TCCA viên 1G sủi

baconlaso1

Cung cấp TCCA (clor 90) và Clorin Ấn độ, Oxy viên
#1
<font size="2"><strong>. C&aacute;ch sử dụng</strong><br /><strong>&bull; Khử tr&ugrave;ng nước bể bơi</strong></font> <font size="2"><br /> - Vi&ecirc;n khử tr&ugrave;ng nhanh: sử dụng loại 1g v&agrave; 20g<br /> o Sử dụng khi muốn l&agrave;m tăng nhanh h&agrave;m lượng clo trong nước với liều lượng 20 vi&ecirc;n 2g hoặc 1 vi&ecirc;n 20g cho 1m<sup>3</sup> nước.&nbsp;<br /> o Liều lượng duy tr&igrave;: 200 vi&ecirc;n 1g hoặc 10 vi&ecirc;n 20g cho cho 50-100m<sup>3</sup> nước trong 2-3 ng&agrave;y<br /> - Vi&ecirc;n khử tr&ugrave;ng chậm: vi&ecirc;n 200g<br /> o D&ugrave;ng để duy tr&igrave; h&agrave;m lượng clo trong nước với liều lựơng 200g cho 40m<sup>3</sup> trong 6-7 ng&agrave;y.<br /> o Phải cho v&agrave;o rổ lọc để ho&agrave; tan đều.<br /> Liều lượng tr&ecirc;n chỉ l&agrave; tương đối, v&igrave; vậy cần kiểm tra độ pH nước, độ clo v&agrave; số lượng người bơi cũng như nhiệt độ của nước để điều chỉnh ho&aacute; chất sao cho ph&ugrave; hợp nhằm duy tr&igrave; chất lượng nước trong bể tốt nhất.<br /><strong>&bull; Khử tr&ugrave;ng nước sinh hoạt</strong></font> <font size="2"><br /> o Đối với cỡ bể trung b&igrave;nh v&agrave; bể cỡ lớn: thả trực tiếp 2 vi&ecirc;n 1g trong 400-800 l&iacute;t nước sau 30 ph&uacute;t l&agrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng được<br /> o Đối với 4 cỡ bể nhỏ, bể nước hộ gia đ&igrave;nh: thả trực tiếp 2 vi&ecirc;n 1g trong 500-1000 l&iacute;t nước sau 30 ph&uacute;t l&agrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng được<br /> Liều lượng c&ograve;n phải căn cứ v&agrave;o chất lượng nước để điều tiết cho ph&ugrave; hợp, sao cho h&agrave;m lượng clo duy tr&igrave; mức 0.3-0.5g<br /><br /><strong>&bull; Khử tr&ugrave;ng m&ocirc;i trường v&agrave; ph&ograve;ng dịch y tế cộng động</strong></font> <font size="2"><br /> o Khử tr&ugrave;ng đồ đựng thức ăn: Liều lượng 2 vi&ecirc;n 1g/4l&iacute;t nước. Ng&acirc;m v&agrave;o dung dịch trong v&ograve;ng 30 ph&uacute;t sau đ&oacute; rửa lại bằng nước sạch<br /> o Khử tr&ugrave;ng đồ vật, m&aacute;y m&oacute;c thiết bị y tế, quần &aacute;o, chăn m&agrave;n:Liều lượng 2 vi&ecirc;n 1g/2l&iacute;t nước.Dấp nước lau ch&ugrave;i hoặc phun l&ecirc;n, sau 15 ph&uacute;t sẽ c&oacute; t&aacute;c dụng&nbsp;<br /> o Khử tr&ugrave;ng m&ocirc;i trường xung quanh: Liều lượng 2 vi&ecirc;n 1g/1l&iacute;t nước. Ho&agrave; ra phun đều v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; hoặc lau nh&agrave;<br /> o Khử tr&ugrave;ng đồ đựng chất thải v&agrave; buồng vệ sinh của bệnh nh&acirc;n: Liều lượng 20-40 vi&ecirc;n 1g/1l&iacute;t nước. Ng&acirc;m sau 30-60 ph&uacute;t rồi rửa lại bằng nước sạch.&nbsp;<br /> Liều lượng tr&ecirc;n chỉ l&agrave; tương đối, trong trường hợp c&oacute; dịch bệnh xảy ra th&igrave; tuỳ thuộc v&agrave;o điều kiện m&ocirc;i trường cụ thể m&agrave; sử dụng liều lượng tăng l&ecirc;n cho ph&ugrave; hợp.<br /><br /><strong>&bull; Khử tr&ugrave;ng cho t&ocirc;m c&aacute;</strong></font> <font size="2"><br /><br /> o Xử l&yacute; đ&aacute;y hồ: nhằm mục đ&iacute;ch ti&ecirc;u diệt c&aacute;c mầm bệnh t&iacute;ch tụ dưới đ&aacute;y hồ của những vụ trước đ&oacute;. Liều lượng 30 vi&ecirc;n 1g cho 1m3, phơi hồ 3 ng&agrave;y sau đ&oacute; ho&agrave; thuốc v&agrave;o nước v&agrave; phun đều khắp hồ, sau 3-5 ng&agrave;y sau cho nước v&agrave; thả giống xuống nu&ocirc;i</font> <font size="2"><br /> o Xử l&yacute; nước trước khi nu&ocirc;i t&ocirc;m: mục đ&iacute;ch ti&ecirc;u diệt c&aacute;c mầm bệnh c&oacute; trước khi nu&ocirc;i t&ocirc;m. Liều lượng 30-50 vi&ecirc;n 1g cho 10m3. Sau khi khử tr&ugrave;ng 5-10 ng&agrave;y th&igrave; thả giống.<br /> o Ph&ograve;ng bệnh: mục đ&iacute;ch ti&ecirc;u diệt v&agrave; hạn chế mầm bệnh ph&aacute;t sinh trong khi nu&ocirc;i, ph&ograve;ng chống dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t v&agrave; l&acirc;y lan. Liều lượng 4-6 vi&ecirc;n 1g cho 10m<sup>3</sup> sau 15-30 ng&agrave;y d&ugrave;ng 1 lần<br /> o Ph&ograve;ng v&agrave; trị bệnh ngoại k&yacute; sinh:gi&uacute;p ph&ograve;ng bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng như rận c&aacute; v&agrave; c&aacute; tạp. Liều lượng 10-16 vi&ecirc;n 1g cho 10m3 d&ugrave;ng 2-3 lần mỗi lần c&aacute;ch nhau 3 ng&agrave;y.<br /> o Khử tr&ugrave;ng dụng cụ ươm nu&ocirc;i: ch&agrave;i lưới, đồ đựng giống. Liều d&ugrave;ng 10-20g/m<sup>3</sup> ng&acirc;m qua 1 đ&ecirc;m<br /> Liều lựơng tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi tuỳ thuộc v&agrave;o điều kiện thời tiết, địa h&igrave;nh, m&ocirc;i trường nước, t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh.</font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGỌC LIÊN - CÔNG TY LỘC PHÁT
- Địa chỉ: Tạ Quang Bửu -Q8 -HỒ CHÍ MINH
- Điện thoại: 0932 517 803 - Fax:
- email: lienlocphat@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH