Tặng phẩm tuyệt vời từ thiên nhiên

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr.Trung
- Địa chỉ: 416 Nguyễn Chí Thanh, F6, Q10
- Tel, Fax: ::: FaX 0972992558
- email: caothanhtrung87@gmail.com
================================

<div align="center"><div style="text-align: center"><span style="font-size: large"><font color="#ff0000"><span style="color: #ff0000">SỨCKHỎEMỌINGƯỜ</span><a target="_blank" style="color: #ff0000" href="http://i.com/">I.COM</a>&nbsp; -&nbsp;Nơi Hội Tụ Những Sản Phẩm Sức Khỏe</font></span></div> <div style="text-align: center"><img border="0" title="1-3.jpg" alt="1-3.jpg" src="http://i225.photobucket.com/albums/dd233/banghoisaigon/Nhungdep/1-3.jpg" /><br /></div><div style="text-align: center"><br /></div><div style="text-align: center"> <span style="font-size: large"><font color="#ff0000">V&Agrave;I SẢN PHẨM TRONG HỆ THỐNG SHOWROOM CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I</font></span></div><div style="text-align: center"><span style="font-size: large"><font color="#ff0000"><img height="405" width="601" border="0" title="PCHOPGO.jpg" alt="PCHOPGO.jpg" src="http://i225.photobucket.com/albums/dd233/banghoisaigon/Nhungdep/PCHOPGO.jpg" /><br /> </font></span></div><div style="text-align: center; color: #3333ff"><span style="font-size: large">Nhung Kh&ocirc;</span></div><div style="text-align: center"><font color="#ff0000"><span style="font-size: large"><br /> </span></font></div><div style="text-align: center"><font color="#ff0000"><span style="font-size: large"><img height="452" width="606" border="0" title="IMG_2863.jpg" alt="IMG_2863.jpg" src="http://i225.photobucket.com/albums/dd233/banghoisaigon/Nhungdep/IMG_2863.jpg" /><br /> </span></font></div><font color="#ff0000"><span style="font-size: large"><span style="color: #3333ff">Ch&aacute;o Nhung</span><br /><br /><img height="609" width="609" border="0" alt="2.jpg" title="2.jpg" src="http://i225.photobucket.com/albums/dd233/banghoisaigon/2.jpg" /><br /> <span style="color: #3333ff">Nhung Tươi</span><br /><br /><img height="823" width="619" border="0" alt="01017.gif" title="01017.gif" src="http://i225.photobucket.com/albums/dd233/banghoisaigon/gac%20nhung/01017.gif" /><br /><span style="color: #3333ff">Gạc Nhung<br /> <br /><img height="821" width="620" border="0" alt="IMG_2848.jpg" title="IMG_2848.jpg" src="http://i225.photobucket.com/albums/dd233/banghoisaigon/Showroom/IMG_2848.jpg" /><br />Rượu Nhung</span><br /><br /><img height="463" width="623" border="0" alt="images.jpeg" title="images.jpeg" src="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=b0fd62e75e&amp;view=att&amp;th=12c0f8174ab19c3c&amp;attid=0.1&amp;disp=emb&amp;realattid=ii_12c0f79151e2a775&amp;zw" /><br /> <span style="color: #3333ff">Yến S&agrave;o<br /><br /><img height="550" width="625" border="0" alt="images.jpeg" title="images.jpeg" src="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=b0fd62e75e&amp;view=att&amp;th=12c0f8174ab19c3c&amp;attid=0.3&amp;disp=emb&amp;realattid=ii_12c0f7d950b85312&amp;zw" /><br />Hồng S&acirc;m<br /><br /><img height="550" width="616" border="0" alt="images.jpeg" title="images.jpeg" src="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=b0fd62e75e&amp;view=att&amp;th=12c0f8174ab19c3c&amp;attid=0.2&amp;disp=emb&amp;realattid=ii_12c0f7ecb940ab59&amp;zw" /><br /> Linh Chi<br /><br />V&agrave; c&ograve;n rất nhiều sản phẩm sức khỏe kh&aacute;c...<br /><br /><br /><span style="color: #ff0000"><span style="color: #3333ff">Để được tư vấn vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</span> : Mr. Trung -&nbsp; 0972.992.558<br />Website : <a target="_blank" href="http://suckhoemoinguoi.com/">http://suckhoemoinguoi.com</a><br /> <br />Tr&acirc;n trọng cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;ch<br /></span></span></span></font></div>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH