TẮC KÈ

#1
<p class="p_first"><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_vpk1323246497.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_drr1323246549.jpg" /><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/yfx1323247409.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_yfx1323247409.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/wfu1323247396.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_wfu1323247396.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/sbp1323247421.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_sbp1323247421.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/kux1323247374.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_kux1323247374.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/jwc1323247462.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_jwc1323247462.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/rak1323247482.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_rak1323247482.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/afu1323247443.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_afu1323247443.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/hvo1323247432.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_hvo1323247432.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/wmm1323247355.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_wmm1323247355.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/tse1323247389.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_tse1323247389.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/egm1323247492.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_egm1323247492.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/pdh1323247452.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_pdh1323247452.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/dft1323247508.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_dft1323247508.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/pav1323247527.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_pav1323247527.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/eik1323247580.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_eik1323247580.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/wzy1323247611.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_wzy1323247611.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/rxa1323247620.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_rxa1323247620.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/svj1323247664.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_svj1323247664.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/oof1323247681.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_oof1323247681.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/umm1323247645.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_umm1323247645.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/rqx1323247698.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_rqx1323247698.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/ozm1323247638.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_ozm1323247638.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/bep1323247804.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_bep1323247804.JPG" /></a> </span></span></span></strong></span></span></span></p><p><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="text-decoration: underline">Cơ sở 1:</span>119 TAM TRINH- MAI ĐỘNG- HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</strong></span><span style="font-size: xx-large"><br /></span> <span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>LH: Mrs XU&Acirc;N - ĐT: 097.487.0000</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <div align="left"> <p><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="text-decoration: underline">Cơ sở 2:</span> TH&Ocirc;N H&Oacute;P- X&Atilde; MỸ PH&Uacute;C- H.MỸ LỘC- NAM ĐỊNH.</strong></span><span style="font-size: xx-large"><br /><span style="color: #008000"><strong>LH: B&Aacute;C MẠC - ĐT: </strong></span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>0350.3818.159- 0945.370.300</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; TRONG NHIỀU NĂM QUA, <span style="color: #008000"><span style="color: #000000">TRANG TRẠI C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG THANH XU&Acirc;N L&Agrave;</span> </span></span><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">TRANG TRẠI </span></span></strong></span><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">ĐẦU TI&Ecirc;N TẠI MIỀN BẮC</span></span> <span style="color: #000000">Đ&Atilde; TẠO DỰNG ĐƯỢC MỘT HƯỚNG ĐI MỚI, MỘT M&Ocirc; H&Igrave;NH L&Agrave;M KINH TẾ GIỎI V&Agrave; Đ&Atilde; MANG LẠI NGUỒN THU NHẬP KH&Aacute; CAO CHO B&Agrave; CON TRONG CẢ NƯỚC.</span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"> TRONG QU&Aacute; TR&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; KH&Ocirc;NG NGỪNG NGHI&Ecirc;N CỨU RA NHỮNG KỸ THUẬT MỚI NHẰM TIẾT KIỆM RẤT NHIỀU CHI PH&Iacute;, DIỆN T&Iacute;CH CHUỒNG TRẠI CŨNG NHƯ C&Ocirc;NG SỨC, THỜI GIAN CỦA NGƯỜI CHĂN NU&Ocirc;I.