&aacute;c bạn sẽ được đ&aacute;p ứng !</strong><br /> <br /> <strong>DỊCH VỤ NHANH 24/7 TẠI NH&Agrave;, KO G&Igrave; KO SỬA .!</strong></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Ba Đ&igrave;nh. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Cầu Giấy. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Đống Đa. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Hai B&agrave; Trưng. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; T&acirc;y Hồ. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Ho&agrave;n Kiếm. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Ho&agrave;ng Mai. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Thanh Tr&igrave;. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Thanh Xu&acirc;n. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Từ Li&ecirc;m. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Ba Đ&igrave;nh. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Ho&agrave;ng Quốc Việt 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Nguyễn Kh&aacute;nh To&agrave;n 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Thuỵ Khu&ecirc; 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; HồT&ugrave;ng Mậu. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Đ&ecirc; LA Th&agrave;nh. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Kim M&atilde;. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Mai Dịch. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Mỹ Đ&igrave;nh. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Giảng V&otilde;. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; C&aacute;t Linh. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Mễ Tr&igrave;. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Phạm H&ugrave;ng. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Trường Chinh. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Lạc Long Qu&acirc;n. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Phan Đ&igrave;nh Ph&ugrave;ng. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Mễ Tr&igrave;. 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; nghĩa t&acirc;n cầu gi&acirc;y 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; xu&acirc;n thuỷ cầu gi&acirc;y 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; trần quốc ho&agrave;n cầu giấy 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Trần đăng ninh cầu giấy 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Linh Lang 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Lĩnh Nam 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Đốc Ngữ 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; An dương 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Hồng h&agrave; 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Hai B&agrave; Trưng 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Phan Bội Ch&acirc;u 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; L&ecirc; Duẩn 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Yết ki&ecirc;u 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Tr&acirc;n Hưng Đạo 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Ph&uacute;c T&acirc;n 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Bặc Đằng 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Trần ph&uacute; 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> <span class="apple-style-span">Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tại nh&agrave; Vũ Trọng Phụng 04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">Tag : google.com.vn</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #454545">Sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh, n&acirc;ng cấp m&aacute;y t&iacute;nh, hệ thống m&aacute;y t&iacute;nh, sự cố m&aacute;y t&iacute;nh, kỹ thuật m&aacute;y t&iacute;nh, diệt virus, gỡ bỏ spyware, sửa pc, vấn đề pc, sửa m&aacute;y vi t&iacute;nh, sửa tận nơi, sửa tại nh&agrave;, lắp mạng m&aacute;y t&iacute;nh, khắc phục sự cố mạng, mạng kh&ocirc;ng d&acirc;y, mạng nội bộ, mạng LAN, ADSL, đ&agrave;o tạo tin học, dạy sửa m&aacute;y t&iacute;nh, c&agrave;i đặt m&aacute;y t&iacute;nh, c&agrave;i đặt phần mềm, gia sư vi t&iacute;nh, dạy vi t&iacute;nh.</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">Trung t&acirc;m ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n được đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n nghiệp cả về chuy&ecirc;n m&ocirc;n cũng như th&aacute;i độ phục vụ kh&aacute;nh h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin gửi tới quy kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute;c dịch vụ của ch&uacute;ng t&ocirc;i:</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- C&agrave;i đặt phần mềm Windowns v&agrave; c&aacute;c phần mềm ứng dụng: Office, Autocad, photoshop, 3Dmax, diệt virus&hellip;..</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <span class="apple-style-span">- Sửa chữa v&agrave; cung cấp phần cứng m&aacute;y t&iacute;nh, m&aacute;y in.. Lắp đặt khắc phục sự c&oacute; mạng Lan nội bộ, chia sẻ m&aacute;y in.</span><br /> <span class="apple-style-span">- Sửa m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay HP, DELL, Sony vaio, Toshiba&hellip;</span><br /> <span class="apple-style-span">- Nhận bảo tr&igrave; bảo dưỡng định kỳ m&aacute;y t&iacute;nh m&aacute;y in gi&aacute; cả hợp l&yacute;</span><br /> <span class="apple-style-span">- Đổ mực m&aacute;y in Laser c&aacute;c loại: HP, Canon, Epson, Xerox, Lexmark, Samsung&hellip; chất lượng đảm bảo, bảo h&agrave;nh tận nơi.</span><br /> <span class="apple-style-span">- Đổ mực, lắp bộ dẫn mực, bộ tiếp mực cho m&aacute;y in mầu, m&aacute;y in phun mầu HP, Canon, Epson chất lượng tốt</span><br /> <span class="apple-style-span">- C&agrave;i đặt Windowns v&agrave; c&aacute;c phần mềm ứng dụng gi&aacute; 100.000 VNĐ/ m&aacute;y b&agrave;n v&agrave; 120.000 VNĐ/ 1 m&aacute;y x&aacute;ch tay.</span><br /> <span class="apple-style-span">- Cứu dữ liệu ổ cứng bị Format, lỡ tay x&oacute;a, ổ cứng chết li&ecirc;n hệ trực tiếp(</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">) để c&oacute; gi&aacute; hợp l&yacute;</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Đổ mực m&aacute;y in laser HP, Canon 100.000vnđ/1 lần đổ mực RPT mực Laser chất lượng nhất hiện nay</span><br /> <span class="apple-style-span">- Đổ mực cho m&aacute;y in Samsung, Lexmark 140.000vnđ/ 1 lần đổ</span><br /> <span class="apple-style-span">- Mực đổ cho m&aacute;y in panasonic 250.000vnđ/ lần đổ</span><br /> <span class="apple-style-span">- Bơm mực m&aacute;y in mầu, bơm mực m&aacute;y in phun mầu 80.000vnđ/100ml</span><br /> <span class="apple-style-span">- Đổ mực m&aacute;y in A3 c&aacute;c loại .. li&ecirc;n hệ</span><br /> <span class="apple-style-span">- Đổ mực m&aacute;y in A3 canon 3500, m&aacute;y in A3 Hp 5200, Hp 5000</span><br /> <span class="apple-style-span">- Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i nh&acirc;n bảo tr&igrave; bảo dưỡng định kỳ cho m&aacute;y t&iacute;nh, m&aacute;y in theo hợp đồng</span><br /> <span class="apple-style-span">- Dịch vụ sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tận nh&agrave;, sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tận nơi c&oacute; BH </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Sửa m&aacute;y t&iacute;nh, sửa m&aacute;y in tận nơi, đổ mực m&aacute;y in tận nơi c&oacute; BH </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tận nơi, sửa m&aacute;y in, đổ mực m&aacute;y in tận nơi </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Sửa m&aacute;y t&iacute;nh m&aacute;y in tận nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Sửa m&aacute;y t&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp c&oacute; BH </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Dịch vụ sửa m&aacute;y in uy t&iacute;n, đổ mực m&aacute;y in tại nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Chuy&ecirc;n chữa m&aacute;y in tận nơi, đổ mực m&aacute;y in tại nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Dịch vụ sửa m&aacute;y in c&aacute;c loại, đổ mực m&aacute;y in tận nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">- Chuy&ecirc;n chữa m&aacute;y in đổ mực m&aacute;y in ở nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Nhận đổ mực m&aacute;y in sửa m&aacute;y in tại nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Cần đổ mực m&aacute;y in sửa m&aacute;y in tại nh&agrave; h&atilde;y gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Phục vụ tận nơi nhiệt t&igrave;nh chu đ&aacute;o, đổ mực tại H&agrave; Nội nhanh nhất , rẻ nhất tại nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Dịch vụ sửa chữa m&aacute;y tinh nhanh nhất uy t&iacute;n nhất HN tại nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Chuy&ecirc;n đổ mực m&aacute;y in c&aacute;c loại tận nơi , văn ph&ograve;ng , cơ quan , trường</span> <span class="apple-style-span">học khu vực nội th&agrave;nh H&agrave; Nội .</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <span class="apple-style-span">- Chuy&ecirc;n đổ mực m&aacute;y in c&aacute;c loại tại nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Dịch vụ đổ mực m&aacute;y in tại nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Chuy&ecirc;n đổ mực m&aacute;y in v&agrave; sửa chữa , khắc phục sự cố m&aacute;y in c&aacute;c loại tại</span> <span class="apple-style-span">nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">&nbsp;</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i bạn sẽ t&igrave;m được sự phục vụ tốt nhất, h&agrave;i l&ograve;ng nhất v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp nhất</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">- Đổ mực m&aacute;y in laser HP, Canon 100.000vnđ/1 lần đổ mực RPT mực Laser chất lượng nhất hiện nay</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Đổ mực cho m&aacute;y in Samsung, Lexmark 140.000vnđ/ 1 lần đổ</span><br /> <span class="apple-style-span">- Mực đổ cho m&aacute;y in panasonic 250.000vnđ/ lần đổ</span><br /> <span class="apple-style-span">- Bơm mực m&aacute;y in mầu, bơm mực m&aacute;y in phun mầu 80.000vnđ/100ml</span><br /> <span class="apple-style-span">- Đổ mực m&aacute;y in A3 c&aacute;c loại .. li&ecirc;n hệ</span><br /> <span class="apple-style-span">- Đổ mực m&aacute;y in A3 canon 3500, m&aacute;y in A3 Hp 5200, Hp 5000</span><br /> <span class="apple-style-span">- Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i nh&acirc;n bảo tr&igrave; bảo dưỡng định kỳ cho m&aacute;y t&iacute;nh, m&aacute;y in theo hợp đồng</span><br /> <span class="apple-style-span">- Dịch vụ sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tận nh&agrave;, sửa chữa m&aacute;y t&iacute;nh tận nơi c&oacute; BH </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Sửa m&aacute;y t&iacute;nh, sửa m&aacute;y in tận nơi, đổ mực m&aacute;y in tận nơi c&oacute; BH </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Sửa m&aacute;y t&iacute;nh tận nơi, sửa m&aacute;y in, đổ mực m&aacute;y in tận nơi </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Sửa m&aacute;y t&iacute;nh m&aacute;y in tận nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Sửa m&aacute;y t&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp c&oacute; BH </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">.</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Dịch vụ sửa m&aacute;y in uy t&iacute;n, đổ mực m&aacute;y in tại nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Chuy&ecirc;n chữa m&aacute;y in tận nơi, đổ mực m&aacute;y in tại nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">- Dịch vụ sửa m&aacute;y in c&aacute;c loại, đổ mực m&aacute;y in tận nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Chuy&ecirc;n chữa m&aacute;y in đổ mực m&aacute;y in ở nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Nhận đổ mực m&aacute;y in sửa m&aacute;y in tại nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Cần đổ mực m&aacute;y in sửa m&aacute;y in tại nh&agrave; h&atilde;y gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">- Phục vụ tận nơi nhiệt t&igrave;nh chu đ&aacute;o, đổ mực tại H&agrave; Nội nhanh nhất , rẻ nhất tại nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Dịch vụ sửa chữa m&aacute;y tinh nhanh nhất uy t&iacute;n nhất HN tại nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Chuy&ecirc;n đổ mực m&aacute;y in c&aacute;c loại tận nơi , văn ph&ograve;ng , cơ quan , trường</span> <span class="apple-style-span">học khu vực nội th&agrave;nh H&agrave; Nội .</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <span class="apple-style-span">- Chuy&ecirc;n đổ mực m&aacute;y in c&aacute;c loại tại nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Dịch vụ đổ mực m&aacute;y in tại nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><br /> <span class="apple-style-span">- Chuy&ecirc;n đổ mực m&aacute;y in v&agrave; sửa chữa , khắc phục sự cố m&aacute;y in c&aacute;c loại tại</span><br /> <span class="apple-style-span">nh&agrave; </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d">04.35587176 &ndash; 0912.554.668</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lủu thỏa
   - Địa chỉ: 53 chình kinh thanh xuân
   - Điện thoại: 0435587176 - Fax: 0912554668
   - email: viekuteboy_9x@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...