• tac ke giong

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/12/11

  1. tran thi thanh xuan Nhà nông nghiệp dư

   <div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <div> <div> <div> <div> <div align="left"> <p class="p_first"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/mpf1322467492.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/medium_mpf1322467492.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/ofr1322467419.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/medium_ofr1322467419.jpg" /></a><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_onw1322467136.jpg" /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/kez1322467529.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/medium_kez1322467529.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/0/gvv1322541832.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/0/medium_gvv1322541832.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/mzo1322467466.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/medium_mzo1322467466.jpg" /></a><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_ajt1322467156.jpg" /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/ysl1322467519.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/medium_ysl1322467519.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/kfq1322467569.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/medium_kfq1322467569.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/qvt1322467575.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/medium_qvt1322467575.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/uvq1322467623.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/medium_uvq1322467623.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/rbs1322467630.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/medium_rbs1322467630.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/amp1322467614.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/medium_amp1322467614.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/wfs1322467662.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/medium_wfs1322467662.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/lpd1322467704.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/10/medium_lpd1322467704.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/0/frx1322541845.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/0/medium_frx1322541845.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/0/rxy1322541958.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/0/medium_rxy1322541958.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/0/rqf1322541896.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/0/medium_rqf1322541896.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/0/brc1322556574.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/0/medium_brc1322556574.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/0/agw1322556582.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/0/medium_agw1322556582.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/0/usi1322556593.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/0/medium_usi1322556593.jpg" /></a></p> <p style="text-align: left">&nbsp;</p> <div style="text-align: justify"> <div> <p style="text-align: left"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="text-decoration: underline">Cơ sở 1:</span>119 TAM TRINH- MAI ĐỘNG- HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</strong></span><span style="font-size: xx-large"><br /></span> <span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>LH: Mrs XU&Acirc;N - ĐT: 097.487.0000</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <div style="text-align: justify"> <p style="text-align: left"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="text-decoration: underline">Cơ sở 2:</span> TH&Ocirc;N H&Oacute;P- X&Atilde; MỸ PH&Uacute;C- H.MỸ LỘC- NAM ĐỊNH.</strong></span><span style="font-size: xx-large"><br /><span style="color: #008000"><strong>LH: B&Aacute;C MẠC - ĐT: </strong></span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>0350.3818.159- 0945.370.300</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; TRONG NHIỀU NĂM QUA, <span style="color: #008000"><span style="color: #000000">TRANG TRẠI C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG THANH XU&Acirc;N L&Agrave;</span> </span></span><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">trang trại </span></span></strong></span><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">ĐẦU TI&Ecirc;N TẠI MIỀN BẮC</span> </span><span style="color: #000000">Đ&Atilde; TẠO DỰNG ĐƯỢC MỘT HƯỚNG ĐI MỚI, MỘT M&Ocirc; H&Igrave;NH L&Agrave;M KINH TẾ GIỎI V&Agrave; Đ&Atilde; MANG LẠI NGUỒN THU NHẬP KH&Aacute; CAO CHO B&Agrave; CON TRONG CẢ NƯỚC.</span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"> TRONG QU&Aacute; TR&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; KH&Ocirc;NG NGỪNG NGHI&Ecirc;N CỨU RA NHỮNG KỸ THUẬT MỚI NHẰM TIẾT KIỆM RẤT NHIỀU CHI PH&Iacute;, DIỆN T&Iacute;CH CHUỒNG TRẠI CŨNG NHƯ C&Ocirc;NG SỨC, THỜI GIAN CỦA NGƯỜI CHĂN NU&Ocirc;I.</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; L&Acirc;U NAY DẾ M&Egrave;N Đ&Atilde; ĐƯỢC ĐƯA V&Agrave;O C&Aacute;C QU&Aacute;N NHẬU, NH&Agrave; H&Agrave;NG, KH&Aacute;CH SẠN HOẶC CUNG CẤP CHO GIỚI NU&Ocirc;I chim cảnh, C&Aacute; CẢNH, G&Agrave; CHỌI... VỚI SỐ LƯỢNG RẤT LỚN. NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG C&Ograve;N ĐƯỢC&nbsp; D&Ugrave;NG L&Agrave;M NGUỒN THỨC ĂN CH&Iacute;NH CHO TẮC K&Egrave; V&Agrave; BỌ CẠP... </span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I NU&Ocirc;I NHỮNG&nbsp; ĐỐI TƯỢNG N&Agrave;Y THEO MỘT QUY TR&Igrave;NH KH&Eacute;P K&Iacute;N V&Agrave; &Aacute;P DỤNG THEO M&Ocirc; H&Igrave;NH AN TO&Agrave;N SINH HỌC VỚI MỤC Đ&Iacute;CH L&Agrave; TIẾT KIỆM CHI PH&Iacute; V&Agrave; ĐEM LẠI NHỮNG SẢN PHẨM SẠCH TỚI TAY NGƯỜI TI&Ecirc;U D&Ugrave;NG. VỚI QUY M&Ocirc; NG&Agrave;Y C&Agrave;NG LỚN MẠNH HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I</span> <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">THU MUA LẠI TO&Agrave;N BỘ H&Agrave;NG THƯƠNG PHẨM</span></span> <span style="color: #000000">CỦA C&Aacute;C CON VẬT NU&Ocirc;I TRONG TRANG TRẠI CHO B&Agrave; CON TR&Ecirc;N CẢ NƯỚC.</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; TRONG HAI NĂM 2010-2011 trang trại THANH XU&Acirc;N Đ&Atilde; <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">ĐƯỢC VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG</span></span> (TRONG CHƯƠNG TR&Igrave;NH BẠN NH&Agrave; N&Ocirc;NG), <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">VTC16, VTC14, VTV5, H&Agrave; NỘI I</span></span>... V&Agrave;O TH&Aacute;NG 9/2010, TH&Aacute;NG 2,3,4,5,6,9,10,11/2011.</span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; X&Eacute;T THẤY SỰ </span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">PH&Aacute;T TRIỂN NG&Agrave;Y MỘT </span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">VỮNG CHẮC, </span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">NHỮNG S&Aacute;NG TẠO CẢI TIẾN TRONG PHƯƠNG PH&Aacute;P NU&Ocirc;I V&Agrave; SỰ G&Oacute;P SỨC THỰC SỰ C&Ugrave;NG B&Agrave; CON VỀ ĐẦU RA TRONG NHỮNG NĂM QUA. NĂM 2011 TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N Đ&Atilde; ĐƯỢC </span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000">&nbsp;</span><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #008000">B</span>Ộ N&Ocirc;NG NGHIỆ<span style="color: #008000">P</span></span></span><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline"> &amp; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG <span style="color: #008000">TH&Ocirc;N</span></span><span style="color: #008000"> <span style="color: #000000">CHỌN L&Agrave;M TRANG TRẠI ĐẦU TI&Ecirc;N NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QUỐC THEO QUY TR&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I KH&Eacute;P K&Iacute;N, NHẰM QUẢNG B&Aacute; RỘNG R&Atilde;I TỚI C&Aacute;C HUYỆN, X&Atilde; TRONG CẢ NƯỚC.</span></span></span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000">***<br /></span></span></span></span></strong></span></span></p> </div> <div style="text-align: justify"> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000">&nbsp;</span></strong></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">(HIỆN MỘT SỐ CƠ SỞ SAO CH&Eacute;P NỘI DUNG CỦA TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N ĐỂ QUẢNG C&Aacute;O).</span></span></span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><strong>***<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline">B&Agrave; CON XIN LƯU &Yacute;</span>:</span> </span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-size: xx-large"><strong>CHO TỚI NAY </strong></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #000000">TRANG TRẠI C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG THANH XU&Acirc;N</span> <span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline">L&Agrave; TRANG TRẠI DUY NHẤT</span></span><span style="color: #008000"> <span style="color: #000000">NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N <span style="color: #000000">ĐƯỢC BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP, VTV2, VTV14, VTV16, VTV5, H&Agrave; NỘI 1, V&Agrave; Đ&Agrave;I C&Aacute;C TỈNH PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></span></span></strong></span></span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: xx-large">&nbsp;</span></span></span><br /><p style="text-align: left"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; XIN MỜI B&Agrave; CON XEM LẠI C&Aacute;C CHƯƠNG TR&Igrave;NH PH&Aacute;T S&Oacute;NG CỦA VTV2 V&Agrave; BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP TẠI Đ&Acirc;Y:</span></span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #000000">&nbsp;</span></span></strong></span></span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><strong><a title="VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=OJVwiDElyJg"><strong><span style="color: #0000ff">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;,BỌ CẠP PHẦN I</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI Đ&Acirc;Y</span></strong></a></strong></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><strong><strong><br /></strong></strong></span></span></p> <div><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><a title="VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=sDZAN0FzVIc&amp;feature=related"><strong><span style="color: #0000ff">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;,BỌ CẠP PHẦN II</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI Đ&Acirc;Y</span></strong></a></span></span></div> <div><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><strong><br /></strong></span></span></div> <div> <p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-weight: bold"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=OTwG6YDYigs&amp;feature=related"><span style="color: #0000ff">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ PHẦN I</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI Đ&Acirc;Y</span></a></span></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-weight: bold"><br /></span></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-weight: bold"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=pSPOx6nBeFY&amp;feature=related"><span style="color: #0000ff">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ PHẦN II</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI Đ&Acirc;Y</span></a></span></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-weight: bold"><br /></span></span></span></p> </div> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: xx-large"><strong>(VIDEO NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N DO BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N GHI H&Igrave;NH CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CẬP NHẬT SỚM NHẤT&nbsp;).</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #0000ff"><br /></span></strong></span></p> </div> <div style="text-align: justify"> <p><span style="color: #000000"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: xx-large">TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CON GIỐNG V&Agrave; K&Egrave;M THEO S&Aacute;CH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I CỦA TỪNG LOẠI CHO B&Agrave; CON TO&Agrave;N QUỐC:</span></strong></span><span style="font-size: xx-large">&nbsp;</span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- TẮC K&Egrave; GIỐNG.</strong></span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #000000">V&agrave;o google g&otilde;:</span><span style="text-decoration: underline">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave; VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></strong></span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- BỌ CẠP GIỐNG.</strong></span><strong><span style="color: #000000">&nbsp;</span><span style="text-decoration: underline" /></strong><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- DẾ M&Egrave;N GIỐNG.</strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #000000">V&agrave;o google g&otilde;:</span><span style="text-decoration: underline">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ M&Egrave;N VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></strong><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> </span></span></span><span style="font-size: xx-large"><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- RẾT GIỐNG.</strong></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- TẮC K&Egrave; BAY.</strong></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- KỲ T&Ocirc;M (RỒNG KIỂNG) hoặc chế biến c&aacute;c m&oacute;n đặc sản.</strong></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- TRỨNG DẾ - loại khay to nở khoảng 6 - 8 ngh&igrave;n trứng.