</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; L&Acirc;U NAY DẾ M&Egrave;N Đ&Atilde; ĐƯỢC ĐƯA V&Agrave;O C&Aacute;C QU&Aacute;N NHẬU, NH&Agrave; H&Agrave;NG, KH&Aacute;CH SẠN HOẶC CUNG CẤP CHO GIỚI NU&Ocirc;I CHIM CẢNH, C&Aacute; CẢNH, G&Agrave; CHỌI... VỚI SỐ LƯỢNG RẤT LỚN. NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG C&Ograve;N ĐƯỢC&nbsp; D&Ugrave;NG L&Agrave;M NGUỒN THỨC ĂN CH&Iacute;NH CHO TẮC K&Egrave; V&Agrave; BỌ CẠP... </span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I NU&Ocirc;I NHỮNG&nbsp; ĐỐI TƯỢNG N&Agrave;Y THEO MỘT QUY TR&Igrave;NH KH&Eacute;P K&Iacute;N V&Agrave; &Aacute;P DỤNG THEO M&Ocirc; H&Igrave;NH AN TO&Agrave;N SINH HỌC VỚI MỤC Đ&Iacute;CH L&Agrave; TIẾT KIỆM CHI PH&Iacute; V&Agrave; ĐEM LẠI NHỮNG SẢN PHẨM SẠCH TỚI TAY NGƯỜI TI&Ecirc;U D&Ugrave;NG. VỚI QUY M&Ocirc; NG&Agrave;Y C&Agrave;NG LỚN MẠNH HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I</span> <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">THU MUA LẠI TO&Agrave;N BỘ H&Agrave;NG THƯƠNG PHẨM</span></span> <span style="color: #000000">CỦA C&Aacute;C CON VẬT NU&Ocirc;I TRONG TRANG TRẠI CHO B&Agrave; CON TR&Ecirc;N CẢ NƯỚC.</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; TRONG HAI NĂM 2010-2011 TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N Đ&Atilde; <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">ĐƯỢC VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG</span></span> (TRONG CHƯƠNG TR&Igrave;NH BẠN NH&Agrave; N&Ocirc;NG), <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">VTC16, VTC14, VTV5, H&Agrave; NỘI1</span></span>... V&Agrave;O TH&Aacute;NG 9/2010, TH&Aacute;NG 2,3,4,5,6,9,10,11/2011.</span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; X&Eacute;T THẤY SỰ </span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">PH&Aacute;T TRIỂN NG&Agrave;Y MỘT </span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">VỮNG CHẮC, </span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">NHỮNG S&Aacute;NG TẠO CẢI TIẾN TRONG PHƯƠNG PH&Aacute;P NU&Ocirc;I V&Agrave; SỰ G&Oacute;P SỨC THỰC SỰ C&Ugrave;NG B&Agrave; CON VỀ ĐẦU RA TRONG NHỮNG NĂM QUA. NĂM 2011 TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N Đ&Atilde; ĐƯỢC </span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000">&nbsp;</span><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #008000">B</span>Ộ N&Ocirc;NG NGHIỆ<span style="color: #008000">P</span></span></span><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline"> &amp; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG <span style="color: #008000">TH&Ocirc;N</span></span><span style="color: #008000"> <span style="color: #000000">CHỌN L&Agrave;M TRANG TRẠI ĐẦU TI&Ecirc;N NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QUỐC THEO QUY TR&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I KH&Eacute;P K&Iacute;N, NHẰM QUẢNG B&Aacute; RỘNG R&Atilde;I TỚI C&Aacute;C HUYỆN, X&Atilde; TRONG CẢ NƯỚC.</span></span></span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000">***<br /></span></span></span></span></strong></span></span></p> </div> <div style="text-align: left"> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000">&nbsp;</span></strong></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">(HIỆN MỘT SỐ CƠ SỞ SAO CH&Eacute;P NỘI DUNG CỦA TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N ĐỂ QUẢNG C&Aacute;O).</span></span></span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000">***</span><br /></span></span></span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">&nbsp;&nbsp; <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">B&Agrave; CON XIN LƯU &Yacute;</span></span></span>: </span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-size: xx-large"><strong>CHO TỚI NAY </strong></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #000000">TRANG TRẠI C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG THANH XU&Acirc;N</span> <span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline">L&Agrave; TRANG TRẠI DUY NHẤT</span></span><span style="color: #008000"> <span style="color: #000000">NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N <span style="color: #000000">ĐƯỢC BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP, VTV2, VTV14, VTV16, VTV5, H&Agrave; NỘI 1, V&Agrave; Đ&Agrave;I C&Aacute;C TỈNH PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></span></span></strong></span></span></span></p> <span style="color: #000000"><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: xx-large">&nbsp;</span></span></span><br /><p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; XIN MỜI B&Agrave; CON XEM LẠI C&Aacute;C CHƯƠNG TR&Igrave;NH PH&Aacute;T S&Oacute;NG CỦA VTV2 V&Agrave; BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP TẠI Đ&Acirc;Y:</span></span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #000000">&nbsp;</span></span></strong></span></span><strong><a title="VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=OJVwiDElyJg"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #0000ff">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;,BỌ CẠP PHẦN <span style="color: #ff0000">I</span> XEM TẠI </span><span style="color: #ff0000">Đ&Acirc;Y</span></span></span></strong></span></a></strong></p> <div><strong><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><br /></span></span></span></strong></span></strong></div> <div><a title="VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=sDZAN0FzVIc&amp;feature=related"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #0000ff">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;,BỌ CẠP PHẦN <span style="color: #ff0000">II</span> XEM TẠI </span><span style="color: #ff0000">Đ&Acirc;Y</span></span></span></strong></span></a></div> <div><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><br /></span></span></span></strong></span></div> <div> <p><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=OTwG6YDYigs&amp;feature=related"><span style="color: #0000ff">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ PHẦN <span style="color: #ff0000">I</span></span> <span style="color: #ff0000"><span style="color: #0000ff">XEM TẠI</span> Đ&Acirc;Y</span></a></span></p> <p><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold"><span style="color: #ff0000"><br /></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=pSPOx6nBeFY&amp;feature=related"><span style="color: #0000ff">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ PHẦN <span style="color: #ff0000">II</span></span> <span style="color: #ff0000"><span style="color: #0000ff">XEM TẠI</span> Đ&Acirc;Y</span></a></span></p> <p><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold"><span style="color: #ff0000"><br /></span></span></p> </div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #0000ff">(VIDEO NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N DO BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N GHI H&Igrave;NH CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CẬP NHẬT SỚM NHẤT<span style="color: #0000ff">&nbsp;</span></span><span style="color: #0000ff">).</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #0000ff"><br /></span></strong></span></p> </div> <div align="left"> <p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: xx-large">TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CON GIỐNG V&Agrave; K&Egrave;M THEO S&Aacute;CH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I CỦA TỪNG LOẠI CHO B&Agrave; CON TO&Agrave;N QUỐC:</span></strong></span><span style="font-size: xx-large">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- TẮC K&Egrave; GIỐNG.</strong></span><strong><span style="color: #000000">&nbsp;</span></strong><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- BỌ CẠP GIỐNG.</strong></span><strong><span style="color: #000000">V&agrave;o google g&otilde;:</span><span style="text-decoration: underline">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I BỌ CẠP VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></strong><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- DẾ M&Egrave;N GIỐNG.</strong></span><strong> </strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><strong><span style="color: #000000">V&agrave;o google g&otilde;:</span><span style="text-decoration: underline">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ M&Egrave;N VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></strong><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> </span></span></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- RẾT GIỐNG.</strong></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- TẮC K&Egrave; BAY.</strong></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- KỲ T&Ocirc;M (RỒNG KIỂNG) hoặc chế biến c&aacute;c m&oacute;n đặc sản.</strong></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- TRỨNG DẾ - loại khay to nở khoảng 6 - 8 ngh&igrave;n trứng.</strong></span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong><br /></strong></span></span></span></p> </div> <div align="left"> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CHO NH&Agrave; H&Agrave;NG, KH&Aacute;CH SẠN, QU&Aacute;N NHẬU C&Aacute;C LOẠI SAU VỚI SỐ LƯỢNG LỚN V&Agrave; THƯỜNG XUY&Ecirc;N:</span><br /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #808000"><span style="color: #800080">- DẾ SẠCH </span>(ĂN BỘT ĐẬU XANH). </span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #808000"><span style="color: #808000"><em>(</em><span style="text-decoration: underline"><em>Lưu &yacute;</em></span><em>:</em><em> </em><span style="text-decoration: underline">Sản phẩm dế sạch l&agrave; sản phẩm độc quyền của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i</span></span><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #808000"><span style="text-decoration: underline">.</span> Sơ chế theo c&aacute;ch mới an to&agrave;n, kh&ocirc;ng bị dị ứng cho người d&ugrave;ng, dế c&oacute; m&ugrave;i thơm qu&yacute; vị sẽ ph&acirc;n biệt được ngay khi mua h&agrave;ng.</span></span></span></strong></span></span></p> <p><span style="color: #800080"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ V&Agrave;NG.<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #800080"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ TRẮNG.<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #800080"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ TRỨNG.</strong></span> <br /></span></p> <p><span style="color: #800080"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ LỘT.<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #800080"><span style="font-size: xx-large"><strong>- BỌ CẠP.<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #800080"><span style="font-size: xx-large"><strong>- TẮC K&Egrave;.<br /></strong></span></span></p> <p><span style="color: #800080"><span style="font-size: xx-large"><strong>- S&Acirc;U, C&Ocirc;NG, MỐI CH&Uacute;A, NHỆN H&Ugrave;M </strong></span></span></p> <p><span style="color: #800080"><span style="font-size: xx-large"><strong>- RẾT, BỬA CỦI (&ocirc;ng uống b&agrave; khen)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #800080">- RƯỢU NG&Acirc;M C&Aacute;C LOẠI...</span> </strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline"><em><strong>Xin li&ecirc;n hệ:</strong></em></span></span> </span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #99cc00"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="color: #800080">Mrs XU&Acirc;N - 097.487.0000</span></span></strong></span></span><span style="color: #800080"><br /><strong>ĐC: 119 TAM TRINH - HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</strong></span> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/bst1301726670.JPG"><br /></a></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></strong><span style="text-decoration: underline"><em><strong>Lưu &yacute;:</strong></em></span></span><br /><span style="color: #800080"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">C&Aacute;C BẠN Ở XA KH&Ocirc;NG C&Oacute; ĐIỀU KIỆN TỚI TRANG TRAI XIN MỜI MUA H&Agrave;NG BẰNG H&Igrave;NH THỨC CHUYỂN KHOẢN:</span><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&quot;CHỦ TK: TRẦN THỊ THANH XU&Acirc;N. SỐ TK: 1500205375877.</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> NG&Acirc;N H&Agrave;NG N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N H&Agrave; NỘI&quot;.</span></span></span></strong><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> </span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CHUYỂN H&Agrave;NG NGAY CHO C&Aacute;C BẠN MỘT C&Aacute;CH AN TO&Agrave;N V&Agrave; ĐẢM BẢO NHANH NHẤT.</span></strong></span></span></p> </div> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong>TẮC K&Egrave;</strong> </span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Gekko gekko, họ Gekkonidac, bộ Lacertilia, lớp Reptilia. N&oacute; l&agrave; một dược liệu qu&iacute; m&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta vẫn quen d&ugrave;ng từ l&acirc;u. Do việc khai th&aacute;c qu&aacute; mức n&ecirc;n số lượng tắc k&egrave; ngo&agrave;i thi&ecirc;n nhi&ecirc;n giảm s&uacute;t nhanh ch&oacute;ng, n&ecirc;n việc nu&ocirc;i n&oacute; để chủ động sử dụng l&agrave; điều cần thiết.<br /></span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong>TẮC K&Egrave;</strong> </span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">l&agrave; loại dược liệu qu&yacute; hiếm, c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao.Tắc k&egrave; hay c&ograve;n gọi l&agrave; ĐẠI B&Iacute;CH HỔ hay C&Aacute;P GIẢI.Theo y học d&acirc;n tộc tắc k&egrave; l&agrave; một vị thuốc bổ c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m giảm mệt mỏi, chữa nhiều chứng ho kho trị, ho ra m&aacute;u, hen suyễn, đ&aacute;i rắt ,đ&aacute;i s&oacute;n, đau xương...tr&aacute;ng dương bổ thận... rất hiệu quả.Trong c&aacute;c b&agrave;i thuốc nam tắc k&egrave; được d&ugrave;ng ng&acirc;m rượu hoặc sấy kh&ocirc; t&aacute;n th&agrave;nh bột để uống.Theo c&aacute;c kết quả ph&acirc;n t&iacute;ch cho thấy th&acirc;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; đu&ocirc;i tắc k&egrave; c&oacute; chứa rất nhiều a xit a min v&agrave; c&aacute;c chất b&eacute;o c&oacute; t&aacute;c dụng k&iacute;ch th&iacute;ch sự hoạt động của hệ thần kinh, tăng sức khỏe con người. (Tr&iacute;ch b&agrave;i của KS ĐẶNG TỊNH )<br />Ngo&agrave;i sử dụng trong y học tắc k&egrave; c&ograve;n được sử dụng l&agrave;m c&aacute;c m&oacute;n ăn bổ dưỡng, rất được c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn ưa chuộng.<br />Trước đ&acirc;y tắc k&egrave; ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n rất nhiều, nhưng do nhu cầu sử dụng của thị trường nội địa v&agrave; xuất khẩu ng&agrave;y c&agrave;ng cao n&ecirc;n tắc k&egrave; ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n bị săn bắt qu&aacute; mức gần như cạn kiệt . Do thị trường ti&ecirc;u thụ tắc k&egrave; rất phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng, hiện c&ograve;n khan hiếm, để đ&aacute;p ứng một phần nhu cầu của thị trường n&ecirc;n trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; v&agrave; đang cung cấp tắc k&egrave; giống , tắc k&egrave; thịt cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i v&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn.</span></span><br /><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00"><img border="0" src="http://img.suckhoedoisong.vn/Images/Uploaded/Share/2010/04/15/2b864001358772n.JPG" /><br /></span></strong></span></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline">1.ĐẶC ĐIỂM:</span></span></strong> </span></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">H&igrave;nh d&aacute;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i tr&ocirc;ng giống như con thạch s&ugrave;ng (thằn lằn) nhưng to v&agrave; d&agrave;i hơn. Th&acirc;n d&agrave;i 15-17cm, đu&ocirc;i d&agrave;i 10-15cm. Đầu h&igrave;nh tam gi&aacute;c nhọn về ph&iacute;a m&otilde;m. Mắt c&oacute; con ngươi thẳng đứng. C&oacute; hai ch&acirc;n trước v&agrave; hai ch&acirc;n sau, mỗi ch&acirc;n c&oacute; 5 ng&oacute;n to&egrave; rộng, mặt dưới ng&oacute;n c&oacute; c&aacute;c n&uacute;t b&aacute;m để con vật dễ leo tr&egrave;o. To&agrave;n th&acirc;n từ đầu đến đu&ocirc;i c&oacute; những vảy nhỏ h&igrave;nh hạt lồi với nhiều m&agrave;u sắc (xanh thẫm, xanh nhạt, v&agrave;ng, đen, đỏ nhạt...). M&agrave;u sắc của con vật thay đổi theo m&agrave;u sắc của m&ocirc;i trường sống để ngụy trang che giấu kẻ th&ugrave; ăn thịt. Đu&ocirc;i tắc k&egrave; được xem l&agrave; phần bổ nhất của con vật. Tắc k&egrave; mất đu&ocirc;i trị gi&aacute; bị giảm hẳn.<br /></span></span><br /><strong><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #99cc00">2.TẬP T&Iacute;NH V&Agrave; SINH TRƯỞNG:</span></span></span></strong><br /><span style="color: #000000">Tắc k&egrave; c&oacute; t&ecirc;n trong y học cổ truyền l&agrave; c&aacute;p giới. C&aacute;c v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n Việt Nam, nhiều gia đ&igrave;nh đ&atilde; nu&ocirc;i tắc k&egrave;, n&oacute; ở trong c&aacute;c hốc c&acirc;y, cột nh&agrave; hoặc nằm ở dưới c&aacute;c lớp ng&oacute;i &acirc;m dương.</span><br /><span style="color: #000000">Tắc k&egrave; hoạt động săn mồi về ban đ&ecirc;m l&agrave; chủ yếu, n&oacute; ăn s&acirc;u bọ, gi&aacute;n, muỗi, ruồi, nhện v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i bọ c&aacute;nh cứng kh&aacute;c. M&ugrave;a đ&ocirc;ng, khi nhiệt độ xuống dưới 20<sup>o</sup>C th&igrave; tắc k&egrave; ngủ đ&ocirc;ng. M&ugrave;a xu&acirc;n về, thời tiết ấm &aacute;p, những tiếng k&ecirc;u: &ldquo;tắc k&egrave;, tắc k&egrave;&hellip; &egrave;&rdquo; l&agrave; tiếng gọi bạn t&igrave;nh trong m&ugrave;a động dục.</span><br /><span style="color: #000000">Da tắc k&egrave; c&oacute; nhiều m&agrave;u &oacute;ng &aacute;nh lu&ocirc;n thay đổi theo m&ocirc;i trường với mực đ&iacute;ch ngụy trang để trốn tr&aacute;nh kẻ th&ugrave;. Nếu khi bắt được tắc k&egrave; m&agrave; t&uacute;m lấy đu&ocirc;i n&oacute;, lập tức đu&ocirc;i sẽ đứt l&igrave;a gi&uacute;p cho tắc k&egrave; chạy tho&aacute;t. Tắc k&egrave; cũng giống như con thằn lằn, đứt đu&ocirc;i l&agrave; h&igrave;nh thức tự vệ v&agrave; n&oacute; sẽ t&aacute;i sinh đu&ocirc;i kh&aacute;c. Tắc k&egrave; thuộc họ b&ograve; s&aacute;t nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; nọc độc. </span><br /><span style="color: #000000">Khi tắc k&egrave; được 6 đến 7 th&aacute;ng tuổi đạt trọng lượng khoảng 80g trở l&ecirc;n th&igrave; bắt đầu đẻ trứng, một th&aacute;ng đẻ một lần mỗi lần đẻ từ 2 đến 5 trứng.Ch&uacute;ng đẻ li&ecirc;n tục trong nhiều năm, trứng b&aacute;m v&agrave;o v&aacute;ch tường hoặc th&acirc;n c&acirc;y sau 2 đến 3 th&aacute;ng th&igrave; nở.<span style="font-family: arial">Tắc k&egrave; con thường sống chung tổ với bố mẹ, ch&uacute;ng chỉ đi t&igrave;m tổ mới khi tổ cũ đ&atilde; qu&aacute; đ&ocirc;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00">&nbsp;</span></strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline">3.THỨC ĂN:</span></span></strong><br />Tắc k&egrave; ăn c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&ograve;n sống như: dế m&egrave;n, gi&aacute;n, ch&acirc;u chấu, tr&ugrave;n quế, s&acirc;u, mối, nhện...</span></span><br /><strong><span style="color: #99cc00">&nbsp;</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline">4.C&Ocirc;NG DỤNG:</span></span></strong></span></p> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #99cc00"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">Theo s&aacute;ch: Những c&acirc;y thuốc v&agrave; vị thuốc Việt Nam của GSTS Đỗ Tất Lợi c&oacute; đoạn viết &ldquo;Thịt tắc k&egrave; vị mặn, t&iacute;nh &ocirc;n, c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m giảm mệt mỏi, cơ thể suy nhược, chữa nhiều chứng ho kh&oacute; trị rất hiệu quả, tr&aacute;ng dương bổ thận, tăng cường sinh lực, trẻ em c&ograve;i xương, suy dinh dưỡng, hen suyễn, người gi&agrave; đau lưng, đau khớp...&quot; C&ograve;n theo nhiều s&aacute;ch y học cổ truyền, thịt tắc k&egrave;, rượu v&agrave; thuốc b&agrave;o chế từ con tắc k&egrave; c&oacute; t&aacute;c dụng trợ dương, &iacute;ch &acirc;m, trị ho l&acirc;u, ho ra m&aacute;u. Từ gi&aacute; trị bổ dưỡng đ&oacute; trong d&acirc;n gian nhiều người đ&atilde; coi tắc k&egrave; l&agrave; một con vật qu&yacute; hiếm, người d&ugrave;ng thường xuy&ecirc;n c&oacute; thể n&acirc;ng cao sức khỏe, tăng cường sự dẻo dai. C&aacute;c kết quả ph&acirc;n t&iacute;ch cho thấy th&acirc;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; đu&ocirc;i của n&oacute; c&oacute; chứa nhiều ax&iacute;t amin v&agrave; c&aacute;c chất b&eacute;o c&oacute; t&aacute;c động k&iacute;ch th&iacute;ch sự hoạt động của hệ thần kinh, tăng cường sức khoẻ cho con người&hellip;</span></span></span></span></div> <div align="left"><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline">5.C&Aacute;CH L&Agrave;M CHUỒNG NU&Ocirc;I: <br /></span></span></strong></span></span></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">Trước đ&acirc;y ở nước ta c&oacute; rất nhiều tắc k&egrave;, mỗi năm bẫy bắt tới 2-3 trăm ng&agrave;n con vừa để đ&aacute;p ứng nhu cầu nội ti&ecirc;u vừa để xuất khẩu. Ng&agrave;y nay do bị săn bắn qu&aacute; nhiều đồng thời m&ocirc;i trường sống th&iacute;ch hợp của n&oacute; bị thu hẹp lại n&ecirc;n lượng tắc k&egrave; sống trong tự nhi&ecirc;n bị giảm s&uacute;t mạnh. V&igrave; vậy, người ta đ&atilde; nghĩ ra c&aacute;ch nu&ocirc;i tắc k&egrave; để c&oacute; sản phẩm cung cấp cho thị trường. Căn cứ v&agrave;o tập t&iacute;nh sinh hoạt, đặc biệt l&agrave; tập t&iacute;nh th&iacute;ch sống ở một hang tổ quen thuộc tr&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y, kh&ocirc;ng ưa rời chỗ ở cũ chuyển đến nơi kh&aacute;c n&ecirc;n ta đ&atilde; nu&ocirc;i được tắc k&egrave; trong chuồng nu&ocirc;i theo c&aacute;ch sau đ&acirc;y:</span></span><br />- Chuồng nu&ocirc;i được qu&acirc;y bằng lưới nilon hoặc lưới sắt mắt c&aacute;o đường k&iacute;nh mắt lưới 0,3cm. K&iacute;ch thước chuồng: D&agrave;i 3m- rộng 2m- cao 2m. <br />- L&agrave;m cửa cao để người nu&ocirc;i tiện ra v&agrave;o.<br />- B&ecirc;n trong chuồng đặt v&agrave;i c&acirc;y gỗ hoặc ống tre nứa cho ch&uacute;ng leo tr&egrave;o v&agrave; đẻ trứng. <br />Sau đ&oacute; ch&uacute;ng ta chon những con tắc k&egrave; khỏe mạnh gần đến độ tuổi sinh sản thả v&agrave;o chuồng để nu&ocirc;i.Chỉ cần cho ch&uacute;ng ăn uống tốt l&agrave; ch&uacute;ng tự sinh sản v&agrave; ph&aacute;t triển rất tốt.<br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00">&nbsp;</span></strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline">6. PH&Acirc;N BIỆT CON ĐỰC,CON C&Aacute;I:</span></span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">Cầm con tắc k&egrave; ngửa bụng, giữ cho tư thế nằm y&ecirc;n v&agrave; thẳng, xem c&aacute;c dấu hiệu sau:</span></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">- Con đực gốc đu&ocirc;i phồng to, lỗ huyệt lồi c&oacute; gờ cao, c&ograve;n con c&aacute;i gốc đu&ocirc;i thon, lỗ huyệt l&eacute;p hơn.</span></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">- Dưới lỗ huyệt c&oacute; hai chấm gọi l&agrave; chấm dưới huyệt. ở con đực chấm dưới huyệt to như hạt gạo, lồi v&agrave; rất đen, c&ograve;n con c&aacute;i mờ v&agrave; l&eacute;p.</span></span><br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000">- D&ugrave;ng ng&oacute;n tay trỏ v&agrave; ng&oacute;n tay c&aacute;i b&oacute;p v&agrave;o chỗ phồng to của gốc đu&ocirc;i, nếu l&agrave; con đực th&igrave; c&oacute; gai giao cấu l&ograve;i ra mầu đỏ thẫm, con c&aacute;i kh&ocirc;ng c&oacute;.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;</strong></span></span><br /><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #99cc00"><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #99cc00">7.C&Aacute;CH CHẾ BIẾN:</span></span></span></span></strong></span><br />Tắc k&egrave; sau khi bắt về nếu muốn d&ugrave;ng tươi th&igrave; chặt bỏ đầu v&agrave; bốn b&agrave;n ch&acirc;n. D&ugrave;ng dao khứa dọc sống lưng, lột da, mổ bụng bỏ ruột, chặt th&agrave;nh từng miếng đem ướp gia vị: Nước mắm, gừng tươi rồi đem nấu ch&aacute;o. Hoặc sau khi l&agrave;m thịt tắc k&egrave; xong, rửa sạch để r&aacute;o nước, tẩm nước gừng rồi sấy kh&ocirc;, t&aacute;n th&agrave;nh bột. Bột tắc k&egrave; c&oacute; thể trộn mật ong, l&agrave;m th&agrave;nh vi&ecirc;n để để d&ugrave;ng dần.<br />Muốn bảo quản tắc k&egrave; được l&acirc;u, nhất l&agrave; tắc k&egrave; thương phẩm, cần chế biến tắc k&egrave; kh&ocirc; như sau: Đặt tắc k&egrave; nằm ngửa tr&ecirc;n một miếng gỗ phẳng, đ&oacute;ng đinh ghim bốn b&agrave;n ch&acirc;n v&agrave;o mặt gỗ, d&ugrave;ng dao sắc rạch một đường từ cổ cho đến đu&ocirc;i, moi bỏ ruột, lau sạch m&aacute;u v&agrave; nhớt. D&ugrave;ng hai que to, một que xi&ecirc;n ngang căng hai ch&acirc;n trước. Que nữa xuy&ecirc;n ngang căng hai ch&acirc;n sau. D&ugrave;ng tiếp hai que ngắn v&agrave; mềm hơn đặt ch&eacute;o trong l&ograve;ng bụng để căng cho phẳng. Cuối c&ugrave;ng d&ugrave;ng một que d&agrave;i xuy&ecirc;n từ đầu xuống tận đu&ocirc;i.<br />Cắt giấy bản th&agrave;nh từng giải quấn chặt đu&ocirc;i v&agrave;o que để khỏi bị đứt hoặc g&atilde;y, v&igrave; đu&ocirc;i tắc k&egrave; vốn được coi l&agrave; phần qu&yacute; nhất. Sau khi đ&atilde; xử l&iacute; xong đem phơi kh&ocirc; hoặc sấy kh&ocirc;. Dược liệu sau khi đ&atilde; được sấy kh&ocirc; c&oacute; h&igrave;nh dẹt phẳng. Đầu, đu&ocirc;i, ch&acirc;n đều được căng tr&ecirc;n một mặt phẳng. L&uacute;c n&agrave;y, mắt tắc k&egrave; kh&ocirc; l&otilde;m xuống, miệng hơi h&aacute; c&oacute; h&agrave;m răng nhỏ, lưng c&oacute; m&agrave;u đen x&aacute;m, sống lưng nh&ocirc; r&otilde;, to&agrave;n th&acirc;n dược liệu c&oacute; những h&agrave;ng vảy nhỏ&hellip;<br /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline"><strong>&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline"><strong>8. C&Aacute;C M&Oacute;N ĂN V&Agrave; RƯỢU NG&Acirc;M C&Aacute;C LOẠI</strong></span></span> </span></span></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong>Bổ dưỡng tắc k&egrave; nướng:</strong> </span></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Muốn c&oacute; m&oacute;n tắc k&egrave; nướng đ&uacute;ng c&aacute;ch, trước hết ta phải chọn những con thật to (khoảng 150gr trở l&ecirc;n), đem cắt đầu, mổ bỏ ruột, chặt bỏ 4 ch&acirc;n, rửa sạch bằng rượu thay v&igrave; nước để thịt kh&ocirc;ng bị tanh. Tốt nhất l&agrave; nướng tắc k&egrave; tr&ecirc;n bếp than hồng. Kinh nghiệm d&acirc;n gian cho biết đu&ocirc;i tắc k&egrave; l&agrave; phần quan trọng nhất, bổ dưỡng nhất n&ecirc;n khi nướng phải ch&uacute; &yacute; đừng cho ch&aacute;y kh&eacute;t, nếu kh&ocirc;ng sẽ mất hết t&aacute;c dụng.</span><br /><span style="color: #000000">Khi vừa ch&iacute;n v&agrave;ng, thịt tắc k&egrave; sẽ bốc l&ecirc;n một m&ugrave;i thơm lựng, hấp dẫn. Trước khi ăn ta d&ugrave;ng một thanh tre mỏng cạo sạch lớp vảy bị ch&aacute;y kh&eacute;t, sau đ&oacute; d&ugrave;ng tay gỡ từng thớ thịt chấm với muối ti&ecirc;u chanh hoặc x&igrave; dầu.</span><br /></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #000000">X&igrave; xụp ch&aacute;o tắc k&egrave;:</span></strong></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">M&oacute;n kho&aacute;i khẩu thứ hai l&agrave; ch&aacute;o tắc k&egrave;. Ch&aacute;o nấu chung với nấm, củ h&agrave;nh. Tắc k&egrave; sau khi lột da, l&agrave;m sạch, cắt bỏ đầu từ mắt trở l&ecirc;n rồi đem bằm cho thật nhuyễn, xong ướp với ti&ecirc;u, tỏi, h&agrave;nh, nước mắm. Sau đ&oacute; bắc chảo l&ecirc;n x&agrave;o cho đến l&uacute;c ch&iacute;n v&agrave;ng, bốc thơm l&agrave; được. Khi ăn m&uacute;c ch&aacute;o n&oacute;ng ra t&ocirc; rồi cho thịt tắc k&egrave; vừa x&agrave;o ch&iacute;n v&agrave;o vừa thổi vừa ăn, h&uacute;p tới đ&acirc;u ngon ngọt tới đ&oacute;. </span><br /><br /></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong>Nộm tắc k&egrave;:</strong> </span></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Tắc k&egrave; x&eacute; phay trộn với bắp chuối rau răm th&igrave; khỏi phải n&oacute;i, thịt vừa thơm ngon như thịt ếch, lại vừa dai vừa mềm như thịt g&agrave;, ăn miễn ch&ecirc;.</span><br /></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong>RƯỢU TẮC K&Egrave;:</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Theo s&aacute;ch cổ th&igrave; tắc k&egrave; l&agrave; vị thuốc qu&iacute; tương đương với nh&acirc;n s&acirc;m. Thường được d&ugrave;ng trong những trường hợp bất lực ở đ&agrave;n &ocirc;ng. Khi d&ugrave;ng phải d&ugrave;ng 1 đ&ocirc;i (một đực một c&aacute;i mới c&ocirc;ng hiệu). Ngo&agrave;i ra tắc k&egrave; c&ograve;n l&agrave; vị thuốc bổ phế, d&ugrave;ng để chữa c&aacute;c chứng ho l&acirc;u ng&agrave;y kh&ocirc;ng hết.</span></span> <span style="font-size: large"><br /><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">Phương thuốc:</span> Tắc K&egrave; (1 đực, 1 c&aacute;i) 50g, đảng s&acirc;m 80g, huyết gi&aacute;c 10g, trần b&igrave; 10g, tiểu hồi 10g, đường c&aacute;t 40g, rượu nếp 400 2 l&iacute;t.</span></span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #000000">C&aacute;ch b&agrave;o chế:</span></span><br /><span style="color: #000000">D&ugrave;ng tươi: Chặt bỏ đầu từ 2 mắt trở l&ecirc;n, bỏ 4 b&agrave;n ch&acirc;n, lột da, mổ bụng, bỏ nội tạng, nướng thật v&agrave;ng thơm, nhớ giữ c&ograve;n đu&ocirc;i.</span><br /><span style="color: #000000">D&ugrave;ng kh&ocirc;: Mổ bụng, bỏ hết phủ tạng, lau sạch bằng giấy bản tẩm rượu. Đem phơi hay sấy kh&ocirc;. Khi d&ugrave;ng nh&uacute;ng v&agrave;o nước s&ocirc;i, cạo sạch lớp vảy ở lưng, chặt bỏ đầu từ dưới 2 mắt trở l&ecirc;n v&agrave; 4 b&agrave;n ch&acirc;n. Tẩm rượu (hoặc mật ong) nướng cho v&agrave;ng đều. Ng&acirc;m 2 con trong 1 l&iacute;t rượu gạo 40 độ, cho c&aacute;c vị thuốc đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n v&agrave;o,ch&ocirc;n dưới đất 100 ng&agrave;y (b&aacute;ch nhật) để c&acirc;n bằng &acirc;m dương rồi mới đ&agrave;o l&ecirc;n. Sau đ&oacute; lọc bỏ b&atilde;, cho v&agrave;o chai thủy tinh, đậy n&uacute;t k&iacute;n</span><br /><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span>Mỗi lần uống 1 ly nhỏ (30ml). Ng&agrave;y 3 lần trước bữa ăn.</span><br /><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">C&ocirc;ng dụng</span>: Bổ phế, b&igrave;nh suyễn, bổ thận tr&aacute;ng dương.</span><br /><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">Chủ trị</span>: Thận dương suy k&eacute;m, đau lưng mỏi gối, tiểu đ&ecirc;m, hen suyễn (thể hư h&agrave;n).</span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: large"><br /><strong>RƯỢU DẾ:</strong></span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="text-decoration: underline">C&aacute;ch l&agrave;m</span>: Dế cho nhịn ăn 2 ng&agrave;y cho sạch ruột ng&acirc;m với một &iacute;t rượu 40 độ C khoảng 20 ph&uacute;t rồi vớt ch&uacute;ng sang b&igrave;nh ng&acirc;m với1 l&iacute;t rượu 40 độ khoảng 200g dế.Ng&acirc;m sau khoảng 1 tuần l&agrave; uống được.Rất thơm ngon bổ dưỡng.<strong><span style="color: #000000">&nbsp;</span></strong></span></div> <div align="center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #000000"><br />RƯỢU RẾT:<br /></span></strong></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Con rết c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; ng&ocirc; c&ocirc;ng, thi&ecirc;n long, b&aacute;ch t&uacute;c, b&aacute;ch cước. Ch&uacute;ng sống ở dưới những kh&uacute;c gỗ mục, c&aacute;c h&ograve;n đ&aacute;, m&aacute;i nh&agrave; mục n&aacute;t. Con rết c&oacute; 2 chất độc gần giống nọc ong, c&oacute; t&iacute;nh ph&aacute; huyết.</span><br /><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">Theo Đ&ocirc;ng y </span>: con rết vị cay, t&iacute;nh &ocirc;n, c&oacute; độc, v&agrave;o kinh can. T&aacute;c dụng khử phong, trấn kinh, giải độc rắn cắn. D&ugrave;ng rượu rết b&ocirc;i l&ecirc;n mụn nhọt c&oacute; t&aacute;c dụng ti&ecirc;u nhọt, trừ vi&ecirc;m. Rượu rết xoa b&oacute;p khi bị đau nhức sẽ đỡ rất nhanh.</span><br /></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><strong>RƯỢU BỌ CẠP:</strong></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large">C&aacute;ch l&agrave;m: Rửa sạch bằng c&aacute;ch ng&acirc;m khoảng 20 con bọ cạp với một &iacute;t rượu đậu khoảng 20 ph&uacute;t, sau đ&oacute; gắp bọ cạp sang b&igrave;nh ng&acirc;m c&oacute; chứa 1 lit rượu 40 độ. Đ&atilde; c&oacute; rất nhiều kh&aacute;ch mua khen mở ra thất thơm, uống rất đậm đ&agrave;. <span style="color: #000000">C&ocirc;ng dụng: Động kinh, người co quắp, bị cấm khẩu miệng m&eacute;o, b&aacute;n th&acirc;n bất toại, thi&ecirc;n đầu thống, tr&agrave;ng nhạc, ung nhọt vỡ mủ. </span></span></p> <div align="left"><span style="font-size: large"><br /><em><span style="color: #800080">Dế chi&ecirc;n bột n&egrave;</span></em></span> <span style="font-size: large"><br /><br /><img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/101_1273153021.jpg" /><br /><br /><br /><em><span style="color: #800080">Dế cuốn thịt ba rọi nướng n&egrave;</span></em><br /><br /><img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/102_1273153013.jpg" /><br /><br /><br /><em><span style="color: #800080">V&agrave; dế rang muối ớt nữa</span></em><br /><br /><img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/103_1273153080.jpg" /><br /><br /><br /></span></div> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="font-family: verdana"><strong>DẾ CHI&Ecirc;N GI&Ograve;N</strong></span></span></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><br /><span style="font-family: verdana">1.</span> <strong><span style="font-family: verdana">Nguy&ecirc;n Li&ecirc;u</span></strong><br /><span style="font-family: verdana">- 100 g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước</span><br /><span style="font-family: verdana">- Gừng , tỏi ,xả băm nhỏ.</span><br /><span style="font-family: verdana">- L&aacute; chanh th&aacute;i chỉ.</span><br /><span style="font-family: verdana">1.</span> <strong><span style="font-family: verdana">C&aacute;ch chế biến</span></strong><br /><span style="font-family: verdana">- Bột ngọt, bột n&ecirc;m, dầu h&agrave;o (đường), dấm, ướp trong v&ograve;ng 3-5 ph&uacute;t, cho v&agrave;o chảo chi&ecirc;n chin, vừa độ gi&ograve;n ngậy, cho ra b&aacute;t c&oacute; sẵn một &iacute;t gừng, tỏi, xả băm nhỏ v&agrave; l&aacute; chanh th&aacute;i chỉ, trộn đều để dậy m&ugrave;i thơm.</span><br /><span style="font-family: verdana">- B&agrave;y ra đĩa gồm l&aacute; thơm,l&aacute; lốt, phồng t&ocirc;m, &hellip;</span><br /><span style="font-family: verdana">1.