</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong><br /></strong></span></span></span></p> </div> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CHO NH&Agrave; H&Agrave;NG, KH&Aacute;CH SẠN, QU&Aacute;N NHẬU C&Aacute;C LOẠI SAU VỚI SỐ LƯỢNG LỚN V&Agrave; THƯỜNG XUY&Ecirc;N:</span><br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ SẠCH <span style="color: #808000">(ĂN BỘT ĐẬU XANH).</span> </strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><em>(</em><span style="text-decoration: underline"><em>Lưu &yacute;</em></span><em>:</em><em> </em><span style="text-decoration: underline">Sản phẩm dế sạch l&agrave; sản phẩm độc quyền của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i</span><span style="text-decoration: underline"><span style="text-decoration: underline">.</span> Sơ chế theo c&aacute;ch mới an to&agrave;n, kh&ocirc;ng bị dị ứng cho người d&ugrave;ng, dế c&oacute; m&ugrave;i thơm qu&yacute; vị sẽ ph&acirc;n biệt được ngay khi mua h&agrave;ng.</span></strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ V&Agrave;NG.<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ TRẮNG.<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ TRỨNG.</strong></span> <br /></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ LỘT.<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- BỌ CẠP.<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- TẮC K&Egrave;.<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- S&Acirc;U, C&Ocirc;NG, MỐI CH&Uacute;A, NHỆN H&Ugrave;M </strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- RẾT, BỬA CỦI (&ocirc;ng uống b&agrave; khen)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #008000">- RƯỢU NG&Acirc;M C&Aacute;C LOẠI...</span> </strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline"><em><strong>Xin li&ecirc;n hệ:</strong></em></span></span> </span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #008000"><strong>Mrs XU&Acirc;N - 097.487.0000</strong><br /><strong>ĐC: 119 TAM TRINH - HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</strong></span> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/bst1301726670.JPG"><br /></a></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></strong><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline"><em><strong>Lưu &yacute;:</strong></em></span></span></span><br /><span style="color: #008000"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">C&Aacute;C BẠN Ở XA KH&Ocirc;NG C&Oacute; ĐIỀU KIỆN TỚI TRANG TRẠI XIN MỜI MUA H&Agrave;NG BẰNG H&Igrave;NH THỨC CHUYỂN KHOẢN:</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #808000"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&quot;CHỦ TK: TRẦN THỊ THANH XU&Acirc;N. SỐ TK: 1500205375877.</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> NG&Acirc;N H&Agrave;NG N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N H&Agrave; NỘI&quot;.</span></span></strong></span><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> </span></strong></span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CHUYỂN H&Agrave;NG NGAY CHO C&Aacute;C BẠN MỘT C&Aacute;CH AN TO&Agrave;N V&Agrave; ĐẢM BẢO NHANH NHẤT.</span></strong></span></span></p> <strong><span style="font-size: large">Bọ cạp</span></strong><span style="font-size: large"> l&agrave; giống <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt_kh%C3%B4ng_x%C6%B0%C6%A1ng_s%E1%BB%91ng&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: #000000">động vật kh&ocirc;ng xương sống</span></a></span><span style="font-size: large">, t&aacute;m ch&acirc;n thuộc lớp <em><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Arachnida&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: #003399">Arachnida</span></a></em></span><span style="font-size: large"> (động vật h&igrave;nh nhện). Bọ cạp giống nhện, ve, b&eacute;t...</span></div> <p><span style="font-size: large"> </span></p> <div align="left"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #99cc00">1.<span style="text-decoration: underline">M&ocirc; tả</span></span></strong></span></div> <div><span style="font-size: large"><strong>Th&acirc;n bọ cạp chia l&agrave;m hai phần</strong>:<strong>Phần đầu ngực (đốt th&acirc;n trước) v&agrave; phần bụng (v&ugrave;ng th&acirc;n sau). Phần bụng bao gồm phần bụng dưới v&agrave; đu&ocirc;i:</strong></span></div> <div><span style="font-size: large"><strong>-</strong> <em><span style="text-decoration: underline">Phần đầu ngực/Đốt th&acirc;n trước</span></em>: bao gồm lớp gi&aacute;p, mắt, ch&acirc;n k&igrave;m (một phần của miệng), ch&acirc;n k&igrave;m sờ v&agrave; 8 ch&acirc;n.</span></div> <div><span style="font-size: large"><strong>-</strong> <span style="text-decoration: underline"><em>Phần bụng dưới</em></span>: chia l&agrave;m 8 đoạn. Đoạn đầu ti&ecirc;n chứa cơ quan sinh dục v&agrave; dấu vết của một bộ phận phụ nay đ&atilde; bị ti&ecirc;u giảm gọi l&agrave; nắp sinh dục. Đoạn thứ hai l&agrave; 1 cặp cơ quan cảm gi&aacute;c giống như chất Pectine. Bốn đoạn c&ograve;n lại bao gồm hai l&aacute; phổi. Phần bụng dưới được bọc gi&aacute;p bằng chất sừng.</span></div> <div><span style="font-size: large"><strong>-</strong> <em><span style="text-decoration: underline">Phần đu&ocirc;i</span></em>: gồm 6 đốt (đốt đầu ti&ecirc;n như đốt bụng cuối c&ugrave;ng). Hậu m&ocirc;n của bọ cạp nằm ở đốt cuối c&ugrave;ng, đồng thời đốt n&agrave;y mang nọc độc. Đốt cuối lần lượt gồm một t&uacute;i chứa, một cặp tuyến độc v&agrave; một mũi ti&ecirc;m nọc độc.</span></div> <div><span style="font-size: large"><strong>- </strong><em><span style="text-decoration: underline">Gi&aacute;p</span></em>: bao quanh cơ thể, một số chỗ c&oacute; l&ocirc;ng l&agrave;m cơ quan c&acirc;n bằng. Một lớp phủ ngo&agrave;i gi&aacute;p vốn trong suốt sẽ biến th&agrave;nh m&agrave;u xanh lục huỳnh quang dưới tia tử ngoại. Những con bọ cạp mới lột x&aacute;c sẽ kh&ocirc;ng ph&aacute;t s&aacute;ng cho tới khi lớp gi&aacute;p n&oacute; cứng c&aacute;p. Lớp phủ đ&oacute; c&oacute; thể kh&ocirc;ng bị sứt mẻ trong h&oacute;a thạch suốt h&agrave;ng trăm triệu năm.</span></div> <div><span style="font-size: large"> - <em><span style="text-decoration: underline">Ph&acirc;n biệt</span></em>: con c&aacute;i th&igrave; c&agrave;ng v&agrave; đu&ocirc;i nhỏ hơn con đực,con c&aacute;i bụng bự, con đực m&igrave;nh dẹp.</span></div> <p><span style="font-size: large"><strong> <span style="color: #99cc00">2.<span style="text-decoration: underline">Nọc độc</span></span> </strong><br /></span></p> <div><span style="font-size: large"> Ngo&agrave;i ngoại lệ l&agrave; lo&agrave;i Hemiscorpius lepturus c&oacute; nọc độc hoại tế b&agrave;o, tất cả c&aacute;c lo&agrave;i bọ cạp kh&aacute;c đều c&oacute; độc l&agrave;m hủy thần kinh. Những độc tố ảnh hưởng đến thần kinh n&agrave;y chứa một lượng nhỏ protein, natri v&agrave; cation kali. Bọ cạp d&ugrave;ng nọc độc của n&oacute; để giết hoặc l&agrave;m t&ecirc; liệt con mồi; h&agrave;nh động n&agrave;y kh&aacute; nhanh v&agrave; hiệu quả.</span></div> <div><span style="font-size: large"> Thật may mắn l&agrave; nọc độc của đa số lo&agrave;i bọ cạp v&ocirc; hại đối với con người, tuy nhi&ecirc;n n&oacute; c&oacute; thể g&acirc;y ra c&aacute;c phản ứng kh&aacute;c như đau, t&ecirc; cứng hay sưng phồng. Một v&agrave;i lo&agrave;i bọ cạp, chủ yếu trong họ <em>Buthidae</em> c&oacute; thể g&acirc;y nguy hiểm tới con người. Những lo&agrave;i bọ cạp nguy hiểm nhất l&agrave; <em>Leiurus quinquestriatus</em> - c&oacute; nọc độc mạnh nhất trong họ <em>Buthidae</em>, v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i trong chi <em>Parabuthus, Tityus, Centruroides</em>, đặc biệt l&agrave; <em>Androctonus</em> - cũng c&oacute; nọc độc mạnh. Lo&agrave;i bọ cạp giết người nhiều nhất l&agrave; <em>Androctonus australis</em>, hoặc lo&agrave;i bọ cạp đu&ocirc;i b&eacute;o <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://slave.vatgia.com/wiki/B%E1%BA%AFc_Phi"><span style="color: #0645ad">Bắc Phi</span></a>. Nọc độc của <em>Androctonus australis</em> chỉ bằng một nửa so với <em>Leiurus quinquestriatus</em>, nhưng người bị n&oacute; ch&iacute;ch c&oacute; thể chết. Bọ cạp thật ra kh&ocirc;ng đủ nọc để giết chết một người trưởng th&agrave;nh khỏe mạnh. Một v&agrave;i người bị <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://slave.vatgia.com/w/index.php?title=D%E1%BB%8B_%E1%BB%A9ng&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: #ba0000">dị ứng</span></a> với bọ cạp c&oacute; thể chết nhanh hơn. Triệu chứng đơn giản nhất sau khi bị bọ cạp ch&iacute;ch l&agrave; chỗ đau t&ecirc; cứng trong v&agrave;i ng&agrave;y. Bọ cạp n&oacute;i chung kh&aacute; nh&uacute;t nh&aacute;t v&agrave; v&ocirc; hại, ch&uacute;ng chỉ ch&iacute;ch khi bắt mồi hay tự vệ. Trong trường hợp nguy hiểm, bọ cạp thường bỏ chạy hoặc đứng y&ecirc;n.</span></div> <div><span style="font-size: large"> Bọ cạp c&oacute; khả năng điều chỉnh lượng nọc ch&iacute;ch, th&ocirc;ng thường 0,1-0,6 mg. Đ&oacute; cũng l&agrave; một gợi &yacute; về giả thiết bọ cạp để d&agrave;nh nọc độc của m&igrave;nh trong những trận giao tranh kh&aacute;c. Bọ cạp c&oacute; hai loại nọc: loại nhẹ chỉ l&agrave;m đối phương cho&aacute;ng v&aacute;ng v&agrave; loại mạnh đủ để giết chết kẻ th&ugrave;. C&oacute; lẽ bọ cạp mất kh&aacute; nhiều năng lượng cho loại độc n&agrave;y đến nỗi n&oacute; phải mất v&agrave;i ng&agrave;y mới hồi phục sau khi d&ugrave;ng hết số độc c&oacute; sẵn.</span></div> <p><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #99cc00"> 3.<span style="text-decoration: underline">Giao cấu</span></span></strong><br /></span></p> <div><span style="font-size: large"> Bọ cạp c&oacute; khả năng tự t&aacute;i tạo, mỗi lo&agrave;i bọ cạp đều c&oacute; con đực v&agrave; c&aacute;i ri&ecirc;ng biệt. Bọ cạp sinh sản bằng c&aacute;ch chuyển b&agrave;o tinh từ con đực qua con c&aacute;i.</span></div> <div><span style="font-size: large">Đầu ti&ecirc;n bọ cạp đực giữ lấy c&aacute;c ch&acirc;n k&igrave;m sờ của con c&aacute;i rồi bắt đầu một điệu nhảy. Tr&ecirc;n thực tế, con đực đang dẫn dắt con c&aacute;i t&igrave;m nơi để đặt t&uacute;i b&agrave;o tinh của n&oacute;. Nghi thức n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; thể bao gồm th&ecirc;m v&agrave;i h&agrave;nh động kh&aacute;c như rung mạnh hoặc h&ocirc;n v&agrave;o ch&acirc;n k&igrave;m của con c&aacute;i (đ&ocirc;i l&uacute;c con đực bơm một &iacute;t nọc độc của n&oacute; v&agrave;o người con c&aacute;i), tất cả những h&agrave;nh động tr&ecirc;n l&agrave; để l&agrave;m y&ecirc;n l&ograve;ng con c&aacute;i.</span></div> <div><span style="font-size: large"> Khi t&igrave;m được nơi th&iacute;ch hợp, bọ cạp đực đặt t&uacute;i b&agrave;o tinh v&agrave; hướng dẫn con c&aacute;i giữ lấy n&oacute;. Con c&aacute;i sẽ đưa t&uacute;i b&agrave;o tinh v&agrave;o trong nắp sinh dục của m&igrave;nh, b&agrave;o tinh sẽ vỡ ra đưa tinh tr&ugrave;ng v&agrave;o người con c&aacute;i. Việc giao cấu c&oacute; thể mất từ 1 đến hơn 25 giờ t&ugrave;y thuộc v&agrave;o khả năng của bọ cạp đực t&igrave;m thấy nơi đặt t&uacute;i tinh của n&oacute; nhanh hay chậm. Nếu qu&aacute; chậm, con c&aacute;i c&oacute; thể mất ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; bỏ đi.</span></div> <div><span style="font-size: large"> Một khi giao cấu xong, ch&uacute;ng sẽ t&aacute;ch nhau ra. Con đực sẽ r&uacute;t lui thật nhanh ch&oacute;ng để ph&ograve;ng trường hợp bị bạn t&igrave;nh của m&igrave;nh ăn sống, mặc d&ugrave; tục ăn sống n&agrave;y hiếm khi xảy ra ở bọ cạp.</span></div> <p><span style="font-size: large"><strong> <span style="color: #99cc00">4.<span style="text-decoration: underline">Sinh sản v&agrave; ph&aacute;t triển</span></span> </strong><br /><br /></span></p> <div align="left"><span style="font-size: large"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://slave.vatgia.com/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Scorpionwithyoung.JPG"><img border="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Scorpionwithyoung.JPG/200px-Scorpionwithyoung.JPG" /></a></span> <span style="font-size: large"><br /> Bọ cạp mang con tr&ecirc;n lưng <br /><br /></span></div> <div><span style="font-size: large"> - Con bọ cạp mới đẻ nu&ocirc;i đến 2 th&aacute;ng v&agrave; 2 tuần l&agrave; xuất thịt thương phẩm được.<br /> - Một kg bọ cap c&oacute; trung b&igrave;nh 90 - 110 con. </span> <div align="left"><span style="font-size: large"><em> - </em>Một con bọ cạp sống từ 4 &ndash; 40 năm, nhưng chỉ trong thời gian 6 &ndash; 7 th&aacute;ng đủ để bọ cạp con lớn l&ecirc;n v&agrave; trưởng th&agrave;nh. L&uacute;c n&agrave;y, n&oacute; c&oacute; thể giao phối v&agrave; sinh sản. N&oacute; đẻ khoảng từ 15 đến 30 con. Khoảng c&aacute;ch giữa những lần bọ cạp đẻ c&oacute; sự kh&aacute;c nhau: nửa th&aacute;ng hay một th&aacute;ng, tuỳ con.</span></div> </div> <div><span style="font-size: large"> - Kh&ocirc;ng giống c&aacute;c lo&agrave;i thuộc lớp Nhện, bọ cạp đẻ con. Bọ cạp được sinh ra từng con một v&agrave; b&aacute;m tr&ecirc;n lưng mẹ cho tới khi ch&uacute;ng trải qua &iacute;t nhất một kỳ lột x&aacute;c. Trước kỳ lột x&aacute;c đầu ti&ecirc;n, bọ cạp con kh&ocirc;ng thể sống s&oacute;t nếu kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o mẹ ch&uacute;ng.</span></div> <div><span style="font-size: large"> - Bọ cạp con kh&aacute; giống ba mẹ ch&uacute;ng. Ch&uacute;ng lớn l&ecirc;n bằng c&aacute;ch lột x&aacute;c. Sau 5-7 lần lột x&aacute;c, bọ cạp mới trưởng th&agrave;nh. Việc lột x&aacute;c bắt đầu bởi lớp xương trong, khi lớp gi&aacute;p ở m&eacute;p đốt th&acirc;n trước bị nứt. Những ch&acirc;n k&igrave;m sờ v&agrave; ch&acirc;n của ch&uacute;ng sẽ được lột x&aacute;c đầu ti&ecirc;n, sau đ&oacute; l&agrave; phần bụng. Khi lột x&aacute;c xong, lớp gi&aacute;p của ch&uacute;ng rất mềm v&agrave; sẽ bị tổn thương nếu c&oacute; sự tấn c&ocirc;ng. Qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m cứng lại lớp gi&aacute;p n&agrave;y gọi l&agrave; sự xơ cứng. Bộ gi&aacute;p ngo&agrave;i mới đầu kh&ocirc;ng c&oacute; m&agrave;u, nhưng khi n&oacute; trở n&ecirc;n cứng c&aacute;p ta sẽ thấy n&oacute; c&oacute; m&agrave;u huỳnh quang.</span></div> <p><span style="font-size: large"><strong> <span style="color: #99cc00">5.<span style="text-decoration: underline">Đời sống v&agrave; tập t&iacute;nh</span> </span></strong><br /><br /></span></p> <div><span style="font-size: large"> Tuổi thọ tối đa của bọ cạp vẫn chưa được x&aacute;c định. Ch&uacute;ng c&oacute; thể sống tối thiểu 4 năm v&agrave; tối đa l&agrave; 25 năm (lo&agrave;i H. arizonensis).</span></div> <div><span style="font-size: large"> Bọ cạp th&iacute;ch sống ở nơi c&oacute; nhiệt độ khoảng 20 đến 37 độ C (68-99 độ F) nhưng giới hạn chịu đựng khoảng 14-45 độ C (57-113 độ F).</span></div> <div><span style="font-size: large"> Bọ cạp l&agrave; động vật về đ&ecirc;m v&agrave; hay đ&agrave;o bới, ch&uacute;ng đ&agrave;o hang suốt ng&agrave;y để t&igrave;m nơi tr&uacute; ẩn m&aacute;t mẻ, thường l&agrave; mặt dưới c&aacute;c tảng đ&aacute;, v&agrave; ban đ&ecirc;m ra ngo&agrave;i săn mồi. Bọ cạp c&oacute; chứng sợ &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i chim, rết, thằn lằn, những th&uacute; c&oacute; t&uacute;i v&agrave; chuột.</span></div> <p><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #99cc00"> 6.<span style="text-decoration: underline">Vấn đề ti&ecirc;u ho&aacute; thức ăn</span></span> </strong><br /><br /></span></p> <div><span style="font-size: large"> Bọ cạp ăn những động vật ch&acirc;n khớp nhỏ v&agrave; s&acirc;u bọ. Đầu ti&ecirc;n ch&uacute;ng d&ugrave;ng c&agrave;ng để bắt mồi. T&ugrave;y v&agrave;o lượng nọc độc v&agrave; k&iacute;ch cỡ c&agrave;ng m&agrave; bọ cạp sẽ ch&iacute;ch độc hay d&ugrave;ng c&agrave;ng &eacute;p con mồi. C&aacute;ch n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m t&ecirc; liệt, th&acirc;m ch&iacute; l&agrave; giết chết mồi để sau đ&oacute; bọ cạp c&oacute; thể ăn. Bọ cạp c&oacute; một kiểu ăn duy nhất l&agrave; sử dụng ch&acirc;n k&igrave;m. Đ&oacute; l&agrave; những vuốt nhỏ từ miệng, chỉ c&oacute; một số lo&agrave;i c&oacute; (trong đ&oacute; c&oacute; nhện). Ch&acirc;n k&igrave;m rất sắc v&agrave; c&oacute; thể được d&ugrave;ng để chia nhỏ con mồi ra cho dễ ti&ecirc;u h&oacute;a. Bọ cạp chỉ c&oacute; thể ti&ecirc;u h&oacute;a thức ăn ở một dạng chất lỏng nhất định, bất kỳ chất rắn n&agrave;o (l&ocirc;ng, bộ xương ngo&agrave;i... của con mồi) đều bị ch&uacute;ng bỏ lại.</span></div> <div><span style="font-size: large"> Bọ cạp được t&igrave;m thấy trong nhiều h&oacute;a thạch c&oacute; độ tuổi khoảng 425-450 triệu năm. C&oacute; lẽ ch&uacute;ng c&oacute; nguồn gốc từ đại dương, c&oacute; mang c&aacute; v&agrave; vuốt để b&aacute;m l&ecirc;n đ&aacute; hoặc tảo biển.</span></div> <p><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #99cc00">7<strong>.<span style="text-decoration: underline">Những hiểu lầm về vấn đề tự tử của bọ cạp</span></strong> </span></strong><br /><br /></span></p> <div><span style="font-size: large"> Người ta nghĩ rằng bọ cạp tự s&aacute;t bằng c&aacute;ch tự ch&iacute;ch m&igrave;nh cho tới chết. Tuy nhi&ecirc;n thật ra nọc độc của bọ cạp miễn nhiễm với bản th&acirc;n n&oacute; cũng như bất kỳ con bọ cạp n&agrave;o c&ugrave;ng loại, trừ khi nọc độc bị ti&ecirc;m thẳng v&agrave;o hạch thần kinh. C&oacute; lẽ sự hiểu lầm xuất ph&aacute;t từ thực tế đ&oacute; l&agrave; bọ cạp l&agrave; động vật biến nhiệt nhưng một số chuyển h&oacute;a trong cơ thể n&oacute; l&agrave;m n&oacute; n&oacute;ng hẳn l&ecirc;n. Điều n&agrave;y l&agrave;m bọ cạp co thắt bừa b&atilde;i v&agrave; dẫn đến việc l&agrave; n&oacute; tự ch&iacute;ch m&igrave;nh. Th&ecirc;m một &yacute; kiến sai lầm nữa đ&oacute; l&agrave; cồn sẽ khiến bọ cạp tự ti&ecirc;m nọc v&agrave;o người n&oacute;.</span></div> <p><span style="font-size: large"><strong> <span style="color: #99cc00">8.<span style="text-decoration: underline">Lợi &iacute;ch</span></span></strong><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><br /> Theo Gi&aacute;o sư Đỗ Tất Lợi c&oacute; b&agrave;i đăng tr&ecirc;n b&aacute;o Sức khỏe &amp; Đời sống th&igrave; &quot; Bọ cạp l&agrave; một vị thuốc d&ugrave;ng trong đ&ocirc;ng y với t&ecirc;n To&agrave;nYết d&ugrave;ng l&agrave;m thuốc trấn kinh, chữa động kinh, uốn v&aacute;n, k&iacute;ch th&iacute;ch thần kinh, chữa liệt nửa người, đau đầu, tr&agrave;ng nhạc, lao xương, t&aacute;o b&oacute;n...&quot;Nọc độc c&oacute; khi c&ograve;n được sự dụng như thuốc v&agrave; rất đắt tiền c&ograve;n hơn cả nọc độc rắn. </span></span> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large"><br /><br /> Bọ cạp c&ograve;n c&oacute; thể chế biến th&agrave;nh nhiều m&oacute;n ăn kh&aacute;c nhau như m&oacute;n bọ cạp chi&ecirc;n gi&ograve;n, chi&ecirc;n bột, chi&ecirc;n bơ, nướng, x&agrave;o xả ớt,ng&acirc;m rượu rất bổ... Tuy nhi&ecirc;n c&oacute; một số lo&agrave;i c&oacute; độc mạnh kh&ocirc;ng thể ăn được n&ecirc;n cẩn thận đề ph&ograve;ng trước khi ăn thịt b&ograve; cạp phải chắc chắn l&agrave; n&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; độc. N&ecirc;n l&agrave;m ăn sau khi mấy ng&agrave;y bắt về, rửa sạch c&aacute;c chất độc v&agrave; sau khi ch&iacute;n bỏ th&ecirc;m hương vị tuy theo sở th&iacute;ch mỗi người, nhiều người nghĩ bụng của bọ cạp l&agrave; ngon nhất.</span> <span style="font-size: large"><br /><br /><em>Tr&iacute;ch</em>:&quot; T&ocirc;i gắp đại một con bỏ miệng, cảm nhận đầu ti&ecirc;n khi răng cắn v&agrave;o con c&ocirc;n tr&ugrave;ng cực độc n&agrave;y l&agrave; b&eacute;o b&eacute;o, b&ugrave;i b&ugrave;i pha vị ng&ograve;n ngọt. C&aacute;i &ldquo;&aacute;o gi&aacute;p&rdquo; của n&oacute; nhai gi&ograve;n rụm, tan ra trong miệng. Một vị rất lạ, rất kh&oacute; tả. V&agrave; tất nhi&ecirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng thể ch&ecirc; n&oacute; được&hellip;&quot;</span></span><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> </span></strong><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><br /></span><span style="color: #99cc00"><br /></span></span></p> <p><span style="color: #99cc00"> </span></p> <div><span style="color: #99cc00"><span style="font-size: large"><strong>9.<span style="text-decoration: underline">C&aacute;ch nu&ocirc;i</span></strong></span></span></div> <div><span style="font-size: large"> - Người nu&ocirc;i bọ cạp c&oacute; thể sử dụng thau nhựa, th&ugrave;ng nhựa hoặc hồ nu&ocirc;i nhưng bọ cạp th&ocirc;ng thường ph&aacute;t triển tốt trong hồ nu&ocirc;i; diện t&iacute;ch hồ nu&ocirc;i bọ cạp t&ugrave;y thuộc v&agrave;o nhu cầu thực tế.<br /> - Hồ nu&ocirc;i bọ cạp c&oacute; diện t&iacute;ch 12m2 nu&ocirc;i khoảng 500 con bọ cạp giống bố mẹ.<br /> - Hồ nu&ocirc;i bọ cạp c&oacute; diện t&iacute;ch 12m2 nu&ocirc;i khoảng 5000 con bọ cạp để lấy thịt thương phẩm. </span></div> <div><span style="font-size: large"> - Thức ăn cho bọ cạp l&agrave;: c&aacute;, ốc, ếch, nh&aacute;i, phổi heo,c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&aacute;c loại &hellip; đặc biệt l&agrave; dế m&egrave;n, si&ecirc;u s&acirc;u&hellip;.<br /> - Hồ nu&ocirc;i bọ cạp x&acirc;y bằng gạch, d&aacute;n một lớp gạch l&aacute;ng tr&ecirc;n miệng hồ bao xung quanh tr&aacute;nh bọ cạp tr&egrave;o ra ngo&agrave;i.<br /> - Người nu&ocirc;i bọ cạp cho một &iacute;t g&aacute;o dừa, ng&oacute;i, v&aacute;n mục, cỏ để tạo chỗ tr&uacute; ẩn cho bọ cạp.<br /> - Mỗi ng&agrave;y cho bọ cạp ăn một lần v&agrave;o buổi chiều. Bốn ng&agrave;y tưới nước sạch một lần để giữ ẩm cho bọ cạp hoặc cho v&agrave;o hồ nu&ocirc;i bọ cạp một khay nước nhưng độ cao nước thấp để kh&ocirc;ng l&agrave;m cho bọ cạp chế đuối. Chăm s&oacute;c b&igrave;nh thường cho đến khi thấy bọ cạp con b&aacute;m tr&ecirc;n lưng bọ cạp mẹ; khoảng 10 ng&agrave;y sau th&igrave; bắt bọ cạp bố mẹ qua chỗ kh&aacute;c để nu&ocirc;i cho đẻ tiếp.</span></div> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline"><strong>10. C&Aacute;C M&Oacute;N ĂN V&Agrave; RƯỢU NG&Acirc;M C&Aacute;C LOẠI</strong></span></span><span style="text-decoration: underline"><span style="color: yellowgreen"><strong><br /><br /></strong></span></span></span> </span></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong>Bổ dưỡng tắc k&egrave; nướng:</strong> </span></span></div> <p><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Muốn c&oacute; m&oacute;n tắc k&egrave; nướng đ&uacute;ng c&aacute;ch, trước hết ta phải chọn những con thật to (khoảng 150gr trở l&ecirc;n), đem cắt đầu, mổ bỏ ruột, chặt bỏ 4 ch&acirc;n, rửa sạch bằng rượu thay v&igrave; nước để thịt kh&ocirc;ng bị tanh. Tốt nhất l&agrave; nướng tắc k&egrave; tr&ecirc;n bếp than hồng. Kinh nghiệm d&acirc;n gian cho biết đu&ocirc;i tắc k&egrave; l&agrave; phần quan trọng nhất, bổ dưỡng nhất n&ecirc;n khi nướng phải ch&uacute; &yacute; đừng cho ch&aacute;y kh&eacute;t, nếu kh&ocirc;ng sẽ mất hết t&aacute;c dụng.</span></span><span style="font-size: large"><br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Khi vừa ch&iacute;n v&agrave;ng, thịt tắc k&egrave; sẽ bốc l&ecirc;n một m&ugrave;i thơm lựng, hấp dẫn. Trước khi ăn ta d&ugrave;ng một thanh tre mỏng cạo sạch lớp vảy bị ch&aacute;y kh&eacute;t, sau đ&oacute; d&ugrave;ng tay gỡ từng thớ thịt chấm với muối ti&ecirc;u chanh hoặc x&igrave; dầu.</span><br /></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #000000">X&igrave; xụp ch&aacute;o tắc k&egrave;:</span></strong></span></div> <p><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">M&oacute;n kho&aacute;i khẩu thứ hai l&agrave; ch&aacute;o tắc k&egrave;. Ch&aacute;o nấu chung với nấm, củ h&agrave;nh. Tắc k&egrave; sau khi lột da, l&agrave;m sạch, cắt bỏ đầu từ mắt trở l&ecirc;n rồi đem bằm cho thật nhuyễn, xong ướp với ti&ecirc;u, tỏi, h&agrave;nh, nước mắm. Sau đ&oacute; bắc chảo l&ecirc;n x&agrave;o cho đến l&uacute;c ch&iacute;n v&agrave;ng, bốc thơm l&agrave; được. Khi ăn m&uacute;c ch&aacute;o n&oacute;ng ra t&ocirc; rồi cho thịt tắc k&egrave; vừa x&agrave;o ch&iacute;n v&agrave;o vừa thổi vừa ăn, h&uacute;p tới đ&acirc;u ngon ngọt tới đ&oacute;. </span></span><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: large"><br /></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong>Nộm tắc k&egrave;:</strong> </span></span></div> <p><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Tắc k&egrave; x&eacute; phay trộn với bắp chuối rau răm th&igrave; khỏi phải n&oacute;i, thịt vừa thơm ngon như thịt ếch, lại vừa dai vừa mềm như thịt g&agrave;, ăn miễn ch&ecirc;.</span></span><span style="font-size: large"><br /></span></p> <div style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong>RƯỢU TẮC K&Egrave;:</strong></span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong><br /></strong></span></span></div> <p><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Theo s&aacute;ch cổ th&igrave; tắc k&egrave; l&agrave; vị thuốc qu&iacute; tương đương với nh&acirc;n s&acirc;m. Thường được d&ugrave;ng trong những trường hợp bất lực ở đ&agrave;n &ocirc;ng. Khi d&ugrave;ng phải d&ugrave;ng 1 đ&ocirc;i (một đực một c&aacute;i mới c&ocirc;ng hiệu). Ngo&agrave;i ra tắc k&egrave; c&ograve;n l&agrave; vị thuốc bổ phế, d&ugrave;ng để chữa c&aacute;c chứng ho l&acirc;u ng&agrave;y kh&ocirc;ng hết.</span></span><span style="font-size: large"> <br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">Phương thuốc:</span> Tắc K&egrave; (1 đực, 1 c&aacute;i) 50g, đảng s&acirc;m 80g, huyết gi&aacute;c 10g, trần b&igrave; 10g, tiểu hồi 10g, đường c&aacute;t 40g, rượu nếp 400 2 l&iacute;t.</span></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #000000">C&aacute;ch b&agrave;o chế:</span></span><br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">D&ugrave;ng tươi: Chặt bỏ đầu từ 2 mắt trở l&ecirc;n, bỏ 4 b&agrave;n ch&acirc;n, lột da, mổ bụng, bỏ nội tạng, nướng thật v&agrave;ng thơm, nhớ giữ c&ograve;n đu&ocirc;i.</span><br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">D&ugrave;ng kh&ocirc;: Mổ bụng, bỏ hết phủ tạng, lau sạch bằng giấy bản tẩm rượu. Đem phơi hay sấy kh&ocirc;. Khi d&ugrave;ng nh&uacute;ng v&agrave;o nước s&ocirc;i, cạo sạch lớp vảy ở lưng, chặt bỏ đầu từ dưới 2 mắt trở l&ecirc;n v&agrave; 4 b&agrave;n ch&acirc;n. Tẩm rượu (hoặc mật ong) nướng cho v&agrave;ng đều. Ng&acirc;m 2 con trong 1 l&iacute;t rượu gạo 40 độ, cho c&aacute;c vị thuốc đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n v&agrave;o,ch&ocirc;n dưới đất 100 ng&agrave;y (b&aacute;ch nhật) để c&acirc;n bằng &acirc;m dương rồi mới đ&agrave;o l&ecirc;n. Sau đ&oacute; lọc bỏ b&atilde;, cho v&agrave;o chai thủy tinh, đậy n&uacute;t k&iacute;n</span><br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span>Mỗi lần uống 1 ly nhỏ (30ml). Ng&agrave;y 3 lần trước bữa ăn.</span><br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">C&ocirc;ng dụng</span>: Bổ phế, b&igrave;nh suyễn, bổ thận tr&aacute;ng dương.</span><br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">Chủ trị</span>: Thận dương suy k&eacute;m, đau lưng mỏi gối, tiểu đ&ecirc;m, hen suyễn (thể hư h&agrave;n).</span><br /></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: large">&nbsp;</span><span style="font-size: large"><strong>RƯỢU DẾ:</strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="text-decoration: underline">C&aacute;ch l&agrave;m</span>: Dế cho nhịn ăn 2 ng&agrave;y cho sạch ruột ng&acirc;m với một &iacute;t rượu 40 độ C khoảng 20 ph&uacute;t rồi vớt ch&uacute;ng sang b&igrave;nh ng&acirc;m với1 l&iacute;t rượu 40 độ khoảng 200g dế.Ng&acirc;m sau khoảng 1 tuần l&agrave; uống được.Rất thơm ngon bổ dưỡng.</span></p> <div style="text-align: center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #000000"><br /> RƯỢU RẾT:</span></strong></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #000000"><br /></span></strong></span></div> <p><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Con rết c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; ng&ocirc; c&ocirc;ng, thi&ecirc;n long, b&aacute;ch t&uacute;c, b&aacute;ch cước. Ch&uacute;ng sống ở dưới những kh&uacute;c gỗ mục, c&aacute;c h&ograve;n đ&aacute;, m&aacute;i nh&agrave; mục n&aacute;t. Con rết c&oacute; 2 chất độc gần giống nọc ong, c&oacute; t&iacute;nh ph&aacute; huyết.</span></span><span style="font-size: large"><br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">Theo Đ&ocirc;ng y </span>: con rết vị cay, t&iacute;nh &ocirc;n, c&oacute; độc, v&agrave;o kinh can. T&aacute;c dụng khử phong, trấn kinh, giải độc rắn cắn. D&ugrave;ng rượu rết b&ocirc;i l&ecirc;n mụn nhọt c&oacute; t&aacute;c dụng ti&ecirc;u nhọt, trừ vi&ecirc;m. Rượu rết xoa b&oacute;p khi bị đau nhức sẽ đỡ rất nhanh.</span><br /></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><strong>RƯỢU BỌ CẠP:</strong></span><span style="font-size: large">&nbsp;</span></div> <p><span style="font-size: large">&nbsp;</span><span style="font-size: large"><br /> C&aacute;ch l&agrave;m: Rửa sạch bằng c&aacute;ch ng&acirc;m khoảng 20 con bọ cạp với một &iacute;t rượu đậu khoảng 20 ph&uacute;t, sau đ&oacute; gắp bọ cạp sang b&igrave;nh ng&acirc;m c&oacute; chứa 1 lit rượu 40 độ. Đ&atilde; c&oacute; rất nhiều kh&aacute;ch mua khen mở ra thất thơm, uống rất đậm đ&agrave;. </span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: large"><br /><br /></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">C&ocirc;ng dụng: Động kinh, người co quắp, bị cấm khẩu miệng m&eacute;o, b&aacute;n th&acirc;n bất toại, thi&ecirc;n đầu thống, tr&agrave;ng nhạc, ung nhọt vỡ mủ. </span></span></p> <p align="left" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></span><br /><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><br /></span></span></span><span style="font-size: small"><em><span style="color: #800080">Dế chi&ecirc;n bột n&egrave;</span></em> <br /></span><br /><img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/101_1273153021.jpg" /><br /><br /><br /><span style="font-size: small"><em><span style="color: #800080">Dế cuốn thịt ba rọi nướng n&egrave;</span></em><br /></span><br /><img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/102_1273153013.jpg" /><br /><br /><br /><em><span style="color: #800080"><span style="font-size: small">V&agrave; dế rang muối ớt nữa</span></span></em><br /><br /><img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/103_1273153080.jpg" /><br /><br /><br /> &nbsp;</p> <div align="center" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="font-family: verdana"><strong>DẾ CHI&Ecirc;N GI&Ograve;N</strong></span></span></span></div> <span style="color: #000000">&nbsp;</span> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="font-family: verdana">1.</span> <strong><span style="font-family: verdana">Nguy&ecirc;n Li&ecirc;u</span></strong><br /><span style="font-family: verdana">- 100 g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước</span><br /><span style="font-family: verdana">- Gừng , tỏi ,xả băm nhỏ.</span><br /><span style="font-family: verdana">- L&aacute; chanh th&aacute;i chỉ.</span><br /><span style="font-family: verdana">1.</span> <strong><span style="font-family: verdana">C&aacute;ch chế biến</span></strong><br /><span style="font-family: verdana">- Bột ngọt, bột n&ecirc;m, dầu h&agrave;o (đường), dấm, ướp trong v&ograve;ng 3-5 ph&uacute;t, cho v&agrave;o chảo chi&ecirc;n chin, vừa độ gi&ograve;n ngậy, cho ra b&aacute;t c&oacute; sẵn một &iacute;t gừng, tỏi, xả băm nhỏ v&agrave; l&aacute; chanh th&aacute;i chỉ, trộn đều để dậy m&ugrave;i thơm.</span><br /><span style="font-family: verdana">- B&agrave;y ra đĩa gồm l&aacute; thơm,l&aacute; lốt, phồng t&ocirc;m, &hellip;</span><br /><span style="font-family: verdana">1.</span> <strong><span style="font-family: verdana">C&aacute;ch chế biến nước chấm</span></strong><br /><span style="font-family: verdana">- Tỏi, sả, ớt băm nhở, bột ngọt, đường, nước mắm, v&agrave; tương ớt trộn đều sao cho nước chấm c&oacute; độ s&aacute;nh, c&oacute; vị cay chua ngọt l&agrave; được.&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #800080"><span style="color: #000000">&nbsp;</span></span></strong></span><span style="font-size: small"> </span></p> <div align="center" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong><span style="font-family: verdana">DẾ CHI&Ecirc;N BỘT</span></strong></span></span></div> <span style="color: #000000">&nbsp;</span> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="font-family: verdana">1.</span> <strong><span style="font-family: verdana">Nguy&ecirc;n Liệu</span></strong><br /><span style="font-family: verdana">- 100 g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước.</span><br /><span style="font-family: verdana">- 70g bột chi&ecirc;n t&ocirc;m</span><br /><span style="font-family: verdana">- 50g cải x&agrave; l&aacute;ch</span><br /><span style="font-family: verdana">- 50g rau sống c&aacute;c loại</span><br /><span style="font-family: verdana">- 1 Tr&aacute;i dưa leo</span><br /><span style="font-family: verdana">- 1 Tr&aacute;i c&agrave; chua</span><br /><span style="font-family: verdana">- 10g đậu phộng hạt</span><br /><span style="font-family: verdana">- 10g tỏi, ớt , xả v&agrave; me</span><br /><span style="font-family: verdana">1.</span> <strong><span style="font-family: verdana">C&aacute;ch chế biến</span></strong><br /><span style="font-family: verdana">- Đun s&ocirc;i dầu ăn chi&ecirc;n gi&ograve;n đậu phộng vớt ra. Khuấy ti&ecirc;u , bộtchi&ecirc;n t&ocirc;m dẻo đều , cho dế v&agrave;o trộn đều. Cho dế v&agrave;o chảo chi&ecirc;n gi&ograve;n , vớt ra trộn lẫn với đậu phộng. Xếp rau, c&agrave; chua, dưa leo,rau thơm đều ra đĩa , cho dế v&agrave;o giữa . Ăn k&egrave;m với b&aacute;nh tr&aacute;ng rất ngon.</span><br /><span style="font-family: verdana">- Nước chấm : Tương tự như hướng dẫn tr&ecirc;n, cho th&ecirc;m vị chua.</span></span></span><br /><br /><br /> &nbsp;</p> <div align="center" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"><strong><span style="font-family: verdana">DẾ NƯỚNG</span></strong></span></span></div> <span style="font-size: small">&nbsp;</span> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"><strong><span style="font-family: verdana">1. Nguy&ecirc;n liệu</span></strong><br /><span style="font-family: verdana">- 100g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước</span><br /><span style="font-family: verdana">- C&acirc;y, que, hoặc vỉ nướng</span><br /><span style="font-family: verdana">- Dế ướp bột ngọt, bột n&ecirc;m từ 5 - 10 ph&uacute;t</span><br /><span style="font-family: verdana">- Nước mắm cay ngọt</span><br /><span style="font-family: verdana">- Rau sống, phồng t&ocirc;m.</span><br /><strong><span style="font-family: verdana">2. C&aacute;ch chế biến</span></strong><br /><span style="font-family: verdana">- Dế ghim v&agrave;o c&acirc;y theo chiều ngang m&igrave;nh hoặc vỉ nướng. Đem nướng than cho đến khi dế ch&iacute;n gi&ograve;n thơm v&agrave; ngậy. Chi&ecirc;n gi&ograve;n phồng t&ocirc;m b&agrave;y ra đĩa c&ugrave;ng rau sống , sau đ&oacute; cho dế v&agrave;o giữa .</span><br /><span style="font-family: verdana">- Nước chấm: Như đ&atilde; hướng dẫn ở tr&ecirc;n, nước chấm cay ngọt.</span>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px">&nbsp;</p> <p align="left" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;DẾ RANG MUỐI ỚT</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong> </strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong>&nbsp;C&aacute;ch</strong> <strong>C</strong><strong>hế biến</strong><strong>: </strong></span></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"> </span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><span style="color: #800080"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">- Cho muối ớt v&agrave;o chảo rang 5 ph&uacute;t .sau đ&oacute; bỏ Dế v&agrave;o rang c&ugrave;ng cho đến khi dế ch&iacute;n<br /><br /> - Bạn sẽ c&oacute; m&oacute;n ăn rất đặc biệt . Vị cay vị mặn c&ugrave;ng vị b&eacute;o ngậy của Dế sẽ l&agrave;m thực kh&aacute;ch kh&oacute; qu&ecirc;n <br /><br /> - M&oacute;n ăn n&agrave;y d&ugrave;ng k&egrave;m với dưa chuột , c&oacute;c , x&agrave; l&aacute;ch , rau thơm</span></span><br /><br /><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"> </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;GỎI DẾ</span></strong></span></p> <p><span style="color: #000000"> </span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><span style="color: #800080">&nbsp;<span style="color: #000000"><span style="font-size: large"><strong>1.Nguy&ecirc;n liệu:</strong></span></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- 100g dế đ&atilde; l&agrave;m sạch</span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- 30g đậu phộng</span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- 40g xo&agrave;i xanh, c&oacute;c th&aacute;i chỉ, đậu phộng, b&aacute;nh tr&aacute;ng, phồng t&ocirc;m, h&uacute;ng, răm, m&ugrave;i, nước mắm cay ngọt...</span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">&nbsp;<span style="color: #000000"><span style="font-size: large">2.C&aacute;ch chế biến :</span></span></span></span></strong></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- Dế ướp mắm ,ti&ecirc;u, hạt n&ecirc;m,gia vị,gừng ,tỏi băm nhỏ...trong 15 ph&uacute;t.</span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- Dầu đun s&ocirc;i cho dế v&agrave;o đảo 3-4 ph&uacute;t vớt ra để r&aacute;o dầu rồi cho ra đĩa trộn đậu phộng... đ&atilde; chuẩn bị từ trước cho th&ecirc;m gia vị cay ngọt cuộn ăn với b&aacute;nh tr&aacute;ng (m&oacute;n n&agrave;y rất ngon hấp dẫn thực kh&aacute;ch cả nam v&agrave; nữ)</span></span></p> <p><span style="color: #000000"> </span></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><span style="color: #800080">&nbsp;</span></span></span></span></strong><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #800080"><span style="color: #000000">DẾ KHO TI&Ecirc;U</span></span></strong></span></p> <p><span style="color: #000000"> </span> <span style="color: #000000"> </span></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #800080"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span></span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="color: #800080"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: large">(M&oacute;n n&agrave;y c&aacute;c h&agrave;ng cơm rất ưa chuộng )</span></strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">&nbsp;- Ướp dế với ti&ecirc;u,tỏi, ớt,hạt n&ecirc;m khoảng 10 ph&uacute;t sau đ&oacute; cho&nbsp;một &iacute;t nước v&agrave;o kho.khi nước cạn tiếp tục cho dầu ăn v&agrave;o chi&ecirc;n nhỏ lửa đến l&uacute;c gi&ograve;n l&agrave; được.(m&oacute;n n&agrave;y ăn với cơm n&oacute;ng dưa chuột, c&agrave; chua.)</span></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #000000">DẾ CHI&Ecirc;N BƠ</span></strong></span></div> <p><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><strong>1. Nguy&ecirc;n Liệu:<br /><br /></strong>- 300gr dế cơm.<br /> - 2 th&igrave;a s&uacute;p bột chi&ecirc;n gi&ograve;n.<br /> - 1 quả trứng g&agrave;.<br /> - 1/2 th&igrave;a s&uacute;p bột n&ecirc;m.<br /> - 2 th&igrave;a s&uacute;p bơ.</span><span style="font-size: large"><br /></span><span style="font-size: large"><strong>2. C&aacute;ch chế biến:</strong></span><span style="font-size: large"><br /></span><span style="font-size: large">- L&agrave;m sạch dế, lấy bỏ ruột, sau đ&oacute; rửa lại v&agrave; để r&aacute;o nước.<br /> Đập trứng g&agrave; v&agrave;o b&aacute;t, đ&aacute;nh tan với ch&uacute;t bột n&ecirc;m, cho dế v&agrave;o hỗn hợp trứng, để khoảng 5 ph&uacute;t cho ngấm gia vị.</span><span style="font-size: large"><br /></span><span style="font-size: large">- Đun bơ n&oacute;ng chảy, gắp dế từ hỗn hợp trứng, lăn qua bột chi&ecirc;n gi&ograve;n kh&ocirc; rồi thả v&agrave;o chảo bơ r&aacute;n v&agrave;ng.</span><span style="font-size: large"><br /></span><span style="font-size: large">- Dọn dế ra dĩa, c&oacute; thể chấm k&egrave;m với tương ớt.</span><span style="font-size: large"><br /><br /></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #800080"><span style="color: #000000">DẾ KHO TỘ CƠM NI&Ecirc;U</span></span></strong></span></div> <p class="p_last"><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><strong>1.Nguy&ecirc;n liệu:</strong></span><span style="font-size: large"><br /></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">- 1 gr dế (khoảng 90 con), 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng c&agrave; ph&ecirc; dầu m&egrave;, dầu h&agrave;o, 1/2 muỗng c&agrave; ph&ecirc; ớt xay nhuyễn, một &iacute;t ti&ecirc;u, bột ngọt.</span> </span><span style="font-size: large"><br /></span><span style="font-size: large"><strong>2. C&aacute;ch chế biến: <br /></strong></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">- Cho dế v&agrave;o nồi đất, ướp gia vị: nước mắm, dầu m&egrave;, dầu h&agrave;o, bột ngọt. <br /> - Bắc nồi l&ecirc;n bếp, để lửa nhỏ riu riu khoảng 10 ph&uacute;t, khi s&ocirc;i th&igrave; cho th&ecirc;m 1/2 ch&eacute;n nước lạnh v&agrave;o. Vẫn để nhỏ lửa đến khi nước kẹo lại, sền sệt l&agrave; được. <br /> - Cho ớt xay nhuyễn v&agrave; ti&ecirc;u v&agrave;o để dậy m&ugrave;i thơm. <br /> - Dế kho tộ ăn k&egrave;m với c&aacute;c loại l&aacute; c&oacute;c, l&aacute; lụa, l&aacute; bằng lăng. D&ugrave;ng với cơm trắng, n&oacute;ng rất ngon.</span> </span><span style="font-size: large"><br /></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large">CH&Uacute;C C&Aacute;C BẠN TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG!</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> </div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRAN THI THANH XUAN
   - Địa chỉ: 119 TAM TRINH, HOÀNG MAI, HÀ NỘI
   - Điện thoại: 097.487.0000 - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...