</span> <strong><span style="font-family: verdana">C&aacute;ch chế biến nước chấm</span></strong><br /><span style="font-family: verdana">- Tỏi, sả, ớt băm nhở, bột ngọt, đường, nước mắm, v&agrave; tương ớt trộn đều sao cho nước chấm c&oacute; độ s&aacute;nh, c&oacute; vị cay chua ngọt l&agrave; được. </span></span></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong><span style="font-family: verdana">DẾ CHI&Ecirc;N BỘT</span></strong></span></span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><br /><span style="font-family: verdana">1.</span> <strong><span style="font-family: verdana">Nguy&ecirc;n Liệu</span></strong><br /><span style="font-family: verdana">- 100 g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước.</span><br /><span style="font-family: verdana">- 70g bột chi&ecirc;n t&ocirc;m</span><br /><span style="font-family: verdana">- 50g cải x&agrave; l&aacute;ch</span><br /><span style="font-family: verdana">- 50g rau sống c&aacute;c loại</span><br /><span style="font-family: verdana">- 1 Tr&aacute;i dưa leo</span><br /><span style="font-family: verdana">- 1 Tr&aacute;i c&agrave; chua</span><br /><span style="font-family: verdana">- 10g đậu phộng hạt</span><br /><span style="font-family: verdana">- 10g tỏi, ớt , xả v&agrave; me</span><br /><span style="font-family: verdana">1.</span> <strong><span style="font-family: verdana">C&aacute;ch chế biến</span></strong><br /><span style="font-family: verdana">- Đun s&ocirc;i dầu ăn chi&ecirc;n gi&ograve;n đậu phộng vớt ra. Khuấy ti&ecirc;u , bộtchi&ecirc;n t&ocirc;m dẻo đều , cho dế v&agrave;o trộn đều. Cho dế v&agrave;o chảo chi&ecirc;n gi&ograve;n , vớt ra trộn lẫn với đậu phộng. Xếp rau, c&agrave; chua, dưa leo,rau thơm đều ra đĩa , cho dế v&agrave;o giữa . Ăn k&egrave;m với b&aacute;nh tr&aacute;ng rất ngon.</span><br /><span style="font-family: verdana">- Nước chấm : Tương tự như hướng dẫn tr&ecirc;n, cho th&ecirc;m vị chua.</span></span><br /><br /></span></div> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong><span style="font-family: verdana">DẾ NƯỚNG</span></strong></span></span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><br /><span style="color: #000000"><strong><span style="font-family: verdana">1. Nguy&ecirc;n liệu</span></strong><br /><span style="font-family: verdana">- 100g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước</span><br /><span style="font-family: verdana">- C&acirc;y, que, hoặc vỉ nướng</span><br /><span style="font-family: verdana">- Dế ướp bột ngọt, bột n&ecirc;m từ 5 - 10 ph&uacute;t</span><br /><span style="font-family: verdana">- Nước mắm cay ngọt</span><br /><span style="font-family: verdana">- Rau sống, phồng t&ocirc;m.</span><br /><strong><span style="font-family: verdana">2. C&aacute;ch chế biến</span></strong><br /><span style="font-family: verdana">- Dế ghim v&agrave;o c&acirc;y theo chiều ngang m&igrave;nh hoặc vỉ nướng. Đem nướng than cho đến khi dế ch&iacute;n gi&ograve;n thơm v&agrave; ngậy. Chi&ecirc;n gi&ograve;n phồng t&ocirc;m b&agrave;y ra đĩa c&ugrave;ng rau sống , sau đ&oacute; cho dế v&agrave;o giữa .</span><br /><span style="font-family: verdana">- Nước chấm: Như đ&atilde; hướng dẫn ở tr&ecirc;n, nước chấm cay ngọt.</span></span></span></div> <div align="left"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="font-family: verdana"><br /></span></span></span></div> <div align="center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #000000">DẾ RANG MUỐI ỚT</span></strong></span></div> <div align="center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #000000"><br /></span></strong></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong>C&aacute;ch</strong> <strong>C</strong><strong>hế biến</strong><strong>: </strong></span><br /><span style="color: #800080"><span style="color: #000000">- Cho muối ớt v&agrave;o chảo rang 5 ph&uacute;t .sau đ&oacute; bỏ Dế v&agrave;o rang c&ugrave;ng cho đến khi dế ch&iacute;n<br /><br />- Bạn sẽ c&oacute; m&oacute;n ăn rất đặc biệt . Vị cay vị mặn c&ugrave;ng vị b&eacute;o ngậy của Dế sẽ l&agrave;m thực kh&aacute;ch kh&oacute; qu&ecirc;n <br /><br />- M&oacute;n ăn n&agrave;y d&ugrave;ng k&egrave;m với dưa chuột , c&oacute;c , x&agrave; l&aacute;ch , rau thơm</span></span><br /><br /></span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #000000">GỎI DẾ</span></strong></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #800080"><span style="color: #000000"><strong>1.Nguy&ecirc;n liệu:</strong></span></span><br /><span style="color: #000000">- 100g dế đ&atilde; l&agrave;m sạch</span><br /><span style="color: #000000">- 30g đậu phộng</span><br /><span style="color: #000000">- 40g xo&agrave;i xanh, c&oacute;c th&aacute;i chỉ, đậu phộng, b&aacute;nh tr&aacute;ng, phồng t&ocirc;m, h&uacute;ng, răm, m&ugrave;i, nước mắm cay ngọt...</span><br /><strong><span style="color: #800080"><span style="color: #000000">2.C&aacute;ch chế biến :</span></span></strong><br /><span style="color: #000000">- Dế ướp mắm ,ti&ecirc;u, hạt n&ecirc;m,gia vị,gừng ,tỏi băm nhỏ...trong 15 ph&uacute;t.</span><br /><span style="color: #000000">- Dầu đun s&ocirc;i cho dế v&agrave;o đảo 3-4 ph&uacute;t vớt ra để r&aacute;o dầu rồi cho ra đĩa trộn đậu phộng... đ&atilde; chuẩn bị từ trước cho th&ecirc;m gia vị cay ngọt cuộn ăn với b&aacute;nh tr&aacute;ng (m&oacute;n n&agrave;y rất ngon hấp dẫn thực kh&aacute;ch cả nam v&agrave; nữ)</span></span></p> <p style="text-align: center" class="p_last"><span style="font-size: large">CH&Uacute;C C&Aacute;C BẠN TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG!</span></p><p class="p_first">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRAN THI THANH XUAN
- Địa chỉ: 119 TAM TRINH, HOÀNG MAI, HÀ NỘI
- Điện thoại: 097.487.0000 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH